Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДІЛОВА КУЛЬТУРА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ РЕГУЛЯТИВИ

Етичними регулятивами, значною мірою визначають поведінку, є, перш за все, етичні теорії, які становлять світоглядну базу моралі, роз'яснюючи її походження, сутність, формують концепції моральних ідеалів як вищих моральних цінностей і цілей. Ці концепції вельми різноманітні, виникли в різний історичний час і висловлюють різні моральні установки. До них відносяться:

 • а) гедонізм (від грец. r | 8ovr | - насолода, задоволення). Відповідно до цієї широко поширеною в етичної думки концепції зміст моральних вимог зводилося до отримання насолоди і уникнення страждань. Ця мета і її досягнення розглядалися як рушійні сили поведінки людини, закладені в його природі. Принцип гедонізму в Стародавній Греції активно відстоювали Демокріт, Епікур, в Новий час - Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза, в XX в. - Дж. Сантаяна;
 • б) евдемонізм (від грец. eoSaipovia - процвітання, блаженство, щастя) - концепція, близька до гедонізму. Її прихильники розглядали досягнення щастя як вищий прояв чесноти і основу моральних вчинків людини. При цьому одні з них не пов'язували щастя (духовне) з насолодою (матеріальне, чуттєве) і навіть протиставляли їх (Цицерон); інші (Аристотель) розглядали щастя як особливий прояв насолоди, як стійке і гармонійне задоволення;
 • в) адепти аскетизму (від грец. асжсак; - вправа) моральну мету і ідеал життя пов'язували з самообмеженням чуттєвих прагнень і задоволень. Творцями цієї концепції були Антисфен і його учень Діоген. Останній, за розповідями, не тільки проповідував аскетизм, але і в житті задовольнявся дуже малим, живучи в глиняній бочці (піфоси) і заперечуючи громадські умовності і комфорт;
 • г) стоїцизм (грец. axoa - портик храму, місце збору філософів) - концепція, засновником якої став давньогрецький філософ Зенон. Найбільш широко ідеї стоїцизму були розкриті в працях римських мислителів - Сенеки, Епіктет, Марк Аврелій. Вони не тільки поділяли погляди прихильників аскетизму, а й відстоювали наступне моральне кредо: «Коль людина не в змозі змінити що-небудь в навколишньої дійсності, то йому залишиться скоритися долі і стійко переносити її удари». Така моральна установка, на їхню думку, допомагає людині не зламатися і вижити в цьому непростому світі;
 • г) теологічна концепція (від грец. 0soA.oyia - вчення про Бога) стверджує (починаючи з Августина Блаженного і закінчуючи сучасними представниками філософії неотомізму) вищим моральним ідеалом любов і служіння Богу, що додають людського життя моральне наповнення і визначають її сенс. У той же час етика протестантизму (гілка християнської релігії) ставила на п'єдестал моральної мети такі цінності (чесноти), як сумлінну працю, ощадливість, скромність, розважливість;
 • д) прагматизм (від грец. лрйура - справа, дія) - концепція, родоначальниками якої стали американські мислителі Ч. Пірс, У. Джеймс, Дж. Дьюї, які висунули в якості вищого морального критерію і моральної мети досягнення кінцевого практичного результату ( заради чого дозволеними вважаються будь-які засоби);
 • е) утилітаризм (від лат. utilitas - користь, вигода) близький прагматизму і, на думку Дж Бентама, полягає в тому, що моральна цінність поведінки або вчинку визначається його корисністю, значимістю;
 • ж) перфекціонізм (від фр. perfection - вдосконалення) стверджує, що вищою моральною цінністю є досконалість, яке включає, перш за все, чесноти, а також розвиток властивих людині талантів і обдарувань (вчення Платона, Августина, Спінози, В. С. Соловйова, Н. А. Бердяєва). Прагнення до досконалості є не тільки моральної завданням людини, а й сенсом усієї людської історії;
 • з) гуманізм (від лат. humanus - відноситься до людини) визнає найвищою цінністю людини. Беручи свій початок в працях Протагора, вона знайшла своє відображення у Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, І. Канта, А. Шопенгауера, Е. Фромма, в філософії марксизму, працях російських філософів Н. Г. Чернишевського, Ф. М. Достоєвського , В. С. Соловйова. Гуманізм в формі альтруїзму представлений і в міркуваннях і досвіді 50-річної практичної діяльності німецько-французького мислителя і лікаря А. Швейцера.

Перераховані та інші етичні підходи носять теоретично обгрунтований, власне-моральний характер і грають роль раціональних регулятивов, що впливають на світогляд і практичні дії людей. Але поряд з ними, продовжуючи і розвиваючи їх, діють вироблені моральним досвідом людства і підтримувані силою громадської думки власне-моральні регулятиви. До них відносяться:

 • • моральні норми заборонного (норми-табу), дозвільного та спонукальний характеру;
 • • моральні ідеали - портрети «кращого Я», до досягнення яких треба прагнути, вони можуть носити як узагальнений (сума якостей), так і персоніфікований характер;
 • • моральні цінності - загальнолюдські, професійні, етнічні, сімейні, що зумовлюють моральні орієнтації людей;
 • • моральні вчинки , які виступають як зразок, приклад морального або аморальної поведінки людей;
 • • моральні традиції , дотримання яких є обов'язковим до виконання, а відступ від яких загрожує порушив їх серйозними громадськими санкціями;
 • • моральні оцінки , що даються авторитетними людьми, групами, колективами, в тому числі і самооцінки, які відображають рівень розвитку самосвідомості особистості.
 
<<   ЗМІСТ   >>