Повна версія

Головна arrow Література arrow ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

У сучасному складному світі, що змінюється XXI століття культурний і духовний потенціал людини настільки ж значущий, як і його науково-технічні знання і практичні вміння. Зарубіжна література - захоплююча гуманітарна дисципліна - найважливіша і невід'ємна частина світової культури. Вона тісно пов'язана різноманітними нитками, постійно взаємодіє з нашою національною культурою і літературою. У циклі модулів в навчальному ламанні пропонується величезний художній матеріал від Гомера до майстрів слова нового тисячоліття. Студенту бакалавра належить загострити увагу на головних вузлових проблемах і явищах історико-літературного процесу, представленого в найзначніших, яскравих, міжнародно значущих письменницьких іменах, що знайшло відображення у відповідних вузівських програмах. Зарубіжна література завжди відігравала важливу роль, перш за все, в філологічному освіті.

Зміст цього підручника відповідає Федеральному державному стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) в його базисної частини (Б1), яка відноситься до дисциплін гуманітарного, соціального та економічного циклів. Відповідно до завдань базової частини дисципліни «Філології» в її літературної складової, орієнтованої в основному на підготовку майбутнього вчителя, передбачається забезпечити інструментарій загальнокультурних (ОК) і загально (ОПК) компетенцій бакалавра.

Загальні завдання всіх курсів, представлених в модулях, такі:

 • - сприяти збагаченню загальної, перш за все гуманітарної, освіченості студентів;
 • - навчити сприймати літературу не як суму окремих творів, а як процес, що має історико-культурну обумовленість;
 • - формувати методику і прийоми літературного аналізу на прикладі обов'язкових текстів;
 • - навчити розумінню естетичної природи художнього слова.

Вивчивши курс, бакалавр повинен:

знати

 • - основні методологічні підходи до аналізу явищ словесного мистецтва;
 • - періодизацію світового літературного процесу;
 • - своєрідність основних типів художнього мислення, їх еволюцію та розвиток;
 • - особливості взаємодії літератури з іншими видами культури: живописом, музикою, кінематографом, а також з релігією, філологією, гуманітарною наукою;

вміти

 • - самостійно і аргументовано формулювати свою думку про прочитаних творах;
 • - працювати з художніми текстами, що належать до різних жанрів та стилів;
 • - освоювати наукові, навчальні та критичні джерела і об'єктивно їх оцінювати;

володіти

- термінами і поняттями, які використовує сучасне літературознавство;

методами збору матеріалу і його обробки при написанні письмових робіт, підготовці доповідей та виступів на семінарах і практичних заняттях;

- навичками самостійної роботи при освоєнні окремих розділів курсу.

До загальнокультурним компетенцій слід віднести:

 • - вміння мислити логічно, узагальнювати, накопичувати інформацію, підпорядковувати її вирішення науково-методичних завдань;
 • - використання отриманих навичок для вирішення, перш за все, педагогічної та виховної роботи.

Загально-професійних компетенціями є:

 • - розуміння соціальної значущості діяльності в гуманітарній, а конкретно - філологічної сфері, маючи для цього серйозну внутрішню мотивацію;
 • - здатність застосовувати отримані і закріплені знання в професійній діяльності вчителя-словесника.

У цьому циклі враховується специфіка підготовки бакалавра- філолога за різними напрямками.

Підручник і практикум орієнтований як на підготовку словесників в загальноосвітніх школах, так і викладачів гуманітарних класів шкіл і коледжів.

Головні проблеми та теми курсу закріплюються на практичних заняттях, відпрацьовуються в процесі написання рефератів, контрольних та курсових творів, а також дипломів.

Кожен з модулів присвячений конкретному історико-літературному періоду, що вивчається як правило, протягом одного семестру.

Завдання освоєння історико-літературних курсів зумовили структуру модулів, кожен з яких передує короткими вступами та історико-теоретичними введеннями. Модуль складається з глав трьох типів: 1) історико-теоретичні; 2) глави, що поєднують матеріал оглядового характеру з аналізом твору одного письменника (в них виділяються відповідні параграфи); 3) глави монографічні, присвячені конкретному художнику слова. Також модуль включає в себе практичні заняття, завдання яких - не тільки закріпити методики аналізу художнього тексту, що представляє різні жанри - прозові, поетичні, драматургічні, документальні. Все це аксіоматично. Важливо формувати самостійний творчий підхід, здатність проявити власну обґрунтовану позицію щодо того чи іншого літературного явища. Викладачеві надана можливість частину матеріалу винести на самостійне вивчення. Деякі сюжети і теми у вигляді лаконічних характеристик можуть, природно, бути викладені з більшою грунтовністю, як предмет особливої уваги. Модуль включає плани семінарських занять, вони містяться в спеціальних посібниках, нами зазначених. Це програми і навчально-методичні комплекси дисциплін (УМКД).

Обсяг підручника та практикуму передбачає компактне виклад матеріалу. А він, у свою чергу, може містити в собі якусь «підводну» частину, пропонуючи можливості збагачення тексту за рахунок включення нових фактів і деталей, поглиблення його теоретичного і аналітичного аспектів. Бібліографічні списки покликані спонукати студентів звернутися до додаткової літератури, художньої та критичної.

Мета модулів - аж ніяк не орієнтація на заучування, тим більше, запам'ятовування запропонованого матеріалу: надзавдання - стимулювання творчого підходу, виявлення інтересів і переваг у студентів.

У процесі вивчення курсу необхідно мати на увазі деякі аксіоматичним науково-методичні положення. Перш за все, непорушним залишається принцип історизму. Треба постійно враховувати проблеми традицій і новаторства в їх неоднозначне і плідній взаємодії. Не забувати про різноманітному взаємодії літератури з іншими видами мистецтв. Пам'ятати, що тематика і ідейний, моральний пафос немислимі поза їх естетичного втілення. Бачити, як література по-своєму ввібрала в себе досягнення філософської, природничо-наукової та гуманітарної думки. Не залишати без уваги міжлітературному зв'язки і контакти, які постійно розширювалися, збагачувалися, а в XX-XXI ст. набули особливої інтенсивність. А між тим, вузівська практика показує, що вивчення зарубіжної та російської літератури здійснюється нерідко в прикро ізоляції один від одного. Тому включення в досліджувану проблематику компаративних сюжетів, нехай в самій стислій формі, не тільки необхідно, але і вкрай корисно. Не можна забувати і про проблеми перекладу.

Нерідко курс лекцій з великим епохам пишеться колективом авторів, кожен з яких ґрунтовно компетентний в конкретному питанні. Подібний колективна праця має і свої плюси і мінуси, оскільки представляє різні стильові манери і підходи, хоча і наведені редактором до якогось спільного знаменника.

Пропоновані модулі, а також два томи, до них примикають (література Романтизму, література після Другої світової війни), написані одним автором. Вони відображають його багаторічний педагогічний, науковий і літературний досвід, базуються на багатьох публікаціях, особливо в області американістики, підпорядкованих нині педагогічним цілям. Російськими зарубіжниками, серед яких чимало видатних імен, створено чимало цінних праць; їх напрацювання нами дбайливо враховуються. Разом з тим в авторській книзі неминуче позначається і єдина стильова, індивідуальна манера, підхід до текстів та вибір фактографии. Відображаючи сучасний науково-теоретичний рівень дослідження конкретних питань, так само як і письменницьких індивідуальностей, справжні книги не пропонують якоїсь «середньоарифметичної» точки зору. Література багатогранна і глибока, їй протипоказана одна, безумовно, правильна, можлива точка зору. Літературознавець, систематично займається науково-педагогічною діяльністю, «пропускає» явища словесності через свій мінливий життєвий і дослідницький досвід. І можливо, не прямо, але в підтексті стверджує свої не тільки наукові, але й морально-етичні уподобання. Є улюблені письменники, герої, вірші. Тому літературознавчі книги - це не тільки переконливо, наочно викладена історія літературного процесу і інтерпретованого тексту. А підручник, в єдності з живим словом лектора, - це своєрідний «месидж», послання, звернення до студентської аудиторії. Нехай не завжди, але в ідеалі.

Необхідно переконати студентів у тому, що художні відкриття, накопичені світовою літературою, - це не тільки безцінний матеріал для філологічної освіти і формування педагогічних знань і навичок. Перед нами - літературні шедеври. Їх творці визначають розвиток конкретних національних літератур. Їх книги виконані морально-гуманістичним і загальнолюдським змістом. А тому вони співзвучні нашому часу, його глибинним проблемам і пошукам. Художники всіх часів і народів кращими творіннями і власними долями служать підбадьорливим нагадуванням про всеперемагаючої силі духу, про щастя, яке в своєму високому прояві - це діяння і творча активність. Воістину «талант - єдина новина, яка завжди нова».

В умовах жахливого засилля масової культури, літературного ширвжитку, провідних наступ на серйозну словесність, «гламуріза- ції» суспільства, прагматизму і утилітаризму, зниження авторитету людей творчої праці, набуває неминущу цінність світова літературна класика, як зарубіжна, так і російська. Як би не були вражаючі досягнення і перемоги науки, техніки, промислово-економічного прогресу, держава не займе високого, гідного його історії місця, не стане предметом патріотичної гордості для своїх громадян поза морального здорового суспільства, що спирається на міцний фундамент культури, в тому числі гуманітарної . Це переконання надихало автора при написанні пропонованих книг [1] .

Б. А. Гиленсон , доктор філологічних павук , професор , заслужений діяч науки РФ

 • [1] Науково-методичні положення, що лежать в його основі, викладені в роботах: Гиленсон В. А. Вузівський підручник із зарубіжної літератури: нотатки про жанр // Вісник миті, серія «Філологічна освіта». 2010. № 1; Його ж. Про деякі сучасні проблеми наукової та педагогічної діяльності літературознавця // Вісник миті, серія «Філологічна освіта». 2011. № 1; Його ж. Про вдосконалення вузівського викладання // Нова і новітня історія. 2012. № 1.
 
<<   ЗМІСТ   >>