Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

При написанні і складанні підручника автор виходив з того, що в даний час в області прикладної та експериментальної психології, психодіагностики накопичено величезну кількість теоретичного, методологічного та емпіричного матеріалу, так що висловити щось кардинально нове досить важко.

У підсумку в даному підручнику для студентів психологічних факультетів, практикуючих психологів автор не прагнув до оригінальності, але в той же час намагався уникнути популяризації основних психологічних проблем експериментальної психології та психодіагностики.

Мета роботи полягала в поданні найбільш оптимальних шляхів, системи, засобів і методів вирішення психологічних проблем, їх можливо більшої простоті і наочності, що полегшувало б засвоєння матеріалу і дозволяло студенту, особливо заочної форми навчання, практикуючого психолога самостійно або під керівництвом наукового керівника усвідомити методологію, особливості планування, організації, проведення, інтерпретації та представлення результатів емпіричного психологічного дослідження з прикладної проблеми, в соотв тствіі з вимогами до наукових досліджень.

Завданнями освоєння дисципліни, відповідно до вимог до рівня підготовки студента, який завершив вивчення курсу «Експериментальна психологія», є підготовка фахівця кваліфікації (ступінь) «бакалавр», «магістр» відповідно до спеціалізації, здатного виконувати свої обов'язки за профілем майбутньої професійної діяльності, володіє широкою ерудицією і психо- лого-методологічними знаннями при плануванні та організації психологічних досліджень, проведенні психологічних експериментів.

Вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» здійснюється на базі знань, отриманих на попередніх курсах навчання з дисциплін: «Загальна психологія», «Загальний психологічний практикум», «Історія психології», «Психодіагностика», «Математичні методи в психології», «Інформатика».

Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних компетенцій:

знати

  • • про співвідношення теоретичного та емпіричного знання, про класифікацію методів в психології;
  • • теорію і методологію експериментального психологічного дослідження (психологічного експерименту), результати найбільш актуальних досліджень;
  • • методи збору (реєстрації), первинного математико-статистичного аналізу емпіричних даних і представлення результатів психологічного дослідження (експерименту);

вміти

  • • проводити деякі види лабораторного експерименту, квазіексперімент, психологічне обстеження;
  • • аналізувати (в тому числі математико-статистично з використанням ЕОМ) і представляти результати психологічного дослідження (експерименту);

володіти

• методологією планування психологічного дослідження (експерименту), висунення гіпотези і здійснення контролю за змінними.

Окремо слід обумовити, на наш погляд, дещо спрощений стиль викладу навчального матеріалу, яка була обрана автором свідомо, бо для студента, який тільки починає оволодівати азами академічної науки, більшість положень в монографіях і навчальних посібниках, написаних науковим, професійною мовою, залишається не зовсім зрозумілим . Але коли не тямиш сенсу того, що викладено, марно розраховувати на те, що учень зможе самостійно осягнути знамення використовуваних понять, методів, а тим більше адекватно застосовувати їх і трактувати у своїй професійній діяльності.

У той же час слід розуміти, що, як би автор не прагнув до простоти і доступності викладу матеріалу, без відомої частки самостійної праці істини і знання в розумінні даних наукових проблем не придбати.

Автор дякує заслуженого діяча науки, доктора психологічних наук професора В. А. Губіна і доктора медичних наук В. В. Юсупова, які взяли на себе обов'язок з рецензування даної роботи, викладачів і аспірантів за надану допомогу в підготовці до публікації і оформлення даного підручника. А також висловлює особливу вдячність співробітникам видавництва «Юрайт», які брали безпосередню участь у підготовці видання до друку.

 
<<   ЗМІСТ   >>