Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРІЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Економічна природа страхових пенсійних ресурсів і їх перерозподіл у часі

У сучасній науці склалося уявлення про пенсійне страхування, як про найбільш відповідає характеру соціальної держави, що дозволяє не тільки компенсувати прояв соціальних ризиків ринкової економіки, а й втілювати суспільні уявлення про соціальну справедливість по відношенню до працездатного населення.

Виникнення в країнах Західної Європи на рубежі XIX-XX ст. ідеї соціальної держави було обумовлено рядом причин: потребами індустріалізації національних економік, рухом до демократизації суспільств і підвищенням значущості прав і свобод особистості [1] .

При цьому головним змістовним умовою забезпечення прав людини є створення умов, спрямованих на досягнення прийнятного і гарантованого рівня добробуту людей. Загальновизнаною точкою зору стає погляд на роль держави: його основне завдання полягає в тому, щоб регулювати життєдіяльність людей, тобто створювати таке рівновагу свобод і благ, щоб кожен міг жити на задовільному рівні.

Найважливіші теоретичні концепції західноєвропейських мислителів обгрунтовували необхідність формування значних фінансових ресурсів для організованої соціального захисту найманих працівників у процесі трудової діяльності, в своєрідному авансування коштів для компенсації майбутніх ризиків старості та інвалідності, витрат на лікування та матеріальну підтримку в зв'язку з безробіттям.

Теоретичною основою активного регулювання державою добробуту населення за допомогою бюджетного участі у фінансуванні соціальної сфери є доктрина «держави добробуту» ( «welfare state»), в якій суспільно надаються і субсидовані послуги інтерпретувалися як суспільний добробут.

В основі багатьох теоретичних конструкцій «держави загального добробуту» лежить функціональний підхід, який трактує еволюцію обов'язків держави від боротьби з бідністю до турботи про добробут всіх членів суспільства.

Одну з важливих типологій соціальної держави, засновану на оцінці відмінності інституційних структур пенсійного та медичного страхування і забезпечення, запропонували скандинавські вчені В. Корпи і X. Палма. В її основу вони поклали п'ять типів інституційних структур соціального захисту та соціального забезпечення населення: адресна модель, модель добровільного субсидування соціальних витрат державою, корпоративна модель, модель базової захисту і включає модель [2] .

Зміст моделі В. Корпи і X. Палма:

 • - в адресному моделі соціального захисту потреба визначається за допомогою тестів, і соціальні допомоги виплачуються індивідам, оцінюваним як проживають за межею бідності;
 • - в моделі добровільного субсидування держави воно використовує податки для фінансової підтримки товариств взаємодопомоги та інших організацій, що забезпечують страхування своїх членів від втрати заробітку;
 • - в корпоративній моделі соціальні програми спрямовані на економічно активне населення, а доступ до соціальної підтримки визначається з урахуванням трудового вкладу та належності до певної професійної групи;
 • - в моделі базової захисту право на допомогу залежить від громадянства, а головним принципом є стандартний набір соціальних благ незалежно від розміру заробітку;
 • - у включеної моделі доступ до допомоги заснований на трудовому внесок і громадянство; при цьому універсальні програми охоплюють всіх громадян країни і забезпечують їм базовий набір соціальних благ з урахуванням доходу економічно активного населення [3] .

Саме як втілення таких уявлень можна розглядати сформовані в ЕРС інститути обов'язкового і добровільного пенсійного страхування, що забезпечують доходи населення похилого віку за допомогою ділення частини новостворюваної вартості, що витрачається на оплату праці, на дві частини:

 • 1) безпосередньо виплачується працівнику для задоволення поточних потреб його і його родини - заробітна плата та інші виплати, включаючи соціальні, пов'язані з оплатою праці;
 • 2) спочатку утримуваної із зарплати самого працівника і нарахованої понад виплаченої зарплати (сплачується роботодавцем), що резервується в спеціальних (страхових) фондах поза підприємств для здійснення компенсаційних виплат, іншого матеріального забезпечення та медичного обслуговування в разі втрати працездатності і (або) смерті працівника.

В інтересах соціальної справедливості важливо, щоб величина резервованій (страхованої) частини заробітної плати була гранично вивіреної і обчислювалася з урахуванням трудового вкладу працівників (розмірів поточної заробітної плати, періодів трудової діяльності).

Якщо виходити з потреб працюючого індивіда, то пенсійна система допомагає забезпечувати перерозподіл його споживання в часі, оскільки, вносячи внески в пенсійний фонд, індивід споживає сьогодні менше, ніж він виробляє, для того, щоб мати можливість споживати в майбутньому, коли він перестане працювати.

Пенсійні системи, організовані на принципах страхування, передбачають насамперед збалансованість ресурсів за схемою «внески - виплати». Отримання пенсій випереджає накопичення досить значних за обсягом фінансових ресурсів за допомогою регулярних щомісячних внесків, що сплачуються працівником зі свого заробітку, і щомісячних внесків роботодавця на користь працівника (як частини оплати його праці), внесених в спеціалізовані пенсійні фонди, протягом усього трудового періоду життя людей . Найчастіше держава надає фінансову субсидіарну підтримку застрахованим працівникам, наприклад, при нестачі коштів, особливо у випадках ранніх форм інвалідності та втрати годувальника.

Фінансову основу обов'язкового соціального пенсійного страхування складають страхові відносини, порядок яких встановлює держава за допомогою закону (публічне право), в тому числі:

 • - обов'язковий порядок для всіх роботодавців вносити страхові внески на користь працівників;
 • - обов'язкова участь самих працівників (найманих та самозайнятих) у фінансуванні своєї пенсії;
 • - обов'язкове надання державою субсидіарної допомоги пенсійного фонду в разі необхідності (законодавчо обумовлюються випадки такої безоплатної допомоги і розміри дотацій);
 • - забезпечення необхідного рівня пенсійного забезпечення для застрахованих працівників (у випадках старості та інвалідності) і для членів їх сімей у випадках смерті застрахованих працівників, які є годувальниками для дітей та інших непрацездатних членів сім'ї.

Таким чином, всі три суб'єкта, по суті справи, є страхувальниками, але тільки працівники і члени їх сімей (застраховані особи) - вигодонабувачами. При цьому обов'язковість участі роботодавців, працівників і в необхідних випадках держави у фінансуванні пенсійного страхування визначена законодавчо і необхідна не тільки для забезпечення гарантії мінімального рівня захисту застрахованих осіб, а й надання пенсії на рівні, порівнянному з заробітною платою. Такий підхід пояснюється тим, що трудова пенсія по старості фінансується за рахунок трудових доходів працівників, а тому її рівень порівнюють з рівнем зарплати, одержуваної ними протягом трудового життя. Для них пенсія не що інше, як «відкладена заробітна плата», зароблена ними в період трудової діяльності.

Базою нарахування страхових внесків визначена заробітна плата, що дозволяє за допомогою соціального страхування виконувати функції перерозподілу доходу працівника в часі: між періодом трудової діяльності і періодом непрацездатності (старість, інвалідність і втрата годувальника).

Органом акумуляції страхових внесків виступає пенсійний фонд, який, як страховик, організовує збір внесків, веде персоніфікований їх облік по кожній застрахованій особі і виробляє виплати пенсій при настанні страхових випадків.

Аналіз зарубіжних і вітчизняних джерел свідчить, що теорія пенсійного страхування досить повно розроблена з інструментальних позицій - принципів організації, функцій страхових органів, фінансових моделей [4] .

Що стосується доктрин і концепцій у даній сфері, то вони розроблені в меншій мірі і описують цілі і методи пенсійного страхування з позиції прав людини, доктрин соціальної справедливості і соціальної держави. Так, пенсійне страхування спирається на ряд теоретичних розробок МОП та ЄС, а також успішних практик ЕРС по зв'язаних тематик. В їх ряду доктрина МОП якості трудового життя (quality of working life - QWL) [5] , концепція ЄС, присвячена подоланню соціального виключення і забезпечення соціальної згуртованості [6] , доктрина МОП гідної праці. В основі даних теоретичних уявлень лежать поняття прав людини, соціальної справедливості і соціальної солідарності.

Використання положень цих доктрин для цілей пенсійного страхування вельми конструктивно, оскільки вони розглядають соціальний захист населення з позиції соціально-трудових відносин, що дозволяє досить об'єктивно обґрунтовувати критерії якості життя пенсіонерів [7] .

Реалізація в Росії положень концепції МОП гідної праці неминуче вимагатиме оцінки можливості виконання норм МОП у вітчизняних реаліях. У частині соціального захисту це, в першу чергу, стосується пенсійного та медичного страхування. Крім того, ефективному просуванню в цьому напрямку сприяла б ратифікація Росією Конвенції МОП № 102 та приєднання до Європейського кодексу соціального забезпечення.

У той же час слід визнати відсутність вітчизняних доктрин в галузі пенсійного страхування. Заповнити теоретичні лакуни в цій області в значній мірі могла б доктрина, пропонована автором, назва якої могло б звучати як: «Доктрина резервування пенсійних страхових коштів та їх перерозподілу між застрахованими особами в часі».

Пропонована доктрина ґрунтується на таких підходах.

 • 1. Обсяги резервування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів у часі (трудової і послетрудовой періоди життєдіяльності людей) повинні визначатися з урахуванням економічних можливостей працівників, роботодавців і держави, а також рівнів соціального захисту застрахованих осіб при настанні для них випадків соціальних ризиків старості та інвалідності. Економічний зміст даного підходу має на увазі встановлення оптимальних пропорцій при перерозподілі фінансових ресурсів між застрахованими працівниками і пенсіонерами, яке не було б забагато обтяжливим ні для працюючого населення, ні для роботодавців, але, одночасно, забезпечувало б достатність фінансових коштів для покриття як поточних, так і майбутніх зобов'язань з виплати пенсій.
 • 2. Стандарти матеріального забезпечення пенсіонерів доцільно пов'язувати із зобов'язаннями страхувальників (працюють і їх роботодавців) по їх матеріального участі у фінансуванні пенсійних виплат, що доцільно закріпити в формі законодавчо прийнятого соціального договору поколінь, в якому слід було б відобразити критерії призначення пенсій у зв'язку зі старістю, інвалідністю, втратою годувальника та дострокової втратою працездатності (професійні пенсії), а також актуарне обгрунтування необхідних обсягів фінансів их ресурсів за їх видами - на матеріальне забезпечення застрахованих осіб, їх лікування та реабілітацію.
 • 3. Обгрунтування місця та ролі інститутів пенсійного страхування та забезпечення в системі соціального захисту населення доцільно проводити на основі системного розгляду:
  • - теоретичних положень і порядку організації даного інституту соціального захисту найманих працівників, зокрема щодо принципів та функції, категорії і предмет, інституційні характеристики пенсійного страхування, а також з використанням досвіду індустріально розвинених країн і вітчизняного досвіду;
  • - методів фінансових оцінок, включаючи актуарні розрахунки, що дозволяють проводити обчислення розмірів пенсій та допомог, а також розрахунків основних статей доходної та видаткової частин бюджету ПФР;
  • - способів акумулювання страхових коштів та їх перерозподілу між застрахованими особами в часі на основі фінансової взаємозв'язку базових елементів страхових систем (найману працю - заробітна плата - страхові внески - фінанси - страхові виплати);
  • - базових економічних і правових відносин суб'єктів соціального страхування з приводу особистого і колективного інтересу в організації інститутів пенсійного страхування з позиції персональної відповідальності за ефективне функціонування їх механізмів, а також нормативно-законодавчої бази пенсійного страхування, що має характер публічно-правових регуляторів.

За оцінками західних вчених, витрати, пов'язані зі старшими групами населення складають по країнах ОЕСР 15% ВВП, або 35% всіх державних витрат [8] , з яких найбільшою статтею є пенсійне забезпечення громадян, на яке припадає близько 9% ВВП (табл. 14).

Таблиця 14

Сукупні витрати (страхові та бюджетні) на соціальні цілі в країнах ОЕСР в 2010 р

види витрат

Частка ВВП,%

У тому числі частка витрат в бюджетах розширеного уряду,% ВВП

Частка «вікових витрат»,% від всіх соціальних витрат

пенсії

9,0

21

42

Охорона здоров'я

6,0

14

28

Освіта і посібники на дітей

6,2

15

29

всього

21,2

50

100

Джерело: Dang Т, Antolin Р., Oxley Н. Fiscal Implications of Ageing: Projections of Age-Related Spending // OECD Economics Department Working Papers. 2011. No 305. P. 128.

Соціальна держава, яка отримала найбільш повний розвиток у другій половині XX ст., У все більших обсягах бере на себе відповідальність за добробут громадян, забезпечує доступність соціальної підтримки всім членам суспільства, створює державні системи соціального забезпечення та соціального захисту, вводить бюджетне фінансування соціальних програм і нові механізми соціальної політики у вигляді обов'язкового соціального пенсійного страхування, стає домінуючим суб'єктом соціальних функцій в суспільстві.

 • [1] Див .: РоікВ. Д. Соціальне страхування: підручник і практикум для академіческогобакалавріата. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 393-415.
 • [2] Цит. по: Сидорина Т. Ю. Держава загального добробуту: від утопії до кризи. М.: РДГУ, 2013. С. 107.
 • [3] Див .: Сидорина Т. Ю. Указ. соч. С. 107-108.
 • [4] Див. Параграфи 4.2-4.4 цього розділу
 • [5] Розробники цієї тематики, наприклад, Ф. Мірвіс і Е. Лоулер (1984), связиваюткачество трудового життя з такими показниками, як: безпечні умови праці, справедлива заробітна плата, рівні можливості для працевлаштування, можливості дляпродвіженія.
 • [6] Див., Наприклад: Доповідь спеціальної групи високого рівня з питань соціальної згуртованості в XXI ст .: «На шляху до активної, справедливою і соціально сплоченнойЕвропе». Страсбург, 26 жовтня 2007 р .; Methodological guide to the concerted developmentof social cohesion indicators . ISBN 92-871-5742-1.
 • [7] Наприклад, вони містяться у переліку так званих показників Лакені, Котория Європі застосовуються для вимірювання і оцінки ступеня соціальної згуртованості.
 • [8] Див .: Dang Т, Antolin Р., Oxley Н. Fiscal Implications of Ageing: Projections of Age-RelatedSpending // OECD Economics Department Working Papers. 2001. No 305. P. 127, 128.
 
<<   ЗМІСТ   >>