Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНЦЕПЦІЯ ГНУЧКОГО ВИРОБНИЦТВА

Agile Manufacturing - концепція гнучкого ( «рухомого», «динамічного», «живого», «легкого», «моторного», «активного») виробництва вперше була описана групою вчених з Інституту Якокка Університету Ліхай (Iacocca Institute of Lehigh University, США) в 1991 р Agile Manufacturing можна визначити як виробництво, прибутково функціонує в конкурентному середовищі і умов пос-тійно і непередбачувано змінюється споживчого попиту [1] .

В рамках Agile Manufacturing передбачається застосування віртуальних виробничих підприємств, які дозволять суттєво підвищити оперативність взаємодії як всередині компанії, так і з поставщі-

ками та клієнтами. Віртуальне підприємство являє собою тимчасовий альянс декількох організацій, кожна з яких застосовує свої ключові компетенції для успішної реалізації функціонування бізнесу. Agile Manufacturing вимагає такої системи, яка включала б у себе віртуальне проектування нового продукту, віртуальне виробництво компонентів і віртуальну збірку вироби [2] . Таким чином, віртуальна компанія складається з декількох географічно віддалених виробничих одиниць, які базують глобальну виробничу середу, в якій особлива, домінуюча роль належить інформаційним технологіям, інтегруючим фізично розподілені виробничі підприємства. Віртуальні підприємства використовують автоматичні транспортні системи, роботизацію, верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), системи автоматизованого проектування / про- ництва (Computer-Aided Design (CAD) / Computer-Aided Manufacturing (CAM)), Інтернет, супутниковий зв'язок, електронний обмін даними (Electronic Data Interchange - EDI) [3] , електронну комерцію, MRP, ERP і т.д. Інформаційні технології дають можливість передачі даних в електронному вигляді, необхідних для проектування виробів. Від організації-проектувальника проект вироби передається в ЗО-форматі на виробниче підприємство і т.д. Високий рівень взаємодії інформаційних технологій забезпечує маневреність віртуального підприємства, дозволяючи досягти швидкого реагування на попит в умовах його невизначеності [4] . Інформаційна система agile-підприємства повинна бути здатна до оперативної реконфігурації і сумісна з EIC інших виробничих одиниць, що входять в віртуальне підприємство. Ефективне функціонування Agile Manufacturing передбачає наявність висококваліфікованого персоналу, що володіє сучасними інформаційними технологіями і розуміє мову і культуру один одного, так як в рамках одного підприємства працюють люди з різних країн.

Для реалізації концепції Agile Manufacturing на практиці необхідно постійна тісна співпраця компанії-виробника не тільки зі споживачем з метою розуміння і задоволення швидко мінливих вимог замовника, а й з постачальниками. Ця взаємодія необхідно для скорочення часу поставки, від якого істотно залежить швидкість реагування на зміни. Концепція Agile Manufacturing, націлена на створення гнучкої виробничої системи на основі взаємодії різних організацій (підприємств), передбачає також оперативну розробку нових продуктів [5] .

Таким чином, ключовими елементами Agile Manufacturing є:

 • • проектування виробів на основі модульного принципу (модулі служать платформою для швидкого створення різних варіантів виробів);
 • • інформаційні технології (здійснюють оперативне поширення інформації по всій компанії для забезпечення блискавичної реакції на замовлення клієнтів);
 • • корпоративне партнерство (створення віртуальних короткострокових альянсів з іншими компаніями, здатними забезпечити найкращий час виходу на ринок для обраних продуктових сегментів);
 • • культура знань (інвестиції в навчання персоналу з метою досягнення культури, що підтримує швидкі зміни і постійну адаптацію до мінливих умов) [6] .

Розглянуті вище концепції управління виробничими підприємствами сформувалися і знайшли практичне застосування в останній чверті XX ст. Вони базуються на єдиних цінностях, доповнюють один одного і схожі по використовуваних елементів (JIT, TQM і ін.), Що забезпечує економічні переваги і конкурентоспроможність застосовуваним їх компаніям. В останні десятиліття відзначається тенденція до інтеграції різних систем для об'єднання переваг, одержуваних в результаті використання кожної з них. Прикладами такої інтеграції можуть бути концепція LSS, описана вище, і Lean-Agile, яка об'єднує принципи Lean Production і Agile Manufacturing [7] .

У новому тисячолітті промислові підприємства ставлять перед собою завдання домогтися забезпечення сталого (sustainable) розвитку бізнесу в поєднанні з економічним, соціальним і екологічним аспектами [8] . Для компанії стійке виробництво означає слідування такій бізнес-стратегії, яка веде як до задоволення потреб компанії і зацікавлених сторін, так і до захисту, збереження та зміцнення людського та екологічного потенціалу, який буде необхідний в майбутньому. Цей новий підхід призвів до того, що виробничі компанії змінили свої управлінські парадигми. Нова парадигма управління повинна охоплювати нові проблеми і розробляти інноваційні методи, практики і технології, спрямовані на вирішення проблем нестачі ресурсів, перевантаження довкілля та розвитку екологічно безпечних життєвих циклів для продуктів. Отже, її реалізація потребує оновлення існуючих підходів до управління виробництвом, оскільки вони засновані на раніше прийнятому допущенні про необмежені ресурси і їх необмеженої возобновляемости. Сталий виробництво було представлено на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в 1992 р як керівництво по досягненню сталого розвитку для компаній і урядів [9] . Починаючи з 2003 р щорічно проводиться Всесвітня конференція з питань сталого виробництва (Global Conference on Sustainable Manufacturing), в якій беруть участь представники науки і промисловості різних країн [10] .

В даний час сформувалася ідея про те, що стійке виробництво має відповідати наступним викликам навколишнього середовища:

 • економічним - за допомогою виробництва нових товарів, які забезпечують довгостроковий розвиток і конкурентоспроможність;
 • екологічним - за допомогою мінімального і раціонального використання природних ресурсів (зокрема, невідновлюваних) при зниженні негативного впливу на навколишнє середовище;
 • соціальним - за допомогою соціального розвитку та поліпшення якості життя через поліпшення добробуту і якості праці [11] .

Таким чином, цілі створення стійкого виробництва сприяє ефективне застосування описаних в цьому розділі концепцій управління виробничим підприємством (і їх інтегрованих варіантів з урахуванням умов виробничого середовища конкретного підприємства) в поєднанні з «зеленими» (green) технологіями переробки ресурсів. Інформаційні технології повинні забезпечити адекватну підтримку сталого розвитку виробничого підприємства, володіти адаптивними можливостями до швидкоплинних умовах його функціонування в зовнішньому середовищі і відповідати вимогам, які пред'являють до них сучасні концепції управління підприємством.

 • [1] 2 Hallgren М., OlhagerJ. Lean and agile manufacturing: external and internal drivers andperformance outcomes // International Journal of Operations & Production Management. Vol. 29.№ 10. 2009. P. 976-999.
 • [2] Ayyappan S., Jayadev Р. The IUP Journal of Operations Management. 2010. Vol. IX. № 1, 2.P. 57-70.
 • [3] EDI - це технологія автоматизованого обміну електронними сообщеніямів стандартизованих форматах між бізнес-партнерами.
 • [4] Gunasekaran A. Agile manufacturing: Л framework for research and development / Int.J. Production Economics. 1999. Vol. 62. P. 87-105.
 • [5] Yusuf Y., Sarhadi M "Gunasekaran A. Agile manufacturing: The drivers, concepts andattributes // Int.J. Production Economics. 1999. Vol. 62. P. 33-43.
 • [6] URL: www.leanproduction.com.
 • [7] Lean Agile in use sounds good but does it really work ? Six steps to gain a better Understandingof Lean agile . URL: http://www.ccpace.com/asset_files/LeanAgileInUse.pdf.
 • [8] Datum /., Novkov S. Assesment of the lean production effect on the sustainable industrialenterprise development // Business: Theory and Practice. 2007. Vol. VIII. № 4. P. 183-188.URL: www.btp.vgtu.lt.
 • [9] Stuchly К, Jasiulewicz-Kaczmarek М. Maintenance in sustainable manufacturing // LogForum. 2014. Vol. 10. № 3. P. 273-284. URL: http://www.logforum.net.
 • [10] URL: www.gcsm.eu.
 • [11] Sustainable Manufacturing: Modeling and Optimization Challenges at the Product, Process and System Levels, CIRP / A. Jayal, F. Badurdeen, O. Dillon, I. Jawahir // Journal ofManufacturing Science and Technology. 2010. Vol. 2. № 3. P. 144-152.
 
<<   ЗМІСТ   >>