Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Благинин, А. А. Математичні методи в психології та педагогіці: навч, посібник / А. А. Благинин, В. В. Торчило. - СПб .: Изд-во ЛДУ ім. А. С. Пушкіна, 2006.
 • 2. Константинову В. В. Експериментальна психологія. Курс для практичного психолога / В. В. Константинов. - СПб .: Питер, 2006.
 • 3. Куликов, Л. В. Психологічне дослідження: методичні рекомендації щодо проведення / Л. В. Куликов. - СПб .: Мова, 2002.
 • 4. спадщини, А. Д. Математичні методи психологічного дослідження. Аналіз і інтерпретація даних: навч, посібник / А. Д. спадщини. - СПб .: Мова, 2004.
 • 5. Сидоренко, Є. В. Методи математичної обробки в психології / Є. В. Сидоренко. - СПб .: Соціально-психологічний центр, 1996..

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • 1. Вперше дослідне знання почало поширюватися:
  • а) в античну епоху;
  • б) в Середньовіччі на арабському Сході;
  • в) в Новий час.
 • 2. Принцип детермінізму в психології означає:
  • а) причинний обумовленість всіх психічних явищ;
  • б) причинно-наслідковий залежність всіх психічних явищ;
  • в) каузальную (причинно-наслідковий) взаємозв'язок всіх психічних явищ.
 • 3. Ідея детермінізму вперше була висловлена:
  • а) в Античності Демокритом;
  • б) в Новий час І. Ньтона;
  • в) в XIX в. В. Вундтом.
 • 4. Прихильниками емпіричного напряму в філософії і психології Нового часу були:
  • а) Р. Декарт;
  • б) Ф. Бекон, Д. Локк, Т. Гоббс;
  • в) В. Лейбніц.
 • 5. Вперше ідею рефлекторного механізму висловив:
  • а) Р. Декарт;
  • б) Ф. Бекон;
  • в) І. М. Сєченов.
 • 6. Під експериментальної психологією розуміється:
  • а) галузь психології, що має свій особливий предмет вивчення, який полягає в дослідженні закономірностей і механізмів виникнення, розвитку і функціонування психічних явищ експериментальними методами;
  • б) сукупність психологічних знань, які створюються і накопичуються шляхом експериментальних досліджень;
  • в) система приватних методів і методик, за допомогою яких вивчаються психічні явища.
 • 7. Під теорією розуміється:
  • а) вчення про засоби і методи наукового пізнання навколишнього світу;
  • б) результат наукового пізнання й осмислення навколишнього світу;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 8. Під методологією розуміється:
  • а) вчення про засоби і методи наукового пізнання навколишнього світу;
  • б) результат наукового пізнання й осмислення навколишнього світу;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 9. Експеримент - це:
  • а) один з суб'єктивних методів наукового пізнання;
  • б) один з об'єктивних методів наукового пізнання;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 10. Спостереження - це:
  • а) різновид експериментального методу;
  • б) різновид методу інтроспекції;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 11. Контент-аналіз - це:
  • а) метод вивчення продуктів діяльності;
  • б) метод аналізу помилкових дій;
  • в) метод вивчення текстової та графічної інформації.
 • 12. У чому полягає відмінність терміна «психологія експерименту» від «експериментальної психології»:
  • а) перший термін позначає особливий предмет психологічних знань, який полягає в дослідженні психічних явищ, що проявляються в ході експерименту;
  • б) другий термін визначає особливий предмет психологічних знань, який полягає у вивченні сутності відносин між дослідником і випробуваним в ході експерименту;
  • в) немає правильної відповіді?
 • 13. Основними методами психологічного дослідження є:
  • а) тестовий метод та метод бесіди;
  • б) спостереження і експеримент;
  • в) метод вивчення документів і клінічна бесіда.
 • 14. До основних принципів експериментальної психології відносяться:
  • а) принцип цілісності, взаємозв'язку, ієрархічності і відносності;
  • б) принцип самостійності, відтворюваності результатів і послідовності;
  • в) принцип об'єктивності, детермінізму, системності та розвитку.
 • 15. Сутністю експериментального методу є:
  • а) спостереження за випробуваним в період роботи з ним в спеціально створених контрольованих умовах;
  • б) тестування об'єкта дослідження з метою отримання певної інформації в ході експерименту;
  • в) моделювання досліджуваних психічних явищ, вплив на модель незалежними змінними з метою вимірювання експериментальних змінних.
 • 16. До основних форм експериментального дослідження відносяться:
  • а) ідеальний експеримент, експеримент повної відповідності;
  • б) лабораторний і природний експерименти;
  • в) реальний експеримент, моделювання.
 • 17. До основних структурних елементів експериментального методу відносяться:
  • а) гіпотеза, планування, тестування, обробка даних, висновки;
  • б) проблема, мета, гіпотеза, планування, організація дослідження, інтерпретація результатів;
  • в) соціальна (наукова) потреба, гіпотеза, проведення експерименту, підтвердження гіпотези.
 • 18. Який вислів характеризує поняття «каузальний» підхід в дослідженні:
  • а) в основу кладеться уявлення про причинно-наслідкового обумовленості всіх психічних явищ, поведінки і діяльності людини;
  • б) в основу дослідження діяльності індивіда покладено уявлення про його реактивному поведінці;
  • в) в основу поведінки людини покладено уявлення про ситуаційних діях індивіда, заснованих на умовний рефлекс?
 • 19. Гіпотеза в психологічному дослідженні:
  • а) постулює факт існування даного психічного явища і обгрунтовується емпіричними даними дослідження;
  • б) це наукове припущення, істинність або хибність якого не встановлено, але можуть бути перевірені дослідним шляхом;
  • в) це положення, істинність або хибність якого недоказові, але яке завжди відкрито для емпіричної перевірки.
 • 20. Сутністю експериментальної гіпотези є:
  • а) науково доведена система фактів, на підставі яких можна пояснювати явища в даній області;
  • б) концептуальна схема проведення експерименту, в процесі якої підтверджується істинність висунутої гіпотези;
  • в) система наукових припущень, заснована на теоретичних і емпіричних відомостях і даних спостереження, яка може бути перевірена емпірично.
 • 21. Експеримент дозволяє перевіряти гіпотези:
  • а) про взаємозв'язок психічних явищ;
  • б) про каузальних взаємозв'язках;
  • в) про причинногообумовленості психічних явищ.
 • 22. Яке судження відноситься до визначення поняття «незалежна змінна»:
  • а) система експериментальних впливів, яка є причиною певного експериментального ефекту;
  • б) система психологічних змінних ( «відгук» на експериментальне вплив), які реєструються в ході експерименту;
  • в) система зовнішніх факторів, що впливають на ефект експерименту і є причиною артефактів?
 • 23. Яке судження відноситься до визначення поняття «залежна змінна»:
  • а) система експериментальних впливів, яка є причиною певного експериментального ефекту;
  • б) система психологічних змінних ( «відгук» на експериментальне вплив), які реєструються в ході експерименту;
  • в) система зовнішніх факторів, що впливають на ефект експерименту і є причиною артефактів?
 • 24. До якого типу експериментальних змінних відносяться «додаткові» і «побічні» змінні:
  • а) незалежні змінні;
  • б) залежні змінні;
  • в) немає правильної відповіді?
 • 25. До якого типу вибірки випробовуваних відноситься таке судження: «Вибірка досліджуваних, на яку направлено експериментальне вплив ...»:
  • а) експериментальна вибірка;
  • б) репрезентативна вибірка;
  • в) еквівалентна вибірка?
 • 26. До якого типу вибірки випробовуваних відноситься таке судження: «Вибірка досліджуваних, на яку не спрямоване вплив незалежної змінної ...»:
  • а) репрезентативна вибірка;
  • б) експериментальна вибірка;
  • в) контрольна вибірка?
 • 27. До якого типу вибірки випробовуваних відноситься таке судження: «Вибіркою випробовуваних, що відбиває якісні та кількісні характеристики генеральної сукупності є ...»:
  • а) репрезентативна вибірка;
  • б) експериментальна вибірка;
  • в) еквівалентна вибірка?
 • 28. Рандомизация - це стратегія формування вибірки, яка визначається як:
  • а) розподіл еквівалентних пар;
  • б) підбір еквівалентних груп і еквівалентних випробуваних;
  • в) випадковий розподіл.
 • 29. Репрезентативне моделювання вибірки - це стратегія формування вибірки, яка визначається як:
  • а) розподіл еквівалентних пар;
  • б) відповідність структури вибірки структурі популяції;
  • в) формування вибірки випадковим чином з різних соціальних груп.
 • 30. Суть експерименту:
  • а) полягає в проведенні досліджень в спеціально створених умов управління з метою перевірки гіпотези про причинно-наслідкового зв'язку;
  • б) це основний метод сучасної науки і природознавства;
  • в) це активний і опосередкований метод моделювання ситуації.
 • 31. У першу чергу контрольна група застосовується:
  • а) для забезпечення зовнішньої валідності експерименту;
  • б) для забезпечення внутрішньої валідності експерименту;
  • в) для виведення про причинно-наслідкового зв'язку змін в експериментальній групі після впливу.
 • 32. Чим квазіексперімент відрізняється від експерименту:
  • а) це різновид польового експерименту;
  • б) групи можуть бути нееквівалентними і контроль результату здійснюється після експериментальної процедури;
  • в) це різновид формуючого експерименту?
 • 33. Як інтерпретується негативний результат експерименту:
  • а) висуваються нові гіпотези;
  • б) проводиться новий експеримент на розширеній вибірці з використанням модифікованого експериментального плану;
  • в) вірні обидві відповіді?
 • 34. Що обмежує перенесення висновків експерименту на генеральну сукупність:
  • а) особливості вибірки;
  • б) зміст експерименту:
  • в) вірні обидві відповіді?
 • 35. L-, Q-, Г-дані в психологічному дослідженні особистості розрізняються:
  • а) за методами збору, істинності і інтерпретації даних обстеження (експерименту);
  • б) за методами збору, (^ актуального опису і способів обробки даних;
  • в) за методами збору, достовірності і надійності даних.
 • 36. L-дані - це:
  • а) дані інтроспективного спостереження і самозвітів випробуваного;
  • б) дані об'єктивних тестів;
  • в) дані спостережуваного поведінки і експертних оцінок.
 • 37. Q -дані - це:
  • а) дані інтроспективного спостереження і самозвітів випробуваного;
  • б) дані об'єктивних тестів;
  • в) дані спостережуваного поведінки і експертних оцінок.
 • 38. Г-дані - це:
  • а) дані інтроспективного спостереження і самозвітів випробуваного;
  • б) дані об'єктивних тестів;
  • в) дані спостережуваного поведінки і експертних оцінок.
 • 39. Методи параметричної статистики використовуються в разі:
  • а) якщо вибірка випробовуваних мала і характер розподілу ознаки далекий від нормального;
  • б) якщо вибірка випробовуваних значна і характер розподілу ознаки близький до нормального;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 40. Методи непараметричної статистики використовуються в разі:
  • а) якщо вибірка випробовуваних мала і характер розподілу ознаки далекий від нормального;
  • б) якщо вибірка випробовуваних значна і характер розподілу ознаки близький до нормального;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 41. Крива нормального розподілу (крива Гауса):
  • а) показує, як змінюється досліджуваний ознака при експериментальному впливі;
  • б) служить показником відповідності або невідповідності вибірки випробовуваних генеральної сукупності;
  • в) показує характер розподілу випадкових величин ознаки в досліджуваній вибірці.
 • 42. Ексцес та асиметрія кривої розподілу:
  • а) відносяться до первинних статистикам;
  • б) не належать до первинних статистикам;
  • в) обидві відповіді невірні.
 • 43. Оцінка достовірності відмінностей по параметричного 7-критерієм Стьюдента:
  • а) дозволяє виявити рівень достовірності взаємозв'язку в досліджуваних групах (двох і більше) ознак;
  • б) дозволяє виявити рівень достовірності причинно-наслідкового взаємозв'язку в досліджуваних групах (двох і більше) ознак;
  • в) дозволяє виявити рівень достовірності відмінностей в досліджуваних групах (двох і більше) ознаки.
 • 44. Оцінка достовірності відмінностей по непараметричних критеріїв Q Розенбаума, критерієм t / Манна - Уїтні:
  • а) дозволяє виявити рівень достовірності взаємозв'язку в досліджуваних групах (двох і більше) ознак;
  • б) дозволяє виявити рівень достовірності причинно-наслідкового взаємозв'язку в досліджуваних групах (двох і більше) ознак;
  • в) дозволяє виявити рівень достовірності відмінностей в досліджуваних групах (двох і більше) ознаки.
 • 45. Кореляційний аналіз (коефіцієнт кореляції г-Пірсона, г-Спірмена):
  • а) дозволяє виявити рівень достовірності взаємозв'язку в досліджуваних групах (двох і більше) ознак;
  • б) дозволяє виявити рівень достовірності причинно-наслідкового взаємозв'язку в досліджуваних групах (двох і більше) ознак;
  • в) дозволяє виявити рівень достовірності відмінностей в досліджуваних групах (двох і більше) ознаки.
 • 46. Рівень статистичної значущості показує:
  • а) наскільки використовувана методика обгрунтована, надійна і правильна для даної вибірки;
  • б) ймовірність того, що виявлена взаємозв'язок, відмінності носять випадковий характер і не є властивістю сукупності;
  • в) обидві відповіді невірні.
 • 47. Процедура стандартизації шкал методик використовується:
  • а) для простоти і більш надійного обчислення;
  • б) для застосування методів параметричної та непараметричної статистики;
  • в) з метою приведення шкал різної розмірності до єдиної інтервального шкалою вимірювань.
 • 48. Кодування та перетворення форми інформації використовується:
  • а) для перетворення кількісних показників у якісні характеристики;
  • б) для перетворення якісних характеристик в кількісні показники;
  • в) немає правильної відповіді.
 • 49. Операція ранжирування:
  • а) проводиться з метою використання методів непараметричної статистики;
  • б) виключає можливість використання методів параметричної статистики;
  • в) немає правильної відповіді.
 
<<   ЗМІСТ   >>