Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АКТУАРНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ В ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННІ

Історичний огляд виникнення актуарних розрахунків

Публічні дискусії про сучасний стан та перспективи пенсійного страхування в Росії (як і в інших країнах) свідчать про необхідність вироблення аргументованої позиції в цьому питанні професійної спільноти, що спирається на достовірну статистичну інформацію про стан справ в даній сфері, а також на досить надійні прогнози про майбутні тенденції.

Наприклад, оцінити і дати відповіді на ряд питань:

 • - чи зможе існуюча пенсійна система надійно функціонувати протягом 50-70 років, якщо чисельність працівників, за яких сплачують страхові внески роботодавці в ПФР, істотно знизиться, складе не більше половини від працездатного населення країни і стане менше чисельності пенсіонерів?
 • - до яких фінансових наслідків для пенсійної системи країни призведе збільшення тривалості періодів виплати пенсій, які за тривалістю складуть таку ж величину до 2050 р, як і періоди трудової діяльності?

Для відповіді на ці складні питання застосовують актуарні методи, що дозволяють оцінити пенсійні системи з позиції визначення достатності розмірів страхових внесків та обсягу накопичених пенсійних зобов'язань системи для забезпечення виплати пенсій. Дотримання страховим принципам при побудові пенсійної системи має на увазі досягнення еквівалентності збору внесків та виплати пенсій.

Методологія актуарних розрахунків базується на використанні економічної та демографічної статистики, а також довгострокових фінансових обчислень на основі математичної статистики і теорії ймовірностей. Фахівці, які володіють методами актуарних розрахунків, - актуарії (від латинського actuarius - писар, рахівник) використовують методи страхової математики, демографічних оцінок і пенсійних розрахунків для прогнозів, що дозволяють на регулярній основі оцінювати фінансову збалансованість пенсійних систем, достатність розмірів страхових тарифів і страхових резервів для забезпечення страхових виплат.

Основи теорії актуарних розрахунків як особливої галузі науки страхування були закладені в XII-XVI ст. У 1202 і 1220 рр. Леонардом Пізано (Фібоначчі) були написані дві книги - «Книга про рахунки» і «Книга про квадратах». У них італійський математик на основі вивчення методів математики, застосовуваних в той час в арабських країнах, призводить способи вирішення багатьох математичних задач, включаючи обчислення процентних виплат і аналіз числових методів, пов'язаних з ситуаціями ризику. У 80-і рр. XV ст. інший італійський математик Пацціолі в «Книзі про арифметику, геометрії і відсотках» запропонував способи аналізу імовірнісних випадків. Ще один італійський математик Кардано в книгах «Велике мистецтво» і «Про випадкових іграх» в 1545 і 1565 рр. заклав основи статистичних методів для вивчення закономірностей імовірнісних випадків, які стали теоретичними передумовами створення теорії комбінаторики і управління ризиками [1] .

Наступним кроком стало рішення питання про те, як люди усвідомлюють імовірнісний характер ризикових ситуацій і реагують на них. У 1657 р голландець Гюйгенс опублікував підручник з теорії ймовірностей, а в 1660 році була опублікована робота англійського вченого Д. Гранта «Природні і політичні спостереження, зроблені над бюлетенями смертності», в якій він проаналізував дані про смертність людей і запропонував методологію побудови таблиць смертності. Отримані Грантом результати заклали ключові теоретичні положення, що влаштувалися особисте страхування життя, включаючи такий метод, як статистична вибірка вікових груп населення.

В цей же час голландець Я. де Вітт виконав методологічне обгрунтування страхування життя на основі методу обчислення страхових внесків залежно від віку застрахованого і норми зростання грошей.

На цій методологічній основі до кінця 70-х рр. XVII ст. в голландських містах була створена система страхування життя (довічної ренти), що представляє свого роду прототип системи страхування життя, а до початку XVIII ст. англійське уряд зробив спробу покривати свій бюджетний дефіцит за рахунок продажу полісів довічної ренти [2] .

Англійський вчений Е. Галлей надав методам актуарних розрахунків досить завершений вигляд. Він обґрунтував теоретичні положення імовірнісних характеристик дожиття і смертності, ввів поняття середньої тривалості життя при виході на пенсію, запропонував математичний інструментарій для розрахунку тарифів по страхуванню життя і пенсії - тобто обгрунтував всі найважливіші демографічні закономірності і опублікував ці дані в 1693 р [3] .

Таким чином, актуарії традиційно (але не виключно) займалися оцінкою ризиків, пов'язаних з демографічними і соціальними умовами життя соціуму, - процесами старіння і втратою в зв'язку з цим працездатності, настанням інвалідності та втратою годувальника, тобто ризиками, пов'язаними з людським життям. Досить широкий суспільний запит (вимога) професія актуарія отримала в ЕРС (Англія, Голландія, Франція) на етапі формуються ринкових відносин (приблизно 250 років тому).

У зв'язку з винаходом методів страхування життя стало можливо багато соціальні ризики «купірувати» - тобто передбачити і компенсувати їх матеріальні наслідки. Актуарні розрахунки були необхідні для обчислення щорічних страхових премій (внесків), що стягуються в рамках страхування життя, і резервних фондів, які слід формувати для забезпечення грошових виплат відповідно до полісами.

Розрахунки, необхідні в зв'язку з функціонуванням сучасних пенсійних систем, медичного та інших видів соціального страхування, вельми схожі з розрахунками страхування життя, що є головною причиною, чому актуарії використовують свій методологічний апарат для виконання робіт з фінансового обгрунтування функціонування систем соціального страхування.

Питання полягає в тому, що договори довгострокового страхування життя передбачають виплати у зв'язку зі смертю застрахованого або з дожиття до певного терміну. Для обчислення необхідних розмірів страхового фонду страховик повинен мати відомості про те, скільки осіб, з числа застрахованих, може померти протягом терміну страхування і скільки з них доживе до закінчення терміну. Знаючи страхові суми, легко обчислити суми майбутніх виплат.

Однак англійському урядові і страховим компаніям знадобилося ціле століття, щоб почати приймати до уваги показник очікуваної тривалості життя після виходу на пенсію [4] .

Таким чином, для актуарних розрахунків потрібні знання ймовірностей настання страхових випадків (їх частота) і тривалість періодів виплат по ним. Так розраховуються короткострокові види страхування: через хворобу, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у зв'язку з безробіттям. Пенсійне страхування вимагає врахування більшої кількості чинників: економічної ситуації, демографічного розвитку та управління системою.

В актуарних розрахунках велике значення мають оцінки в довготривалих прогнозах доходів і витрат окремих систем соціального страхування, що дозволяє вибирати найбільш оптимальні варіанти функціонування інститутів соціального страхування.

Що стосується методик актуарних розрахунків, то вони покликані вирішувати такі завдання:

 • • проводити оцінку соціальних ризиків за їх видами - втрати працездатності через нещасних випадків, інвалідності, старості, материнства, хвороби і т.д. - за допомогою імовірнісних їх характеристик і фінансових наслідків;
 • • розраховувати вартість (цінність) відповідних грошових виплат у часі з метою визначення, так званої сучасної вартості грошової суми, що на мові страхування виражається як дисконтування 1 .

Потужний імпульс до розвитку отримали актуарні методи в міжнародній практиці в даний час при обґрунтуванні шляхів розвитку пенсійних систем. Це пов'язано з необхідністю координації складного комплексу елементів пенсійних систем, функціонування яких залежить від безлічі факторів, включаючи стан ринку праці, економіки і демографії. З цією метою застосовуються актуарні методи, які використовують спеціальний інструментарій розрахунку для вибору оптимальних пенсійних моделей і досягнення довгострокового фінансового рівноваги пенсійних систем по доходах і видатках.

Актуарне оцінювання дає можливість отримати відповіді на наступні принципові питання:

 • - чи будуть пенсійні зобов'язання, покладені на пенсійну систему, забезпечені фінансовими ресурсами протягом всього прогнозованого періоду;
 • - які елементи існуючої пенсійної системи є слабкою ланкою в досягненні її фінансової стійкості в даний час і в майбутньому;
 • - якими мають бути тарифна політика в перспективі і програма формування пенсійного резерву;
 • - чи дозволить існуюче пенсійне законодавство, відповідно до якого система функціонує сьогодні, справлятися із завданнями пенсійного забезпечення в довгостроковій перспективі.

Сьогодні об'єктивною необхідністю є позиція, що без використання актуарних методів неможливо забезпечення ефективного фінансового контролю і управління, які гарантують поточну, середньострокову і довгострокову збалансованість системи пенсійного страхування. Вони використовуються як при розробці концептуальних рішень пенсійних реформ, відповідних законодавчих, нормативних актів, так і в поточній діяльності органів управління системами пенсійного забезпечення.

Слід зазначити досить розроблену систему актуарних понять (категорій) і термінів, що застосовуються в міжнародній практиці (табл. 21).

Словник страхових та актуарних термінів

Таблиця 21

актуарій

Actuary

Спеціаліст по страхової математики, що володіє теорією актуарних розрахунків, в завдання якого входять розрахунок страхових тарифів, страхових резервів, страхових виплат, відстеження фінансової збалансованості пенсійних систем

актуарне

оцінювання

пенсійної

системи

Actuarial

valuation

Оцінка пенсійної системи з використанням актуарних методів з метою визначення достатності розміру страхового тарифу та обсягу накопичених резервів для забезпечення зобов'язань системи з виплати пенсій

актуарний

еквівалент

Actuarial

equivalent

 • 1. Розрахункова величина, рівна величині всіх майбутніх виплат з урахуванням дисконтування і ймовірностей дожиття.
 • 2. Виплата, що має ту ж сучасну вартість, що і та, яку вона замінює

ануїтет

Annuity

Узагальнююча назва для всіх видів страхування ренти (пенсій в тому числі), що означає, що страхувальник вносить страховику (одноразово або в розстрочку) певну суму грошей для забезпечення періодичних регулярних виплат застрахованій протягом певного періоду часу або довічно (на відміну від виплати одноразової страхової суми )

Коефіцієнт демографічного навантаження з боку

ЛІТНІХ

(Population) old age dependency ratio

Співвідношення загальної чисельності населення в пенсійних віках до чисельності населення в працездатних віках

Коефіцієнт пенсійного навантаження

System

old-age

dependency

ratio

Відношення чисельності пенсіонерів до чисельності платників страхових внесків (соціального податку)

Джерело: Фінансове забезпечення пенсійних систем. Міжнародна організація праці. Вип. II. М. Бюро МОП, 2001. С. 5, 6.

Зобов'язання системи пенсійного страхування включають оцінку суми зобов'язань зараз (або будь-якої іншої момент часу) і вимагають проведення актуарних розрахунків. Точно так же, частка активів, представлених очікуваним майбутнім вступом внесків, теж залежить від ймовірності дожиття учасників системи і від цінності грошових платежів в той чи інший момент часу.

 • [1] Див .: Бернстайн П. Проти богів: Приборкання ризику / пер. з англ. М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2000, С. 42, 61, 65, 72.
 • [2] Див .: Там же. С. 75.
 • [3] Див .: Бернстайн П. Указ. соч. С. 104.
 • [4] Див .: Там же. С. 105.
 
<<   ЗМІСТ   >>