Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

З давніх пір фінанси належать економіці, співвідносяться з економікою і грунтуються на фундаментальних принципах економічної теорії. Лише в 20-і рр. минулого сторіччя в міру появи нових технологій і нових галузей промисловості індустрія фінансів поступово стала перетворюватися на самостійну і автономну область управлінської діяльності. Економічний розвиток завжди мало потребу в грошах, і практика стала пропонувати різні форми зовнішнього фінансування, серед яких особливу популярність придбало корпоративне фінансування. Наприкінці 20-х рр. особливий інтерес стали викликати корпоративні цінні папери як зовнішні джерела залучення фінансових ресурсів. Дана подія збіглося з початком глобальної економічної кризи, що отримав назву Великої депресії.

Велика депресія породила нові фінансові проблеми. Увагу фахівців зосередилося на проблемах структури капіталу, розмірах запозичень, ліквідності та фінансової стійкості. Отримало початкове тлумачення банкрутство: компаній, що втратили кредитоспроможність, вимагали законодавчої та професійної аналітичної оцінки свого стану. Розгорнулася масштабна робота по стандартизації та уніфікації фінансової інформації з метою її доступності широкому колу потенційних інвесторів і кредиторів. Розвивався фінансовий аналіз. Фінансові коефіцієнти перетворювалися на основний інструмент оцінки діяльності компаній.

У 1940-і рр. і першій половині 1950-х рр. потужний імпульс отримала концепція грошових потоків. Розвивалися методи планування, бюджетування та контролю грошових потоків. У період повоєнного інвестиційного буму домінуючу роль у фінансах стали грати фінансові та інвестиційні аналітики. Їм належала прерогатива оцінки інвестиційної привабливості різних фінансових інструментів.

У середині 1950-х рр. у фінансовому управлінні стала домінувати методологія бюджетування капіталу. В основу прийняття інвестиційних рішень були закладені такі критерії, як чиста приведена цінність і внутрішня норма прибутковості. Велике визнання отримали питання оптимального розподілу фінансових ресурсів.

Проблеми ефективного управління активами перетворилися на предмет пильної уваги з боку фінансових менеджерів, яких все частіше називали керуючими активами. Багато хто з них перетворювалися на керуючих активами. У ці ж роки сформувалася нова методологія оцінки інвестиційних проектів. У фінансовому обліку намітилася тенденція поступового переходу від базового принципу нарахувань, застосовуваного в бухгалтерському обліку, до принципів управління "живими", реальними грошима. Поступово розвивалася парадигма цінності та ціннісно-орієнтований підхід до менеджменту.

Вже тоді було висловлено припущення про прямий зв'язок між фінансовими рішеннями і цінністю компанії. Особливий інтерес у фінансистів викликали можливості математичного моделювання. Передбачалося, що економетричні моделі зможуть допомогти фінансовим менеджерам максимізувати цінність при будь-яких обставин. І в теорії, і в практиці фінансового менеджменту стали активно обговорюватися питання впливу фінансової політики на цінність компанії.

Особливе місце в історії розвитку фінансового менеджменту зайняли 1960-і рр. Найбільш яскраві характеристики того часу - становлення фінансового планування і бюджетування, активний розвиток основоположних елементів управлінського обліку. Узагальнення досвіду роботи фінансових менеджерів присвячуються книги. Період кінця 1960-х- початку 1970-х рр. асоціюється насамперед з розвитком методів управління робочим капіталом. Найпильнішу увагу з боку фінансистів і математиків приділяється оптимізації запасів. Розробляються різні моделі фінансового прогнозування та оцінки банкрутства.

Подальший розвиток фінансового менеджменту пов'язано з наростанням фактора невизначеності в життєдіяльності компаній. В останні десятиліття (1980-1990-і рр.) Минулого століття активно розвивається теорія і практика інвестиційного портфеля, методи управління фінансовими ризиками, похідні цінні папери як інструменти хеджування визнаються відкриттям XX в. Постійно удосконалюється механізм прийняття фінансових та інвестиційних рішень. Формується в якості самостійної проблема оптимізації структури капіталу та моніторингу фінансових ризиків. Дотепер регулярно з'являються принципово нові схеми корпоративного фінансування, явний прогрес спостерігається у проектному фінансуванні. Венчурний капітал визначає конкурентоспроможність сучасних компаній. Завершення форми набуває моделювання вартості капіталу, додатковий імпульс отримують аналітична, діагностична та оціночна діяльність.

Сучасні тенденції у розвитку фінансового менеджменту багато в чому визначаються набором ключових проблем, серед них - моніторинг грошових потоків, формування збалансованих фінансових стратегій, оцінка фінансової гнучкості компанії, пошук стратегічних альтернатив, націлених на максимізацію корпоративної цінності. Настільки ж актуальні сьогодні питання управління робочим капіталом і бюджетування грошових потоків, що грають чільну роль в управлінні ліквідністю. Нова якість набуває фінансове прогнозування. З'являються нові, практично орієнтовані методи прогнозування. Формування і оцінка стратегічних інвестиційних рішень супроводжуються застосуванням реальних опціонів. Ризик-менеджмент перетворюється в принципову основу прийняття фінансових та інвестиційних рішень.

Сучасні досягнення фінансового менеджменту багато в чому обумовлені фундаментальними теоретичними розробками, предопределившими характер, спрямованість і тенденції в його розвитку.

Першим у низці основоположників теорії фінансової економії варто, безумовно, Гаррі Марковіц, який показав, що диверсифікований портфель за умови широкого розподілу активів з метою максимізації прибутковості і мінімізації ризиків може бути оптимальним для інвесторів. У 1952 р Марковіц почав вивчати інструменти оптимізації, розробляючи алгоритм критичної лінії для ідентифікації оптимальних портфелів. Пізніше алгоритм отримав назву "Кордон Марковіца". У 1956 р вчений публікує статтю за алгоритмом критичної лінії, а в 1959-му видає книгу з розподілу інвестиційного портфеля. Нобелівську премію з економіки Г. Марковіц отримав лише в 1990 р

Лауреат Нобелівської премії з економіки 1981 Джеймс Тобін присвятив свою наукову діяльність інноваційним дослідженням в галузі інвестиційної, монетарної та фіскальної політики, активно вивчаючи при цьому фінансові ринки. Дж. Тобін запропонував економетричну модель для чутливих ендогенних змінних, добре відому як "Модель Тобіна".

Нобелівську премію в 1990 р з Г. Марковіцем і В. Шарпом розділив Мертпоі Говард Міллер - співавтор теореми Модільяні - Міллера, в якій пропонується ідея іррелевантние структури капіталу. У 1958 р, працюючи в Університеті Карнегі Мелон, він разом зі своїм колегою Франко Модільяні написав статтю "Вартість капіталу, корпоративні фінанси і теорія інвестицій", спростувавши традиційну в корпоративних фінансах фундаментальну точку зору, згідно якої корпорація може знизити вартість капіталу, відшукавши оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом.

У 1985 р Нобелівську премію з економіки за кілька інноваційних досліджень в економічній теорії, що мали практичне застосування, отримав Франко Модільяні. Разом з М. Міллером він вивчав фінансові ринки, приділяючи особливу увагу тому, наскільки структура капіталу і його здатність генерувати доходи в майбутньому надають вплив на ринкову вартість акціонерного капіталу.

Лауреат Нобелівської премії 1990 по економіці Вільям ФОРСЕТІ Шарп - один з творців Моделі ціноутворення капітальних активів (САРМ - Capital Asset Pricing Model), творець "коефіцієнта Шарпа" для аналізу інвестиційної діяльності з урахуванням ризиків, один з тих, хто розробляв биноминальную метод для оцінки опціонів, а також алгоритм для оптимізації розподілу активів і метод аналізу, заснований на прибутковості для оцінки механізму діяльності інвестиційних фондів. Шарп ввів у науковий обіг фінансів однофакторні моделі і поняття "коефіцієнт бета".

У 1970 р американський економіст Френсіс Фома опублікував статтю "Ефективні ринки капіталу: огляд теорії і емпірична робота". Фома запропонував дві ключові концепції та визначив поняття "ефективні ринки", виділивши три типи ефективності: сильний, середній і слабкий ринки капіталу.

Вільям Бівер широко визнаний в світі завдяки своїм інноваційним дослідженням в галузі вивчення того, як облікова інформація, представлена в корпоративних фінансових документах, впливає на ціни фінансових інструментів. Він був і залишається, по суті, першим дослідником, що вивчав фінансові коефіцієнти в якості індикаторів банкрутства. Широко застосовується у світовій практиці оцінки кредитоспроможності знаменитий коефіцієнт Бівера.

У 1973 р Фішер Блек разом з Мейроіом Шоулз опублікував статтю "Ціноутворення опціонів і корпоративних зобов'язань". Це найвідоміша його робота, яка містить знамените рівняння Блека -Шоулза. У той же час Ф. Блек визнаний одним з основоположників теорії циклічного розвитку бізнесу. У 1997 р М. Шоулз отримав Нобелівську премію з економіки за "новий метод визначення цінності похідних фінансових інструментів". Модель, що надає фундаментальну концептуальну основу для визначення цінності похідних цінних паперів, таких як опціони кол або пут, перетворилася на глобальний стандарт для фінансових ринків.

Роберт Мертон, один з основоположників теорії оцінки опціонів на акції, зробив кілька відкриттів, за які видний американський економіст П. Е. Самуельсон назвав його "Ньютоном сучасних фінансів". У 1970 р він представив модель Мертона, в якій розглядає акціонерний капітал як опціон на активи компанії. У 1973 р Р. Мертон представив модифіковану модель ціноутворення капітальних активів, що включає хеджі, використовувані інвесторами для захисту від падіння заощаджень. У тому ж році він опублікував модель Мертона для ціноутворення європейських опціонів, яка носить більш узагальнений характер порівняно з рівнянням Блека - Шоулза, і разом з М. Шоулз отримав Нобелівську премію з економіки.

Стівен Алан Росс широко відомий завдяки своїм оригінальним теоріям і моделям у фінансовій економіці. Він є співавтором одного з кращих підручників з корпоративних фінансів "Корпоративні фінанси: основні принципи та застосування". Найбільшу популярність С. А. Россу принесли арбітражна теорія ціноутворення (середина 1970-х), а також роль, яку він зіграв у розробці біномінальної моделі ціноутворення опціонів (1979), відомої також як модель Кокса - Росса - Рубінштейна. Він став ініціатором фундаментальної фінансової концепції ризик-нейтрального ціноутворення. У 1985 р Росс розробив модель динаміки процентних ставок. Всі його теорії стали найважливішою частиною парадигми неокласичних фінансів.

Майкл Коул Дженсен займається розробкою методів вимірювання ефективності управлінської діяльності (альфа Дженсена). Його найвідоміша робота - стаття "Теорія фірми: управлінське поведінку, агентські витрати і структура власності", написана разом з Вільямом Меклінг в 1976 р і визнана однією з кращих за останні 30 років.

На думку Джеррі Ольсона, відомі фахівці в галузі обліку та економетрики, фінансовий облік відіграє ключову роль у всіх сферах економіки. Д. Ольсон написав серію статей, що стали дуже популярними серед фахівців, про те, як дані фінансового обліку співвідносяться з оцінкою акціонерного капіталу. Випадок з американською енергетичною компанією "Енрон", що припинила існування в 2001 р у зв'язку з банкрутством, дат йому можливість продумати роль і відповідальність обліку у світовій економіці. З погляду Ольсона, ситуація з "Енроном" - це не стільки питання корупції, скільки невдача аналітиків. "Їм слід глибше і серйозніше дивитися па цифри", вважає вчений.

Всі перераховані вище питання спочатку обговорювалися за межами фінансового менеджменту і торкалися в основному природу ринків капіталу і проблеми взаємодії фондового ринку з внутріфірмовими проблемами фінансового менеджменту. У 1964 р Поль Кутнер побратим воєдино опубліковані до того часу різні наукові статті у книзі "Довільний характер цін фондового ринку", зробивши спробу досліджувати так звану гіпотезу ходьби навмання.

Концепція "ефективного ринку" була породжена цими публікаціями та їх "нащадками". У 1960-і рр. вперше було дано визначення ефективного ринку. З тих пір прийнято вважати, що таким є ринок, на якому ціни повністю відображають доступну інвесторам інформацію. Результати численних статистичних досліджень підтвердили дане визначення. Надалі було доведено: очікувана цінність компанії, чиї акції активно продаються і купуються, в будь-який момент часу відображає її ринкову цінність. Даний висновок мало негайні наслідки для управління інвестиційним портфелем і формування методології злиттів і поглинань.

Велике значення для розвитку фінансового менеджменту мала стаття Гаррі Марковіца, опублікована в 1952 р і присвячена теорії портфеля. Дана робота пізніше призвела до появи теорії оцінки активів на конкурентних ринках, відомої в даний час як модель вартості капітальних активів та викликала великі розбіжності через певних спрощених передумов. Проте прихильники моделі показали, що саме вона дасть корисні навички фінансовим менеджерам, які приймають інвестиційні рішення, і, головне, є ефективним способом управління ризиками.

Концепція ефективних ринків капіталу і модель вартості довгострокових активів поступово стали сприйматися як наріжні камені нового, але, на жаль, на думку багатьох фахівців, занадто теоретизувати напрямку, що одержав назву "Корпоративні фінанси". Відповідно в різних книгах з фінансового менеджменту цих питань не приділялося достатньо уваги. У 1973 р Марк Рубінштейн опублікував статтю, яка містила синтез теорії корпоративних фінансів, теорії управління портфелем і теорії моделювання вартості довгострокових активів. Стаття була раннім прикладом нових уявлень про корпоративних фінансах. Згодом її зміст справила вплив на проблеми і методи сучасного фінансового менеджменту. Виникли більш узгоджені рамки, що зв'язують те, що колись було спеціальним набором аналітичних методів під егідою корпоративних фінансів, в єдине ціле, без чого сьогодні неспроможна фінансова діяльність та політика компаній.

Сучасний фінансовий менеджмент ставить перед собою одну, але глобальне завдання - фінансовий менеджер повинен прагнути до максимізації ринкової цінності компанії. Правда, па цю цінність сьогодні претендують не тільки акціонери-власники, а й наймані працівники. Розвивається в рамках фінансового менеджменту теорія часткової економіки. Реалізація головної мети фінансового менеджменту - максимізація приросту цінності компанії - тісно пов'язується з прибутковістю капіталу і ризиками.

Співвіднесення прибутковості з рівнем ризику викликало в останнє десятиліття минулого століття розвиток теорії і практики ризик-менеджменту. До недавнього моменту управління фінансами було в основному зайнято "загальним ризиком" інвестиційного проекту. Однак теорії портфеля Марковіца (1952) і Шарпа, в яких підкреслювалася важливість коваріації між прибутковістю проекту в рамках портфеля активів компанії та прибутковістю всіх ризикованих активів в економіці, дозволили зробити вельми важливий висновок для сучасного фінансового менеджменту: диверсифікація здатна лише усунути загальний ризик, зберігаючи при цьому ризик, що випливає з подібної коваріації.

В даний час вимір недіверсіфіціруемого ризику являє особи і інтерес для фінансових менеджерів. Вони все глибше проникають в многоликую залежність ризиків від співвідношення операційних витрат і доходів, від чутливості доходів і змін в доходах всієї економіки і т.п. Можна сміливо стверджувати: сучасна теорія портфеля дає більш прогресивні уявлення про цінні папери, злиттях, фінансової діагностики та багатьох інших питаннях фінансового менеджменту. Такий традиційний питання, як фінансування компанії, сьогодні виявився тісно пов'язаним з новими тенденціями в управлінні інвестиційним портфелем, а це, у свою чергу, позначилося на розвитку всіх фінансових інструментів і виникненні нових. Сьогодні вплив теорії портфеля відчувається у всіх сферах фінансового менеджменту - від організації управління фінансами до проблем фінансування та вироблення інвестиційних рішень.

Фінансовий менеджмент можна трактувати як арбітражний процес між продуктовими ринками з недосконалою конкуренцією та ефективні ринки капіталу з більш досконалою конкуренцією. З одного боку, вельми очевидна конкуренція на ринках капіталу позбавляє фінансових менеджерів можливості заробляти сверхмонопольную прибуток. З іншого боку, вони можуть залучати фінансові ресурси за середньозваженою (альтернативної) ціною, експлуатуючи тимчасові конкурентні переваги на недосконалому продуктовому ринку. Реальним приростом цінності компанії служить якраз сверхмонопольная чистий прибуток, одержувана компанією в підсумку.

Прагнення до максимізації приросту цінності вимагає оцінки альтернативних можливостей на ринках капіталу. Якщо фінансовий менеджер збирається вкласти гроші в справу менш прибуткове, ніж інвестиції, доступні акціонерам на ринках капіталу, він ризикує знизити ринкову цінність компанії і втратити роботу. У той же час, якщо фінансовий менеджер хоче максимізувати прирощення цінності своєї компанії, він повинен взяти фінансову або інвестиційне рішення з рівнем прибутковості, в якому враховані всі ризики. Такої якості рішення здатне захистити його від песимістичного майбутнього.

Узагальнюючи хронологію розвитку фінансового менеджменту, можна стверджувати: сьогодні фінансовий менеджмент завдяки своїй значній історії і потужному теоретичного підстави у вигляді корпоративних фінансів набуває яскраво виражені риси стратегічного фінансового менеджменту, в основі якого - прикладні алгоритми, запозичені з теорії і практики корпоративних фінансів.

Фінансовий менеджмент розвивається сьогодні на перетині двох множин: менеджменту та фінансів. Він охоплює фінансовий та управлінський облік, корпоративні та управлінські фінанси, інвестиційний аналіз, фінансове проектування і проектне фінансування, валютні та банківські операції, стратегічний і загальний менеджмент, маркетинг, управління персоналом, комунікаційний менеджмент, організаційна проведення і багато іншого, тобто всю сукупність факторів, від яких залежить прирощення корпоративної цінності.

***

Монографія "Фінансовий менеджер (Фінансовий менеджмент як сфера прикладного використання корпоративних фінансів)" підготовлена у формі навчального посібника і призначена не тільки для професійно читання, але й для навчання фінансових менеджерів різного рівня і профілю: від топ-менеджерів до функціоналів-управлінців і лінійних фахівців .

Перша глава присвячена проблемам корпоративного керівництва і основному агентським конфлікту між власниками і найманими менеджерами компанії. Тут розкривається і структура агентських витрат. У другому розділі розповідається про базові концепціях оцінки, розглядається теорія фінансових ринків, фундаментальний принцип корпоративних фінансів: тимчасова цінність грошей. Далі розкривається арбітражний механізм ціноутворення і наводяться моделі оцінки корпоративних цінних паперів.

У третьому розділі мова йде про інвестиційні та фінансових рішеннях, описується структура вільного грошового потоку, розкривається теорія портфеля і модель ціноутворення капітальних активів (САРМ). На другому рівні третього розділу розглядаються питання формування і оцінки інвестиційного проекту. Четверта глава присвячена структурі та вартості капіталу. На другому рівні глави представлені різні моделі дивідендної політики.

Зміст п'ятої глави визначають питання фінансового менеджменту транснаціональної корпорації: формалізовані основи формування валютних паритетів, ризики глобальних фінансових ринків, оцінка міжнародних проектів з урахуванням ризику країни, новітні схеми їх фінансування.

Різні методи оцінки бізнесу представлені в шостому розділі.

На другому рівні складності даної глави розкриваються змістовно базові моделі фінансування грошових потоків (метод ЕСР), наводиться методологія оцінки на основі ринкових зіставлень. Тут же описуються найбільш складні методи оцінки, зокрема оцінка нематеріальних активів та метод ліквідаційної вартості.

На наступному етапі вивчення корпоративних фінансів, в сьомому розділі, читач знайомиться з моделюванням стратегічних рішень, конкретними алгоритмами управління цінністю компанії та обґрунтуванням альтернатив так званого зовнішнього зростання, який здійснюється у формі злиттів і поглинань.

Друга частина монографії (серія "Професійний підручник") цілком присвячена проблематиці сучасного фінансового менеджменту.

Базові принципи і цілі, модифікації цілей, механізми розподілу прибутку і доходів компанії, різноманіття функцій фінансового менеджменту, їх систематизація - лише неповний перелік першого рівня восьмої глави. Тут розглянуті питання побудови організаційних схем фінансового управління, а також розподілу функцій і посадових обов'язків між фінансовими менеджерами компанії. Ключовим моментом цього розділу книги є оцінка грошового потоку як основної детермінанти цінності компанії, постановка і розгляд якого дає право говорити про сучасному фінансовому менеджменті.

Другий рівень восьмої глави пов'язаний з новітніми компонентами фінансового менеджменту, серед яких стратегічний фінансовий менеджмент, радикальна трансформація функцій фінансів і фінансових менеджерів, основи моделювання цінностей і, нарешті, проблеми аудиту оцінки корпоративної цінності для некотируваних компаній.

Система аналітичних фінансових документів визначається змістом першого рівня дев'ятій глави. Два найважливіші питання відрізняють кожен розділ: методи і проблеми формування інформації про грошові потоки і принципах побудови балансу в управлінському форматі.

Визначальну роль у змісті цієї глави грає другий рівень складності. На цьому рівні робиться спроба всебічно вивчити грошові потоки, при цьому особлива увага приділяється сучасним измерителям грошових потоків і проблемам формування структури операційного грошового потоку як основний показник економічного доходу компанії.

Десята глава розповідає читачеві про управління робочим капіталом. Поряд з традиційним тлумаченням цієї проблематики, що стосується управління поточних операційних активів, головна увага концентрується на сучасній концепції робочого капіталу У рамках концепції розглядаються питання циклічної природи потреби в робочому капіталі, аналізується вплив потреби в робочому капіталі на цінність компанії, перераховані форми її фінансування. Наріжним питанням глави стало вивчення стратегічної заходи і стратегічних факторів ліквідності компанії.

В одинадцятій главі представлені проблеми управлінського фінансового аналізу. Крім фінансових коефіцієнтів в традиційній інтерпретації представлена цілісна методологія нової логіки фінансового аналізу управлінського зразка, яка несподіваним чином завершується вивченням питань фінансової гнучкості та новітніх принципів кредитного аналізу. Завершальний пункт цієї глави - освітлення методології оцінки кредитоспроможності, застосовуваної провідними рейтинговими агентствами світу, яка в частині формування ковенантних умов цілком базується на грошових потоках і тим самим різко відрізняється від сформованої російської практики проведення кредитного аналізу.

Остання дванадцятий глава цілком належить до другого рівня складності вивчення фінансового менеджменту і присвячена сталому зростанню і фінансовим стратегіям. На першому етапі розглядається зміст фінансової діагностики. Її суть у відміну від звичного фінансового аналізу визначається оцінкою потенціалу зростання компанії з урахуванням фінансових ризиків та циклічної конфігурації розвитку. У главі всебічно вивчаються аналітичні властивості моделі темпів стійкого зростання і демонструється генезис всієї сукупності фінансових стратегій компанії.

Наприкінці глави аналізується підсумковий узагальнюючий інструмент сучасного фінансового менеджменту - матриця фінансових стратегій, описується методологія її формування, побудови і, головне, використання. Доводиться, що матриця здатна не тільки на формалізованої основі правильно позиціонувати компанії з урахуванням двох параметрів - темпів зростання та економічного прибутку, але й стати основою якісної експертизи їх фінансової політики.

Кожна глава супроводжується резюме, контрольними питаннями, завданнями і завданнями, що і дозволяє говорити про повчальному характері цієї монографії. У підручнику багато прикладів, кейсів, статистики. Наприкінці книги представлені короткий глосарій і досить об'ємний перелік зарубіжних і вітчизняних літературних джерел з фінансового менеджменту.

Значну роль у підручнику грають додатки, присвячені проблематиці прикладних корпоративних фінансів. Їх автором є М. А. Лімітовскій.

У висновку представлений збірник задач з фінансового менеджменту під загальною редакцією професора ВШФМ РАНХиГС В. Б. Мінасяна. Розробили цей задачник М. А. Лімітовскій і В. Б. Мінасян.

Автори дякують своїх колег за сприяння в підготовці книги, яке проявилося у багаторічній спільній науково-дослідній і викладацькій роботі, в дискусіях, коментарях, критичних зауваженнях. Особливі слова подяки звернені до В. В. Грибкової, нині виконавчому директору ВШФМ, що взяла на себе основний тягар так званої технічної роботи, що перетворила монографію у сучасне видання не тільки по суті, але і за формою.

Підручник "Фінансовий менеджер" "Фінансовий менеджмент як сфера прикладного використання корпоративних фінансів" з'явився результатом багаторічної роботи се авторів в якості викладачів Вищої школи фінансів та менеджменту РАНХиГС при Президентові РФ. Вже протягом двох десятків років Школа займає лідируючі позиції в навчанні російських фінансових менеджерів, фінансових директорів, скарбників, фінансових та інвестиційних аналітиків, головних бухгалтерів, яким викладачі ВШФМ передають новітні алгоритми і технології розробки і прийняття фінансово-інвестиційних рішень для апробації на практиці. У підсумку книга являє узагальнення багаторічного досвіду взаємодії вчених, які присвятили свою діяльність сучасного фінансового менеджменту, і фінансистів-практиків, що здійснюють керівництво фінансами в реальному світі.

З вдячністю, Е. Н. Лобанова

 
<<   ЗМІСТ   >>