Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВИ І РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Юридична мова є складним функціонально-стилістичним феноменом, який в повній мірі відображає специфіку наукового, офіційно-ділового, публіцистичного стилів. Для юридичної мови важливі і письмова, і усна форма мови, значимі такі її різновиди, як монолог, діалог, полілог. Очевидно, що освоїти юридичну мова зовсім нс означає включити у власну мовну практику юридичні терміни і кліше. Для майбутнього юриста принципово важливим стає якісно змінити свої мовні і мовні вміння, розвинути комунікативні здібності. Це можливо тільки при прагненні освоїти загальну мовну культуру в найбільш повному її вигляді.

Дисципліна «Культура мови і риторика для юриста» орієнтована на формування у студентів академічного бакалаврату грамотного теоретичного уявлення про вимоги до хорошої мови, на практичну роботу над тими якостями мови, які забезпечують її ефективність: правильністю, точністю, ясністю, логічністю, багатством, виразністю і ін. У підручнику містяться правила і вправи, спрямовані на оволодіння ресурсами російського (державної) мови і формування вміння відбирати мовні засоби для здійснюва ення оптимальної професійної комунікації.

В результаті вивчення дисципліни «Культура мови і риторика для юриста» студент повинен:

знати

 • • норми сучасної російської мови;
 • • особливості функціональних стилів і жанрів, які є значущими для правової комунікації;
 • • особливості створення тексту публічного виступу в різних сферах правової комунікації;

вміти

 • • аналізувати тексти різних стилів і жанрів в аспекті їх відповідності нормам сучасної російської мови;
 • • створювати тексти різних функціональних стилів і жанрів з урахуванням цілей і завдань правової комунікації;
 • • готувати текст публічного виступу, представляти його аудиторії з урахуванням вимог комунікативної ситуації;

володіти

 • • навичками пошуково-аналітичної роботи з довідковими виданнями;
 • • навичками грамотного письма і грамотної усного мовлення;
 • • прийомами аналізу текстів наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів мовлення;
 • • навичками редагування дефектних текстів різних стилів і жанрів для приведення їх у відповідність з нормами літературної мови;
 • • прийомами створення текстів різних функціональних стилів і жанрів;
 • • прийомами аналізу і самоаналізу виступів перед аудиторією з точки зору їх ефективності та відповідності вимогам комунікативної ситуації.

Структура підручника відображає поетапну роботу над формуванням і розвитком професійно значущих компетенцій студентів-бакалав- рів. При вивченні першого розділу - «Культура мови юриста» - передбачається освоєння знань про літературну мову як нормованої підсистемі. Вся робота націлена на практичне освоєння мовних норм різних рівнів - орфоепічних, акцентологических, морфологічних, синтаксичних, лексичних.

У другому розділі - «Функціональні стилі мовлення» - вивчаються загальні якості наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів мовлення; функціональні підстилі і основні жанри. В процесі виконання завдань студенти освоюють прийоми створення текстів різних функціональних стилів і жанрів, що відповідають нормам літературної мови, а також цілям і задачам правової комунікації. Крім того, приділяється увага правці дефектних текстів різних стилів і жанрів для приведення їх у відповідність з нормами літературної мови.

У третьому розділі - «Риторика для юриста» - розглядаються базові теоретичні поняття риторики: риторичне канон, риторичне ідеал, складові образу ритора (пафос, логос, етос), без яких неможливе формування і розвиток навичок аналітичної роботи над текстами публічних виступів. Особливе місце приділяється вимогам до тезисно-аргументативної структурі тексту, вивчаються основні способи аргументації та види аргументів, конкретизуються особливості аргументації в судовій промові. Детально розглядаються вимоги до тексту виступу в аспекті комунікативних якостей мовлення, особливості вибору мовних засобів на лексичному і синтаксичному рівні, основні риторичні фігури і стежки, які посилюють вплив мови, прийоми підвищення ефективності мови.

Кожен з розділів підручника містить глави, в яких максимально стисло і доступно викладається теоретичний матеріал - якість його засвоєння допомагають перевірити контрольні запитання та завдання. Для організації практичної роботи пропонується практикум, що містить аналітичні завдання різного рівня складності, серед яких окремо виділені кейси: ситуаційні завдання пошуково-аналітичного характеру, міні-проекти. Формулювання завдань практикуму орієнтовані як на індивідуальну роботу, так і на роботу в парах і мікрогрупах, що дозволяє реалізувати комунікативно-діяльнісного підходу в навчанні і забезпечити інтерактивний характер занять. Завершується вивчення кожного розділу проведенням ділових ігор, орієнтованих на узагальнення вивченого матеріалу, на роботу з додатковими джерелами інформації. Ділові ігри націлені на розвиток творчої активності студентів-бакалаврів, підкреслюють практикоорієнтовний характер дисципліни.

До всіх тем пропонуються тестові завдання, до яких даються ключі в кінці підручника. Це дозволяє організувати ефективну самостійну роботу студентів, які можуть перевірити ступінь освоєння теоретичного матеріалу та рівень володіння практичними навичками.

Для організації самостійної роботи аналітичного характеру пропонуються теми для підготовки доповідей, рефератів, есе, навчальних мультимедійних презентацій. Виконання подібних завдань дозволяє оптимізувати процес навчання і вирішити завдання, пов'язані з формуванням значущих компетенцій майбутніх юристів: удосконалювати вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і письмову мову; розвивати здібності до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і її досягнення; формувати культуру поведінки, готовність до кооперації з колегами, роботі в колективі.

Відзначимо, що студентам для аналізу пропонуються реально існуючі тексти, в тому числі дефектні, - в цьому випадку авторство не вказується з етичних причин.

В цілому вивчення дисципліни «Культура мови і риторика для юриста» дозволяє студенту своєчасно оцінити якість своєї мови, актуалізує необхідність використання словників і довідників з культури мовлення, дає майбутньому юристові орієнтири для роботи над власною мовною культурою, формує розуміння необхідності постійного вдосконалення мовної практики.

 
<<   ЗМІСТ   >>