Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДІЛОВА КУЛЬТУРА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

Структуру спілкування можна охарактеризувати шляхом виділення в ній трьох взаємозалежних сторін: перцептивної, комунікативної та інтерактивної.

В реальності процес спілкування виступає в якості єдиного цілого, включаючи всі ці сторони.

Перцептивная сторона спілкування являє собою процес сприйняття, пізнання і розуміння людьми один одного з подальшим встановленням на цій основі певних міжособистісних відносин.

У реальному спілкуванні люди можуть пізнавати один одного з метою подальшого спільного дії, а може бути навпаки, люди, включені в спільну діяльність, пізнають один одного.

Комунікативна сторона спілкування полягає у взаємному обміні інформацією між людьми, передачі і прийомі знань, ідей, думок, почуттів.

Інтерактивна сторона спілкування полягає в обміні діями, тобто в організації міжособистісної взаємодії, що дозволяє партнерам по спілкуванню реалізувати деяку загальну для них діяльність.

Під функціями спілкування розуміють ті ролі і завдання, які виконує спілкування в процесі соціального буття людини. Функції спілкування різноманітні і існують різні підстави для їх класифікації.

Функції спілкування можна виділити на основі його сторін. Перцептивної, комунікативної та інтерактивної сторонам спілкування відповідатимуть афективно-комунікативна, інформаційно-комунікативна і регуляційних-комунікативна функції спілкування [1] .

Афективно-комунікативна ( перцептивна) функція , в основі якої лежить сприйняття і розуміння іншої людини, партнера по спілкуванню, пов'язана з регуляцією емоційної сфери людини, оскільки спілкування є найважливішою детермінантою емоційних станів людини. Весь спектр специфічно людських емоцій виникає і розвивається в умовах спілкування людей - відбувається або зближення емоційних станів, або їх поляризація, взаємне посилення або ослаблення.

Інформаційно-комунікативна функція спілкування полягає в будь-якому вигляді обміну інформацією між взаємодіючими індивідами, який обов'язково передбачає взаємодію думок, почуттів і поведінки партнерів.

Регуляційних-комунікативна ( інтерактивна ) функція спілкування полягає в регуляції поведінки і безпосередньої організації спільної діяльності людей в процесі їх взаємодії. У цьому процесі людина може впливати на мотиви, цілі, програми, прийняття рішень, на виконання і контроль дій, тобто на всі складові діяльності свого партнера. У цьому процесі здійснюються взаємне стимулювання і взаємна корекція поведінки. З регуляційних-комунікативною функцією пов'язані такі явища, як наслідування, навіювання, переконання.

В даному випадку функції спілкування виділені відповідно до його структурою. Крім цього у вітчизняній психології існує й інший підхід, коли функції спілкування виділяються відповідно до його змістом самого процесу спілкування [2] :

 • контактна функція , мета якої полягає у встановленні і підтримці контакту як стану обопільної готовності до прийому і передачі повідомлень і підтримці взаємозв'язку;
 • спонукальна функція , метою якої є стимуляція партнера до виконання тих чи інших дій;
 • експресивна функція , мета якої полягає в порушенні в партнері потрібних емоційних переживань і зміні своїх емоційних переживань; означає прагнення партнерів по комунікації висловити і зрозуміти емоційні переживання один одного. Експресивна функція проявляється у вираженні почуттів, емоцій в процесі комунікації через вербальні та невербальні засоби. Залежно від того, який спосіб передачі почуттів і емоцій обраний, експресивна функція може значно посилити або послабити інформаційну функцію комунікації;
 • встановлення відносин , мета цієї функції - усвідомлення і фіксування свого місця в системі соціальних зв'язків. Саме ця функція є основною в особистісному розвитку. Для її здійснення потрібна побудова образу себе і іншого, причому не тільки в пізнавальному (що необхідно в будь-якому комунікативному процесі), а й в афективному плані;
 • соціальна функція формує і розвиває культурні навички взаємин людей; формує наші думки, світогляд, реакції на ті чи інші події. Культура не може існувати поза спілкуванням; тільки в цих процесах людина, будучи суспільною істотою, може узгодити свої дії з діями інших людей, домогтися виконання соціально значущих цілей. Завдяки цій функції всім членам суспільства забезпечується досягнення певного рівня культурної компетенції, за допомогою якої стає можливим їх нормальне існування в даному суспільстві;
 • надання впливу , мета цієї функції - зміна стану, поведінки, змістів свідомості партнера;
 • статусоопределяющая функція - виконання очікуваної від людини ролі, демонстрація знання норм соціального середовища;
 • інтерпретатівная функція , мета цієї функції - розуміння сенсу повідомлень і намірів, станів і т.п. партнера. Справа в тому, що в комунікації не тільки відображаються події навколишньої дійсності, а й інтерпретуються відповідно до певної системою цінностей. Деякі зарубіжні дослідники називають це властивість комунікації interpretation function , підкреслюючи значення саме інтерпретації інформації, відбору та висвітлення фактів з певних позицій.
 • функція соціального контролю полягає в регламентуванні поведінки і діяльності за допомогою групових і соціальних норм шляхом використання позитивних - схвалення, похвала або негативних - несхвалення, осуд - санкцій.

При вивченні функціонального аспекту комунікації необхідно пам'ятати: всі зазначені вище функції тісно пов'язані між собою і присутні в тому чи іншому поєднанні фактично в будь-якому вигляді комунікації. На практиці всі ці функції у відповідній мірі проявляються на різних рівнях міжособистісної комунікації: соціально-рольовий, діловому та інтимно-особистісному.

 • [1] Психологія: підручник для економічних вузів / під ред. В. Н. Дружиніна. СПб. : Пітер, 2000. С. 355.
 • [2] Див .: Зельдович Б. 3. Указ. соч. С. 12-14.
 
<<   ЗМІСТ   >>