Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кейс "Новий алгоритм фінансового аналізу"

Об'єкт нашого дослідження - дослідно-експериментальний завод (ЕМЗ), що спеціалізується на виробництві медичної техніки. Враховуючи політику безпеки компанії, дані в кейсі наводяться з певною корекцією. Проводить фінансовий аналіз заводу з використанням нового алгоритму його фінансовий директор.

У таблиці 12.2 відображений аналітичний баланс ЕМЗ.

Вивчення аналітичного балансу фінансовий директор починав з аналізу активів компанії. Він виявив, що в структурі активів спостерігалися зміни. У 2006 р зміна поточних активів виявилося істотним у порівнянні з попереднім роком. Загальний обсяг активів зріс в 6,6 рази. Даний стрибок особливо проявився у зростанні запасів, які зросли в 6,5 рази, і приращении дебіторської забор-

ТАБЛИЦЯ 12.2. Динаміка балансу компанії, тис. Руб.

Найменування статті

2005

2006

2007

АКТИВИ

Поточні активи

31 486

206406

236389

Грошові кошти

385

3077

18953

Короткострокові фінансові вкладення

1 538

49891

48007

Дебіторська заборгованість

14284

53934

57448

Запаси

15279

99504

111980

Фіксовані активи

3397

61867

68063

Основні засоби

1 755

18129

19093

Незавершене будівництво

+1642

43738

48971

Разом активи

34883

268273

304452

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ

Поточні зобов'язання

34378

237870

237058

Кредити короткострокові

20500

42182

47227

Кредиторська заборгованість

13878

195688

189832

Довгострокові зобов'язання

0

0

0

Власний капітал

505

30403

67394

Статутний капітал

10

1000

1000

Нерозподілений прибуток (збиток)

495

29403

66394

Разом зобов'язань і капіталу

34883

268273

304452

женности, зрослої в 3,8 рази. В якості причини такого зростання основних елементів робочого капіталу фінансовий директор заводу виділив наявність нових державних контрактів. Слід зазначити: дебіторська заборгованість заводу диверсифікована, що дозволяє, по думці) його фінансового директора, мінімізований ь ризики і забезпечувати стабільні грошові потоки.

Фіксовані активи в 2006 р також суттєво зросли (в 18 разів) і склали 23% у структурі активів за рахунок придбання верстатів і збільшення витрат на незавершене виробництво. Па малюнках 12.7 і 12.8 представлені діаграми, що відбивають структуру сукупних і структуру поточних активів ЕМЗ.

Динаміка структури сукупних активів

Рис. 12.7. Динаміка структури сукупних активів

Динаміка структури поточних активів

Рис. 12,8. Динаміка структури поточних активів

У 2007 р в порівнянні з 2006 р .:

 • o поточні активи зросли на 15%: в основному за рахунок зростання запасів (на 13%) і залишків грошових коштів (на 516%);
 • o спостерігається приріст незавершеного будівництва (на 12%);
 • o в цілому структура активів за минулий рік не зазнала істотних змін.

На малюнках 12.9 і 12.10 наочно ілюструється структура зобов'язань і капіталу.

Динаміка структури зобов'язань і капіталу

Рис. 12.9. Динаміка структури зобов'язань і капіталу

Динаміка структури поточних зобов'язань

Рис. 12.10. Динаміка структури поточних зобов'язань

У динаміці зміни структури зобов'язань (2005-2007 рр.) Виявилися позитивні тенденції. Зростає частка кредиторської заборгованості (безвідсотковий борг) і значно скорочується частка процентних боргів. Власний капітал збільшився в 60 разів за рахунок значного зростання нерозподіленого прибутку та статутного капіталу (з 10 тис. Руб. До 1 млн руб.). У 2007 р приріст власного капіталу склав 126%. Фінансовий директор заводу пояснює значну частку власного капіталу в структурі фінансування активів вимогами безпеки компанії.

У таблиці 12.3 наведено управлінський баланс ЕМЗ за 2005- 2006 рр.

ТАБЛИЦЯ 12.3. Управлінський баланс 2005-2007 рр, тис. Руб.

Управлінський баланс 2005-2007 рр, тис. Руб.

У структурі чистих активів (або інвестованого капіталу, що одне і те ж) відбулися значні зміни. Чисті фіксовані активи зросли за рахунок збільшення витрат на незавершене будівництво та загального зростання фіксованих активів. У 2007 р чисті фіксовані активи зайняли в структурі чистих активів 59%. Частка робочого капіталу в структурі чистих активів зазнала значні коливання: від 83% у 2005 р до 11% в 2006 р У 2007 р частка потреби в робочому капіталі в чистих активах склала 24%. Виходячи з цих даних, фінансовий директор зробив висновок: заводу потрібно нарощувати потреба в робочому капіталі.

У структурі вкладеного капіталу на аналізований період спостерігається істотне зростання власного капіталу - з 2% в 2005 р до 59% в 2007 р Дана зміна обумовлено зростанням нерозподіленого прибутку (рис. 12.11 і 12.12).

Структура чистих активів

Рис. 12.11. Структура чистих активів

Структура вкладеного капіталу

Рис. 12.12. Структура вкладеного капіталу

В цілому, за твердженням фінансового директора, основним пріоритетом в управлінні компанією є реінвестування чистого прибутку і використання короткострокових позик.

Аналіз і динаміка показників ліквідності представлені у зведеній табл. 12.4. У таблиці дані три коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти оборотності поточних активів і кредиторської заборгованості, а також розмір фінансового циклу. Їх вивчення дозволяє виявити основні тенденції в зміні ліквідності і діагностувати їх причини.

ТАБЛИЦЯ 12.4. Аналіз і динаміка показників ліквідності та показників оборотності

Коефіцієнт

Формула для розрахунку

2005

2006

2007

Поточна ліквідність (Current ratio)

Поточні активи / Поточні зобов'язання

0,92

0,87

1,00

Термінова ліквідність (Quick ratio)

(Поточні активи - Запаси) / Поточні зобов'язання

0,47

0,45

0,52

Абсолютна ліквідність (Acid ratio)

Грошові кошти / Поточні зобов'язання

0,01

0,01

0,08

Оборотність дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації / Дебіторська заборгованість

1,02

6,88

9,09

Колекційний період дебіторської заборгованості в днях

365 дн. / Оборотність дебіторської заборгованості

356

53

40

Оборотність запасів

COGS / 365 дн.

0,60

2,59

3,75

Період оборотності в днях

365 дн. / Оборотність запасів

606

141

97

Оборотність кредиторської заборгованості

cog5 J Кредиторська заборгованість

0,66

1.31

2,21

Платіжний період кредиторської заборгованості в днях

365 дн. / Оборотність кредиторської заборгованості

551

278

165

Фінансовий цикл

Колекційний період + Період оборотності запасів - Платіжний період

412

(83)

(28)

Так, в 2006 р коефіцієнти поточної і термінової ліквідності знизилися, проте, на думку фінансового директора, це зниження не повинно турбувати керівництво ЕМЗ, оскільки коефіцієнти знаходяться на среднеотраслевом рівні. У той же час будь-яке зниження ліквідності говорить про проблеми платоспроможності. У 2007 р коефіцієнти поточної і термінової ліквідності пішли вгору (рис. 12.13). Це відбулося в основному за рахунок збільшення залишку коштів на рахунках заводу і одночасного зростання дебіторської заборгованості. Коефіцієнт абсолютної ліквідності за підсумками розрахунків виявився нижчим загальноприйнятих нормативів. Фінансовий директор вважає, що ця обставина надалі призведе до ускладнень при отриманні кредитів у банку. У 2007 р ситуація покращилася: залишки грошових коштів на рахунках ростуть. Традиційна ліквідність, на думку фінансового директора, діагностується як середня по галузі, не викликає тривогу або занепокоєння, і на підставі зробленого висновку щодо ліквідності він діагностує ЕМЗ як привабливу для російських банків.

Чи так це? Розширювальна інтерпретація ліквідності говорить про наступне. Показники оборотності, включаючи фінансовий цикл, наведено в табл. 12.4, а їх співвідносна динаміка ілюструється на рис. 12.14. З вказаної таблиці наочно видно, що:

 • o колекційний період скорочується;
 • o оборотність запасів зростає і до 2007 досягає середньогалузевого рівня;
 • o оборотність кредиторської заборгованості свідчить про скорочення постачальниками терміну комерційного кредиту, в той же час 50% кредиторської заборгованості складають взаєморозрахунки всередині заводу;
 • o від'ємне значення фінансового циклу в останні два роки сформувалося за рахунок тривалих термінів платіжного періоду. В цілому ж фінансовий директор за підсумками вивчення ліквідності зберігає оптимізм, вважаючи, що і в роботі з покупцями, і в управлінні запасами досягнуті за останні роки позитивні результати. Розміри платіжного періоду призводять до негативного фінансового циклу, однак, на думку фінансового директора, спостерігається його скорочення через майбутні змін під внутризаводской політиці взаєморозрахунків.

Динаміка поточної ліквідності ЕМЗ

Рис. 12.13. Динаміка поточної ліквідності ЕМЗ

Динаміка показників ліквідності ЕМЗ

Рис. 12.14. Динаміка показників ліквідності ЕМЗ

Однак проведені розрахунки нетрадиційного коефіцієнта ліквідності згаданий вище оптимізм фінансового директори не підкріпили (табл. 12.5). Намагаючись визначити за допомогою нетрадиційного коефіцієнта ліквідності, наскільки вірно завод визначив свою стратегію формування джерел фінансування поточної діяльності, фінансовий директор несподівано з'ясував, що ЕМЗ фінансує свою діяльність тільки за рахунок короткострокових кредитів і позик. Фінансовий директор припустив, що така політика може негативно позначитися на ліквідності, більш того, привести до технічного дефолту, адже коли-небудь короткострокових кредитів може і не бути.

ТАБЛИЦЯ 12.5. Коефіцієнт стратегічної ліквідності

Коефіцієнт стратегічної ліквідності

Тим часом оцінка фінансових ризиків за допомогою коефіцієнтів фінансової стійкості і коефіцієнтів покриття (табл. 12.6 і рис. 12.15) свідчить про високий їх рівні. Основне співвідношення, що характеризує фінансовий леверидж, становить 0,7. Коефіцієнт покриття за рахунок зростання чистого прибутку, незважаючи на різке падіння в 2007 р, залишається на допустимому рівні. Спираючись на ці дані, стає очевидним: завод проводить агресивну фінансову політику, супроводжувану високими фінансовими ризиками. Подібна політика, на думку фінансового директора, виправдана. Враховуючи, що ЕМЗ знаходиться у стадії зростання, тобто є активно розвивається компанією, агресивну ризиковану політику фінансування, в рамках якої завод активно кредитується у фінансових організаціях, привертає банківські кредити, використовує товарний кредит всередині заводу, фінансовий директор вважає цілком виправданою.

ТАБЛИЦЯ 12.6. Оцінка фінансового ризику

Оцінка фінансового ризику

Динаміка коефіцієнта фінансового ризику

Рис. 12.15. Динаміка коефіцієнта фінансового ризику

Звіт про прибутки і збитки (табл. 12.7) служить основою для оцінки результатів заводу. Виручка виросла в 2007 р в порівнянні з попереднім роком на 41%, EBITDA і EBIT - на 36%. Даний зростання було досягнуто за рахунок нових держзамовлень і впровадження нової продукції. Валовий прибуток впала на 9%, зростання собівартості нової продукції - на 10%. При цьому управлінські витрати скоротилися майже на 36%, і EBITDA отримала позитивне прирощення. Відсотки за кредит виросли в 2,5 рази через те, що ЕМЗ здійснив внутрішню позику і отримав банківський кредит за ринковою ставкою. Чистий прибуток за минулий рік зросла на 28% (рис. 12.16 і 12.17).

ТАБЛИЦЯ 12.7. Звіт про прибутки і збитки, тис. Руб.

Звіт про прибутки і збитки, тис. Руб.

Динаміка основних показників доходів

Рис. 12.16. Динаміка основних показників доходів

Динаміка доходів і витрат

Рис. 12.17. Динаміка доходів і витрат

У таблиці 12.8 представлені основні вимірювачі результатів діяльності заводу. Ця таблиця супроводжується графічним зображенням динаміки отриманих результатів (рис. 12.18). При аналізі таблиці і малюнка видно, що при значному падінні валового прибутку показники EBITDA і EBIT виросли в 2,4 рази, а EAT - в 2,3 рази. Дане зростання фінансовий директор пояснив запуском у виробництво нового обладнання при зниженні операційних витрат. У 2007 р все залишилося практично без змін, лише EAT, тобто прибуток після сплати податків, незначно знизилася через зростання процентних платежів.

ТАБЛИЦЯ 12.8. Аналіз показників прибутковості (тис. Руб.)

Аналіз показників прибутковості (тис. Руб.)

Динаміка прибутку

Рис. 12.18. Динаміка прибутку

У таблиці 12.9 представлені коефіцієнти прибутковості, вивчивши які можна зробити наступні коментарі:

 • o норма валового прибутку різко знизилася в 2007 р, проте залишилася в межах середньогалузевого рівня;
 • - Норма операційного і норма чистого прибутку зросли більш ніж у два рази в 2006 р і опинилися без зміни в 2007 р .; прибутковість власного капіталу порівняно з середньогалузевими показниками знаходиться па високому рівні, на підставі чого фінансовий директор робить два висновки: інвестиції в завод володіють привабливістю, крім того, управління витратами вельми ефективно.

ТАБЛИЦЯ 12.9. Коефіцієнти прибутковості

Коефіцієнти прибутковості

Наступний етап аналізу і діагностики, присвячений факторному аналізу сукупної прибутковості ЕМЗ, зводиться до спроби насамперед установити позитивну або негативну залежність прибутковості власного капіталу від фінансового левериджу. Па малюнку 12.19 наведено перший етап факторного аналізу з використанням моделі Дюпона, пророблений для заводу. По-перше, слід зазначити загальне скорочення прибутковості капіталу: у 2007 р це падіння склало 40%, що відбулося внаслідок скорочення періоду оборотності кредиторської заборгованості та зростання фінансового левериджу. Більш докладний аналіз в рамках трехфакторной моделі Дюпона наведено в табл. 12.10. Він свідчить, що в 2007 р прибутковість активів зросла до 15,9%. Причин такого явища декілька. Відбулося різке збільшення чистого прибутку - в 58 разів в 2006 р і на 28% в 2007 р Обумовлено дана обставина випуском нової продукції з використанням нових технологій і скороченням у структурі витрат частки операційних витрат. Зросла оборотність активів до 1,7 в 2007 р за рахунок ефективного управління запасами і дебіторською заборгованістю. Зниження частки позикового капіталу відбулося за рахунок перевищення темпів зростання власного капіталу над темпами зростання активів.

На малюнку 12.19 представлені основні показники дерева ROIC. У 2006 р зростання прибутковості інвестованого капіталу був зумовлене зростанням як оборотності операційного прибутку, так і оборотності інвестованого капіталу. У 2007 р прибутковість інвестованого капіталу знизилася на 8%. На зміну прибутковості інвестованого капіталу вплинула зміна його оборотності. Інвестований капітал, рівний величині чистих активів, збільшився в 2007 р насамперед за рахунок зростання робочого капіталу. Більш детальна п'ятикомпонентна декомпозиція, що дозволяє більш детально розглянути основні показники дерева прибутковості власного капіталу, дана в табл. 12.10. А в табл. 12.11 наведені основні показники, що характеризують взаємозв'язок між ROE і ROIC. Прибутковість власного капіталу в 2006 р несуттєво скорочується всього на 3% за рахунок зниження фінансового левериджу на тлі значного зростання ROIC. На скорочення ROE в 2007 р на 40% негативно вплинули два фактори : фінансовий леверидж і ROIC. Ключовий вплив на зниження ROE надав фактор зміни множника фінансового левериджу.

Основні показники дерева ROIC

Рис. 12.19. Основні показники дерева ROIC

ТАБЛИЦЯ 12.10. Основні показники дерева ROE

Основні показники дерева ROE

ТАБЛИЦЯ 12.11. Основні показники, що характеризують взаємозв'язок між ROE і ROIC

Основні показники, що характеризують взаємозв'язок між ROE і ROIC

У таблиці 12.12 представлені ключові показники фінансової та операційної діяльності, які враховуються при оцінці потенціалу зростання компанії. Завершується ця модель визначенням стратегічного спреду, тобто розрахунком різниці між фактичними і стійкими темпами зростання. За підсумками застосування моделі 5СД виявилося, що темп стійкого зростання, будучи темпом зростання продажів і доходів у майбутньому, характеризує потенціал зростання, що залежить від реінвестування прибутку і рівня прибутковості. У 2006 р фактичні темпи зростання продажів компанії виявилися значно вищими стійких. Дана ситуація зумовила агресивну політику щодо залучення зовнішніх ресурсів, оскільки виникла необхідність наблизити стійкі темпи зростання до фактичних. Проте вже в 2007 р ситуація змінилася. Була зафіксована від'ємна різниця між стійкими і фактичними темпами зростання, в результаті чого фінансовий директор констатував невиправданий надлишок грошей і наявність потенціалу для вирівнювання темпів зростання в найближчому майбутньому.

ТАБЛИЦЯ 12.12. Ключові показники ефективності діяльності (формула PRAT)

Ключові показники ефективності діяльності (формула PRAT)

 
<<   ЗМІСТ   >>