Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ ДОСЯГНЕНЬ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Діагностика - процедура виявлення рівня досягнень і готовності до будь-якого виду діяльності певного змісту і рівня складності.

Дана процедура включає аналіз і узагальнення існуючих методик діагностики розвитку, ефективності виховання і навчання дітей, вибір оптимальних методик і діагностичних критеріїв, що дозволяють оцінити рівень сформованості ™ того чи іншого якості особистості, умінь і навичок, компетенцій і відносин вихованців. Наприклад, на початку організації освітнього процесу вихователь використовує педагогічну діагностику для того, щоб спроектувати траєкторію засвоєння програми для дітей з диференційованих груп. Так, в залежності від сформованої практики організації безпосередньої освітньої діяльності всі діти в групі можуть бути розподілені в наступні індивідуально-типологічні підгрупи (але Т. І. Чиркова).

 • 1 я підгрупа . Інтелектуальну активність ці діти, як правило, реалізують за рахунок швидкості інтелектуальної діяльності, хоча ергіче- ські показники її незначні, а варіативність - середнього рівня.
 • 2-а підгрупа. В інтелектуальній діяльності у дітей спостерігається чітко виражена схильність реалізувати свою активність за рахунок внутрішніх спонукань (значні зміни показників в ситуаціях зміни мотиву діяльності). Швидкісні показники нестійкі.
 • 3-я підгрупа. Інтелектуальну активність діти реалізують переважно за рахунок вираженого прагнення до новизни і різноманітності використовуваних способів вирішення завдань. Ергічні показники високі. Вихованці охоче приймаються за нові завдання, але потребують постійної додаткової зовнішньої стимуляції і контролі дорослих.
 • 4-я підгрупа. Інтелектуальну активність діти даної підгрупи реалізують переважно за рахунок ергічних показників. Відзначається стійкість в швидкісних і варіативних показниках середнього рівня.

Результати обстеження всієї групи дітей можуть заноситися в матрицю (табл. 36) До

Таблиця 36

Сфери ініціативи і інтелектуально-мотиваційні характеристики діяльності як основа для індивідуально-диференційованого

підходу до дітей

сфери ініціативи

Інтелектуально-мотиваційні характеристики діяльності

напрями

розвитку

1-й рівень

2-й рівень

3-й рівень

комунікативна ініціатива

Ініціатива як целеполага- ня і вольове зусилля

Пізнавальна ініціатива

творча ініціатива

Така практика реалізації індивідуально-диференційованого підходу дозволяє педагогу використовувати тактику формування цілісного образу вихованця, а не комплексу фрагментарних образів, створених, наприклад, в результаті підсумовування результатів виконання різних завдань на визначення рівня розвитку інтелекту. В результаті діти зовсім по-іншому будуть ділитися на «сильну» і «слабку» підгрупи в ході організації безпосередньої освітньої діяльності з педагогом. Більш того, такий розподіл буде різним на іграх-заняттях з предметів фізкультурно-оздоровчого, пізнавально-мовного і художньо-естетичного циклу, що надзвичайно важливо для адаптації і соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах інтегрованої і інклюзивної групи. Це означає, що за результатами такої діагностики в динаміці можна буде співвіднести досягнення чи неуспішність дитини з сильними і слабкими сторонами його особистості, змінами в психофізичному, пізнавально-мовному та особистісно-соціальному розвитку при реалізації цілісного освітнього процесу в ДОО. Так, якщо на початку освітнього процесу проводилися дослідження комунікативної ініціативи та інтересів дитини на основі спостережень за дітьми, то в динаміці даного процесу узагальнюється досвід спостережень і виконання дітьми діагностичних завдань, пов'язаних з розвитком комунікативної здатності. Наприклад, використовуючи наступну експертну карту спостережень (табл. 37). [1]

Комунікативна здатність (експертна карта для батьків і педагогів)

Таблиця 37

п / п

Критерії оцінки

-3

-2

-1

0

1

2

3

2

комунікативна здатність

2.1

швидкісні показники

2.1.1

Швидке встановлення контактів з дорослими

2.1.2

Швидке встановлення контактів з однолітками

2.1.3

Швидкість реакції на дії партнера по спілкуванню

2.1.4

Уміння перемикатися на іншу тему розмови

2.1.5

Швидкість орієнтування в проблемній комунікативної ситуації

2.1.6

Швидкість знаходження шляхи вирішення проблемної комунікативної ситуації

2.2

ергічні показники

2.2.1

Прагнення до постійного спілкування з людьми

2.2.2

Уміння адекватно сприймати співрозмовника, помічати його особливості та використовувати цю інформацію при налагодженні контакту

2.2.3

Володіння навичками ефективної комунікації в грі

2.2.4

Володіння навичками ефективної комунікації у навчальній діяльності

2.2.5

Уміння грамотно «виходити» з контакту

2.2.6

Легка адаптація до нового колективу

2.2.7

Ухвалення дитини в колективі однолітків

2.2.8

Уміння позитивно самоствердитися в класі

2.3

варіативні показники

2.3.1

Легка зміна форм спілкування (ситуативно-ділова, внеситуативно-особистісна, внеситуативно-пізнавальна та ін.)

п / п

Критерії оцінки

-3

-2

-1

0

1

2

3

2.3.2

Широкий спектр видів спілкування (партнерство, керівництво / підпорядкування, конкуренція і т.д.)

2.3.3

Знаходження спільності у взаємодії з різними партнерами по підлозі

2.3.4

Знаходження спільності у взаємодії з різними партнерами за віком

2.3.5

Уміння ефективно взаємодіяти в роботі парами, групами, цілим класом

2.3.6

Різноманітність емоційних станів в спілкуванні

2.3.7

Уміння правильно оцінювати і розуміти емоційний стан партнера по спілкуванню

2.3.8

Уміння моделювати свою поведінку і манеру спілкування в залежності від характеру персонажа

Такі ж індивідуалізовані профілі розвитку можуть бути складені і щодо розвитку інших здібностей вихованців: рухових, мовних, пізнавальних, образотворчих, музичних і т.д.

Як вважають автори програми «Дитинство» [2] , завдяки такій диференційованої діагностики можна «бачити дитину в освітньому процесі ДОО» і вирішувати діагностичні завдання, які дозволяють педагогу:

«- знати індивідуальні особливості та можливості дитини;

 • - враховувати їх в освітньому процесі ДОО;
 • - відстежувати характер змін, що відбуваються з дитиною в ході освітнього процесу дитячого садка, характер його просування в розвитку;
 • - визначати ефективність впливу реалізованих педагогічних умов ».

Контроль ефективності даного процесу здійснюється на основі діагностичної програми. Уявімо варіант такої програми, розробленої С. В. Масловської (табл. 38).

Крім того, проміжну і підсумкову діагностику розвитку дітей прийнято співвідносити з проведенням контролю ефективності освітнього процесу в дитячому садку. Він проводиться за освітніми областям, виділеним у ФГОС дошкільної освіти: соціальнокоммунікатівному, фізичній, мовному та пізнавальному, художньо-естетичному розвитку. Наприклад, провести діагностику соціально-комунікативного розвитку дітей можна за методикою, розробленою А. А. Майєром [3] . Така діагностика увійде в моніторинг індивідуального розвитку дітей.

Таблиця 38

Діагностична програма вивчення рівнів розвитку самостійної діяльності дошкільників

критерії та

рівні розвитку самостійної діяльності дошкільників

критерій

рівень

мотиваційний

Орієнтовно-опера

ціональний

контрольний

низький

Мотивація носить ситуативний характер

Дії за зразком

Відповідальність стимулюється зовнішнім контролем

середній

Поява стійкого мотиву, частіше одного (бажання дізнатися нове, почуття обов'язку і т.д.)

Застосування знань в стандартній ситуації

Взаємоконтроль і самоконтроль

високий

Розширення стійких мотивів

Застосування знань у нестандартній ситуації, системність, вміння прогнозувати власну діяльність

відповідальність

Контрольні заходи моніторингу проводяться приблизно один раз в квартал за критеріями: засвоєння знань, розвиток соціальних почуттів, придбання практики поведінки у взаєминах дитини з іншими дітьми і дорослими. Перевірка враховує індивідуальний темп розвитку і вносить відповідні корективи в роботу з кожною дитиною.

Форми проведення діагностики:

 • - серія контрольних занять з різних розділів програми;
 • - індивідуальна бесіда з питань. Складаючи питання для бесіди, слід враховувати як вимога програми, так і час проведення бесіди (початок, середина, кінець року). Необхідно використовувати картинки, іграшки, наочні посібники. Контрольні питання можуть бути включені в контекст підсумкового заняття по кожній темі;
 • - спостереження за дітьми. Наприклад, спостереження за тим, як часто в повсякденному житті вони допомагають один одному, як ставляться до книг, іграшок, хліба, чи вміють поступатися, ділитися, спокійно вирішувати конфлікт. Ініціатива дітей в області встановлення моральних правил перевіряється через дієве ставлення до навколишнього життя. Результати заносяться в щоденники спостережень;
 • - моделювання життєвих ситуацій. Дозволяє оцінити реальну поведінку дитини в проблемній ситуації;
 • - індивідуальні бесіди з використанням дитячих літературних творів, сюжетних картинок;
 • - розмови дітей, бесіди один з одним. Якщо вони невимушено обговорюють те, що дізналися на заняттях, з передач по радіо і телебаченню, то це свідчить про їх соціально-комунікативному розвитку, про певне ставлення до явищ навколишнього життя. Звертається увага на інтонаційну і змістовну сторони мови. З інтонації, підбору епітетів та інших виразних засобів мови можна судити про ставлення до розповідали. Записуючи розмови дітей в свій щоденник, вихователь поступово накопичує матеріал, що допомагає йому судити як про індивідуальний моральний розвиток дітей, так і про успішність роботи в цілому;
 • - творчість дітей. Явища суспільного життя, якщо вони торкнулися дитини, можуть відбиватися їм в образотворчої діяльності, до якої він звертається у вільний час за власним бажанням. Тематика, колір, ретельність зображення, наступні пояснення - все допомагає вихователю побачити і зрозуміти ставлення дитини до об'єкта, а також характер цих у нього уявлень;
 • - бесіди з батьками, педагогами. Чим цікавляться діти, які книги люблять, в які ігри грають удома, в дитячому саду, чи цікавляться змістом роботи батьків, виявляють чи турботу про батьків та інших членів сім'ї;
 • - вивчення документації (плани роботи педагогів, профільних фахівців);
 • - перегляд відкритих заходів педагогів і фахівців з групою дітей;
 • - анкетування персоналу і батьків вихованців.

При цьому для відстеження динаміки розвитку дитини використовуються анкети, технологічні карти, опитувальні і експертні листи, щоденники спостережень, які дозволяють вихователю з'ясувати, наскільки просунувся дитина в освоєнні соціуму і як це вплинуло на рівень розвитку його комунікативності. Наведемо приклад такої карти (табл. 39).

Запропоновані технологічні карти вивчення показників соціально-комунікативної компетентності дитини побудовані на основі комплексних критеріїв. В якості базових критеріїв взяті особистість, взаємодія (діяльність і спілкування) дитини дошкільного віку. Основні складові соціально-комунікативної компетентності дошкільника містять мотиваційну, теоретичну, технологічну і результативну готовність і такі показники, як правила і норми взаємодії (спілкування і діяльності), вміння і навички взаємодії (спілкування і діяльності), що переважає емоційний фон, переважне ставлення у взаємодії ( спілкуванні і діяльності).

Моніторинг діяльності та спілкування в другій молодшій групі

Таблиця 39

Показники діяльності і спілкування

Дитина - Дорослий

Дитина - вихователь

Дитина діти

I. Правила / норми взаємодії (спілкування і діяльності)

 • 1. Слухняність (ввічливий, визнає правила).
 • 2. Відгукується на прохання / помічають.
 • 3. Вміє прийняти допомогу.
 • 4. Вміє надати допомогу.
 • 5. Чуйність (співпереживає, сораду- ється, здатний ділитися іграшками, враховувати позицію іншої)

II. Вміння / навички взаємодії (спілкування і діяльності)

 • 1. Ініціативність (контактність, товариськість).
 • 2. Самостійність в елементарних діях.
 • 3. Чи здатний бачити результат, доводити роботу до кінця.
 • 4. Дякує, ввічливо відповідає, привітно розмовляє.
 • 5. Демонструє бажання грати, спілкуватися, працювати

III. Переважний емоційний фон (оцінюються переважаючі емоції:

5 - неяскрава вираженість емоцій / нейтральний / рівний емоційний фон; 1-4 - переважають негативні емоції, 6-10 - переважають позитивні емоції)

IV. Переважна ставлення у взаємодії (спілкуванні і діяльності)

 • 1. Чи відчуває потребу в іншому (необхідний постійний контакт, «залежність»).
 • 2. Рівне (з інтересом, сіособен / прагне взаємодіяти).
 • 3. Байдуже (пасивний, не прагне взаємодіяти).
 • 4. Негативно (агресивний, нав'язливий, уникає контактів, відчуває негативні емоції при взаємодії)

Вимірювальні процедури в процесі діагностики і моніторингу експериментальної діяльності здійснюються відповідно до вербально-числової шкалою і її рівневими характеристиками.

I. Низький (0-3 бали) - ця риса ніколи не проявляється, не сформоване.

II. Критичний (4-5 балів) - ця риса рідко проявляється і сформовано лише в окремих (не основних) компонентах.

III. Допустимий (6-8 балів) - ця риса, як правило, виявляється в активності дитини, в цілому сформовано (за винятком дрібних, другорядних компонентів).

IV. Оптимальний (9-10 балів) - ця риса часто проявляється в діяльності і спілкуванні дитини, сформоване за всіма складовим елементам на рівні вміння.

Підсумовуються числові значення по кожному блоку, підраховується середній бал, йому відповідає певний рівень наведеної вербально-числової шкали. Проводиться підрахунок суми середніх балів за основними блокам технологічних карт і виводиться підсумкове середнє окремо по психолого і діяльнісного компонентів готовності дитини. В результаті зібраних даних по кожній окремій дитині оформляється підсумкова таблиця на групу дітей (табл. 40).

Таблиця 40

Підсумкова таблиця оцінки соціально-комунікативної компетентності

в групі дітей

Показники соціально-комунікативної компетентності

Середнє по рядку

№ п / п

знаниевая

підготовленість

діяльнісна

готовність

П. І. Б. дитини

Середнє по стовпцю

У стовпці «середнє але рядку» підраховується індивідуальний показник соціально-комунікативної компетентності для кожної дитини, в рядку «середнє по стовпці» підраховується середній показник знані- Євою підготовленості та діяльнісної готовності по групі дітей.

Як пише А. А. Майер [4] , підсумкові дані служать основою для визначення проблемних нулів і перспектив проведеної роботи, що дозволяє гнучко і оперативно здійснювати управління освітнім процесом в ДОО.

Крім того, в дитячому саду проводиться моніторинг освоєння освітньої програми ДОО. У ФГОС дошкільної освіти говориться наступне: «При реалізації Програми може проводитися оцінка індивідуального розвитку дітей. Така оцінка проводиться педагогічним працівником в рамках педагогічної діагностики (оцінки індивідуального розвитку дітей дошкільного віку, пов'язаної з оцінкою ефективності педагогічних дій і що лежить в основі їх подальшого планування).

Результати педагогічної діагностики (моніторингу) можуть використовуватися виключно для вирішення наступних освітніх завдань:

 • 1) індивідуалізації освіти (в тому числі підтримки дитини, побудови його освітньої траєкторії або професійної корекції особливостей його розвитку);
 • 2) оптимізації роботи з групою дітей ».

Для проведення такого моніторингу в ДОО розробляється Положення про моніторинг освітньої програми.

Структура моніторингу в даному положенні може бути описана як сукупність наступних елементів:

 • - суб'єктів моніторингу;
 • - моніторингової діяльності;
 • - комплексу моніторингових показників;
 • - інструментарію та інструментів моніторингової діяльності.

Програма самого моніторингу представлена в варіативної частини

освітньої програми або в додатку до неї. Приклад її складання можна подивитися в наступних посібниках:

 • • Афонькина, Ю. А. Моніторинг якості освоєння основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти. Перша молодша група / Ю. А. Афонькина. - Волгоград: Учитель, 2012;
 • • Микляева, Н. В. Моніторинг освітніх областей ДОУ / Н. В. Микляева. - М .: АРКТИ, 2013;
 • • Микляева, Н. В. Моніторинг ефективності реалізації освітньої програми ДОО / Н. В. Микляева. - М .: Сфера, 2013.

Для проведення останнього моніторингу - моніторингу наступності освітньої програми дошкільної та початкової шкільної освіти і оцінки її результатів - використовується модель моніторингу введення ФГОС початкової загальної освіти, що включає два блоки: концептуальний і інструментальний. При цьому оцінюється рівень результатів особистісного розвитку дітей, пов'язаний з формуванням ціннісних орієнтацій і ціннісного ставлення до світу.

Це передбачає розробку наступних діагностичних карт:

 • - експертна карта «Виховання громадянськості, патріотизму, поваги до прав, свобод і обов'язків людини»;
 • - експертна карта «Виховання моральних почуттів і етичної свідомості» (табл. 41);
 • - експертна карта «Виховання працьовитості, творчого ставлення до навчання, праці, життя»;
 • - експертна карта «Виховання ціннісного ставлення до природи, навколишнього середовища (екологічне виховання)»;
 • - експертна карта «Виховання ціннісного ставлення до прекрасного, формування уявлень про естетичні ідеали і цінності (естетичне виховання)».

Таблиця 41

Експертна карта «Виховання моральних почуттів і етичної свідомості»

Параметри і критерії оцінки

Експертна оцінка

Вихователь і педагог-психолог дитячого садка

Учитель початкових класів та педагог-психолог початкової школи

Когнітивний компонент (середнє арифметичне)

Параметри і критерії оцінки

Експертна оцінка

Вихователь і педагог-психолог дитячого садка

Учитель початкових класів та педагог-психолог початкової школи

початкові уявлення про базові національних російських цінностях

уявлення про правила поведінки в освітньому закладі, вдома, на вулиці, в населеному пункті, в громадських місцях, на природі

елементарні уявлення про релігійній картині світу, ролі традиційних релігій в розвитку російської держави, в історії і культурі нашої країни

знання правил етики, культури мови

уявлення про можливий негативний вплив на моральнопсіхологіческое стан людини комп'ютерних ігор, кіно, телевізійних передач, реклами

Емоційний компонент (середнє арифметичне)

шанобливе ставлення до батьків, старших

доброзичливе ставлення до однолітків і молодших

дбайливе, гуманне ставлення до всього живого

негативне емоційне ставлення до аморальних вчинків, грубості, образливим словам і діям, в тому числі в змісті художніх фільмів і телевізійних передач

Поведінковий компонент (середнє арифметичне)

розрізнення хороших і поганих вчинків

Параметри і критерії оцінки

Експертна оцінка

Вихователь і педагог-психолог дитячого садка

Учитель початкових класів та педагог-психолог початкової школи

встановлення дружніх взаємин в колективі, заснованих на взаємодопомозі і взаємній підтримці

прагнення уникати поганих вчинків, які не вередувати, не бути впертим

вміння зізнатися в поганому вчинку і проаналізувати його

Разом (сума середніх арифметичних значень за всіма компонентами)

Виховні результати розподіляються але трьома рівнями.

Перший рівень результатів - набуття вихованцями та учнями соціальних знань (про громадські нормах, устрій суспільства, соціально схвалюваних і не схвалюваних формах поведінки в суспільстві і т.п.), первинного розуміння соціальної реальності і повсякденному житті. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія вихованця або того, хто навчається зі своїми педагогами та вчителями (в основному і додатковому освіті) як значущими для нього носіями позитивного соціального знання і повсякденного досвіду.

Другий рівень результатів - отримання вихованцями та учнями досвіду переживання і позитивного ставлення до базових цінностей суспільства, ціннісного ставлення до соціальної реальності в цілому. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія вихованців або навчаються між собою на рівні групи дитячого садка або класу, навчального закладу, тобто в захищеній, дружній нросоціальной середовищі, в якій дитина отримує (або не отримує) перше практичне підтвердження набутих соціальних знань, починає їх цінувати (або відкидає).

Третій рівень результатів - отримання вихованцями або навчаються початкового досвіду самостійного громадського дії, формування у старшого дошкільника або молодшого школяра соціально прийнятних моделей поведінки. Тільки в самостійному громадському дії людина дійсно стає (а не просто дізнається про те, як стати) громадянином, соціальним діячем, вільною людиною. Для досягнення даного рівня результатів особливе значення має взаємодія вихованця або того, хто навчається з представниками різних соціальних суб'єктів за межами навчального закладу, у відкритій суспільному середовищі.

 • [1] Розроблено II. А. Коротковой і П. Г. Нєжнова.
 • [2] URL: http://vww.pandia.ru/text/78/215/101305.php.
 • [3] Майер Л. Л. Введення дітей у проблеми соціальної дійсності (родііоведче-ський підхід): навчань, посібник. Барнаул, 2008.
 • [4] Майер Л. Л. Введення дітей у проблеми соціальної дійсності (родііоведче-ський підхід).
 
<<   ЗМІСТ   >>