Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСВІТНЄ ПРОЕКТУВАННЯ

Поняття освітнього проектування і види проектів

Освітнє проектування - процес розробки і реалізації проектів, спрямованих на організацію освітнього процесу та окремих його видів та напрямків.

Освітнє проектування -

 • - один з видів планування і організації освітнього процесу;
 • - це процес розробки і реалізації системи управління підвищення якості освіти (дітей та педагогічної діяльності) або окремих елементів, де всі елементи пов'язані між собою і утворюють певну визначену і стійку цілісність;
 • - практична цілеспрямована спільна діяльність дітей і дорослих, що відкриває можливості формування власного життєвого досвіду дітей із взаємодії з навколишнім світом;
 • - освітня технологія, актуалізує суб'єктну позицію дітей в освітньому процесі;
 • - метод, що йде від реальних дитячих потреб та інтересів, вікових та індивідуальних особливостей дітей, що стимулює дитячу самодіяльність і самореалізацію;
 • - гра всерйоз, результати якої є значущими як для дітей, так і для дорослих;
 • - один з небагатьох методів, які виводять освітній процес зі стін дитячого садка в навколишній простір (природне і соціальне середовище);
 • - освітня технологія, що забезпечує зростання особистості дитини, що дозволяє фіксувати цей ріст, вести дітей сходами зростання - від проекту до проекту [77].

Освітнє проектування сприяє актуалізації знань, умінь, навичок дітей, їх практичного застосування у взаємодії з навколишнім; стимулює потреба в самореалізації, самовираженні, у творчій особистісно та суспільно значущої діяльності; реалізує принцип співпраці дітей і дорослих, дозволяє поєднувати колективне і індивідуальне в освітньому процесі.

Аналіз діяльності соціальної установи дозволив виділити наступні види освітнього проектування:

 • - проектування в області пізнавальної діяльності дітей за різними напрямками;
 • - проектування продуктивної діяльності;

проектування з використанням інформаційних

технологій.

Результатом освітнього проектування можуть бути моделі, проекти різних видів.

Аналіз літератури з проектування в освітніх і соціальних установах дозволив виділити різні трактування і види освітніх проектів (Табл. 18).

Таблиця 18.

Визначення поняття «освітній проект» і його різновиди

№ /

трактування терміна

Літературний джерело, автори

1.

Освітній проект (стосовно до школи) розглядається як спільна учебнопознавательная, творча та ігрова діяльність учнів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення загального результату діяльності.

Сучасна міська шкільна медіотека. Модель оснащення і можливі форми організації роботи: Методичні рекомендації / За заг. ред. Е.Н. Ястребцева. - М., 1992. [721

2.

Навчальний проект - це не жорстко сформульоване завдання для учнів, націлене на отримання наочно представляється результату, отриманого шляхом їх самостійно-груповий творчої діяльності.

Пахомова НЛО. Навчальний проект: його можливості // Учитель, 2000, № 4. [61]

3.

Навчальний проект - це і завдання для учнів, сформульоване у вигляді проблеми, і їх цілеспрямована діяльність, і форма організації взаємодії учнів з учителем та учнів між собою, і результат діяльності як знайдений ними спосіб вирішення проблеми проекту.

Пахомова Н.Ю. Метод навчального проекту в освітньому закладі. - М .: АРКТИ, 2008. [60]

4.

Проект - продукт співпраці і співтворчості вихователів, дітей, батьків, а часом і всього персоналу дитячого саду.

Штанько І.В. Проектна діяльність з дітьми старшого дошкільного віку

// Управління ДОП, 2004, № 4. [991

Таким чином, ми бачимо, що в основі освітніх проектів лежить спільна діяльність педагогів і дітей, спрямована на пізнання навколишнього світу через пошукову (дослідницьку) діяльність. Навчальний (освітній) проект розглядається з двох позицій:

з точки зору педагога - це дидактичний засіб, що дозволяє навчати проектування, тобто цілеспрямованої діяльності по знаходженню способу вирішення проблеми шляхом вирішення завдань, що випливають з цієї проблеми при розкритті її в певній ситуації; інтегративну дидактичний засіб розвитку, навчання, виховання, яке дозволяє виробляти і розвивати специфічні вміння і навички проектування, а саме вчити:

проблематизації (розкриття проблемного поля і виділенню проблем, формуванню провідної проблеми і постановці завдання, що випливає з цієї проблеми);

 • - цілепокладання і планування діяльності;
 • - самоаналізу і рефлексії (самоаналізу результату і успішності) вирішення проблеми;
 • - презентації ходу своєї діяльності і результатів;
 • - вміння готувати матеріал для проведення презентації в наочній формі;
 • - пошуку потрібної інформації, вичленовуванню і засвоєнню необхідного знання з інформаційного поля;
 • - практичного застосування знань, умінь, навичок в різних си ситуаціях;
 • - вибору, освоєння та використання адекватної технології виготовлення продукту проектування;
 • - проведення дослідження (аналізу, синтезу, формування гіпотези, деталізації і узагальнення) [60].

з точки зору дитини - це можливість робити щось цікаве самостійно, в групі або самому, максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, яка б дозволяла виявити себе, спробувати свої сили, докласти свої знання, принести користь і показати, публічно досягнутий результат; це діяльність, спрямована на рішення цікавою проблеми, сформульованої самими учнями у вигляді мети і завдання, коли результат цієї діяльності - знайдений спосіб розв'язання - носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значимий для самих відкривачів [60] .

Аналіз літератури і практики з проектування навчання і виховання дітей в школах дозволяє виділити різноманіття видів проектів.

Класифікація навчальних проектів В.Кільпатріка [24] (Рис. 13)

Класифікація навчальних проектів (але В.Кільнагріку)

Мал. 13. Класифікація навчальних проектів (але В.Кільнагріку)

Використання цих проектів, на думку В. Кільпатріка, не тільки готує дитину до життя після закінчення школи, а й допомагає організувати життя в сьогоденні.

Російські вчені в 20-х рр. XX століття виділяли такі навчальні проекти:

 • • за складом учасників - колективні та індивідуальні;
 • • по цільовій настанові - ігрові, суспільно-корисні і виробничі;
 • • за термінами реалізації - великі і малі.

Е.С. Полат (1999) пропонує наступні типи проектів:

• За типом діяльності: дослідницькі, творчі,

інформаційні проекти.

• За ознакою предметно-змістовної області:

монопроекти, міжпредметні проекти.

 • • За характером координації: з відкритою координацією, з прихованою координацією.
 • • За характером контактів: внутрішні, регіональні,

міжнародні проекти.

 • • За кількістю учасників проекту: особистісні, парні, групові проекти.
 • • За тривалістю: короткострокові, середньої

тривалості, довгострокові проекти [53].

Класифікація навчальних проектів Коллінгса [60] (Рис. 14)

Класифікації навчальних проектів (але професорові Коллінгса)

Мал. 14. Класифікації навчальних проектів (але професорові Коллінгса)

Т.В. Носакова (2005) виділяє види соціальних проектів вихованців, що реалізуються в освітніх установах:

 • • Прикладні (результат виконання такого проекту може бути безпосередньо використаний в практиці);
 • • Інформаційні (призначені для роботи з інформацією про який-небудь об'єкт, явище, подію; передбачає аналіз і узагальнення інформації та подання для широкої аудиторії);
 • • Рольові та ігрові (учасники беруть на себе певні соціальні ролі, обумовлені змістом проекту, визначають поведінку в ігровій ситуації);
 • • Дослідницькі (результат пов'язаний з рішенням творчої дослідницької завдання із заздалегідь невідомим рішенням, передбачає наявність основних етапів, характерних для наукового дослідження: гіпотеза, завдання та ін.);
 • • Проекти, які включають сукупність пошукових, творчих за своєю суттю прийомів [54].

О.Б. Волжин (2004) виділяє по домінуючою діяльності учнів наступні види проектів:

Практико-орієнтований проект націлений на вирішення соціальних завдань, що відображають інтереси учасників проекту. Ці проекти відрізняє чітко позначений із самого початку результат діяльності учасників, який може бути використаний в житті класу, школи, мікрорайону, міста, держави. Форма кінцевого продукту при цьому різноманітна. Цінність проекту полягає в реальності використання продукту на практиці і його здатності вирішити задану проблему.

Дослідницький проект за структурою нагадує наукове дослідження. Він включає в себе обгрунтування актуальності обраної теми, постановку задачі дослідження, обов'язкове висунення гіпотези з подальшою її перевіркою, обговорення і аналіз отриманих результатів. При виконанні проекту повинні використовуватися методи сучасної науки: експеримент,

моделювання, соціологічне опитування та ін.

Інформаційний проект спрямований на збір інформації про який-небудь об'єкт або явище з метою аналізу, узагальнення та подання для широкої аудиторії. Такі проекти вимагають добре продуманої структури і можливості її корекції по ходу роботи. Результатом проекту часто є публікація в ЗМІ, в т.ч. в мережі Internet.

Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до його виконання і презентації результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, твори образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва, відеофільми, комп'ютерні програми та ін.

Рольовий проект. Розробка і реалізація такого проекту найбільш складні. Беручи участь в ньому, проектанти беруть собі ролі літературних чи історичних персонажів, вигаданих героїв з метою відтворення різних соціальних або ділових відносин через ігрові ситуації. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення [12].

Аналіз літератури і практики з проектування навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку дозволяє виділити різноманіття видів проектів.

У російських дитячих садах М. Монтессорі (2000) широко використовуються два види проектів: спонтанні (які не заплановані, їх підказує життя) і традиційні (тематика не змінюється, а форми організації змінюються) [93].

І.В. Штанько (2004) виділяє проекти для дітей старшого дошкільного віку по домінуючому методом: творчі, ігрові пізнавальні проекти; за тривалістю - короткострокові (від 1 заняття до 1 дня) і тривалі (від 1 тижня до 3 місяців) [99].

Л.С.Кіселева, Т.А.Даніліна (2005) виділяють наступні типи проектів, які використовуються в практиці сучасних дошкільних установ:

 • 1) дослідницько-творчі: діти експериментують, а потім результати оформляють у вигляді газет, драматизації, дитячого дизайну;
 • 2) рольової-ігрові (з елементами творчих ігор, коли діти входять в образ персонажів казки і вирішують по-своєму поставлені проблеми);
 • 3) інформаційно-практико-орієнтовані: діти збирають інформацію і реалізують її, орієнтуючись на соціальні інтереси (оформлення та дизайн групи, вітражі та ін.);
 • 4) творчі (оформлення результату у вигляді дитячого свята, дитячого дизайну).

Змішані типи проектів по предметно-змістовної області, є міжпредметних, а творчі - монопроекти.

За тривалістю: короткостроковий (одне або кілька занять), середньої тривалості (1 -2 тижні) і довгостроковий (навчальний рік) [25].

Е.С.Евдокімова (2006) пропонує варіант типології проектів, актуальних для дошкільної освіти:

1. За домінуючого методу: дослідні, інформаційні, творчі, ігрові (пригодницькі), практикоорієнтовний.

Творчі проекти різноманітні, як і види художественнопродуктівной діяльності дітей.

За змістом вони відображають взаємини: дитина - суб'єкт; дитина - природа; дитина - рукотворний світ; дитина - об'єкт і його культурні цінності.

За переважному мотиву: вираз суб'єктного відношення, доставляння радості, надання допомоги, спільна творчість або діяльність.

За домінуючого виду творчості: ігрове,

образотворче, конструктивне, художньо-мовна, художньо-оформительское, театральне, музичне.

За формою подання результату: панно, спектакль, конструкція, декорація, мультфільм, свято, концерт.

 • 2. За характером змісту: включають дитини і його сім'ю, дитину і природу, дитину і рукотворний світ, дитини, суспільство і його культурні цінності.
 • 3. За характером участі дитини в проекті: замовник, експерт, виконавець, учасник від зародження ідеї до отримання результату.
 • 4. За характером контактів: здійснюється всередині однієї вікової групи, в контакті з іншою віковою групою, всередині ДОУ, в контакті з сім'єю, установами культури, громадськими організаціями (відкритий проект).
 • 5. За кількістю учасників: індивідуальний, парний, груповий і фронтальний.
 • 6. За тривалістю: короткостроковий, середньої

тривалості і довгостроковий [18].

Види проектів, які використовуються в дошкільних установах, які можуть застосовуватися в соціальних установах (Табл. 19).

Вила освітніх проектів, які використовуються в дошкільному закладі [77 |

№ /

критерії проекту

Назва виду проекту

1.

Тривалість і зміст

 • - монопроект - це ряд занять, що відбивають цілі, завдання і зміст одного з розділів програми;
 • - мультипроекта - це система інтегрованих занять, що відбивають цілі, завдання і зміст різних розділів програми.

2.

Замовник

(Джерело відправлення проекту)

Міжнародні, федеральні, регіональні, муніципальні.

3.

Засоби реалізації проекту

 • - традиційні з використанням активних методів виховання і навчання;
 • - комп'ютерні з використанням інформаційних технологій.

4.

авторство

(Розробник проекту)

педагогічний проект розроблений педагогом (або декількома педагогами) для реалізації дітьми в ході заняття або спільної діяльності відповідно до змісту програми виховання і навчання дітей;

 • - дитячий проект розроблений і реалізований спільно з педагогом при вирішенні проблемної ситуації або на основі інтересу дітей;
 • - спільний проект розроблений і реалізований дітьми, педагогами та батьками при вирішенні проблемної ситуації або на основі спільних інтересів.

Таким чином, типологія освітніх проектів різна. Багато класифікації проектів повторюють один одного.

При всьому різноманітті видів (типів) освітніх проектів зміст їх повинно задовольняти ряду обов'язкових вимог:

 • - масова частка не повинна суперечити загальноприйнятим соціальним і моральним нормам суспільства;
 • - проект повинен містити комплекс освітніх і управлінських інновацій (технологій), що виходять з того, що саме механізм, «алгоритм» і соціально прийнятний результат визначає якісну сторону проекту;

в ресурсну базу необхідно включати також інформаційні, соціокультурні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні ресурси, що становлять основу організації соціального процесу.

Практичні завдання:

 • 1. Робота в робочому зошиті. Виконайте завдання за темою 14. Розкрийте зміст терміна «освітній проект», «освітній проектування» і значимість освітнього проектування в соціальній роботі.
 • 2 . Робота в робочому зошиті. Виконайте завдання за темою 15. Визначте відповідність схем по класифікацій видів освітніх проектів і заповніть їх.
 • 3. Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), проаналізуйте наведені визначення «освітній проект» і «навчальний проект» (Табл. 18) і дайте відповідь на питання: чому кожен автор, формулюючи поняття, акцентує увагу на окремі ознаки, а нс на все одночасно? Розкрийте сутність кожного поняття.
 
<<   ЗМІСТ   >>