Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДІЛОВА КУЛЬТУРА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ I ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК РЕАЛЬНЕ ЯВИЩЕ, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ, ЙОГО ПРЕДМЕТ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Після вивчення глави першої студент повинен: знати

 • • соціальні основи ділового спілкування як науки і навчальної дисципліни;
 • • предмет і об'єкт ділового спілкування як науки і навчальної дисципліни;
 • • погляди російських мислителів на моральні основи праці та господарської діяльності;

вміти

 • • виявляти залежність ділового спілкування між людьми від соціального контексту їх діяльності;
 • • визначати передумови духовного змісту ділового спілкування партнерів; володіти
 • • основними поняттями, що характеризують предмет і об'єкт дисципліни «Психологія і етика ділового спілкування».

Соціальні основи ділового спілкування

Ділове спілкування між людьми з його різними сторонами (психологічної, моральної, технологічної та ін.) Не існує саме по собі. В кожному випадку існують об'єктивні соціальні підстави (причини) його виникнення і розвитку. Головне з них - діяльність людей, адже мова завжди йде про спілкування між людьми з приводу того чи іншого справи.

Спільне впровадження будь-якої справи, рішення в зв'язку з цим відповідних завдань передбачає взаємодію певного числа людей. В одних випадках вони спілкуються між собою безпосередньо, в інших - через своїх представників. Але завжди їх діяльність здійснюється за допомогою їхнього спілкування, що носить діловий характер.

Таким чином, ділове спілкування людей є похідним від їх діяльності. У ньому фіксується зміст і соціальна спрямованість того чи іншого виду діяльності, її значення для життя суспільства, відповідних соціальних груп і окремих особистостей. Ділове спілкування людей настільки ж універсально і в той же час різноманітно, як і їх діяльність. Воно виникає і здійснюється у всіх областях людської діяльності - економічної, політичної, правової, естетичної і т.д., і на всіх її рівнях - від первинних до вищих ланок діяльності в кожній сфері життя суспільства. Воно постійно виникає в діяльності різного роду міжнародних організацій. Все це вказує на універсальний (загальний) характер ділового спілкування як реального явища суспільного життя.

Зрозуміло, в змісті і характері ділового спілкування в кожній зі сфер життя суспільства існують свої особливості, які визначаються змістом і характером здійснюваної в них діяльності. Але існують і загальні властивості ділового спілкування, які досліджуються фахівцями в галузі психології, соціології, етики, філософії і т.д. Так виникла наука і , відповідно , вузівська дисципліна «Ділове спілкування». Її основний зміст - психологічні, етичні (точніше, моральні) і організаційні проблеми ділового спілкування. Останні в чималому ступені стосуються, зокрема, грамотного складання ділових документів.

Вийшли перші підручники з даної дисципліни. Одні з них називаються «Ділове спілкування», інші - « Психологія і етика ділового спілкування». В даному підручнику основна увага приділяється саме вищезазначених питань, однак висвітлюються і найбільш важливі питання організації ділового спілкування, в тому числі його форми, етапи і т.д.

Повернемося до проблеми соціальних підстав ділового спілкування, яка представляється нам надзвичайно важливою, бо її рішення дозволяє студентам краще зрозуміти причини появи, а також зміст, характер і практичне значення тієї науки, безпосереднім предметом якої є практично здійснюване ділове спілкування.

Отже, головним соціальним підставою різноманітних форм ділового спілкування є настільки ж різноманітні форми діяльності людей. За це не єдина підстава. Необхідно помститися, що соціальним підставою ділового спілкування виступають також відповідні суспільні відносини (економічні, політичні, правові, естетичні та ін.), Адже ніяка діяльність людей не здійснюється поза відповідних суспільних відносин. Так, їх економічна діяльність здійснюється на базі і в рамках економічних відносин, політична - в рамках тих чи інших політичних відносин і т.д. При цьому економічні, політичні, правові та інші суспільні відносини в значній мірі визначають зміст і спрямованість відповідної діяльності людей (економічної, політичної і т.д.) і тим самим зміст і спрямованість ділового спілкування між ними.

Таким чином, соціальними підставами складається між людьми ділового спілкування в тому чи іншому суспільстві є діяльність людей та існуючі в ньому суспільні відносини. Це необхідно враховувати в повній мірі, щоб, вступаючи в ділове спілкування в тій чи іншій сфері суспільного життя, глибше розуміти реальні умови, при яких воно буде здійснюватися, відповідність їх власним інтересам і перспективам співпраці.

Зазначені вище суспільні відносини, діючи в масштабах всього суспільства, визначають його соціальний образ: економічний, політичний і т.д. У той же час вони реалізуються через взаємодію окремих людей, в їх діловому спілкуванні. Даних взаємодій, ділових спілкувань може бути безліч. Вони мають свої особливості , які визначаються конкретними умовами їх формування, їх вмістом і особистими якостями вступають в них суб'єктів - соціальними і духовними. В силу цього вони являють собою відносно самостійні явища на відміну від тих суспільних відносин, похідними від яких вони є. Одна з головних особливостей ділового спілкування полягає в тому, що в ньому більш наочно проявляється духовне наповнення , обумовлене духовними властивостями ділових партнерів - суб'єктів міжособистісного ділового спілкування. Це живі люди різних вікових груп з їх різнобічними фізіологічними, психологічними, інтелектуальними і моральними якостями, з їх знаннями, емоційним і вольовим настроєм, світоглядними та ідеологічними установками і ціннісними орієнтаціями. Кожне з цих властивостей є своєрідний прояв їх особистостей, в тому числі їх духовного світу і змісту їх міжособистісного духовного спілкування.

Можна сказати, що, будучи похідними від змісту їх діяльності та існуючих суспільних відносин, ділове спілкування партнерів по своїм змістом набагато багатші за своїх соціальних передумов. У ньому в тісній єдності взаємодіють духовні і матеріальні чинники - соціальні і природні. Маються на увазі природні властивості самих людей - суб'єктів ділового спілкування, природні умови їх взаємодії, а також ті природні матеріали, які у все зростаючих обсягах використовуються в сучасній діяльності людей.

Дедалі гострішою і доленосною стає проблема охорони природи і більш раціонального використання її ресурсів. Як ніколи раніше зростає роль екологічної свідомості людей. Сьогодні це питання стає значущим не тільки для діячів відповідних державних органів, а й для кожної людини. Будь-які проекти, в яких зачіпаються проблеми природи, повинні передбачати ефективні і довготривалі заходи її охорони і раціонального використання її ресурсів. Це стосується всіх рівнів практичної діяльності людей і їх ділового спілкування. Таким повинен бути психологічний і моральний настрій всіх людей, особливо молоді, на очах якої знищується те, що належить майбутнім поколінням.

Не можна не врахувати, що вузівська дисципліна «Психологія і етика ділового спілкування» викладається у багатьох університетах та інститутах в рамках спеціальності «Державне і муніципальне управління». Ті, хто отримав цю спеціальність майбутні державні службовці повинні зі знанням справи вирішувати екологічні проблеми і мобілізовувати на їх рішення інших фахівців - всіх тих, з ким пов'язують їх ділові відносини різних рівнів. Треба розуміти, що охорона природи і раціональне використання її ресурсів зміцнює не тільки економіку країни, але сама держава, підвищує життєздатність суспільства.

Необхідно враховувати і те, що природа є цілісне явище і ставитися до неї треба відповідно. Так, неорганічна природа є найважливішим фактором існування органічного, живої природи. Всі явища природи взаємопов'язані між собою, а різні види енергії переходять один в одного. У цьому полягає єдність і активність природи. Релігійні діячі називають її натхненною. Натхненно звучать рядки з вірша чудового російського поета XIX століття Ф. І. Тютчева, які навів у своїй фундаментальній праці «Філософія господарства» православний російський мислитель С. Н. Булгаков (1877-1944):

«Не те, що мисліть ви, природа Не зліпок, не бездумний лик -

У ній є душа, в ній є свобода,

У ній є любов, в ній є мова ... » [1]

Далі поет продовжує:

«І мовами неземними,

Хвилюючи ріки й ліси,

У ночі не радила з ними У бесіді дружній гроза! » [2]

Якщо живий є не вся природа, то вся вона активна. Нескінченність форм і видів її активності обумовлюють її існування, в тому числі існування живої природи, будучи природним умовою існування людства. Природа завжди була і залишається основним фактором діяльності людей і похідних від неї явищ , одним з яких є ділове спілкування людей. У багатьох випадках в ньому поєднані соціальні , технологічні та природні фактори. На жаль, поки що виявляється в діловому спілкуванні єдність зазначених вище факторів розкрито слабо. Мабуть, потрібне спеціальне дослідження цієї проблеми з огляду на її безсумнівну актуальність.

У своєму глибокому і оригінальному праці «Філософія господарства» С. Н. Булгаков обгрунтував духовний зміст господарську діяльність. Він показав, що в кожної діяльності людей поєднуються духовні і матеріальні елементи. Для деяких це прозвучало як відкриття.

Ясно, що в науковій діяльності переважають духовні елементи, а в економічній - матеріальні. В силу цієї «очевидності» багато людей, в тому числі представники економічної науки, багато в чому недооцінювали духовний зміст економічної діяльності, а значить і духовний зміст складається в цій області ділового спілкування. Основна увага приділялася технічним, технологічним, організаційним факторам матеріального виробництва, а також матеріальним потребам і інтересам як спонукальним силам економічної діяльності, а також її результатами. Наука психологія та етика ділового спілкування покликана внести свій вклад в спростування цього невірного думки в процесі її викладання в російських і зарубіжних вузах. Необхідно створювати не тільки підручники, але і фундаментальні наукові праці, в яких було б досконально досліджено духовний зміст економічної діяльності. При цьому є можливість звернутися до праць тих мислителів, які вже намагалися вирішити зазначену проблему.

Так, видатний російський мислитель другої половини XIX ст. В. С. Соловйов (1853-1900) в своїй блискучому праці «Виправдання добра» досліджував «Економічне питання з моральної точки зору» (саме так називається одна з глав зазначеного праці). В. С. Соловйов проаналізував духовний зміст економічної діяльності людей. На його переконання, ортодоксальна політична економія лібералізму «відокремлює принципово область господарську від моральної» [3] є неспроможною. Її він характеризував як анархічну.

В. С. Соловйов знову і знову звертав увагу на зв'язок економічних відносин і моральності людей, на моральних засад самих економічних відносин. Він вважав, що «визнавати в людині тільки діяча економічного - виробника, власника і споживача матеріальних благ - є точка зору помилкова і аморальна», і пояснював, що «необхідність працювати для добування засобів до життя є тільки поштовх, яке спонукає людину до діяльності, подальший хід якої визначається причинами психологічного і етичного характеру » [4] . Як видно, В. С. Соловйов виходив з пріоритету у трудовій діяльності духовного, зокрема психологічного і морального початку по відношенню до економічного.

Сенс морального початку В. С. Соловйов бачив в діянні добра, вважаючи ідею добра універсальної. Добру вчений надавав значення постійної і загальної соціальної норми і ідеалу. Він вказував на моральний сенс життя , який втілюється в будь-якій діяльності людей, в їх спілкуванні між собою, в реалізації їх спільних інтересів та погодження особистих. «Живи життям цілого, розсунь на всі боки кордону свого маленького" я ", приймай до серця справу інших і справа всіх», - писав В. С. Соловйов. Але його думку, загальна вимога розуму і совісті полягає в тому, щоб економічна область підпорядковувалася вищому моральному початку, щоб «і в господарській свого життя суспільство було організованим здійсненням добра (виділено нами - прим. Авт.)» [5] . Ця чудова думка російського філософа, на наш погляд, цілком може бути девізом всіх видів діяльності і випливають з них різноманітних форм ділового спілкування.

В. С. Соловйов НЕ проігнорував власне економічні елементи господарської діяльності людей, але при цьому він глибоко розкрив духовні елементи господарської діяльності, які, як зазначалося вище, недооцінювали багато її дослідники, не надаючи їм належного значення.

На багату духовну зміст господарської діяльності звертали увагу й інші російські мислителі. Прикладом може служити книга послідовника В. С. Соловйова, згаданого раніше російського мислителя С. М. Булгакова, «Філософія господарства». У ній стверджується, що в господарстві, тобто в економічній діяльності людей твориться не тільки матеріальна, а й духовна культура , що «вся вона має господарську підоснову» х . Погоджуючись в цьому з «економічним матеріалізмом », С. Н. Булгаков в той же час критикував представників даної течії за недооцінку духовного змісту праці і в цілому господарської діяльності.

Книга цього мислителя також присвячена бережного ставлення до природи , на основі якої відбувається господарська діяльність. С. Н. Булгаков називав природу життєдайної силою.

Чи не втратила своєї актуальності в наш час і яскрава характеристика духовного змісту праці , його творчого характеру і значення для життя людей , яку дав наш співвітчизник І. А. Ільїн (1882 1954). Він виразив духовний зміст праці в такий спосіб: «Ці матеріальні і інстинктивні скупчення енергії, ці нервові напруги, ці вольові домагання, ці хвилі почуття і це гудіння думки - все це повинно бути влаштовано, організовано і витрачено в житті людини» [6] [7 ][7] . Вчений також писав: «А наскільки велика радість праці при кожному творчому досягненні ! У такій творчу працю людина вкладає себе цілком, він весь у русі і напрузі - від прихованих мотивів інстинкту аж до вищих здібностей духу. Все зосереджується в напрямку на єдину мету, все переживає підйом і політ; все шукає і споглядає, передчуває і волає » [8] .

Сказане І. А. Ільїним притаманне будь-якої творчої діяльності, в якій би формі вона не виявлялася, в тому числі в діловому спілкуванні. Його учасників захоплює розробка і обговорення творчих планів, їх здійснення, а також передчуття бажаних результатів.

 • [1] Див .: Булгаков С. Н. Філософія господарства. М .: Наука, 1990. С. 38.
 • [2] Тютчев Ф. І. Соч .: в 2 т. Т. 1. М .: Правда, 1980. С. 88.
 • [3] Соловйов В. С. Соч .: в 2 т. Т. 1. М .: Думка, 1988. С. 407.
 • [4] Там же. С. 407-408.
 • [5] Там же. С. 412.
 • [6] Див .: Булгаков С. Н. Філософія господарства. М .: Наука, 1990. С. 257.
 • [7] Ільїн І. А. Хвала праці. Собр. соч .: в 10 т. Т. 3. М .: Російська книга, 1994. С. 426.
 • [8] Там же. С. 429.
 
<<   ЗМІСТ   >>