Повна версія

Головна arrow Право arrow АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ. ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ

Належне і афективний корпоративне управління в АТ з державною участю неможливо без відповідного законодавчого забезпечення, яке будується з урахуванням балансу імперативного і диспозитивного регулювання, з одного боку, і з урахуванням уніфікації та диференціації законодавства, з іншого боку.

На сьогоднішній день в Росії відсутня єдиний законодавчий акт, що визначає участь держави в АТ. Аналіз чинного законодавства свідчить про те, що окремі положення про правове становище таких АТ включені в Закон про ОА, окремі - до приватизаційного закон. Причому деякі з положень, що містяться в цих двох законах, дублюють один одного. Деякі положення, що містяться в Законі про приватизацію, виходять за межі предмета регулювання цього Закону. Що стосується окремих АТ за участю держави, що здійснюють діяльність у певній сфері, були прийняті самостійні законодавчі акти. Наприклад, у сфері атомного енергопромислового комплексу діє спеціальний Федерального закону від 05.02.2007 № 13-ФЗ «Про особливості управління і розпорядження майном і акціями організацій, що здійснюють діяльність у сфері використання атомної енергії, і про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» ( ред. від 21.07.2014) та прийняті відповідно до нього підзаконних актів. Такі ж спеціальні законодавчі акти були прийняті в сфері електроенергетики, залізничного транспорту. Дані закони регламентували лише особливості створення АТ в даній сфері, відсилаючи в подальшому до загальних норм Закону про АТ.

Проведений аналіз положень зазначених законів показує, що вони не забезпечують належне регулювання відносин у сфері управління АТ з державною участю; дані відносини регламентуються виключно підзаконними нормативними правовими актами.

Разом з тим баланс інтересів держави як акціонера і приватних акціонерів (інвесторів), а також забезпечення інтересів інших зацікавлених осіб (кредиторів АТ, персоналу, населення та ін.) Можуть бути досягнуті шляхом встановлення імперативних норм законодавства.

АТ з державною участю відрізняються особливостями в порядку установи, постановці певних цілей, що вирішуються державою через участь в АТ, в порядку реалізації державою прав акціонера. Все це і обумовлює необхідність регулювання правового становища таких АТ на рівні спеціального федерального закону.

Бачиться два можливих варіанти в здійсненні законодавчого регулювання АТ за участю держави. Перший варіант - додавання цілого ряду статей у вигляді самостійної глави до Закону про АТ. Відповідно на АТ з державною участю будуть поширюватися загальні норми Закону про ОА, якщо спеціальні положення не будуть передбачені главою про правове становище АТ з державною участю.

При такому варіанті мова йде, по-перше, про додавання нових статей в Закон про АТ (у вигляді нової глави) і, по-друге, про «перенесення» певних норм, що стосуються правового становища АТ за участю держави, із Закону про приватизацію в закон про АТ з усуненням наявного дублювання між цими актами.

При збереженні Закону про АТ, що є невдалою спробою поєднати американський і західноєвропейський (німецький) підходи, включення в нього нових розділів про правове становище АТ з державною участю представляється неможливим до внесення відповідних змін до Закону про АТ в частині законодавчого закріплення варіативної моделі корпоративного управління.

Другий варіант законодавчого регулювання АТ з державною участю - прийняття окремого федерального закону «Про акціонерні товариства з державною участю». Такий закон з'явиться спеціальним але відношенню до загального Закону про АТ (в майбутньому до єдиного Закону про господарські товариства), тому він буде містити лише норми, що відображають специфіку та особливості управління АТ з державною участю. Зокрема, в Національній доповіді але корпоративного управління наголошується, що подібний закон повинен відображати існуючий в реальності особливий статус держави як учасника корпорації, містити механізми захисту його прав у разі організаційних, структурних та фінансових змін в АТ, визначати статус, права та обов'язки представників держави в органах управління АТ, їх відповідальність за прийняті рішення, а також відповідальність органів державної влади, які формують позицію таких представників, визначати д івідендную політику АТ щодо держави і регулювати інші важливі аспекти державної участі [1] .

Пропонований нами спеціальний закон про АТ з державною участю може включати наступні положення.

Перш за все, в законі фіксуються цілі діяльності АТ за участю держави з включенням положення про обов'язкове розкриття і публікації корпоративної декларації, в якій зазначаються публічно-значущі суспільно корисні цілі, для досягнення яких створюється таке АТ.

У законі слід визначити поняття та види АТ з державною участю: АТ зі 100% -іим участю держави, змішані АТ, АТ зі спеціальним правом на участь в управлінні ( «золотою акцією»). Крім того, АТ з державною участю здійснюють діяльність в тих сферах, які регламентовані спеціальними федеральними законами (наприклад, банківська, ринок цінних паперів, інвестиційна та ін.). Відповідно, в законі про АТ з державною участю слід визначити сферу застосування цього закону та інших спеціальних законів.

У законі слід відобразити питання, пов'язані з порядком і способами установи АТ з державною участю, в тому числі порядок формування вертикально-інтегрованих структур.

Виходячи з запропонованої нами моделі здійснення прав акціонера від імені держави Урядом РФ (щодо стратегічних АТ) і Росимуществом (а також його Територіальними управліннями) - щодо інших АТ, в законі слід визначити їх компетенцію і порядок взаємодії.

У спеціальному законі дається поняття стратегічного АТ, позначаються критерії, відповідно до якого АТ може бути віднесено до стратегічного АТ, визначаються особливості формування ради директорів в таких АТ, зокрема, мається на увазі обов'язкову участь державних службовців у радах директорів і встановлення до них певних професійних та кваліфікаційних вимог, а також вимога про те, що одна особа не може входити до ради директорів більш ніж п'яти АТ.

У законі слід відобразити особливості управління АТ зі 100% -ним участю держави, для яких вищим органом є рада директорів. Закон регламентує компетенцію ради директорів, порядок його утворення (проведення конкурсу, термін повноважень ради директорів - 2-3 роки); склад ради директорів. До ради директорів входять корпоративні керуючі, відповідальні професійним вимогам, вимогам до ділової репутації, які є членами СРО, а також незалежні директори. Законом встановлюється обмеження щодо представництва однієї особи в радах директорів певної кількості АТ. Наприклад, право одного корпоративного керуючого входити до ради директорів не більше ніж в п'яти АТ.

У законі слід закріпити положення про незалежні директорів, критерії незалежності для АТ з державною участю, а також положення про можливість займати пост незалежного директора не більше ніж в трьох АТ.

Професійний, високооплачуваний, діючий в інтересах всіх акціонерів рада директорів буде ефективно функціонуючим при встановленні і реалізації заходів адекватної відповідальності, в першу чергу цивільно-правової. У разі заподіяння збитків АТ в результаті виконання ним рішень по «директивним» питань, за прийняття яких голосували члени ради директорів, відповідальність несуть не тільки члени ради директорів, а й особи, які видавали таку директиву.

Відповідно в законі слід визначити порядок, підстави відповідальності, а також страхування відповідальності членів ради директорів.

При зберігається «директивному» голосуванні з певних питань необхідно включити в закон положення про погоджувальній процедурі при розбіжностях при голосуванні але директивам між членом (або членами) ради директорів і уповноваженим центральним органом виконавчої влади. В принципі директиви можуть бути замінені рекомендаціями з процедурою узгодження позицій членів ради директорів і уповноваженого федерального органу виконавчої влади.

Закон може містити заборону «перехресного представництва», коли особи, що входять до складу органів управління одного АТ (наприклад, до складу правління) обираються в якості незалежних директорів в інше АТ з державною участю.

У законі повинні міститися норми про права та обов'язки членів ради директорів; про договір між державою в особі уповноваженого федерального органу і членом ради директорів. Крім того, закон повинен містити вимоги до професійної та кваліфікаційної підготовки кандидатів для виконання функцій виконавчого органу. Окремі положення повинні стосуватися порядку і умов залучення керуючої компанії.

Функцією ради директорів в АТ з державною участю є контроль за роботою виконавчого органу. Поради директорів обирають виконавчий орган на конкурсній основі з встановленням професійних та кваліфікаційних вимог і процедурою розкриття інформації щодо проведення конкурсу.

Для ефективної роботи ради директорів необхідна законодавча регламентація статусу комітетів ради директорів. Кількість же комітетів, основні напрямки їх діяльності визначить сам рада директорів АТ своїми внутрішніми документами.

Крім визначення правового становища АТ зі 100% -ним участю держави, спеціальний закон може містити норми про змішаних АТ, визначаючи права приватних акціонерів на отримання інформації про цілі присутності держави в АТ, про рішення, що приймаються представниками держави в органах управління АТ.

У законі повинні міститися положення, що стосуються зберігання документів, а також окремі положення про порядок надання інформації акціонерам та порядку розкриття інформації.

Крім ухвалення спеціального закону «Про акціонерні товариства з державною участю» представляється доцільним прийняття стандартів корпоративного управління в АТ з державною участю , що розробляються на основі Кодексу корпоративного управління, але враховують особливості таких АТ.

У стандартах корпоративного управління в АТ з державною участю можуть бути відображені, зокрема, такі аспекти:

 • - забезпечення балансу інтересів акціонера-держави і приватних акціонерів (інвесторів) при проведенні корпоративних процедур і здійсненні суттєвих корпоративних дій, що дозволяють забезпечити захист прав і рівне ставлення до акціонерів;
 • - визначення підходів до розумного і сумлінного виконання обов'язків членів ради директорів, визначення функцій ради директорів, організація роботи ради директорів і його комітетів;
 • - визначення вимог до директорів, в тому числі до незалежності директорів;
 • - рекомендації з побудови системи винагороди членів органів управління;
 • - рекомендації щодо додаткового розкриття суттєвої інформації про діяльність АТ.

Основою для розробки стандартів корпоративного управління в АТ з державною участю можуть з'явитися методичні рекомендації, затверджені наказами Росмайна. Наприклад, Методичні рекомендації щодо організації роботи ради директорів в акціонерному товаристві (наказ Росмайна від 21.11.2013 № 357) розкривають наступні питання:

 • - роль і функції ради директорів;
 • - склад і структура ради директорів;
 • - роль голови ради;
 • - планування і процедури роботи ради;
 • - порядок прийняття рішень;
 • - робота комітетів ради директорів;
 • - роль корпоративного секретаря;
 • - управління конфліктами.

Відповідно, перераховані питання могли б бути розкриті змістовно і включені до Стандартів корпоративного управління в АТ з державною участю.

Методика індивідуальної оцінки діяльності членів ради директорів (наказ Росмайна від 06.03.2014 № 71) може служити основою для вироблення положень про систему винагороди членам ради директорів, які також можуть бути включені в стандарти корпоративного управління в АТ з державною участю.

Методичні рекомендації щодо організації роботи корпоративного секретаря в акціонерних товариствах з державною участю (наказ Росімущесвта від 27.03.2014 № 94) можуть бути основою для розробки положень про корпоративного секретаря не тільки з метою їх включення в стандарти корпоративного управління: дані положення можуть бути включені в спеціальний федеральний закон «Про акціонерні товариства з державною участю».

У стандартах слід вказати порядок проведення загальних зборів в змішаних АТ з точки зору надання права приватним акціонерам отримувати інформацію про позицію держави з певних питань, порядок організації роботи ради директорів шляхом проведення засідань ради директорів з обмеженням проведення заочних засідань. Стандартами може визначатися методика оцінка якості та ефективності діяльності кожного члена ради директорів, а також методика визначення винагороди членам ради директорів.

Стандарти корпоративного управління в АТ з державною участю носять рекомендаційний характер і можуть застосовуватися як звід правил «кращого корпоративного управління» поряд з Кодексом корпоративного управління 2014 Участь у його розробці можуть прийняти як

СРО корпоративних керуючих і незалежних директорів, так і інші професійні об'єднання, а також представники Росимущества.

Може бути запропонована наступна структура федерального закону «Про акціонерні товариства з державною участю».

 • [1] Національна доповідь з корпоративного управління. Вип. VI. М., 2013. С. 118.
 
<<   ЗМІСТ   >>