Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Протягом останніх двох з половиною тисячоліть світової історії європейський регіон відігравав особливу, справді унікальну роль у формуванні загальнолюдської цивілізації, в становленні тих принципів, на яких покоїться вся політична, економічна і навіть соціально-культурного, ціннісна система сучасної епохи. Специфіка європейської культури і, ще ширше, європейської цивілізації, європейського світосприйняття вже багато століть приковує до себе погляди величезної кількості вчених, істориків, творців і філософів.

Якщо окинути неупередженим поглядом сучасний світ, то можна прийти до логічного висновку, що сучасна глобальна, загальносвітова цивілізація в багатьох своїх аспектах заснована саме на європейській культурі, що розвивалася протягом тисячоліть і в тій чи іншій мірі поширилася практично по всьому світу. На даний момент Європа - це один з ключових центрів сучасної суспільної думки, науки і технології. Крім того, європейський регіон - це найцінніша скарбниця найбільших культурних досягнень і унікальних творів мистецтва.

Мабуть, саме європейська цивілізація і культура протягом останніх століть визначає вигляд і основні тенденції світової політики, економіки і навіть творчого життя - більш того, саме в надрах європейської цивілізації народилися ті самі ідеї, концепції і уявлення, які, поширившись по всьому світу, до невпізнання змінили звичний уклад і ціннісну систему інших культур. Як приклад можна назвати ідеї гуманізму, дотримання прав людини, демократії і цілий ряд інших концепцій, які в більшості своїй народилися і прийшли саме з Європи. Саме тому, вивчаючи історію та культуру Європи, ми в тій чи іншій мірі пізнаємо історію і культуру цілого світу у всьому його розмаїтті культурних, економічних, політичних і цивілізаційних аспектів.

Цей навчальний посібник з дисципліни «Історія і культура Європи» призначений для студентів за напрямом підготовки «Міжнародні відносини». Посібник покликаний сприяти поглибленому вивченню особливостей історичного процесу на території європейського регіону і сформувати цілісне бачення специфіки європейської культури і цивілізації від найдавніших часів до теперішнього часу.

Метою цього посібника є забезпечення ефективності навчального процесу. Посібник покликаний сприяти самостійній роботі студентів при підготовці до семінарів, атестацій та іспитів. Ключовим завданням посібника є допомога у вивченні історії та культури народів Європи в контексті історико-культурного розвитку цивілізації і всесвітньо-історичного процесу, а також в осмисленні специфіки розвитку окремих країн регіону. Цей посібник покликаний дати студентам цілісне уявлення про заломлення загальних закономірностей всесвітньо-історичного процесу в європейському регіоні.

Завдання курсу:

 • - дати студентам базові та системні знання з історії культури Європи;
 • - виявити ключові проблеми розвитку історичного процесу в рамках європейського регіону;
 • - освоїти великий фактологічний матеріал, що дає цілісне уявлення про становлення і розвиток цивілізацій Європи;
 • - навчити студентів самостійно розуміти і оцінювати історико культурні процеси в цілому і їх специфіку в рамках європейського регіону;
 • - прищепити студентам навички осмислення та інтерпретації найбільш значущих історичних процесів, подій і явищ в галузі культури в європейських суспільствах;
 • - простежити зовнішні цивілізаційні впливи, проаналізувати процеси культурних взаємодій і взаємовпливів в контексті діалогу цивілізацій і культур в рамках європейського регіону.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • • великий фактологічний матеріал, що дає цілісне уявлення про становлення і розвиток цивілізацій європейського регіону;
 • • найбільш значущі історичні процеси, події і явища в галузі культури в європейських суспільствах на різних історичних етапах;
 • • зовнішні цивілізаційні впливи, процеси культурних взаємодій і взаємовпливів в контексті діалогу цивілізацій і культур;
 • • особливості формування і функціонування релігійних систем, що мають поширення в досліджуваному регіоні;
 • • культурні і релігійні традиції європейських народів, творча спадщина і внесок видатних діячів культури регіону в загальносвітову цивілізацію;
 • • роль і значення християнства в формуванні цивілізаційних основ європейських суспільств, типів культури, а також психологічним складом і ментальності європейських народів;

вміти

 • • аналізувати, розуміти і оцінювати історико-культурні процеси в цілому і їх специфіку в окремих регіонах, застосовувати отримані знання в процесі міжкультурної комунікації та професійної діяльності;
 • • виділяти основні тенденції та закономірності еволюції країн європейського регіону;
 • • передбачати можливі перспективи розвитку країн європейського регіону, його місце і роль в системі міжнародних відносин;
 • • виявляти вітчизняні та зарубіжні джерела для отримання необхідної інформації;
 • • застосовувати сучасні технології пошуку, обробки та аналізу інформації в контексті професійної діяльності, вибирати оптимальні методи пошуку і селекції інформації відповідно до поставлених завдань;
 • • вільно орієнтуватися в джерелах і науковій літературі по країнам регіону;
 • • працювати з матеріалами засобів масової інформації, складати огляди преси за заданих тем, знаходити, збирати і первинно узагальнювати фактичний матеріал, роблячи обгрунтовані висновки;

володіти

 • • основами і базовими навичками прикладного аналізу міжнародних ситуацій;
 • • навичками аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на культурну еволюцію європейських держав;
 • • базовими навичками комплексного країнознавчого і регіонального дослідження;
 • • основами застосування комп'ютерної техніки та інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • • основними навичками дослідницької роботи з головних напрямків професійної діяльності;
 • • навичками самостійного оцінювання подій і процесів, що відбуваються в європейському регіоні;
 • • навичками самоосвіти;
 • • комунікаційними навиками.
 
<<   ЗМІСТ   >>