Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФЕНОМЕН ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Закономірності та особливості розвитку дитини в дошкільному дитинстві

Загальні закономірності розвитку дітей в період дошкільного дитинства сформульовані завдяки дослідженням Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьєва, Л. І. Божович та інших вчених. Зокрема, ведучою закономірністю розвитку дитини було визнано поєднане вплив біологічних і соціальних факторів розвитку.

При цьому до біологічних факторів розвитку відносяться генетична пам'ять, анатомо-фізіологічні особливості і особливості фізіології вищої нервової діяльності системи і функціональних систем організму, фактори вагітності і протікання пологів, особливості темпераменту і ін. (Рис. 7).

Ці фактори розвитку задають «нижню» та «верхню» планку розвитку дитини, його «біологічний» вік.

До соціальних факторів розвитку відносять соціальну ситуацію розвитку дитини і спілкування з дорослими, вплив на його розвиток первинних соціальних інститутів - сім'ї та дошкільного навчального закладу - у вигляді організованого виховання, механізми соціального опосередкування формування вищих психічних функцій (уваги, сприйняття, пам'яті та ін.), знаково-символічної діяльність як особливу діяльність, перебудовувати свідомість дитини; спілкування і спільну діяльність з іншими дітьми - однолітками та представниками різновікових груп, дитячу субкультуру, самовиховання і макросередовище (суспільство в сукупності всіх його проявів). Ці чинники розвитку можуть змінювати силу і тривалість свого впливу в залежності від потенціалів воспи- туемості і навченості дитини, його активності та откликаемости на педагогічний вплив. Завдяки цьому з'являється різниця в біологічному і соціальному віці дитини, створюються умови для переходу від одного етапу розвитку до іншого.

Біологічні фактори розвитку дитини

Мал. 7. Біологічні фактори розвитку дитини

З огляду на вплив даних факторів, вченими були виділені закони, закономірності та особливості розвитку дітей дошкільного віку.

Основою закон розвитку Л. С. Виготський сформулював наступним чином: «Сили, які рухають розвиток дитини в тому чи іншому віці, з неминучістю приводять до заперечення і руйнування самої основи розвитку всього віку, з внутрішньою необхідністю визначення анулювання соціальної ситуації розвитку, закінчення даної епохи розвитку і перехід до наступної, або вищої, вікової стадії » [1] .

Наступний важливий закон сформульований А. Н. Леонтьєвим, який говорив, що розвиток дитини потрібно розглядати як засвоєння суспільно-історичного досвіду, в процесі якого відбувається олюднення психіки дитини. Д. Б. Ельконін при цьому говорив про формування у дошкільника образу себе і «вращіванія» в структуру свідомості дитини образів батька і дорослого, інші дослідники - про формування «Я-реального» і «Я-потенційного», самосвідомості і самооцінки.

Пов'язані з цим законом закономірності, узагальнивши дослідження А. В. Запорожця, В. І. Лебединського, Д. Б. Ельконіна, Д. І. Фельдштейна та ін., Можна сформулювати так:

 • - зміна детермінант, взаємозв'язку і співвідношення біологічних і соціальних факторів розвитку на різних етапах і стадіях розвитку [2] при збереженні такої якості, як пластичність нервової системи і психіки дитини;
 • - стадиальность і опосередкованість розвитку дитини соціальною ситуацією, провідною діяльністю і формою спілкування з дорослими;

гетерохронность (нерівномірність) розвитку психічних процесів, їх соціальна опосередкованість закладеними в культурі способами орієнтування і взаємодії з першими педагогами (батьками і вихователями) і однолітками;

- диференціація та інтеграція психічних процесів, властивостей і якостей, функціональних систем, пов'язаних з довільною організацією діяльності дитини;

наявність сензитивних періодів розвитку для тих чи інших психічних процесів і форм спілкування з дорослими і однолітками, здібностей дитини і його компетенцій, інтегральних якостей особистості;

- ампліфікація (збагачення) дитячого розвитку за рахунок формування системи орієнтувань в навколишньому світі і розширення способів переживання, пізнання і перетворення, зміни смислів педагогічної взаємодії;

стрибкуватість розвитку в дошкільному віці, обумовлена характером формування психологічних новоутворень і освоєння соціальної позиції, протиріччям між тим, що дитина хоче і може в порівнянні з тим, що міг і хотів в освоєному періоді розвитку;

- підготовка на кожному віковому етапі умов для освоєння нових видів діяльності, форм і способів взаємини з однолітками і дорослими, нової соціальної позиції (від адаптації та соціалізації до самоствердження і індивідуалізації).

Коротко дані закономірності можна уявити в схемі (рис. 8).

Розглядаючи закони і закономірності розвитку і їх взаємозв'язок з вихованням і навчанням, можна констатувати, що вони є ланками єдиного процесу становлення психіки і особистості дитини. С. Л. Рубінштейн писав: «Дитина не дозріває спочатку і потім виховується і навчається, тобто під керівництвом дорослих освоюючи то зміст культури, яке створило людство; дитина не розвивається і виховується, а розвивається, виховуючись і навчаючись, тобто саме дозрівання і розвиток дитини в ході навчання і виховання не тільки проявляється, але і відбувається » 1 . У цьому полягає ще один з основних, останній, закон розвитку. При цьому дослідники відзначають три основні шляхи взаємодії біологічних і соціальних факторів розвитку (по Скарру, Маккартні) [3] [4] :

 • - пасивне взаємодія , при якому генотип батьків в якійсь мірі визначає характер відносин з дітьми - створені у сім'ї умови гармоніюють з дитячим генотипом: наприклад, батьки, володіючи атлетичної конституцією, заохочують рухливі ігри та заняття спортом, а діти, успадкувавши ту ж конституцію , набувають і ту ж обстановку, оптимальну для розвитку рухових і спортивних здібностей;
 • - стимулюючу ( провокує) взаємодія здійснюється, коли генетично обумовлені особливості дітей викликають специфічні реакції на них з боку оточуючих: наприклад, красиві або активні і життєрадісні діти отримують багато соціальних заохочень від дорослих - більше, ніж некрасиві або пасивні, примхливі, і вище оцінюються тими ж дорослими але шкалою навченості і вихованості;
 • - активна взаємодія відбувається, коли діти вважають за краще і прагнуть в таку соціальну, виховну та навчальну середу, яка відповідає їх спадкової схильності - виявляються більш сприйнятливими до педагогічних впливів певного роду: наприклад, дитина-екстраверт віддає перевагу рухливі ігри і галасливі компанії, запрошує друзів до себе додому, а інтроверт уникає спілкування і вважає за краще сидіти вдома один з іграшками, книгами або комп'ютером.
Закономірності розвитку дошкільників

Мал. 8. Закономірності розвитку дошкільників

Роль пасивного взаємодії знижується з віком, стимулюючий взаємодія зберігається, а активне - зростає.

 • [1] Урунтаева Г. Л. Дошкільна психологія: навч, посібник для учнів середовищ. пед. закладів. М .: Академія, 1996. 336 с. С. 10.
 • [2] При цьому біологічний фактор впливає на процес розвитку все менше прямо - опосередковано, заломлюючись через особливості соціальних умов життя і взаімоотношенійребенка.
 • [3] Уруптаева Г. Л. Дошкільна психологія: навч, посібник для учнів середніх педагогічних закладів. М .: Академія, 1996. 336 с. С. 15.
 • [4] Педагогічна психологія: навч, посібник / під ред. І. Ю. Кулагіна. М .: ТЦ Сфера, 2008. 480 с. С. 34-35.
 
<<   ЗМІСТ   >>