Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Бюджетна звітність

Склад форм річної бюджетної звітності

Бюджетна звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище установи та про результати його господарської діяльності, що складається на основі даних бюджетного обліку за встановленими формами.

Інструкція про порядок складання та подання річної, квартальної і місячної звітності про виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затверджена наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2010 року № 191н, призначена для суб'єктів бюджетної звітності:

 • o органів, які організують виконання бюджетів, - фінансових органів публічно-правових утворень;
 • o органів, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів (казначейств);
 • o головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів бюджету.

До складу річної звітності головного розпорядника бюджетних коштів, одержувача коштів бюджету включаються такі форми:

 • o Баланс головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130);
 • o Довідка по сконсолідованої розрахунками (ф. 0503125);
 • o Довідка за висновком рахунків бюджетного обліку звітного фінансового року (ф. 0503110);
 • o Звіт про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503127);
 • o Звіт про прийнятих бюджетних зобов'язаннях (ф. 0503128);
 • o Звіт про виконання кошторисів доходів і видатків по приносить дохід діяльності головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503137);
 • o Звіт про прийнятих витратних зобов'язаннях по приносить дохід діяльності (ф.0503138);
 • o Звіт про фінансові результати діяльності (ф. 0503121);
 • o Пояснювальна записка (ф. 0503160);
 • o Розділовий (ліквідаційний) баланс головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503230).

Баланс головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету містить дані про вартість активів і зобов'язань, фінансовому результаті, є основною формою звітності і дозволяє проаналізувати динаміку звітних даних з фінансових та нефінансовим активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансового результату діяльності бюджетної установи. З заповненою формою такого балансу Ви зможете ознайомитися при самостійному виконанні завдань практичної частини цього видання.

У теоретичному плані термін баланс (франц. Balance - ваги) можна трактувати по різному:

 • 1) кількісне співвідношення, що складається з двох частин, які повинні бути рівні один одному, тому що являють надходження і витрачання одного і того ж кількості грошей, товару. Баланси відображають давно відомий закон збереження - "скільки убуде - стільки й прибуде". Баланси складаються в натуральній формі (у фізичному вимірі) і в грошовій формі (у вартісному вимірі);
 • 2) документ, в якому представлений балансовий звіт суб'єкта господарювання.

Баланс бухгалтерський - документ бюджетної звітності, що представляє собою сукупність показників, що описують картину фінансового і господарського стану казенної установи на початок і кінець фінансового року. Баланс складається з двох частин (таблиць). Активи балансу відображають склад і розміщення нефінансових і фінансових активів, а пасиви балансу - зобов'язання і фінансовий результат. Актив балансу в сумі дорівнює його пасиву.

Звіт про фінансові результати діяльності дозволяє проаналізувати отримані доходи і проведені витрати казенної установи. Основний показник даного звіту - чистий операційний результат, що відображає суму змін фінансового результату за звітний період.

Вся інформація в Балансі і Звіті про фінансові результати діяльності згрупована за видами діяльності: бюджетна діяльність, що приносить дохід діяльність, діяльність із засобами у тимчасовому розпорядженні.

Звіт про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету формується установами за касовим методом обліку операцій та завіряється органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. У даній формі відбивається виконання бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації за доходами і видатками. Виконання доходної та видаткової частини звіту деталізовано за методами виконання бюджету: через органи Казначейства Росії, через банківські рахунки, через некасові операції.

У Довідці за висновком рахунків бюджетного обліку звітного фінансового року вказуються суми коштів до і після закриття на 1 січня на наступних рахунках бюджетного обліку:

 • 130404000 "Внутрівідомчі розрахунки";
 • 130405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами";
 • 121002000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету";
 • 040110100 "Доходи поточного фінансового року";
 • 040120200 "Витрати поточного фінансового року".

Бюджетна звітність складається установами на 1 січня року, наступного за звітним на основі даних

Головної книги та інших регістрів бюджетного обліку наростаючим підсумком з початку року в рублях з точністю до другого десяткового знака після коми. Сформована бюджетна звітність подається установою головному розпоряднику бюджетних коштів у встановлені ним строки. Звітність до сброшюрованном вигляді представляється на паперовому носії та електронному вигляді; в обов'язковому порядку підписується керівником та головним бухгалтером. У разі ведення бюджетного обліку централізованою бухгалтерією бюджетна звітність підписується керівником обслуговується установи, керівником та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії, що здійснює ведення бюджетного обліку.

Перед складанням річної бюджетної звітності повинна бути проведена інвентаризація активів і зобов'язань.

Користувач бюджетної звітності (суб'єкт бюджетної звітності, відповідальний за формування зведеної або консолідованої бюджетної звітності) зобов'язаний провести камеральну перевірку бюджетної звітності: вивірити показники поданої звітності за встановленими Мінфіном Росії контрольним співвідношенням.

 
<<   ЗМІСТ   >>