Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДИТЯЧОГО САДКА

ФГОС дошкільної освіти задає планку вимог до освітній програмі дитячого садка. Колектив ДОО розробляє її на основі зразкових загальноосвітніх програм дошкільної освіти, комплексних і парціальних програм, методик виховання і навчання дітей раннього і дошкільного віку. При цьому основна складність полягає в самостійній розробці моделей освітнього процесу на день, тиждень, місяць і рік. Раніше, до введення такого стандарту, в основі моделювання лежали системний і комплексно-тематичний підходи до планування і контролю ефективності освітнього процесу. З введенням стандарту ці підходи відійшли на другий план, поступившись місцем системно-діяльного і блочно-модульному підходам.

Підставою для введення останнього виступає ст. 13 «Загальні вимоги до реалізації освітніх програм» Федерального закону «Про освіту в РФ»: «При реалізації освітніх програм організацією, що здійснює освітню діяльність, може застосовуватися форма організації освітньої діяльності, заснована на модульному принципі уявлення змісту освітньої програми і побудови навчальних планів, використанні відповідних освітніх технологій ».

Специфіка блочно-модульного підходу до реалізації освітньої програми в практиці роботи дитячого садка полягає в розподілі блоків моделей освітнього процесу, що відображають специфіку програми, на організаційні, змістовно-діяльні і контрольно-оціночні. Перші реалізують на практиці вимоги ФГОС дошкільної освіти до умов, другі - до змісту освітнього процесу і формам, методам, а також культурним практикам взаємодії дітей і дорослих - батьків і педагогів, треті - до результатів реалізації освітньої програми. При цьому другий - змістовно-діяльний блок - описується як складається із змістовних і діяльних модулів (табл. 25).

Таблиця 25

Блочно-модульна модель освітнього процесу на день

організаційний блок

Умови організації предметно-розвиваючого середовища.

Діяльність педагога в підготовці до освітнього процесу і здійсненню індивідуального підходу.

Форми і методи інтеграції різних видів діяльності дітей.

Методичне забезпечення роботи з організації режимних процесів і моментів у першій та другій половині дня, прогулянок і індивідуальних ігор-занять з дітьми

Змістовно-діяльний блок

Змістовний модуль, пов'язаний з реалізацією освітніх областей (ГО)

Інтерес, прагнення.

Дії дітей.

емпіричні

знання

діяльний модуль

Спільна освітня діяльність педагога і дітей у формі педагогічних ситуацій:

 • ситуації-ілюстрації;
 • ситуації-вправи;
 • ситуації-проби;
 • ігрові навчальні ситуації;
 • ситуації-оцінки;
 • проблемні ситуації;
 • змагальні ситуації;
 • ситуації морального вибору

ГО «фізичний розвиток»

Здоров'язберігаючих.

Рухова.

Фізкультурна.

спортивна

Дитяча діяльність

(самостійна

діяльність

дітей)

00 « Пізнавальний розвиток»

Пізнавальна.

Експериментування.

Моделювання.

Математична.

Конструювання.

Еколого-охорон ная

00 << Художньо-естетичний розвиток »

Експериментування.

Моделювання.

Образотворча (ліплення, малювання, аплікація).

Театрально-ігрова.

Музична.

конструювання

00 «Соціально-коммунікатівноеразвітіе»

Ко му 11 і кати в паю. Предметно-ігрова.

Ігрова.

Елементи трудової діяльності. Еколого-охоронна

00 «Мовний розвиток »

Мовне спілкування.

Мовна.

Пізнавальна (мовні спостереження). Експериментування.

Сприйняття художньої літератури

Культурні (життєві) практики:

 • адаптаційні гри,
 • вправи в самообслуговуванні,
 • вправи в господарсько-побутовому працю,
 • вправи в основних рухах

Контрольно-оцінний блок

Діагностичне (поточний) оцінювання

Наведемо приклад використання такого підходу до проектування освітнього процесу на день відповідно до освітньою програмою дитячого садка.

В основі моделі освітнього процесу на день лежить орієнтування педагога:

 • - на режимні процеси і моменти, щодня відбуваються в групі дитячого саду;
 • - педагогічні ситуації взаємодії;
 • - їх відображення в специфіці моделювання предметно-розвиваючого середовища групи;
 • - їх включення в зміст спільної і самостійної діяльності дітей.

Опис діяльного модуля змістовно-діяльного блоку моделі освітнього процесу на день можна представити у вигляді такої матриці, яку вихователь використовує для короткострокового планування освітнього процесу (табл. 26).

Наступна модель освітнього процесу - на тиждень (табл. 27). Її специфікою виступає орієнтування педагога:

 • - на динаміку безпосередньо освітньої діяльності протягом тижня;
 • - її підтримку в предметно-розвиваючого і ігровому середовищі групи і в самостійній діяльності дітей у формі різних видів дитячих ігор;
 • - узгодження освітнього процесу в дитячому садку і сім'ї через спільні форми освітньої діяльності батьків і дітей.

Організаційна матриця освітнього процесу на день

Таблиця 26

Місце в половині дня

режимний

процес

Організація предметно-розвиваючого середовища

Організація спільної освітньої діяльності педагога з дітьми

самосто

ності

діяч

ність

дітей

педаго

гические

ситуації

життєві

практики

перша

половина

дня

прийом дітей

сніданок

Безпосередньо освітня діяльність

Вільна діяльність дітей

прогулянка

обід

друга

половина

дня

Тиха година

пробудження

Полудень

Безпосередньо освітня діяльність

Вільна діяльність дітей

прогулянка

догляд додому

На рівні планування освітнього процесу на тиждень дана модель постає в наступному вигляді (табл. 28).

На відміну від блочно-модульної моделі на тиждень, така модель на місяць (табл. 29) орієнтується:

 • - на діяльність групи дітей;
 • - сформовані традиції групи в формі культурних практик;
 • - прояви груповий активності на рівні дитячого садка; підтримку дитячої активності і самостійності на рівні взаємодії вихователів і фахівців.

Таблиця 27

Блочно-модульна модель освітнього процесу на тиждень

організаційний блок

Психолого-педагогічні умови взаємодії в групі.

Діяльність педагога з планування освітнього процесу, професійному спілкуванню з колегою-вихователем і фахівцями, оформлення звітності. Методичне забезпечення реалізації змісту навчальних і тематичних модулів освітньої програми

Змістовно-діяльний блок

Змістовний модуль, пов'язаний з реалізацією освітніх областей Інтерес, готов носгь діяти. Дії, вміння. Знання, пов'язані з освоєнням змісту освітніх галузей. відносини

діяльний модуль

Дитяча діяльність (самостійна діяльність дітей):

 • індивідуальна;
 • подгрупповие (за інтересами);
 • групова

00 «фізичний розвиток» здоров'язберігаючих гри. Рухливі ігри. Псіхогімнастічсскіе етюди. Спортивні ігри

Види дитячих ігор

00 «Пізнавальний розвиток» Ігри-маніпуляції, ігри з предметами. Дидактичні ігри.

І Гри-спостережено ия.

Ігри-екскурсії.

Екологічні ігри.

Математичні ігри.

Ігри на конструювання

00 « Художньо-естетичне разви тие»

Ігри-спостереження.

Ігри-обстеження.

Театралізовані ігри. Музично-ритмічні ігри. Музично-дидактичні ігри. творчі ігри

00 «Соціально-комунікативний розвиток»

Ігри-забави.

Ігри-маніпуляції, ігри з предметами. Настільно-друковані ігри. Сюжетно-рольові ігри.

Режисерські ігри.

Ко му н і кати вно-деятел ьностн перші та гри. Ігри-драматизації

00 « Мовний розвиток »

Ігри на словотворчість. Мовні дидактичні ігри. Словесно-логічні ігри. Комунікативно-мовні ігри. Ігри в «читає людини»

Спільна освітня діяльність педагога і дітей

Спільна предметно-ігрова та ігрова діяльність з дітьми

Пряме керівництво грою

Непряме керівництво грою

Гра-бесіда. Ігрові обуча- ющие ситуації. Гра-заняття. Гра-драматизація.

Гра-експери

ментірованіе.

Гра-моделюється

вання

Через предметно ігрову середу

через однолітків

проблемні

ситуації.

Ігри, що провокують зміни ігрового середовища. Ігри-подорожі.

Ігри-розважений ия. І Гри -аттракціо! i и

Спільно-ігрові дії.

Гра-діалог. Гра-тренінг. режисерські ігри

Безпосередньо освітня діяльність

форма

зміст

традиційна

безпосередньо

освітня

діяльність

(НОД) в формі

гри-заняття

нетрадиційна НСД

00 « Фізичний розвиток »

Вступний блок (Вб) ігор-занять. Розвиваючий блок (Рб) ігор-занять. Творчий (корекційний) блок (Тб / КБ) ігор-занять. Контрольно-оцінний блок (О) ігор-занять

Практикум здоровьесбе- Режеп.

Ігровий фізкультурно-оздоровчий комплекс.

Комплекс народних рухливих ігор. Практикум безпечної поведінки

00 «Пізнавальний розвиток»

Комплекс інформаційно-освітнього середовища тематичного модуля.

Комплекс екологічних ігор.

Екологічні спостереження.

Екологічні екскурсії. Екологічна вітальня. Комплекс математичних ігор.

Математична студія. Дослідницька лабораторія. Експеріментаріум

00 «Художньо-естетичний розвиток»

Художня майстерня.

Художня студія. Дизайн студія. Театральна студія

00 « З ци ально-комунікативний розвиток »

Практикум з самообслуговування.

Ігровий тренінг.

комунікативний

тренінг

00 « Мовний розвиток»

Комплекс словесних і мовних ігор.

Мовний практикум. лінгвістична лабораторія

Спільна освітня діяльність батьків з дітьми.

 • ранкові та вечірні бесіди;
 • участь батьків у діагностичних завданнях;
 • спільні спостереження;
 • моделювання І ОС в домашніх умовах;
 • виконання з дітьми доручень педагогів

Контрольно-оцінний блок

Діагностичне (поточний) оцінювання.

Оперативний контроль за тематичними і навчальним модулів з корекцією змісту освітнього процесу

Таблиця 28

Організаційна матриця освітнього процесу на тиждень

день

тижні

Самостійна діяльність дітей в предметно-ігровому середовищі групи

Спільна освітня діяльність педагогів і дітей

Спільна освітня діяльність батьків з дітьми

освітня

область

Види дитячих ігор

Спільна предметно-ігрова та ігрова діяльність з дітьми

Безпосередня освітня діяльність педагога і дітей

Обучаю-

щий / тема-

тичний

модуль

форма

проведе

ня

Поне-

дельнік

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

Таблиця 29

Блочно-модульна модель освітнього процесу на місяць

організаційний блок

Умови міжгрупового спілкування, соціальні умови.

Комплексно-тематичне планування, планування проектної діяльності дітей і взаємодії з сім'єю, контроль ефективності.

Методичне забезпечення освітньої програми і моніторингу індивідуального розвитку

Змістовно-діяльний блок

Змістовний модуль, пов'язаний з реалізацією освітніх областей

діяльний модуль

Самостійна діяльність групи дітей

уявлення,

поняття.

здатність

діяти, до діяльності. Компетенції. Відносини. якості

освітні

області

культурні практики

00 «Фізичний розвиток»

Практика пошуку «кордонів»

00 «Пізнавальний розвиток»

Практика міркувань і проблематі- зації.

Практика пошуку смислів діяльності і філософствування

00 «Художньо - естетичний розвиток »

Практика підтвердження свого буття в світі (створення «секретів», збиральництво і колекціонування)

00 «Соціально

комунікативне

розвиток »

Практика спілкування.

Правова практика вирішення конфліктних ситуацій.

Практика формування сміхової культури

00 «Мовний розвиток»

Практика фольклорного «обживання» світу, «проживання» життєвих ситуацій.

Практика формування казкової картини світу

Спільна освітня діяльність педагога і групи дітей на рівні груповий активності в дитячому садку

00 «Фізичний розвиток»

Практики цілісності тілесно душевно-духовної організації особистості дитини в дитячій діяльності. Практики розширення можливостей дитини

00 «Пізнавальний розвиток»

Практики цілісності тілесно душевно-духовної організації особистості дитини в дитячій діяльності. Практики розширення можливостей дитини

00 « Художньо-естетичний розвиток»

Практики культурної ідентифікації в дитячій діяльності.

Практики вибору дитиною самостійної діяльності в умовах створеної педагогом предметно-розвиваючого освітнього середовища

00 « Соціально - комунікативний розвиток »

Практики цілісності телеснодушевно-духовної організації особистості дитини в дитячій діяльності. правові практики

00 «Мовний розвиток»

Практики культурної ідентифікації в дитячій діяльності.

Практики розширення можливостей дитини

Підтримка дитячої ініціативи і самостійності на рівні взаємодії вихователів і фахівців

індивідуальна

групова

межгрупповая

Народні ігри. Розвиваючі ігри. І йди відуал ьние заняття з педаго- гом-психологом, учителем-логопедом або вчителем-дефектологом

Ігри-заняття з психологом в сенсорній кімнаті. Ігри на встановлення дитячо-батьківських відносин.

Ігрові тренінги.

логопедичний

практикум.

Тренінги спілкування.

комплексні

і інтегровані

заняття.

Художня

майстерня

Ігри-конкурси. Тиждень гри та іграшки в дитячому саду. Ігрове дозвілля і свята. Ігрові проекти. Художній н и й салон.

літературний

салон.

музичний

салон.

Фестиваль творчості.

Олімпіада

Контрольно-оцінний блок

Підсумкове оцінювання.

Проміжний моніторинг освоєння освітніх областей

Така модель знаходить своє відображення в матриці для планування (табл. 30).

Остання модель освітнього процесу - найбільша - на рік (табл. 31). Вона орієнтує педагогів:

 • - на включення групи дітей і їх батьків в діяльність дитячого садка;
 • - формування особливого освітнього простору дитячого садка і ритму його життя в формі «подій»;
 • - функціонування дитячого садка як відкритого освітнього простору в соціумі.

Таблиця 30

Організаційна матриця освітнього процесу на місяць

тиждень

Самостійна діяльність групи дітей

межгрупповая

активність

Підтримка дитячої ініціативи і самостійності на рівні взаємодії вихователів і фахівців

освітньої

тільні

області

Куль

турне

практики

освітньої

тільні

області

культурні

практики

1-я

2-я

3-тя

4-я

Таблиця 31

Блочно-модульна модель освітнього процесу на рік

організаційний блок

Умови міжгрупового спілкування, соціально-культурні та регіональні умови. Діяльність педагога по взаємодії з фахівцями, розподілу змісту освітньої програми на квартали та контролю ефективності реалізації програми.

Методичне забезпечення освітньої програми і моніторингу індивідуального розвитку

Змістовно-діяльний блок

Змістовний модуль, пов'язаний з реалізацією освітніх областей

Уявлення, поняття. Здатність діяти, до діяльності.

діяльний модуль

Підтримка дитячої ініціативи і самостійності на рівні традицій дитячого садка

компі

тенціі.

ставлення

ня.

якості

00 «Фізичний розвиток»

Фізкультурні і спортивні дозвілля. Циркова вистава

00 « Пізнавальний розвиток»

Екскурсії в сенсорну кімнату. Екскурсії в бібліотеку. Науковий абонемент.

Екскурсії в школу

00 «Художньо -естетичні розвиток»

Сезонні свята. Мюзикл.

Музичний абонемент. Художній салон. інтерактивний театр

00 « Соціально-комунікативний розвиток »

Адаптаційний тренінг.

Практика колективних творчих справ.

Тренінг по підготовці дітей до спілкування в школі

00 «Мовний розвиток »

Літературні дозвілля. Літературний салон. Театрально-мовні дозвілля

Спільна освітня діяльність дітей і батьків групи по відношенню до дитячого садка і соціуму

культурні

практики

Форми спільної освітньої діяльності

існування

(модальність

«Треба»)

Участь в Домінантних днями і тематичних тижнях протягом року.

Суботники протягом року.

«Мамина школа»

Функціонування (модальність «Повинен»)

Дитячо-батьківські дозвілля.

Конкурси дитячо-батьківських виробів. Очно-заочні екскурсії

розвиток

(модальність

«Буду»)

Участь в перетворенні предметно-розвиваючого середовища групи.

Соціально-нормативні проекти.

Спільні дитячо-батьківські свята

становлення

(модальність

«Можу»)

Ігровий практикум. Сімейні вітальні. театральний абонемент

творчість

(модальність

«Хочу»)

Дитячо-батьківський клуб. Дитячо-батьківські спектаклі. Творчі проекти. екологічні акції

Контрольно-оцінний блок

Підсумковий моніторинг реалізації освітньої програми (індивідуального розвитку дітей).

Моніторинг задоволеності батьків освітніми послугами ДОС)

Специфіка планування роботи за цією моделлю знаходить своє відображення у вигляді організаційної матриці (табл. 32).

Завдяки таким блочно-модульним моделям можлива ефективна реалізація на практиці освітньої програми дитячого садка і пов'язаних з нею зразкових загальноосвітніх, комплексних і парціальних програм, методик і технологій виховання і навчання дітей раннього і дошкільного віку.

Таблиця 32

Організаційна матриця освітнього процесу на рік

сезон

Підтримка дитячої ініціативи і самостійності на рівні традицій дитячого садка

Спільна освітня діяльність дітей і батьків групи по відношенню до дитячого садка і соціуму

освітньої

тільні

області

Спільна освітня діяльність педагога і групи дітей

культурні

практики

Форми спільної освітньої діяльності

осінь

зима

весна

літо

 
<<   ЗМІСТ   >>