Повна версія

Головна arrow Право arrow Бюджетне право Росії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Питання правового регулювання бюджетних відносин є найбільш актуальними в сучасній юриспруденції. В даний час знання бюджетного права необхідно не тільки юристам, а й економістам, політологам, соціологам, а також усім, хто так чи інакше пов'язаний з фінансовою системою держави і правовими засобами її регулювання.

Виконання соціальної, політичної та економічної функцій держави об'єктивно потребує фінансових ресурсів, а задовольняються державні потреби в грошовій формі. Першорядне значення в економічному і політичному розвитку держави має його бюджетна система, оскільки вона є основною фінансовою базою функціонування держави. Бюджетна система - один з найважливіших фундаментів держави і одночасно його невід'ємний атрибут. Бюджет - це індикатор економічного, соціального і політичного становища держави.

Централізація коштів у бюджетній системі має стратегічне значення, дозволяє здійснювати єдину фінансову політику на території всієї країни. Кошти, що мобілізуються в федеральному, регіональних і муніципальних бюджетах, використовуються для витрат на загальнодержавні потреби, які не можуть (або не повинні) бути забезпечені з інших джерел.

За останні роки в російському законодавстві відбулися кардинальні зміни, які торкнулися всіх галузей права, але особливо фінансового і його основний підгалузі - бюджетного. Значною мірою це пов'язано з мінімізацією прямого втручання держави в більшість фінансово-економічних відносин.

У ринковій економіці в умовах сократившихся можливостей держави втручатися в економічні процеси в країні значно зростає роль бюджетної системи як одного з найважливіших інструментів державного регулювання економіки. Це обумовлює важливе значення навчальної дисципліни "Бюджетне право" у навчальному процесі для підготовки висококваліфікованих фахівців - юристів та економістів.

Вивчення курсу бюджетного права у вищих навчальних закладах також обумовлено потребами правового забезпечення державних і муніципальних фінансів в умовах різкого зниження бюджетних доходів, кризового стану світової економіки. Перед державою стоїть завдання не тільки подолати фінансово-економічну кризу, але й не допустити критичного стану в економіці і водночас зберегти здатність на належному рівні фінансувати державно значущі завдання.

"Бюджетне право" - це навчальна дисципліна, яка може входити в варіативну частину професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) як для бакалаврів, так і для магістрів.

Вона необхідна для підготовки кваліфікованих юристів, управлінців, економістів, фахівців у сфері державного аудиту, є системоутворюючою для формування у студентів мислення, заснованого на розумінні сутності публічних фінансів, їх призначення для забезпечення суверенітету та розвитку держави.

У сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ФГОС ВПО дисципліна "Бюджетне право" забезпечує реалізацію професійних компетенцій бакалавра або магістра.

При вивченні даної дисципліни студент повинен володіти наступними компетенціями:

 • 1) знати:
  • o основні терміни і поняття бюджетного права;
  • o елементи механізму бюджетно-правового регулювання;
  • o компетенцію учасників бюджетного процесу;
  • o порядок формування доходів і розподілу витрат бюджетів;
  • o правові форми і умови надання міжбюджетних трансфертів;
  • o правові основи боргової політики держави;
  • o бюджетний процес на всіх публічно-територіальних рівнях;
  • o форми і методи здійснення бюджетного контролю;
  • o порядок і умови притягнення до бюджетно-правової відповідальності;
 • 2) вміти:
  • o кваліфіковано застосовувати нормативні правові акти, що регулюють бюджетні відносини;
  • o використовувати правозастосовчу практику з питань бюджетної діяльності;
  • o кваліфіковано тлумачити нормативні правові акти, що регулюють бюджетні відносини;
  • o здійснювати правову експертизу нормативних правових актів, що регулюють бюджетні відносини;
  • o давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації з конкретних питань бюджетної діяльності;
  • o організовувати взаємодію з фахівцями суміжного профілю;
 • 3) володіти:
  • o навичками прийняття оптимальних управлінських рішень з питань бюджетної діяльності;
  • o умінням кваліфіковано проводити наукові дослідження в галузі бюджетного права;
  • o здатністю викладати дисципліну "Бюджетне право" на високому теоретичному та методичному рівні;
  • o навичками організації самостійної роботи з бюджетним законодавством, судовою практикою та науковою літературою;
  • o навичками організації та проведення наукових досліджень з питань бюджетного права.

Потреби державного управління в бюджетній сфері складаються не тільки у вирішенні завдань підвищення доходів бюджету, а й у створенні концептуально нових підходів в організаційно-правовому забезпеченні витрачання державних коштів, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом.

Бюджетний кодекс, чинний практично в новій редакції, створив законодавчу основу для ефективного функціонування і розвитку бюджетної системи РФ, підвищення ефективності бюджетних витрат, відповідального використання державних грошових коштів. В якості нових бюджетних інструментів запроваджені довгострокові та відомчі цільові програми, форми міжбюджетних трансфертів, державні гарантії, механізми управління державним і муніципальним боргом та ін.

У той же час ряд проблем у сфері бюджетних відносин все ще залишається невирішеним.

Норми бюджетного права останнім часом розвиваються швидкими темпами. Значно розширився коло джерел бюджетного права за рахунок нормативних правових актів суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Стрімкий розвиток бюджетних відносин об'єктивно потребує попереднього чіткого регулятора, яким є право. Саме бюджетне право покликане в даному випадку визначати компетенцію учасників бюджетних відносин, режим акумуляції і витрачання державних коштів, порядок прийняття закону про бюджет, форми і методи бюджетного контролю, підстави та порядок притягнення до бюджетно-правової відповідальності.

Вивчення курсу "Бюджетне право" є важливою частиною фінансово-правової підготовки бакалаврів і магістрів. У цьому виданні знайшла відображення проводиться в країні бюджетна реформа, викладені матеріали, що характеризують зміна форм і методів бюджетного контролю, оптимізації бюджетних витрат, системи державних закупівель, використання державних і муніципальних грошових коштів та ін.

Пропонований підручник заснований на авторському курсі "Бюджетне право і процес".

 
<<   ЗМІСТ   >>