Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЛОСАРІЙ

Агентська проблема (Agency problem) - проблема неузгодженості інтересів ключових учасників бізнесу (найчастіше менеджерів і власників).

Акція (share of stock) - цінний папір, що випускається акціонерним товариством (АТ) для поповнення власного капіталу. Дає акціонерам права на участь в управлінні АТ, отримання доходу (дивіденду) і ліквідаційної вартості після ліквідації товариства в порядку, встановленому законодавством.

Акціонерний капітал - сукупність прав власності, якими наділені акціонери компанії.

Американська депозитарна розписка (adr) - похідний цінний папір, випущена американським банком-депозитарієм і підтверджуюча, що її власник побічно володіє акціями іноземній компанії.

Амортизація - розподіл первісної вартості довгострокових активів за періодами їх життя.

Андеррайтинг (underwriting) - процес розміщення інвестиційними інститутами (частіше інвестиційними банками) нових випусків цінних паперів на первинному ринку.

Андеррайтер (underwriter) інвестиційний інститут, що виконує роль посередника між компанією, що розміщає свої ланцюгові папери на первинному ринку, та інвесторами.

Ануїтет (annuity) - кінцева послідовність рівних платежів, здійснених через рівні інтервали часу.

Арбітраж (arbitrage) - безризикова стратегія, що приносить прибуток. Можливість її реалізації виникає, коли на активи з однаковим ризиком встановлюються різні ціни або при рівності ризику активи приносять різний рівень прибутковості.

Аудит - перевірка фінансової діяльності, в ході якої підтверджується точність і справедливість даних, представлених у фінансових документах, а також їх відповідність загальноприйнятим принципам обліку.

Баланс - фінансовий документ, в якому наводяться відомості про ресурси і боргах підприємства; складається на конкретний момент часу; включає активи, пасиви та власний капітал підприємства.

Банкрутство (bankruptcy) - ліквідація або реорганізація неспроможного у фінансовому відношенні підприємства у встановленому законом порядку. Передбачає задоволення вимог кредиторів за рахунок активів даного підприємства.

Безричаговая фірма (unleveraged firm, 100% equity firm) - компанія (фірма), яка не має позикового капіталу. Цінність безричаговой компанії Vo показує, якою була б цінність реально існуючої компанії, якби її капітал на 100% був пайовою (власним).

Бета, або коефіцієнт бета, бета-фактор (beta coefficient) - міра систематичного ризику ланцюгової паперу. Відображає чутливість дохідності певного активу до зміни прибутковості ринкового портфеля.

Бізнес-план - документ, в якому описуються минуле, сьогодення і майбутнє компанії.

Бізнес-ризик (business risk) - ризик, джерелом якого є особливості бізнесу фірми, тобто її операційної та інвестиційної діяльності.

Бюджет - формалізоване, кількісне повідомлення про очікування менеджменту з приводу майбутніх доходів, грошових потоків і загального фінансового стану. Зведений бюджет узагальнює цілі і завдання для всіх підрозділів підприємства, представляючи собою результат об'єднання операційного та фінансового бюджетів.

Бюджетування капіталу (capital budgeting) - процес довгострокового планування та управління інвестуванням на підприємстві.

Валютний ризик (currency risk) - ризик, що виникає в міжнародних операціях корпорації у зв'язку з коливанням курсів валют. Підрозділяється па трансакційний (transaction risk), трансляційний (translation risk) і економічний (economical risk).

Вкладений капітал - сукупність короткострокових і довгострокових, позикових і власних джерел фінансування.

Внутрішня ставка прибутковості (internal rate of return) - ставка дисконту, при якій чиста приведена вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю.

Горизонтальний аналіз - спосіб інтерпретації фінансових документів, в якому використовуються фінансові документи минулого року в якості бази. Кожна характеристика майбутнього року представляється у відсотках до цієї ж характеристиці попереднього, базового року.

Дебіторська заборгованість - рахунки до отримання, рано чи пізно перетворюються в гроші.

Грошовий конверсійний цикл (cash conversion cycle) - середній часовий інтервал між витратою грошових коштів та їх поверненням в операційній діяльності фірми.

Грошовий відтік (cash outflow) - платіж, який здійснюється підприємством у певний момент (період) часу.

Грошовий потік чистий (net cash flow) - різниця між грошовими припливом і відтоком в певний момент (період) часу.

Грошовий приплив (cash inflow) - грошова сума, отримана підприємством у певний момент (період) часу.

Диверсифікація (diversification) - ефект зниження несистематичного ризику в інвестиційному портфелі.

Дивіденд (dividend) - виплачується за акції поточний дохід. Платіж може бути здійснений шляхом виплати грошової суми або видачі додаткових акцій.

Дисконт (discount) - а) знижка при продажу товару; б) ставка мінімальної прибутковості, використовувана при розрахунку приведеної вартості майбутніх грошових потоків.

Дисконтування (discounting) - розрахунок приведеної вартості платежів, які передбачається виплатити або отримати в майбутньому.

Дивідендна модель курсу (dividend discount model) метод визначення теоретичної (внутрішньої) вартості акцій корпорації як суми дисконтованих дивідендів, очікуваних у майбутньому від цих акцій.

Прибутковість акції - а) показник, що характеризує здатність активу приносити дохід на вкладений капітал. Визначається як процентне відношення доходу (отриманого або очікуваного) у розрахунку на одиницю часу до суми вкладеного капіталу; б) дохід підприємства, розділений на кількість випущених в обіг звичайних акцій.

Прибутковість власного капіталу - співвідношення чистого прибутку і власного (акціонерного) капіталу.

Євробонд (eurobound) єврооблігація; облігація, що розміщується поза країною позичальника і поза країною, у валюті якої вказаний її номінал.

Запаси - один з елементів поточних активів, що охоплює сукупні запаси підприємства: виробничі запаси, запаси незавершеного виробництва і запаси готової продукції.

Інвестування (investing) вкладення грошей у певні активи з метою отримання доходу в майбутньому.

Інвестований капітал - сукупність грошових активів, потреби в робочому капіталі і фіксованих активів.

Інвестиційний проект (investment project) - ретельно обгрунтована техніко-економічними розрахунками послідовність дій для досягнення мети інвестування.

Індекс прибутковості (profitability index, PI) - показник, у чисельнику якого сумарна приведена цінність вільних грошових потоків проекту (починаючи з першого періоду) або його NPV, а в знаменнику - початковий грошовий відтік нульового періоду. Використовується при рационировании капіталу.

Казначейські акції - акції, які компанія продає, а потім викуповує у своїх акціонерів.

Короткостроковий період - це один рік або один операційний цикл, якщо він більше року.

Коефіцієнти ділової активності - фінансові співвідношення, за допомогою яких оцінюється ефективність використаних активів підприємства.

Коефіцієнти прибутковості (прибутковості) - фінансові співвідношення, за допомогою яких вимірюється або ефективність виробничої діяльності підприємства, або його ринкова ефективність.

Коефіцієнти ліквідності - фінансові співвідношення, що відображають здатність підприємства платити за поточними зобов'язаннями.

Коефіцієнти фінансової стійкості - фінансові співвідношення, в яких розмір вимог кредиторів порівнюється з вимогами або вдачами власників.

Купон (coupon) поточний дохід по облігації, який визначається як відсоток від її номінальної вартості.

Лінія ринку цінних паперів (securities market line, SML) - пряма лінія, що має позитивний нахил і відображає залежність між очікуваним рівнем прибутковості цінних паперів і відповідним коефіцієнтом ß.

LIFO метод оцінки запасів; перший продається продукція, яка виробляється в останню чергу.

Модель вартості (оцінки) капітальних (довгострокових) активів (capital asset pricing model, САРМ) - рівноважна модель, що встановлює лінійну залежність необхідного рівня прибутковості (вартості капіталу) від систематичного ризику (коефіцієнта ß).

Податковий щит (tax shield) - податкова вигода, що виникає у зв'язку з тим, що певні відрахування, які робить фірма, списуються на витрати і знижують оподатковувану базу по корпоративного податку (податку на прибуток); найбільш часто згадуються податкові щити на процентні платежі і на амортизацію.

Нематеріальні активи - довгострокові продуктивні активи, фізично не існуючі; в їх складі патенти, авторські права, товарні знаки, франчайзи, організаційні витрати, "добра воля" і витрати на НДДКР.

Нерозподілений прибуток - чистий прибуток, не розподілена між акціонерами у вигляді дивідендів.

Несистематичний ризик (unsystematic risk) варіація прибутковості, не пов'язана з коливаннями ринкового портфеля.

Облігація (bond) - цінний папір, що підтверджує факт позики грошових коштів інвестором підприємству-емітенту і дає право на участь у прибутку емітента особливо обумовленим способом (зазвичай у вигляді відсотка від номінальної вартості облігації).

Операційна прибутковість - співвідношення операційного прибутку і інвестованого капіталу.

Операційні витрати - витрати, пов'язані з управлінням підприємством; в їх складі зарплата адміністративно-управлінського персоналу, амортизація, витрати на НДДКР, реклама та ін.

Зобов'язання - суми коштів, що належать акціонерам (власні кошти) і кредиторам (позикові зобов'язання).

Звіт про рух грошових коштів - фінансовий документ, в якому описуються зміни балансових показників в термінах грошових потоків; зміни наводяться за певний період, як правило, рік.

Звіт про прибутки і збитки - фінансовий документ, в якому викладаються результати ділової активності підприємства за певний період, переважно за рік; включає доходи і витрати.

Первісна вартість - вихідна вартість активів підприємства.

Період (строк) окупності (payback period) - термін, протягом якого грошові притоки проекту компенсують його початкові грошові відтоки (вкладений капітал). Може бути простим або дисконтованих (discounted payback period). В останньому випадку мова йде про дисконтованих грошових потоках, що враховують тимчасові витрати.

Періодичність - припущення, що життя підприємства ділиться на періоди і служить для вимірювання доходів і витрат.

Перпетуітета (peqetuity) - нескінченна послідовність рівних платежів, здійснюваних через рівні інтервали часу.

Портфель (portfolio) - набір різноманітних активів, таких як акції та облігації, що знаходиться у володінні інвестора і керований як єдине ціле.

Потреба в робочому капіталі - сума запасів, дебіторської заборгованості та видатків за передоплатою за вирахуванням кредиторської заборгованості та нарахувань.

Робочий капітал (Working capital) - різниця між поточними активами і поточними зобов'язаннями компанії. Позитивний приріст робочого капіталу (change in working capital) є для компанії або проекту грошовим відтоком. При оцінці приросту робочого капіталу для розрахунку вільних грошових потоків з поточних активів виключаються грошові кошти, а з поточних зобов'язань - короткостроковий платний (interest-bearing) борг.

Раціонування капіталу (capital rationing) - визначення раціонального набору інвестиційних проектів компанії при наявності ресурсних обмежень.

Реальна ставка прибутковості (real rate of return) - ставка прибутковості, очищена від впливу інфляції. Показує, який рівень доходу отримав інвестор понад компенсації інфляції.

Ризик (risk) - невизначеність майбутньої прибутковості інвестицій. Його заходом є варіація прибутковості.

Ринковий портфель (market portfolio) - інвестиційний портфель, в структуру якого включені всі активи, що обертаються на ринку, пропорційно їх ринкової капіталізації. Прибутковість і ризик ринкового портфеля наближено оцінюються за допомогою спеціальних індикаторів ринку - біржових індексів.

Ричагові викуп (leveraged buyout, LBO) - купівля контролю над компанією з використанням для фінансування цієї операції великого обсягу позикового капіталу і подальшим обслуговуванням боргу за рахунок грошових потоків поглиненої компанії.

Вільний грошовий потік (free cashflow) - грошовий потік підприємства або проекту, розрахований виходячи з пропозиції про його фінансування тільки за рахунок власного капіталу.

Систематичний ризик (systematic risk) - варіація прибутковості активу, обумовлена коливаннями ринку в цілому.

Спред прибутковості різниця між операційною прибутковістю та середньозваженої вартістю капіталу.

Середньозважена вартість капіталу (weighted average cost of capital, WACQ) - середня ставка, що відображає вартість всіх видів власного і позикового капіталу корпорації.

Структура капіталу (capital structure) - поєднання власного і позикового капіталу в джерелах фінансування активів корпорації.

Вартість капіталу (cost of capital) - мінімальна необхідна прибутковість на інвестиції.

Вартість пайової (власного) капіталу (cost of equity capital) - мінімальний рівень прибутковості, який часткові інвестори вимагають на вкладений капітал.

Вартість позикового капіталу (cost of dept) - прибутковість, яку вимагають кредитори на надані фірмі позикові кошти.

Поточні активи (current assests) - активи, які мають бути продані, оплачені або спожиті протягом року або операційного циклу (залежно від того, що більше).

Поточні зобов'язання (current liabilities) - зобов'язання, які повинні бути виконані протягом, як правило, одного року. Включають короткострокові кредити і позики, кредиторську заборгованість та поточну частину довгострокового боргу.

Термінальна (продовжена) цінність (terminal value, continious value) - цінність грошових потоків постпрогнозного періоду, наведеного на кінець прогнозного періоду з використанням обґрунтованої ставки дисконту.

Теорія Модільяні - Міллера (М & М theory) - сучасна теорія, що пояснює вплив фінансового важеля на вартість капіталу і ціну фірми.

Трендовий аналіз - різновид горизонтального аналізу; описує діяльність поточного року у відсотках від діяльності попереднього.

Фінансова гнучкість - а) здатність компанії генерувати позитивний грошовий потік; б) здатність компанії нарощувати операційний грошовий потік в умовах дефіциту капіталу.

Фіксовані, або постійні, активи (fixed assets) - група активів, що складається з інвестицій і нематеріальних активів. Інвестиції об'єднують нематеріальні активи, що зберігають свою матеріально-речову форму протягом як мінімум одного року або операційного циклу (залежно від того, що більше). Нематеріальні активи - це економічні ресурси, що не мають матеріальної форми.

Фінансовий ризик (financial risk) - ризик, джерелом якого є особливості фінансування фірми, її структури капіталу.

Фінансовий важіль (леверидж) (financial leverage, financial gearing) - ефект збільшення варіації доходів в результаті підвищення боргової складової в структурі капіталу підприємства.

Цільова компанія (target company, target firm) - об'єкт поглинання.

Цільові показники фірми - значення найважливіших показників, які фірма хоче досягти і підтримувати в майбутньому. Найчастіше згадується цільової фінансовий важіль (target dept-to-equity ratio) і коефіцієнт виплати дивідендів (target payout ratio).

Цінність власного капіталу, або цінність капіталу акціонерів (equity value, shareholder's value) - обгрунтована оцінка власного капіталу, різниця між цінністю фірми в цілому та її боргом (за ринковою оцінкою). Максимізація цінності власного капіталу є домінуючою метою сучасного фінансового менеджменту корпорації.

Цінність фірми (компанії) (firm value, V) - обгрунтована оцінка всього капіталу компанії, власного і позикового. V = D + Є. Найчастіше виходить шляхом дисконтування очікуваних вільних грошових потоків компанії з використанням WACC і в якості ставки дисконту.

Чиста приведена вартість, або чистий приведений дохід (NPV) - дисконтована за вартості капіталу сума грошових потоків від здійснення інвестиційного рішення.

FIFO - метод оцінки запасів; припускає, що спочатку продається продукція, вироблена перша за термінами.

Економічний прибуток - твір інвестованого капіталу і спреда прибутковості.

 
<<   ЗМІСТ   >>