Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИКЛАДИ ЛИСТІВ-ПОВІДОМЛЕНЬ

Лист-повідомлення акціонерам про розміщення акцій

Публічне акціонерне товариство НЕВСКАЯ залізоробні КОМПАНІЯ »

повідомляє своїх акціонерів про розміщення звичайних іменних бездокументарних акцій в кількості 600 000 шт. по 1500 руб. кожна.

Акціонери мають переважне право придбання цих цінних паперів у кількості, пропорційній кількості належних їм акцій товариства. Акціонер має право повністю або частково здійснити своє переважне право шляхом подання відповідного суспільству заяви в письмовій формі про придбання акцій, що містить найменування та місцезнаходження акціонера, кількість придбаних ним акцій

і документа про оплату. Така заява повинна бути направлена суспільству не пізніше дня, що передує даті початку розміщення додаткових голосуючих акцій.

Лист-повідомлення з уніфікованим текстом

тимчасовий управляющій_

(Назва підприємства-боржника)

Поштова адреса:_

Телефон: (_) _

Генеральному директору

(Назва підприємства-боржника)

Ухвалою арбітражного суда_

області от_20_г. по делу_в щодо

_возбуждено справу про несостоятсль-

(Назва предіріятія-должннка)

ності (банкрутство) і введена процедура спостереження, тимчасовим керуючим призначений Іванов І. І._20_г., я приступив до виконання

обов'язків тимчасового управляющего_

(Назва підприємства-боржника)

Відповідно до п. 2 ст. 58 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» з моменту введення процедури спостереження органи управленія_

(Назва підприємства-боржника)

можуть здійснювати тільки за згодою тимчасового керуючого наступні операції:

 • - пов'язані з передачею нерухомого майна в оренду, заставу, з внесенням зазначеного майна в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або з розпорядженням таким майном іншим чином;
 • - пов'язані з розпорядженням іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад 10% балансової вартості активів боржника;
 • - пов'язані з отриманням і видачею позик (кредитів), видачею поручительств і гарантій, поступкою прав вимог, переведенням боргу, а також з установою довірчого управління майном боржника.

Також відповідно до п. 3 ст. 58 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» з моменту введення процедури спостереження органи управління підприємства не мають права приймати рішення:

 • - про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію підприємства;
 • - про створення філій та представництв;
 • - про виплату дивідендів;
 • - про розміщення боржником облігацій та інших емісійних цінних паперів;
 • - про розміщення облігацій та інших емісійних паперів;
 • - про вихід зі складу учасників підприємства, придбання в акціонерів раніше випущених акцій.

Рішення про участь в асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, фінансово-промислових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб також може бути прийнято тільки за згодою тимчасового керуючого.

Одночасно повідомляю Вам про необхідність забезпечення збереження майна підприємства і Вашої персональної відповідальності за його збереження.

При порушенні вищевказаних вимог Ви можете бути відсторонені Арбітражним судом з посади на підставі п. 4 ст. 58 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)».

тимчасовий управляющій_

Лист-пропозиція зазвичай містить запрошення до ділової співпраці, придбання товарів, використання послуг і т.п. У комерційній діяльності пропозиція (оферта) - лист, що направляється продавцем потенційним покупцям з пропозицією товарів або послуг і наміром укласти угоду із зазначенням її конкретних умов.

Якщо лист-пропозицію направляється кореспонденту вперше, то в ньому може міститися інформація про організацію-автора.

У листі-пропозиції (а воно може бути направлено як одному адресату, так і декільком) може міститися:

 • - детальна інформація про пропоновані конкретні товари або послуги, що дасть підставу або для подальшого укладення договору, або для інших дій адресата з ділового співробітництва;
 • - загальна інформація, фактично запрошує до початку переговорів про подальшу співпрацю.

Для письма-пропозиції характерно використання однієї з наступних ключових фраз:

На підтвердження нашої домовленості пропонуємо Вам ...

У зв'язку з ... пропонуємо Вам ...

На умовах ... пропонуємо Вам ...

Пропонуємо Вам ...

Лист-пропозиція може бути як ініціативним, так і відповіддю на запит зацікавленого покупця або споживача.

Комерційні пропозиції (оферти) бувають двох видів: тверді і вільні.

Вільне пропозицію товарів і послуг направляється багатьом потенційним покупцям і не містить зобов'язання учасника з продажу товарів і надання послуг.

Тверде пропозицію направляється конкретному покупцеві із зазначенням істотних умов поставки товарів або надання послуг за кількісними, якісними і ціновими характеристиками, пільг, знижок і т.п. Тверде пропозицію пов'язує продавця зобов'язанням продати товар або надати послугу тому, кому вони запропоновані, тому його необхідним компонентом є вказівка терміну дії пропозиції, наприклад: «Пропозиція дійсна до ...». Неотримання позитивної відповіді в зазначений термін рівнозначна відмові прийняти пропозицію.

Ключовою фразою, використовуваної в твердому пропозиції, може бути:

На підтвердження нашої домовленості пропонуємо Вам ...

Пропонуємо Вам ...

Пропонуємо Вам твердо ...

У разі згоди покупця товару або споживача послуг з усіма умовами пропозиції він повідомляє продавця про свою безумовну згоду з пропозицією (тобто про прийняття пропозиції без застережень), що означає вчинення угоди. При цьому попередньо можливе досягнення згоди з приводу необхідності оформлення угоди договором (укладати його чи ні). Договір можна не укладати, якщо обсяг угоди невеликий, або вона має разовий характер.

 
<<   ЗМІСТ   >>