Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЄВРОПА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII - ПОЧАТКУ XIX СТ .: СПЕЦИФІКА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

Епоха Відродження і Реформація підготували грунт для докорінної зміни соціально-економічного укладу та культурних форм європейського регіону, поступово пробуджується після довго сну Середньовіччя. Період XVII - початку XIX ст. знаменує собою епоху бурхливого, інтенсивного економічного зростання і розвитку, коли чільна роль в економічному і культурному житті всього європейського суспільства остаточно і безповоротно переходить від знатної, родовитої аристократії до представників буржуазії. Мабуть, першим наочним проявом глибинних змін, що відбуваються в соціально-економічній структурі європейського суспільства, можна назвати Нідерландську (1568- 1648 рр.) І Англійську (1640-1660 рр.) Буржуазні революції, Які хронологічно передували початок нової, капіталістичної епохи. Слідом за зміцненням свого економічного добробуту європейська буржуазія вступила в боротьбу за власні політичні права: десь вона проходила відносно мирно, проте в більшості країн Європи (і, в першу чергу, у Франції в кінці XVIII ст.) Соціальні протиріччя між колишнім і новим домінуючими класами переростали в кровопролитні зіткнення, революції і масовий терор.

Буржуазні відносини поступово охопили всі сфери життя європейського суспільства, не тільки визначаючи зміни в торгово-економічній, соціальній і політичній сферах (наприклад, створення великих колоніальних імперій, інтенсивний розвиток капіталізму, відмирання останніх пережитків феодалізму і кріпацтва), але і безпосередньо впливаючи на культуру і світосприйняття європейської людини. Епоха Просвітництва та концептуальне оформлення ідей лібералізму, поява перших ідеологій і активізація боротьби за свободу і права індивіда - все це невід'ємні атрибути Нового часу і буржуазно-капіталістичних відносин.

Лібералізм - філософське і суспільно-політична течія, яка проголошує непорушність прав і індивідуальних свобод людини; уявлення, згідно з яким мета політики полягає в захисті прав особистості і в максимальному розширенні свободи вибору. В економіці - це сукупність поглядів па функціонування господарства і принципи економічної політики, що відкидають необхідність широкого втручання держави в економічне життя.

Поступове накопичення суспільно значущих ідей, знань і практичних навичок в період Середньовіччя і Ренесансу сформувало основу для того, щоб на наступному етапі своєї історії, в період Нового часу, Європа зуміла зробити потужний технологічний ривок, згодом отримав назву науково-технічної і промислової революції. У період раннього Нового часу промислова революція вже стала визначальним трендом європейського розвитку, однак завершення даного процесу доводиться вже на XIX ст. і на епоху пізнього Нового часу. Науково-технічний прогрес вносив дивовижний і перш небачений динамізм в розвиток європейського регіону: протягом життя одного покоління вигляд міст і стиль життя змінювався до невпізнання, а за ними стрімко трансформувалися світосприйняття, культура і художні форми європейського суспільства (хоча слід зазначити, що до нинішніх , воістину нестримних темпів що відбуваються в світі змін європейського суспільства зразка XVII-XIX ст. було раніше далеко).

Інтенсивний розвиток промисловості, торгівлі, буржуазно-капіталістичних відносин в поєднанні з активізацією європейського експансіонізму і стрімким зростанням світових колоніальних імперій формували глобальну європоцентричну систему світу, створюючи передумови для перенесення європейського економічного, соціального і культурноцівілізаціонного досвіду на традиційну грунт інших регіонів світу.

Експансіонізм - у вузькому сенсі - імперіалістична політика; територіальне, географічне або культурне розширення сфери впливу окремої держави.

Даний процес не міг не відбитися на світогляді і ментальних установках європейця Нового часу, і якщо в епоху Відродження сприйняття навколишнього світу як єдиної, взаємозалежної системи було притаманне виключно високоосвіченою філософам, творцям і гуманістів, то в період Нового часу такий світогляд з кожним роком стає все більш поширеним, повсякденним, традиційним. Простий європеєць Нового часу перестав сприймати себе крихітним, нічого не значущим елементом невеликий замкнутої системи, як це було в період Середньовіччя і почасти навіть в епоху Античності - ні, тепер він все частіше сприймає себе як самодостатнього, вільного індивіда, перед яким відкриті всі кордони і який є частиною величезного, але все ж взаємопов'язаного і взаємозалежного світу. Мабуть, в наступні періоди європейської історії саме це світосприйняття і стало концептуальною, ідейною основою процесу глобалізації - процесу, якому в XX-XXI ст. судилося змінити обличчя нашої планети до невпізнання.

Глобалізація - процес зближення і зростання взаємозв'язку націй і держав світу, що супроводжується виробленням загальних політичних, економічних, культурних і ціннісних стандартів.

(Велика актуальна політична енциклопедія)

Ті приховані зміни, що зріли в надрах європейського суспільства протягом довгих століть Середньовіччя, прорвалися, нарешті, назовні, і в період пізнього Ренесансу та раннього Нового часу надали нового імпульсу еволюції соціальних і продуктивних відносин в рамках європейського регіону, тим самим дозволивши йому вирватися в лідери світового економічного і культурного розвитку. За великим рахунком, саме цей факт і являє собою основу тієї неоднозначної, але виключно динамічною епохи, яку прийнято називати Новим часом.

 
<<   ЗМІСТ   >>