Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відбір порівнянних компаній і визначення оцінного мультиплікатора

Інформація для відбору компаній. Ринковий підхід до оцінки акцій заснований на використанні двох типів інформації: ринкової (цінової) і фінансової.

Ринкова інформація являє собою дані про фактичні цепах купівлі-продажу акцій, аналогічних акціям оцінюваної компанії. Якість і доступність інформації залежать від рівня розвитку фондового ринку. Формування вітчизняного фондового ринку не завершено, проте цілий ряд агентств, наприклад "Фінмаркет", "Росбизнесконсалтинг", "АК & М", публікують щоденні бюлетені про стан фінансових ринків, пропозиціях па купівлю-продаж цінних паперів, про дослідження активності ринків акцій найбільших підприємств. Поряд з інформацією по російському ринку при оцінці використовуються дані по закордонним компаніям-аналогам, де вибір значно більше. При цьому необхідно врахувати поправки на ризик країни.

Фінансова інформація звичайно представлена бухгалтерської та фінансовою звітністю, а також додатковими відомостями, що дозволяють визначити схожість компаній і провести необхідні коректування, що забезпечують необхідну порівнянність. Фінансова інформація повинна бути представлена звітністю за останній звітний рік і попередній період (зазвичай за п'ять років). Вона повинна бути зібрана не тільки по оцінюваної компанії, але і по аналогам. Ринковий підхід оцінки підприємства використовує всі традиційні прийоми і методи фінансового аналізу. Оцінювач розраховує однакові коефіцієнти, аналізує баланси, звіти про прибутки і збитки, додаткову інформацію. Фінансовий аналіз - найважливіший прийом визначення порівнянності аналогічних компаній з оцінюваної. Як показує практика, ретельний аналіз інформації може дати негативний результат, коли оцінювач приходить до висновку про відсутність необхідного подібності та неможливості застосування даного методу, хоча час і гроші витрачені.

Процес відбору порівнянних компаній. Процес відбору порівнянних компаній здійснюється в два етапи.

На першому етапі визначається максимально можливе число підприємств, схожих з оцінюваним. Пошук таких компаній починається з використання електронних баз, однак дана інформація потребує доповнень, так як не буває достатньо повною. Критерії порівнянності досить умовні і зазвичай обмежуються схожістю галузі, виробленої продукції, її асортименту та обсягів виробництва.

На другому етапі складається остаточний список аналогів, що дозволяє аналітику визначити цінність оцінюваної фірми. Включення підприємств в цей список засновано на ретельному аналізі додатково отриманої інформації. На цьому етапі аналітик посилює критерії порівнянності і оцінює такі фактори, як:

 • o масштаб бізнесу;
 • o рівень диверсифікації по споживачах і території;
 • o стадія розвитку;
 • o становище на ринку;
 • o характер конкуренції.

Фінансовий ризик. Оцінка фінансового ризику здійснюється наступними способами:

 • o порівнюється структура капіталу або співвідношення власних і позикових коштів;
 • o оцінюється ліквідність або можливість оплачувати поточні зобов'язання поточними активами;
 • o аналізується кредитоспроможність фірми, іншими словами - її здатність залучати позикові кошти на вигідних умовах.

Оцінювач рідко знаходить компанії, абсолютно ідентичні оцінюваної, тому на основі аналізу критеріїв робить один з наступних висновків:

 • o компанія порівнянна з оцінюваної по ряду характеристик і може бути використана для розрахунку мультиплікатора;
 • o компанія недостатньо порівнянна з оцінюваної і не може бути використана в процесі оцінки.

Порівняльний аналіз компаній. В залежності від цілей і функцій оцінки аналіз фінансового стану підприємства проводиться з різним ступенем деталізації, але при цьому, як правило, носить характер експрес-аналізу і обмежується даними бухгалтерської звітності, тобто вирішує завдання зовнішнього аналізу. Фінансовий аналіз підприємства проводиться в два етапи: аналіз фінансових звітів і аналіз фінансових коефіцієнтів. Інформаційним джерелом фінансового аналізу є дані бухгалтерського аналізу і звіту про фінансові результати.

При порівняльному аналізі балансових звітів підприємств-аналогів і оцінюваного підприємства рекомендується враховувати відмінності в застосовуваних методах бухгалтерського обліку й у разі потреби вносити поправки до відповідних статей балансового звіту.

Скоригований фінансова звітність являє собою більш надійну базу для розрахунку і порівняння показників оцінюваного підприємства з підприємством-аналогом або з середньогалузевими значеннями, отже, дозволяє отримати більш точну характеристику фінансового становища підприємства і домогтися більш точних результатів оцінки.

Аналіз фінансових коефіцієнтів встановлює відносні показники фінансової стійкості і рентабельності, зіставляючи їх з середньогалузевими показниками і по групі компаній-аналогів.

Вибір оціночного мультиплікатора. Як правило, для оцінки компанії вибираються кілька різних мультиплікаторів. У практиці оцінки при використанні мультиплікаторів застосовуються такі правила:

 • o мультиплікатори за порівнянними підприємствам повинні мати мінімальний розкид величин;
 • o вибрані мультиплікатори слід застосовувати до відповідним фінансовим даними по оцінюваної компанії таким чином, щоб це відповідало способом обчислення відповідного мультиплікатора для зіставлення компаній. Якщо даний мультиплікатор розраховується за порівнянними підприємствам за ряд років з середнім значенням прибутку, то і для оцінюваного підприємства необхідно розрахувати його виходячи із середнього показника прибутку;
 • o компанії-аналоги можуть вибиратися як на національному фондовому, так і на міжнародних ринках. Якщо компанії-аналоги належать зарубіжним державам, отримані мультиплікатори, перш ніж застосовувати їх до оцінюваної компанії, слід скорегувати на ризик країни. У разі національних компаній-аналогів отримані мультиплікатори не коригуються.

Формування підсумкової величини цінності. Процес формування підсумкової величини цінності складається з трьох основних етапів:

 • o визначення значення мультиплікатора;
 • o зважування проміжних результатів;
 • o внесення підсумкових коригувань.

Визначення величини мультиплікатора - найбільш складний етап, що вимагає особливо ретельного обгрунтування, зафіксованого згодом у звіті. Оскільки однакових компаній не існує, діапазон величини одного і того ж мультиплікатора по компаніях-аналогам буває досить широкий. Аналітик відсікає екстремальні величини і розраховує середнє значення мультиплікатора по групі аналогів. Потім проводить фінансовий аналіз, причому для вибору величини конкретного мультиплікатора використовує фінансові коефіцієнти і показники, найбільш тісно пов'язані з даним мультиплікатором. За величиною фінансового коефіцієнта визначається положення (ранг) оцінюваної компанії в загальному списку. Отримані результати накладаються на ряд мультиплікаторів, і досить точно визначається величина, яка може бути використана для розрахунку цінності оцінюваної компанії.

Ринковий підхід дозволяє аналітику отримати ряд можливих варіантів мультиплікаторів. Оцінювач в залежності від цілей і об'єкта оцінки, ступеня довіри до тієї чи іншої інформації додає кожному мультиплікатору свою вагу. На основі зважування виходить підсумкова величина цінності, яка може бути взята за основу для проведення наступних коректувань .

Прикінцеві поправки. Підсумкова величина цінності, отримана в результаті застосування мультиплікаторів, повинна бути скоригована в залежності від конкретних обставин. Найбільш типовими є наступні поправки:

 • 1) отримана цінність підприємства методом ринку капіталу являє собою цінність неконтрольного пакету відкритої компанії, акції якої продаються на відкритому фондовому ринку і тому являють собою рівень цінності підприємства з високим ступенем ліквідності. Щоб отримати цінність контрольного пакету в компанії, чиї акції не продаються на відкритому фондовому ринку і фінансова інформація по якій широко не представлена, необхідно додати премію за контроль і відняти знижку за недостатню ліквідність, (можна скористатися даними сайту finmanager.ru);
 • 2) до цінності діючого підприємства, визначеної методом ринку капіталу, необхідно додати цінність нефункціонуючих активів, тобто невикористаних об'єктів нерухомості, в тому числі соціального призначення, які можуть бути продані, а також бездіяльних потужностей;
 • 3) до розрахованої цінності слід додати надлишок робочого капіталу коштів або відняти його недолік.

Продовження конкретної ситуації 1

Для проведення оцінки компанії ЗАТ "Усупінфарм" методом ринку капіталу була зібрана інформація по закордонних фармацевтичним компаніям. У результаті проведеного аналізу були відібрані компанії, порівнянні з ЗАТ "Усупінфарм" за основними своїми характеристиками: сегмент ринку, масштаби, стадія розвитку. Для оцінки були вибрані мультиплікатори Р / Е і Р / 5. Значення нормалізованих показників чистого прибутку і виручки для оцінки компанії прийняті на рівні: ЛГР = 5250 тис. Дол .; 5 = 45500 тис. Дол.

Кореляційний аналіз основних фінансових показників компаній-аналогів і їх мультиплікаторів показав, що найбільшою мірою впливають на збільшення (зменшення) мультиплікаторів фінансові показники, відображені в табл. 6.15. Тому саме вони були обрані для порівняльного аналізу і визначення оцінного мультиплікатора для ЗАТ "Усупінфарм".

ТАБЛИЦЯ 6.15. Порівняння основних показників порівнянних компаній

Порівняння основних показників порівнянних компаній

Порівняння фінансових показників оцінюваної компанії з компаніями-аналогами (табл. 6.16) показує, ЩО ЗАТ "Усупінфарм" займає хороші позиції по ключових чинниках цінності.

ТАБЛИЦЯ 6.16. Оцінка компанії з використанням мультиплікатора Р / Е

Оцінка компанії з використанням мультиплікатора Р / Е

Оцінка компанії з використанням мультиплікатора Р / Е відображена в табл. 6.15 і складається з наступних кроків:

 • o позиціонування показників оцінюваної компанії і компаній-аналогів;
 • o побудова шкали мультиплікатора Р / Е (від мінімального значення 18,6 до максимального 31,4 з рівномірним кроком шкали);
 • o визначення попереднього значення мультиплікатора для оцінюваної компанії (28,5);
 • o застосування поправочного коефіцієнта на ризик країни 0,68 '(26,4x0,68 = 17,9);
 • o розрахунок попередньої цінності власного капіталу (Р / Е х х Нормалізована чистий прибуток - 17,9 х 5 250 = 93975 тис. дол .;
 • o застосування поправки на контроль (28%) та знижки на неліквідність (22%) дозволяє отримати заключну оцінку компанії методом ринку капіталу із застосуванням мультиплікатора Р / Е (93975 х 1,28 х 0,78 = 93824 тис. дол.) . Оцінка з використанням мультиплікатора Р / 8 відображена в табл. 6.17 і аналогічна оцінці з використанням мультиплікатора Р / Е. Відмінність полягає в тому, що шкала будується па базі мультиплікатора Р / 5.

ТАБЛИЦЯ 6.17. Оцінка з використанням мультиплікатора P / S

Оцінка з використанням мультиплікатора P / S

У результаті отримано дві оцінки компанії при використанні двох мультиплікаторів - Р / Е і Р / 5, відповідно 93824 і 126740 млн дол., Що істотно вище, ніж за методом ВСО. При оцінці з використанням мультиплікаторів Р / Е і Р / 5 спотворює вплив справила різниця в масштабах зарубіжних компаній аналогів і ЗАТ "Усупінфарм", а також різке зростання цін на фармацевтичну продукцію в Росії в 2008 р Тому оцінювач приймає рішення підсумковий результат оцінки компанії визначити на базі методу ВСО, тобто на рівні 42 млн дол. Результати розрахунків за методом осе- 41703 тис. дол.

 
<<   ЗМІСТ   >>