Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правила складання та подання бухгалтерської звітності

Складання бухгалтерської звітності є завершальним етапом облікового процесу, що складається з чотирьох стадій (облікових процедур): первинна реєстрація в документах, поточне відображення в регістрах аналітичного і синтетичного обліку, узагальнення в Головній книзі і (або) оборотних відомостях і, нарешті, заповнення форм звітності.

Перед складанням бухгалтерської звітності повинні бути виконані попередні процедури, що забезпечують несуперечність, порівнянність і повноту її показників.

Для перевірки несуперечності даних слід перевірити:

 • - Взаємозв'язок даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку;
 • - Відповідність даних синтетичного обліку даним звітних форм;
 • - Відповідність показників на початок року даними на кінець року попереднього звітного періоду, крім випадків, визначених законодавством (переоцінка основних засобів та зміни в обліковій політиці).

Порівнянність звітних показників забезпечується за рахунок дотримання протягом звітного періоду способів і прийомів бухгалтерського обліку, прийнятих в обліковій політиці (єдність термінології).

При складанні фінансової звітності слід мати на увазі, що обліковий процес в організаціях здійснюється виходячи з прийнятої ними відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1/2008) облікової політики, що передбачає майнову відокремленість і безперервність діяльності організації, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасову визначеність фактів господарської діяльності.

Облікова політика також повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності та раціональності.

Відповідно до вимог Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99) у фінансовій звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Враховуючи це, в бухгалтерському балансі дані про нематеріальні активи, основні засоби наводяться за залишковою вартістю (за винятком матеріальних активів, основних засобів, по яких відповідно до встановленого порядку амортизація не нараховується).

У випадку, якщо у організації, що має вкладення в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, утворюється в кінці звітного року резерв під знецінення фінансових вкладень за рахунок фінансових результатів організації, в річному бухгалтерському балансі залишки відповідних фінансових вкладень відображаються за ринкової вартості, якщо остання нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. У пасиві бухгалтерського балансу сума утвореного резерву під знецінення фінансових вкладень і врахованого на відповідному рахунку окремо не відображається.

У разі створення організацією в установленому порядку резервів сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації, значиться в бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість, щодо якої створені резерви, в бухгалтерському балансі, показується в сумі за мінусом утвореного резерву. При цьому сума освіченого і відображеного в бухгалтерському обліку резерву в пасиві бухгалтерського балансу окремо не відображається.

При складанні фінансової звітності повинні бути виконані вимоги положень з бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з бухгалтерського обліку по розкриттю у фінансовій звітності інформації про зміни облікової політики, що зробили або здатних зробити істотний вплив на фінансове становище, рух грошових коштів чи фінансові результати діяльності організації, про операціях в іноземній валюті, про матеріально-виробничих запасах, про основні засоби, про доходи та витрати організації, про наслідки подій після звітної дати, про наслідки умовних фактів господарської діяльності, а також щодо розкриття у фінансовій звітності тієї чи іншої інформації про активи, капіталі і резерви і зобов'язання організації. Таке розкриття може бути здійснено організацією шляхом включення відповідних показників, таблиць, розшифровок безпосередньо у форми фінансової звітності або в пояснювальній записці.

При відображенні даних у фінансовій звітності слід мати на увазі, що якщо згідно з нормативними документами з бухгалтерського обліку показник віднімається з відповідних показників (даних) при обчисленні даних (проміжних, підсумкових і інш.) Або має негативне значення, то у фінансовій звітності цей показник показується в круглих дужках (непокритий збиток, собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, збиток від продажу, відсотки до сплати, інші витрати, використання коштів фондів (резервів), зменшення капіталу, спрямування коштів, вибуття основних засобів та ін.).

Заголовна частина форм заповнюється в такому порядку:

 • - Найменування складової частини бухгалтерської звітності (наприклад "Бухгалтерський баланс");
 • - Вказівка звітної дати, станом на яку складена бухгалтерська звітність, або звітного періоду, за який складена бухгалтерська звітність (наприклад, "Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2012 г.", "Звіт про прибутки і збитки за 2012 р");
 • - Повне найменування організації (відповідно до установчих документів, зареєстрованими в установленому порядку):
 • - Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) (присвоєний податковим органом у встановленому порядку);
 • - Вид діяльності (який визнається основним відповідно до вимог нормативних документів, затверджуваних Росстатом);
 • - Організаційно-правова форма / форма власності (вказується організаційно-правова форма організації згідно з Класифікатором організаційно-правових форм суб'єктів господарювання (ОКОПФ) і код власності за Класифікатором форм власності (ОКФС);
 • - Одиниця виміру (формат представлення числових показників: тис. Руб. - Код за ОКЕІ 384; млн руб. - Код за ОКЕІ 385);
 • - Місцезнаходження (адреса) (повний фактична адреса організації);
 • - Дата затвердження (встановлена дата для річної бухгалтерської звітності; для проміжної звітності це реквізит не заповнюється);
 • - Дата відправлення / прийняття (конкретна дата поштового, електронного та іншого відправлення бухгалтерської звітності або дата її фактичної передачі за належністю).

Складення та подання фінансової звітності виробляються в тисячах рублів без десяткових знаків. Організаціям, що мають істотні обсяги оборотів товарів, зобов'язань тощо, дозволяється представляти бухгалтерську звітність в мільйонах карбованців без десяткових знаків.

Вирішення питання щодо точності числових показників по МСФО проводиться кожною компанією самостійно, маючи на увазі, що фінансова звітність, складена за МСФЗ, повинна бути зрозуміла її користувачам. Зазвичай числові показники представляють в тисячах або мільйонах одиниць звітної валюти. При цьому передбачається, що в результаті застосування такої точності (формату) представлення даних не губиться відповідна інформація. Наприклад, фінансова звітність за МСФЗ за 2005 р була складена швейцарськими компаніями "Нестле" і "Novartis" в мільйонах швейцарських франків, компаніями "Nokia" (Фінляндія) та "Air France" (Франція) в мільйонах євро, а російськими акціонерними товариствами " Червоний Жовтень "та" АвтоВАЗ "в тисячах рублів. Відповідно до МСФЗ "Подання фінансової звітності" у кожній складовій фінансової звітності (Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки і збитки та ін.) Повинна бути розкрита точність представлення числових показників.

Фінансова звітність за російськими стандартами повинна бути складена російською мовою у валюті Російської Федерації.

Організація, що підлягає ліквідації або реорганізації, яка зраджує у звітному році державну форму власності на іншу, подає звіт за типовими формами річної фінансової звітності за період з початку року до моменту ліквідації (реорганізації).

Новостворена організація показує в звітності засоби (за вартістю придбання, отримання) та їх джерела з дня її державної реєстрації в установленому порядку по 31 грудня включно звітного року, а організація, створена після 1 жовтня звітного року, включаючи 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року включно (вказаний порядок не поширюється на організації, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) організацій, їх структурних підрозділів).

Організація, що передає і приобретающая (одержуюча) нові підрозділи не за станом на 1 січня, в пояснювальній записці наводить пояснення невідповідності даних балансу на початок і кінець звітного року.

ПБО 7/98 "Події після звітної дати" і ПБУ 8/2010 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" встановлюють правила відображення зазначених подій і умовних зобов'язань і активів у фінансовій звітності. При цьому події після звітної дати і умовні зобов'язання (активи) відображаються в бухгалтерському обліку в залежності від їх суттєвості (значимості). Суттєвість подій визначається організацією самостійно, виходячи з вимог положень з бухгалтерського обліку.

 
<<   ЗМІСТ   >>