Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА НЕРУХОМОСТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Універсальний міждисциплінарний характер дисципліни «Економіка нерухомості». Нерухомість (нерухоме майно) являє собою унікальну сферу діяльності людини, дослідження якої ще тільки починають займати своє гідне місце в системі наук про економіку, право і управлінні. Сфера нерухомості - одна з небагатьох, актуальність якої підтверджується щоденними насущними потребами людини і цілком може бути поставлена в один ряд з такими питаннями, як забезпечення людей продовольством і розвиток системи охорони здоров'я. З нерухомістю прямо або побічно пов'язані всі дії людини, спрямовані на задоволення потреб будь-якого рівня, і в цьому проявляється велике значення знань про нерухомість в системі економічних наук.

Якщо звернутися до законів функціонування і розвитку національних і локальних ринків нерухомості, то стане очевидною роль нерухомості не тільки на мікрорівні (для задоволення потреб людей і організацій), а й на макрорівні - як інструменту державної економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання, підвищення добробуту громадян і реалізацію заходів соціального захисту. У нашій країні тільки починають усвідомлювати і використовувати в офіційних оцінках показники розвитку ринків житлової та комерційної нерухомості, які можуть свідчити про наближення фази економічного зростання або стагнації, можливий «перегрів» економіки, розвитку ситуації в суміжних галузях в силу того, що сектор нерухомості володіє гак званим мультиплікативним впливом.

Таким чином, необхідно відзначити універсальний і міждисциплінарний характер знань про нерухомість, розуміння основ функціонування і розвитку якої дає вихід па такі сфери, як:

 • • державна політика забезпечення економічного зростання;
 • • фінансова, грошово-кредитна політика держави;
 • • сфера територіального розвитку, розміщення продуктивних сил, забезпечення рівномірності розвитку регіонів;
 • • підвищення рівня життя громадян країни і заходи соціального захисту.

Успішне вивчення даних напрямків і застосування інструментів, так чи інакше пов'язаних з нерухомістю, засноване на вихідному уявленні про економічні основи формування і функціонування об'єктів нерухомості, чому і присвячений даний підручник.

Комнетентностний підхід у вивченні дисципліни «Економіка нерухомості» і орієнтація на запити роботодавців. Як позитивну тенденцію в системі російської вищої освіти варто виділити впровадження так званого компетентнісного підходу, який виражається в тому, що підготовка фахівців націлена не тільки на отримання знань, а й придбання ними конкретних навичок і компетенцій, які відповідно до освітніх стандартів поділяються на загальнокультурні , общепрофессіональние і професійні.

Якщо звернутися до Федеральним державним освітнім стандартам вищої освіти за напрямами підготовки 38.03.01 «Економіка (рівень бакалаврату)» і 38.04.01 «Економіка (рівень магістратури)» [1] , то в них виділяється конкретна область професійної діяльності випускників; об'єкти і види їх професійної діяльності (додаток 1). Для напряму підготовки «Економіка» виділені рівні компетенцій, крім того, у освітньої організації є можливість визначити необхідні професійні компетенції з урахуванням особливостей конкретної програми. В даному підручнику ми не просто пропонуємо завдання практикуму, але вибудовуємо їх логіку в руслі придбання компетенцій, необхідних для успішної професійної діяльності фахівця.

Ми не будемо повторювати текст стандартів і виділимо лише два моменти: 1) компетенції, які ми відносимо до дисципліни і напрямом підготовки «Економіка нерухомості» і якими повинен володіти студент за результатами освоєння підручника; 2) сфери діяльності, в яких затребувані випускники рівня як бакалаврату, так і магістратури (орієнтація на потреби роботодавців).

В результаті освоєння даного підручника студент повинен:

знати

 • • основні поняття сфери нерухомості і земельних відносин, мати уявлення про особливості земельної ділянки і поліпшень як специфічних об'єктів економічних відносин;
 • • особливості формування вартості об'єктів нерухомості, основні чинники, що визначають створення вартості нерухомості;
 • • основні практичні сфери застосування економічних знань в сфері нерухомості як на рівні об'єктів нерухомості певного призначення, так і на рівні розвитку територій міст та регіонів;

вміти

 • • проводити відбір суттєвої і достатньої інформації для підготовки аналітичних матеріалів для оцінки комерційної та інвестиційної привабливості об'єкта нерухомості з урахуванням стадії життєвого циклу об'єкта нерухомості;
 • • зіставляти характеристики земельної ділянки (об'єкта нерухомості), людські потреби і інтереси у відношенні даного об'єкта;
 • • аналізувати основні чинники на макро- і мікрорівні, які впливають на формування вартості нерухомості;
 • • дослідити стан розвитку об'єкта нерухомості в зв'язку зі станом навколишнього середовища і рівнем розвитку території міста та регіону, де розташований об'єкт нерухомості;

володіти

 • • навичками економічного аналізу об'єкта нерухомості як об'єкта використання, інвестування та управління;
 • • навичками прийняття організаційно-управлінських рішень на ринку нерухомості і бути готовим нести за них відповідальність, в тому числі в нестандартних ситуаціях;
 • • навичками формування обгрунтованого судження про привабливість об'єкта нерухомості з урахуванням цілей інвестора, економічної корисності та перспектив об'єкта нерухомості;
 • • навичками ідентифікації економічних інтересів різних сторін щодо об'єкта нерухомості з метою розробки стратегії розвитку об'єкта нерухомості, вироблення специфіки поведінки в майновій суперечці щодо об'єкта нерухомості.

Основний попит на дані компетенції пред'являють роботодавці, що представляють такі види діяльності, пов'язані з нерухомістю:

 • компанії , які здійснюють управління об'єктами житлової та комерційної нерухомості (торгово-розважальні центри, адміністратівноофісние будівлі, промислові об'єкти, складські та логістичні комплекси, готелі і ін.);
 • будівельні та девелоперські компанії (підрозділи бізнес-планування та інвестицій, розробки стратегії, маркетингової політики, відділи управління, економічні та фінансові підрозділи);
 • інвестиційні компанії та приватні інвестори (планування та ефективність інвестицій в незабудовані земельні ділянки, комплексне освоєння територій, освоєння забудованих міських земель, виявлення недооцінених об'єктів, оцінка інвестиційної привабливості);
 • власники об'єктів нерухомості (управління об'єктами нерухомості різного призначення, зміна видів діяльності в нерухомості, підвищення ефективності нерухомості, робота з орендарями);
 • державні структури та органи місцевого самоврядування (управління державним і муніципальним майном, залучення інвестицій в регіон, інфраструктурний розвиток міста і регіону, створення інфраструктури для проведення великих спортивних заходів в регіоні, державна реєстрація та угоди з нерухомістю, земельні відносини, приватизація і оформлення прав на нерухомість);
 • інфраструктурні компанії (економічна ефективність будівництва об'єктів комунальної, енергетичної та іншої інфраструктури для цілей будівництва об'єктів нерухомості і освоєння нових територій);
 • банки та інші фінансові інститути (підрозділи, що займаються кредитуванням під заставу нерухомості, а також реалізують власні будівельні проекти або кредитують забудовників; робота з проблемними позичальниками і реалізація застав; управління портфелем нерухомості і т.д.);
 • оціночні , консалтингові , аудиторські компанії та ін.

Мета, концепція та орієнтація підручника на рівні бакалаврату та магістратури. Логіка, принципи підбору інформації та структура викладу докладно обґрунтовані в параграфі 1.3 цього підручника. Відзначимо лише, що концепція підручника полягає в послідовному викладі взаємопов'язаних тематичних блоків, освоєння яких дає студенту системне уявлення про курс «Економіка нерухомості» і дозволяє виділити пріоритети в ході його професійної орієнтації на конкретний вид економічної діяльності. Послідовне вивчення тем дозволить сформувати загальну картину основ і закономірностей функціонування об'єктів нерухомості, що задовольняють потреби людей і організацій, і бути готовим запропонувати потенційному роботодавцю, що цікавить його набір навичок і компетенцій, необхідних для успішної діяльності на ринку житлової і комерційної нерухомості, в суміжних сферах діяльності, а також в системі органів державної влади і місцевого самоврядування.

Необхідно звернути увагу читача, що дане видання хоча і являє собою підручник, більшою мірою орієнтований на навчальний процес студентів-бакалаврів, але буде також корисно які навчаються на рівні магістратури та аспірантури, так як поряд з матеріалом навчального характеру містить спеціальні посилання і практикуми для осіб , які здійснюють дослідницьку діяльність, а також практикуючих фахівців. Однією з проблем російської вищої освіти є не завжди чітко представлена різниця між специфікою навчання на програмах бакалаврату та магістратури. В даному підручнику узагальнено деякі суттєві особливості, що характеризують принципові відмінності в цілях і підходах програм магістерської підготовки з урахуванням зарубіжного досвіду (додаток 2).

Виходячи з викладеного вище можна виділити основну мету дисципліни «Економіка нерухомості» і даного підручника: формування у студента комплексного уявлення про основи функціонування нерухомості з метою задоволення приватних, громадських та комерційних потреб людей і організацій, розвиток практично застосовних в сферах інвестиційної та управлінської діяльності на ринку нерухомості і в суміжних галузях знань, що поряд з орієнтацією на потреби роботодавця може закласти основу для формування у студії нта навичок науково-дослідницької роботи.

Значення дисципліни «Економіка нерухомості» для розвитку країни. Один з пріоритетних питань розвитку Росії - створення конкурентних переваг, формування основ для можливого прориву Росії і її входження в число дійсно провідних країн світу. Аксіомою є паші багатство територією, непропорційність розселення людей і істотний розрив в якості життя в різних регіонах нашої країни. Ідея ефективного територіального розвитку - це національний проект майбутнього, який повинен транслюватися лідерами поряд з агітацією за здоровий спосіб життя, якісну освіту і сталий розвиток.

На державному рівні поставлено завдання - підвищувати привабливість освоєння окремих територій нашої країни, при цьому ми навіть не маємо базовими навчальними посібниками, які б відповідали на питання, чим рухається людина при виборі місця для життя і власної ділової активності. За кадром залишаються одвічні економічні потреби людини, при цьому розробляються програми стимулювання переселення. Людина зі своєю сім'єю потягнеться не просто до земельної ділянки на праві власності, але до сукупності факторів і умов, здатних задовольнити його потреби. Російський архітектор і мислитель В'ячеслав Глазичев говорив: «Нескінченно важливо усвідомити, як, яким чином в ряді випадків при роботі над управлінням територіальним розвитком вдається створити точки врівноваженості між публічним благом і егоїстичними інтересами осіб, груп, корпорацій і цілих муніципальних спільнот». У цьому плані роль реальних навчальних і наукових матеріалів але економіці нерухомості і розвитку територій дійсно висока.

Таким чином, виділимо значимість для суспільства і держави якісних робіт і навчальних посібників в сфері економіки нерухомості та територіального розвитку, підкреслимо, що завжди важливо показувати студенту загальну картину і місце дисципліни в системі знань. В даному підручнику ми пропонуємо анотації дисциплін спеціалізації, які поряд з курсом «Економіка нерухомості» допоможуть сформувати у студента комплексне уявлення досліджуваної сфери (додаток 3). Ми також пропонуємо власне вйденіе тематичного наповнення курсу «Економіка нерухомості» (див. Додаток 3). Таким чином, даний підручник буде корисний і розробнику програм підготовки фахівців для рівня як бакалаврату, так і магістратури.

Для підвищення ефективності навчання в підручнику передбачені практикуми, що включають в себе питання і завдання для самоконтролю, практичні завдання, а також тести. Частина інформації в тексті виділено в самостійні блоки (пронумеровані коментарі), часто написані менш академічним мовою. Вони спрямовані на формування уявлення про конкретні практичні ситуаціях в сфері нерухомості, містять корисну інформацію, яка допомагає студенту в вивченні матеріалу, або створюють додаткову мотивацію до вивчення матеріалу.

1

Економіка нерухомості в повсякденному житті людини

Нерухомість - одна з небагатьох сфер, з якою доводиться взаємодіяти кожній людині без винятку. На всьому протязі життя люди потребують задоволенні своїх потреб, які так чи інакше пов'язані з нерухомістю. Людина постійно приймає рішення, які прямо чи опосередковано стосуються нерухомості, а найчастіше саме нерухомість визначає, якими будуть ці рішення. Нерухомість для життя, для роботи, для відпочинку та розваг, для радості і горя ...

Нерухомість, що належить людині, не може «просто постояти», поки людина зайнята вирішенням інших проблем. Вона постійно вимагає обслуговування, створює витрати, зношується. Вона може розквітати і в'янути, у неї свої цикли розвитку, які іноді від нас не залежать. Держава вигадує все нові способи оподаткування нерухомості, створює стимули, щоб ми її купували, будували або, навпаки, продавали і переїжджали.

І ось ви як власник, орендар або наймач опиняєтеся лицем до лиця з усіма цими проблемами. Необхідна якась точка опори. З чого почати? Як розібратися, що являє наш об'єкт нерухомості або той, про який ми ще тільки мріємо? Необхідно відштовхнутися від деяких фундаментальних моментів, перш за все від потреб, які ця нерухомість повинна задовольнити, і від ресурсів, які ми маємо. Ми можемо називати економіку нерухомості по-іншому, але з нею ми стикаємося щодня. Нам може подобатися або не подобатися, як змінюється простір навколо нас, але все це - лише форми втілення чиїхось потреб. Ми кожен день приймаємо економічні рішення в сфері нерухомості або відчуваємо вплив від чиїхось рішень в даній області.

Економіка нерухомості не просто навчальний предмет, це предмет про наше життя ...

 • [1] Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 12 листопада 2015 р № 1327 «Про затвердження Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 38.03.01 Економіка (рівень бакалаврату)»; наказ Міністерства освіти та науки Россііот 30 березня 2015 р № 321 «Про затвердження Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 38.04.01 Економіка (рівень магістратури)».
 
<<   ЗМІСТ   >>