Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЛЮЧОВІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД (1991-2016 РР.)

Початок 1990-х рр. було ознаменовано найглибшими трансформаціями і руйнуванням всієї колишньої системи міжнародних відносин - системи, що існувала протягом більше чотирьох десятиліть і здавалася застиглою, непорушною, чи не вічної. Розпад Радянського Союзу; завершення «холодної війни»; крах біполярної, Ялтінско- Потсдамської системи міжнародних відносин, заснованої на протистоянні двох блоків, двох ідеологій, в кінцевому рахунку - двох типів політичної культури і світосприйняття, - все це знаменувало собою настання нової епохи як в загальноєвропейському, так і в світовому масштабі. Ялтинско-Потсдамська система відразу за історичними мірками канула в небуття, зруйнувавши всю традиційну структуру міжнародної взаємодії, що стала вже звичною за більш ніж чотири десятиліття «холодної війни», внаслідок чого перед всією світовою спільнотою і, зокрема, перед європейським регіоном постало питання пошуку адекватної відповіді на ключові виклики та загрози нової епохи.

З одного боку, разом з глобальним ідеологічним протистоянням і поділом усього світу на два протиборчі блоки - соціалістичний і капіталістичний - в минуле відійшла або, принаймні, стала набагато менш ймовірною небезпеку початку нової світової війни, пов'язаної з неминучим застосуванням ядерної зброї. Впав і «залізна завіса», понад чотири десятиліття розділяв держави Західної та Східної Європи, а разом з ним зникли і ті глибокі розділові лінії, що розколювали єдиний європейський простору на два слабо контактували між собою табори. В результаті склалися сприятливі передумови для відновлення і інтенсифікації політичних, економічних, соціальних і культурних зв'язків між раніше відокремленими один від одного частинами Європи, що не забарилося позначитися на пожвавленні господарського й духовного життя всього європейського регіону.

З іншого боку, грандіозні за своєю значимістю події, пов'язані із завершенням «холодної війни», спонукали задуматися не тільки про глибинні причини і передумови відбулися трансформацій, а й про прийдешні зміни та актуальні тенденції в системі міжнародних відносин і, в більш вузькому сенсі, про нові виклики і загрози європейській безпеці. Завершення «холодної війни» і крах соціалістичного блоку призвело до свого роду «вакууму влади» на території Східної Європи, який відбувся слідом за розпуском в 1991 р Організації Варшавського договору і подальшим розпадом Радянського Союзу, внаслідок чого велика частина східноєвропейських держав була втягнута в орбіту впливу Західної Європи і США, що мало цілий ряд як позитивних, так і негативних наслідків. Так, зміна політичної орієнтації держав Східної Європи і інтенсифікація їх курсу на зближення з Заходом дозволила їм провести щодо ефективні і успішні (хоча і не скрізь) ліберальні реформи, докорінно перетворити структуру економіки цих країн і стали основою для їх подальшого приєднання до ЄС. Разом з тим, в цілому ряді східноєвропейських країн ультраліберальні реформи привели до зворотного результату - руйнування вже існуючих господарських, політичних і культурних зв'язків, до краху промисловості, «шокової терапії», лавиноподібного падіння рівня життя населення, зростання злочинності і цивілізаційно-культурного занепаду. Значною мірою подібного роду проблеми торкнулися Росії і цілого ряду інших держав пострадянського простору, що, в поєднанні з падінням престижу і невдачами на міжнародній арені, зумовило щемливу тугу і ностальгію по колишньому світопорядку - ностальгію, відображену у відомій фразі Президента РФ В. В. Путіна: «Розпад Радянського Союзу став найбільшою геополітичною катастрофою XX століття». Залишаючи осторонь неоднозначність і суперечливість подібної оцінки, слід визнати, що в цій фразі були чітко артикульовані світорозуміння і система поглядів певних - і досить широких - верств населення Росії і цілого ряду східноєвропейських держав на проблеми і недоліки нової, постбіполярної системи міжнародних відносин (рис. 8.1).

Реальні грошові доходи населення Росії

Мал. 8.1. Реальні грошові доходи населення Росії,

в% до рівня 1991 р .:

розпад Радянського Союзу і руйнування колишніх господарських зв'язків спричинили лавиноподібне падіння рівня життя населення

Завершення «холодної війни» спричинило виникнення цілої низки нових загроз європейській безпеці, а також зростання актуальності тих викликів, що раніше перебували «в тіні» глобального протистояння між капіталістичним і соціалістичним блоками. Різке загострення локальних етнічних та релігійних конфліктів; дезінтеграція цілого ряду європейських держав, викликана як поєднанням внутрішніх політичних, культурних і соціально-економічних чинників, так і активним втручанням зовнішніх сил (найбільш яскравий приклад - розпад Югославії, що супроводжувався кровопролитною громадянською війною і бомбардуваннями НАТО); сплеск націоналістичних і сепаратистських настроїв в самих різних куточках європейського континенту; практична некоптроліруемость потужних міграційних потоків, з легкістю долають прозорі європейські кордони; нарешті, різке зростання терористичної загрози, пов'язаної з небезпекою попадання в руки екстремістів зброї масового знищення - все це невід'ємні риси постбіполярної епохи, яка характеризується різким наростанням хаотизации політичних і економічних процесів на території європейського регіону (рис. 8.2).

Вибухи в поїздах 11 березня 2004 року в Мадриді (Іспанія)

Мал. 8.2. Вибухи в поїздах 11 березня 2004 року в Мадриді (Іспанія):

один з наймасштабніших терактів в історії європейського регіону в постбіполярності епоху (загинуло 191 чол., понад 2 тис. чол. поранено). фото

Проблема ускладнюється ще й тим, що сучасні терористичні угруповання - це найчастіше не окремі, ізольовані осередки, як це було раніше, а цілі організації з розгалуженою структурою, внутрішнім поділом праці, власними виробничими об'єктами і налагодженими джерелами фінансування. Більш того, розвиток сучасних військових і комунікаційних технологій призвело до того, що в даний час навіть чисельно невелика угруповання терористів здатна нанести більш ніж серйозний збиток окремим європейським державам і їхнім громадянам.

Питання для самостійної підготовки

Як ви думаєте, які дії необхідно зробити для мінімізації загрози тероризму на території європейського регіону? У чому ви бачите політичні, економічні, соціальні та психологічні причини наростання загрози міжнародного тероризму на рубежі XX-XXI ст.?

Окремий комплекс загроз і викликів європейської безпеки пов'язаний з усе більш широким поширенням інформаційних технологій та їх проникненням в усі сфери життя сучасного суспільства. У зв'язку з цим вага більш актуальним завданням для всіх без винятку європейських держав стає вироблення ефективного інструментарію, покликаного сприяти забезпеченню інформаційної безпеки і боротьбі з кібер-тероризмом.

Таким чином, закінчення «холодної війни» і початок нової, постбіполярної епохи істотно трансформувало всю структуру та ієрархію ключових викликів і загроз, що стоять перед європейським регіоном на рубежі XX-XXI ст. Зараз, коли минуло вже більше двох з половиною десятиліть з моменту розпаду Радянського Союзу, представляється очевидним, що позбавлення від колишніх небезпек, пов'язаних з глобальним міжблокове протистоянням і ризиком початку Третьої світової війни, на жаль, спричинило за собою виникнення цілого комплексу нових внутрішньополітичних і міжнародних проблем і потенційно вибухонебезпечних вогнищ нестабільності. Безперечно, ефективна протидія всім загрозам європейській безпеці неможливо без вироблення компромісних рішень, подолання застарілих історичних кривд і наявності твердої політичної волі, а також без залучення до цього процесу всіх без винятку держав регіону. Навпаки, застосування всіляких санкцій і контрсанкцій, небажання і нездатність почути і зрозуміти точку зору опонента, всякого роду пропагандистські і гібридні війни - все це завдає колосальної шкоди безпеці європейського регіону, суттєво ускладнюючи вироблення конструктивних і взаємовигідних рішень. У зв'язку з цим одвічне питання «Що день прийдешній нам готує?» [1] , як і раніше залишається більш ніж актуальним, а перспективи подальшого розвитку європейського регіону в ностбінолярную епоху все гак же приховані в тумані часів. Чи зуміє Європа впоратися з тими небезпеками і погрозами, що дамокловим мечем нависають над її майбутнім? Чи буде збудована нова, ефективна і прийнятна для всіх міжнародних акторів система забезпечення європейської безпеки? Мабуть, відповідь на всі ці питання буде нами отримано лише з плином часу, втім, як це завжди і відбувається «на межі двох століть, на зламі двох світів» [2] .

  • [1] Незначно змінена цитата з «Євгенія Онєгіна» А. С. Пушкіна (в оригіналі: Що день прийдешній мені готує? »).
  • [2] Цитата з книги В. А. Гіляровського «Москва і москвичі».
 
<<   ЗМІСТ   >>