Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Підручник «Дошкільна педагогіка» націлений на реалізацію ФГОС вищої освіти за напрямом підготовки «Педагогічна освіта». Відповідно до нього підручник орієнтує студентів на підготовку до наступних видів професійної діяльності: педагогічної, культурно-просвітницької, науково-дослідницької.

Бакалавр за напрямом підготовки 44.03.05 «Педагогічна освіта» повинен вирішувати такі професійні завдання відповідно до видів професійної діяльності:

в області педагогічної діяльності:

 • - вивчення можливостей, потреб, досягнень учнів в галузі освіти і проектування на основі отриманих результатів освітніх програм, дисциплін та індивідуальних маршрутів навчання, виховання, розвитку;
 • - організація навчання і виховання у сфері освіти з використанням технологій, що відповідають віковим особливостям учнів і відображають специфіку галузей знань (відповідно до реа- л ізуеми м і про (j) ілям і);
 • - організація взаємодії з громадськими та освітніми організаціями, дитячими колективами і батьками для вирішення завдань професійної діяльності;
 • - використання можливостей освітнього середовища для забезпечення якості освіти, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій;
 • - здійснення професійної самоосвіти і особистісного зростання, проектування подальшого освітнього маршруту і професійної кар'єри;

в області культурно-просвітницької діяльності:

 • - вивчення, формування та реалізація потреб дітей і дорослих в культурно-просвітницької діяльності;
 • - організація культурного простору;

в області науково-дослідної діяльності :

 • - збір, аналіз, систематизація та використання інформації з актуальних проблем науки і освіти;
 • - розробка сучасних педагогічних технологій з урахуванням особливостей освітнього процесу, завдань виховання, навчання і розвитку особистості;
 • - проведення експериментів по використанню нових форм навчальної та виховної діяльності, аналіз результатів.

У відповідності з перерахованими завданнями зміст підручника та практикуму орієнтує студентів на оволодіння наступними професійними компетенціями (ПК):

 • - усвідомленням соціальної значимості своєї майбутньої професії, володінням мотивацією до здійснення професійної діяльності (ОГТК-1);
 • - здатністю використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання гуманітарних, соціальних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань (ОПК-2);
 • - володінням основами мовної професійної культури (ОПК-3);
 • - здатністю нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності (ОПК-4);
 • - здатністю до підготовки і редагування текстів професійного і соціально значимого змісту (ОПК-5);

в області педагогічної діяльності :

 • - здатністю розробляти і реалізовувати навчальні програми базових і курсів за вибором в різних освітніх установах (ПК-1);
 • - здатністю вирішувати завдання виховання і духовно-морального розвитку особистості учнів (ПК-2);
 • - готовністю застосовувати сучасні методики і технології, методи діагностування досягнень учнів для забезпечення якості навчально-виховного процесу (ПК-3);
 • - здатністю здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації і професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору професії (ПК-4);
 • - здатністю використовувати можливості освітнього середовища для формування універсальних видів навчальної діяльності та забезпечення якості навчально-виховного процесу (ПК-5);
 • - готовністю до взаємодії з учнями, батьками, колегами, соціальними партнерами (ПК-6);
 • - здатністю організовувати співпрацю учнів, підтримувати активність та ініціативність, самостійність учнів, їх творчі здібності (ПК-7);
 • - готовністю до забезпечення охорони життя і здоров'я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочної діяльності (ПК-8);

в області культурно-просвітницької діяльності :

 • - здатністю розробляти і реалізовувати культурно-просвітницькі програми (ПК-9) з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду;
 • - здатність виявляти і використовувати можливості регіональної культурної освітнього середовища для організації культурно-просвітницької діяльності (ПК-10);

в області науково-дослідної діяльності '.

- готовністю використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання для визначення і вирішення дослідницьких завдань в галузі освіти (ПК-11);

здатністю розробляти сучасні педагогічні технології з урахуванням особливостей освітнього процесу, завдань виховання і розвитку особистості (НК-12);

- здатністю використовувати в навчально-виховної діяльності основні методи наукового дослідження (ПК-13).

Унікальність формування даних компетенцій через зміст підручника «Дошкільна педагогіка» полягає в тому, що він пропонує контекстний підхід до вирішення наступних завдань професійної підготовки майбутніх бакалаврів педагогіки:

 • - в області загальнокультурної компетенції: мати здатність до розуміння значення культури як форми людського існування і керуватися у своїй діяльності базовими культурними цінностями, сучасними принципами толерантності, діалогу і співпраці, розуміти їх взаємозв'язок з принципами інтерактивного спілкування і взаємодії;
 • - в області професійної компетенції: усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, мати мотивацію до здійснення професійної діяльності та формування зворотного зв'язку з усіма учасниками освітнього процесу.

Професійні компетенції в галузі педагогічної діяльності , які формуються в процесі вивчення дисципліни, пов'язані з наступними діями студентів:

 • - демонструвати здатність вирішувати завдання виховання і духовно-етичного розвитку особистості;
 • - володіти готовністю до застосування сучасних методик і технологій, в тому числі на основі використання інтерактивних технологій спілкування та навчання;
 • - організовувати співпрацю вихованців, підтримувати їх активність, ініціативність і самостійність, творчі здібності;

використовувати можливості освітнього середовища для формування універсальних видів дитячої діяльності, проектувати її як інтерактивну середу і створювати умови для включення дітей і батьків в її зміна і розвиток.

Професійні компетенції в області культурно-просвітницької діяльності пов'язані зі здібностями студентів розробляти і реалізовувати культурно-просвітницькі програми, орієнтовані на соціально-особистісне і духовно-моральне виховання дітей, використовуючи сучасні інтерактивні засоби і технології.

Професійні компетенції в області науково-дослідної діяльності - з готовністю майбутніх бакалаврів педагогіки використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання для визначення і вирішення дослідницьких завдань в області організації різних форм освітньої діяльності з дітьми на основі інтерактивних форм і методів взаємодії.

Зміст перерахованих компетенцій розглядається в контексті сучасних тенденцій у розвитку системи дошкільної освіти, зокрема, стандарту професійної діяльності педагога. Так, стандарт професійної діяльності педагога обумовлює цілий ряд вимог до його педагогічної діяльності, пов'язаних з реалізацією освітньої програми дошкільної освіти, які забезпечуються рівнем середньої або вищої професійної освіти вихователів.

Трудові дії:

 • - участь в розробці основної загальноосвітньої програми освітньої організації відповідно до ФГОС дошкільної освіти;
 • - участь у створенні безпечної і психологічно комфортного освітнього середовища освітньої організації через забезпечення безпеки життя дітей, підтримку емоційного благополуччя дитини в період перебування в освітній організації;
 • - планування і реалізація освітньої роботи в групі дітей раннього та (або) дошкільного віку відповідно до федеральних державних освітніх стандартів і основними освітніми програмами;
 • - організація і проведення педагогічного моніторингу освоєння дітьми освітньої програми і аналіз освітньої роботи в групі дітей раннього та (або) дошкільного віку;
 • - участь в плануванні та коригуванні освітніх завдань (спільно з психологом та іншими спеціалістами) за результатами моніторингу з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини раннього та (або) дошкільного віку;
 • - реалізація педагогічних рекомендацій фахівців (психолога, логопеда, дефектолога та ін.) В роботі з дітьми, що зазнають труднощі в освоєнні програми, а також з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • - розвиток професійно значущих компетенцій, необхідних для вирішення освітніх завдань розвитку дітей раннього та дошкільного віку з урахуванням особливостей вікових та індивідуальних особливостей їх розвитку;
 • - формування психологічної готовності до шкільного навчання;
 • - створення позитивного психологічного клімату в групі і умов для доброзичливих відносин між дітьми, в тому числі що належать до різних національно-культурними, релігійними спільнотам і соціальним верствам, а також з різними (в тому числі обмеженими) можливостями здоров'я;
 • - організація видів діяльності, що здійснюються в ранньому та дошкільному віці: предметної, пізнавально-дослідницької, ігри (рольової, режисерської, з правилом), продуктивної; конструювання, створення широких можливостей для розвитку вільної гри дітей, в тому числі забезпечення ігрового часу і простору;
 • - організація конструктивної взаємодії дітей в різних видах діяльності, створення умов для вільного вибору дітьми діяльності, учасників спільної діяльності, матеріалів;
 • - активне використання недирективной допомоги і підтримка дитячої ініціативи і самостійності в різних видах діяльності;
 • - організація освітнього процесу на основі безпосереднього спілкування з кожною дитиною з урахуванням його особливих освітніх потреб.

Необхідні вміння:

 • - організовувати види діяльності, що здійснюються в ранньому та дошкільному віці: предметну, пізнавально-дослідну, гру (рольову, режисерську, з правилом), продуктивну; конструювання, створення широких можливостей для розвитку вільної гри дітей, в тому числі забезпечення ігрового часу і простору;
 • - застосовувати методи фізичного, пізнавального і особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку відповідно до освітньою програмою організації;
 • - використовувати методи і засоби аналізу психолого-педагогічного моніторингу, що дозволяють оцінити результати освоєння дітьми освітніх програм, ступінь сформований ™ у них якостей, необхідних для подальшого навчання і розвитку на наступних рівнях навчання;
 • - володіти всіма видами розвиваючих діяльностей дошкільника (ігровий, продуктивної, пізнавально-дослідницької);
 • - вибудовувати партнерська взаємодія з батьками (законними представниками) дітей раннього та дошкільного віку для вирішення освітніх завдань, використовувати методи і засоби для їх психолого-педагогічної освіти;
 • - володіти ІКТ-компетентпостямі, необхідними і достатніми для планування, реалізації та оцінки освітньої роботи з дітьми раннього та дошкільного віку.

У зв'язку з цим зміст навчального матеріалу враховує принципи блочно-модульного і комплексно-тематичного планування освітнього процесу та інтеграції освітніх областей, гнучкості та інтерактивності предметно-розвиваючого і освітнього середовища групи і дошкільної освітньої організації, розвитку інноваційних форм дошкільної освіти. У цьому полягають особливості даного підручника в порівнянні з іншими підручниками в даній області. Крім того, він передбачає формування міждисциплінарних зв'язків між дошкільної педагогікою, приватними методиками дошкільної освіти та управлінням дошкільною освітою, тобто комплексно вирішує завдання професійної підготовки майбутніх бакалаврів в галузі дошкільної освіти.

Підручник буде цікавий не тільки студентам і викладачам вузів, а й старшим вихователям і керівникам дошкільних освітніх організацій. Тому навчальний матеріал і практичні завдання орієнтовані на сучасний Федеральний державний стандарт дошкільної освіти та формування її наступності з освітньою програмою початкової школи, з орієнтацією на федеральний освітній стандарт початкової шкільної освіти. Це пояснює манеру викладу матеріалу в підручнику - вона змінюється

але міру переходу осмислення теорії до практики, залучаючи читача в діалог і активізуючи його аналітичні, прогностичні і рефлексивні, організаційно-проектувальні та творчі здібності. Для цього широко використовується система питань і творчих завдань. Одні з них передують собою виклад, щоб актуалізувати наявні знання, інші спрямовані на самостійне ілюстрування положень, здійснення самоконтролю та ін. Частина питань і завдань призначена для поглибленої теоретичної опрацювання інформації, а інша розрахована на апробацію матеріалу і впровадження в практику.

 
<<   ЗМІСТ   >>