Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ КЛАСИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

На рис. 1.10 представлений коло управління з вкладеними колами, які представляють умовно основні класи систем автоматизації виробничого підприємства, що відповідають основним типам управління і розглянутим рівням організаційної ієрархії виробничого підприємства:

  • • приладові системи управління і АСУТП;
  • • системи оперативного управління виробництвом, комп'ютеризоване інтегроване виробництво;
  • • ІІСУ виробничої організацією класу ERP;
  • • стратегічні ІС і системи управління ефективністю діяльності організації.

В сучасних умовах забезпечується інтеграція систем цих класів по всіх рівнях організаційної ієрархії.

Перші два класи систем автоматизації безпосередньо відносяться до управління виробничим обладнанням та виробничими процесами.

Нижній рівень, або шар автоматизації, відповідно до стандартів автоматизації промислового підприємства утворюється інформаційно керуючими системами (ІКС) класу АСУТП або DCS (Distributed Control Systems - розподілені системи управління). Іноді цей рівень прийнято поділяти на два підрівні: контролерну і диспетчерський (або підрівень SCADA-систем). У технології управління виробничими процесами і устаткуванням тут застосовуються контролери та SCADA-системи, в економічних розрахунках - електронні таблиці, з якими працюють клерки, автоматизовані робочі місця економістів. Безпосередньо над польовий автоматикою (датчики і ви-

Основні класи систем автоматизації виробничого

Мал. 1.10. Основні класи систем автоматизації виробничого

підприємства:

CRM (Customer Requirement Management - системи управління взаємовідносинами з клієнтами); HR (Human Resources - системи управління персоналом);

БАМ (Enterprise Asset Management - системи управління основними фондами); WMS (Warehouse Management System - системи управління складом); АСБФУ- автоматизована система бухгалтерського і фінансового обліку

полнітельние механізми), прив'язаною до складного виробничого обладнання, знаходяться підсистеми АСУТП і АСОЕ (автоматизована система управління енергетичним господарством промислового підприємства), що утворюють нижні шари систем автоматизації виробництва. У сучасних системах автоматизації вони зазвичай реалізуються з використанням систем: SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - диспетчерське управління і збір даних), DCS, PLC (Programmable Logic Controller - програмований логічний контролер). Системи SCADA є невід'ємною частиною сучасних АСУТП або, як їх ще називають, середовищем візуалізації. Впровадження SCADA-систем призводить до суттєвого здешевлення експлуатації вторинного обладнання на великих об'єктах шляхом перенесення індикації та накопичення технологічної інформації на пульт диспетчера. Основними функціями SCADA- систем є: збір даних про контрольований технологічному процесі; управління технологічним процесом, що реалізовується відповідальними особами на основі зібраних даних і правил (критеріїв), виконання яких забезпечує найбільшу ефективність і безпеку технологічного процесу.

З усім цим комплексом інтегруються лабораторні системи LIMS (Laboratory Information Management Systems - системи управління лабораторної інформацією), системи управління основними фондами БАМ та ін. При необхідності системи SCADA інтегруються з MES-системами.

Трохи вище АСУТП - системи оперативного управління виробничими процесами (Manufacturing Execution System - MES) (на малюнку не показані), які на відміну від масштабних систем управління ресурсами підприємства мають справу з раціональним розподілом наявного на виробництві виробничого обладнання, матеріалів і людських ресурсів при організації поточної виробничої діяльності. MES-системи управління виробництвом забезпечують диспетчеризацію та контроль техніко-економічних показників виробничої системи. До основних завдань MES-систем відносяться оперативне планування виробництва, управління якістю та термінами поставок готової продукції в режимі реального часу і оптимізація виробничих графіків.

Інтегративним рішенням цього рівня автоматизації виробництва на сучасних промислових підприємствах є комп'ютеризоване інтегроване виробництво (Computer Integrated Manufacturing - CIM). Концепція і рішення CIM виникли на початку 1980-х рр. і пов'язані з інтеграцією гнучкого виробництва і систем управління ім. Системи цього класу докладніше розглянуті в гл. 2.

На наступному шарі або рівні економічної автоматизації виділяють системи класу MRP або ERP в якості магістралі, що утворює ландшафт ІС управління виробничим підприємством. Системи типу MRP / ERP (системи управління всіма ресурсами організації, виконавчі системи управління) забезпечують автоматизацію основних і допоміжних процесів організації, підтримують процеси планування і контролю за основними функціональними областям діяльності підприємства. Завданням адміністративних систем класу ERP є автоматизоване управління фінансово-економічної та адміністративно-господарською діяльністю підприємства. Під ресурсами підприємства розуміють його фінансові, трудові, матеріальні, сировинні ресурси і готову продукцію.

Комплексна підготовка і проектування майбутнього виробництва, включаючи конструкторсько-технологічну, техніко-економічну підготовку виробництва, являє собою віртуальне моделювання майбутнього виробництва і реалізується в сучасних системах автоматизації за допомогою систем управління життєвим циклом виробів (PLM). В основі систем цього класу лежить модель управління життєвим циклом вироби. Системи цього класу детально розглянуті в гл. 2.

На основі підготовленої в процесі проектування конструкторської, технологічної та іншої технічної документації, пов'язаної з підготовкою виробництва, виробляються управління і планування реальним виробництвом з допомогою ІІСУГ1 (іноді в літературі зустрічається назва менеджерських, управлінських або корпоративних ІС, яке ми не будемо використовувати, так як в І І СУ масштабу підприємства застосовуються різні типи управління).

На верхньому ієрархічному рівні (відповідному III і IV ієрархій на рис. 1.10) застосовуються інструментальні та аналітичні засоби, що підтримують тактичне і стратегічне управління виробничим підприємством. Тут мають місце не тільки практично не повторюються, що не піддаються повної формалізації і автоматизації завдання, але і нестійка структура, що адаптується до особливостей процесу прийняття рішень і ЛПР - топ-менеджерів і керівників підприємства. При цьому використовуються інформаційно-аналітичні системи і технології та СППР, орієнтовані на стратегічні рішення.

Піраміда на малюнку відображає вертикальні ієрархічні взаємозв'язки (осьХ на рис. 1.9). При наближенні до центру кола зменшується кількість зв'язків і піраміда звужується. Однак горизонтальні функціональні залежності стають сильнішими, як і інформаційні зв'язки між ними. Чим темніше колір сірого кола, що відповідає рівню управління всередині піраміди, тим сильніше виявляється подібна ситуація. У центрі знаходиться область, пов'язана з інтелектуальною діяльністю і прийняттям рішень, з рішенням слабоструктурованих проблем і завдань стратегічного управління, яка не піддасться повної автоматизації. Сюди надходить інформація нс тільки з систем автоматизації нижніх рівнів організаційної ієрархії і облікових систем організації, але і слабоструктурированное інформація, яка надходить із зовнішнього середовища, а також від експертів і ЛПР. На допомогу в обробці інформації приходять сучасні інтелектуальні інформаційні технології та СППР, що є принципово человекомашінная, а не автоматизованими. Ці системи оперують не тільки даними з облікових і виробничих систем, що містять інформацію про поточний стан організації за основними сферами своєї діяльності, включаючи виробничу. Тут потрібна інформація про зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, накопичені статистичні дані про минуле, а також прогнозні дані, що відображають тенденції та можливі сценарії розвитку організації в майбутньому. З завданнями такої складності на цьому рівні організаційної ієрархії допомагають справлятися системи і технології управління контентом організації (ЄСМ), системи і технології управління корпоративними знаннями (КМ), технології спільної роботи, а також техніки стратегічного аналізу, когнітивні і модельні технології, які допомагають топ-менеджменту компанії в підтримці прийняття стратегічних управлінських рішень.

Сьогодні на ринках є ІТ-технології (від датчиків до інтелектуальних систем) і прототипи ІС, що реалізуються на базі відповідних стандартів автоматизації, які служать достатньо надійною базою для створення систем автоматизації всіх ступенів ієрархії і функцій управління.

 
<<   ЗМІСТ   >>