Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття комерційної організації передбачає отримання прибутку як результату виробничої, господарської та фінансової діяльності.

Прибуток - це джерело інвестицій комерційних організацій, а також матеріального стимулювання персоналу та соціальних виплат. Нерозподілений прибуток звітного року та минулих років (в балансі показується загальною сумою) є джерелом поповнення власного оборотного капіталу організації.

З цієї причини багато економістів розглядають фінансові результати діяльності організації в звітному періоді як величину приросту власного капіталу. Для відображення фінансових результатів комерційної організації в річній звітності передбачена спеціальна звітна бухгалтерська форма «Звіт про фінансові результати».

Система показників прибутку комерційних організацій.

При плануванні, обліку і економічному аналізі використовуються наступні показники прибутку:

 • • валовий прибуток;
 • • прибуток від продажів;
 • • Прибуток до оподаткування;
 • • чистий прибуток.

Всі вони містяться у зазначеній формі.

Система показників рентабельності. Абсолютні показники прибутку не завжди дають чітке уявлення про ефективність діяльності комерційних організацій. Одні і ті ж суми прибутку можуть бути отримані в різних економічних умовах. Для вимірювання ефективності діяльності комерційних організацій застосовуються відносні показники - показники рентабельності.

Показники рентабельності - це відносні показники (коефіцієнти), в порівнянні з сумою виручки від продажів, сумою власного капіталу та ін. Рентабельність відображає рівень прибутковості або прибутковості.

За даними офіційної бухгалтерської звітності комерційних організацій можна розрахувати різні показники рентабельності: в чисельнику і знаменнику показника можуть бути використані різні показники:

 • • в чисельнику рентабельності можуть використовуватися: прибуток до оподаткування, чистий прибуток, прибуток від продажів;
 • • в знаменнику - виручка від продажів, повна собівартість продажів, середня вартість активів (майна) організації, середня сума власного капіталу організації, сума статутного капіталу, середня вартість основних фондів, середня вартість оборотних активів, середня вартість виробничих фондів та ін.

В системі показників рентабельності можна виділити чотири основні групи:

 • 1) показники рентабельності активів, що відображають ефективність використання майна комерційної організації;
 • 2) відображають ефективність використання капіталу;
 • 3) відображають ефективність виробництва і продажів продукції, товарів, робіт, послуг;
 • 4) відображають ефективність витрат.

Розглянемо основні показники рентабельності.

Приклади розрахунків показників рентабельності за даними бухгалтерської звітності наведені в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Аналіз рівня і динаміки рентабельності комерційної організації за даними бухгалтерської звітності

п / п

показники

базис

ний

період

звіт

ний

період

зраді

ня

з +, -)

Темпи зростання, %

1

2

3

4

5

6

1

Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

40 000

56 000

+16 000

140,00

2

Чистий прибуток, тис. Руб.

30 400

42 440

+12 040

139,60

3

Виручка від продажів, тис. Руб.

251 000

331 800

+80 800

132,19

4

Повна собівартість продажів, тис. Руб.

214 500

282 700

+68 200

131,79

5

Рентабельність витрат по звичайних видах діяльності

5.1

За прибутком до оподаткування,% (п. 1: п. 4 • 100)

18,65

19,81

+1,16

X

5.2

За чистим прибутком,% (п. 2: п. 4 • 100)

14,17

15,01

+0,84

X

6

Рентабельність продажів комерційної організації

6.1

За прибутком до оподаткування,% (п. 1: п. 3 • 100)

15,94

16,88

+0,94

X

6.2

За чистим прибутком,% (п. 2: п. 3? 100)

12,11

12,79

+0,68

X

7

Рентабельність активів комерційної організації

7.1

Середня вартість активів, тис. Руб.

210 800

242 950

+32 150

115,25

7.1

Середня вартість активів (майна), тис. Руб.

210 800

242 950

+32 150

115,25

7.2

За прибутком до оподаткування,% (п. 1: п. 7.1 • 100)

18,98

23,05

+4,07

X

7.3

За чистим прибутком,% (п. 2: п. 7.1 • 100)

14,42

17,47

+3,05

X

8

Рентабельність власного капіталу

8.1

Середня сума власного капіталу, тис. Руб.

120 800

151 700

+30 900

125,58

п / п

показники

базисний

період

звітний

період

зміна

(+, -)

Темпи зростання, %

8.2

За прибутком до оподаткування,% (п. 1: п. 8.1 • 100)

33,11

36,91

+3,80

X

8.3

За чистим прибутком,% (п. 2: п. 8.1? 100)

25,16

27,97

+2,81

X

Пояснимо дані табл. 11.2.

Пункт 7.1. Вартість активів комерційної організації на конкретну балансову дату можна прийняти рівною підсумку активу балансу. Середня вартість активів за період з правилами статистики повинна визначатися за формулою середньої хронологічної. При відсутності інформації її можна розрахувати менш точно за формулою простої середньої арифметичної з двох балансових залишків. У табл. 11.2 таким чином розрахована вартість майна.

Тоді, середньорічна вартість активів дорівнює:

• в звітному періоді -

• в попередньому періоді -

Очевидно, що в звітному періоді рентабельність витрат і рентабельність продажів підвищилася, що свідчить про збільшення прибутковості проданої продукції. Рентабельність активів і власного капіталу також зросли, значить, підвищилася ефективність використання активів і власного капіталу.

У складі кожної групи показників рентабельності можна виділити конкретні показники.

 • 1. Рентабельність активів.
 • 1.1. Рентабельність всіх активів організації (економічна рентабельність).
 • 1.2. Рентабельність оборотних активів.
 • 1.3. Рентабельність необоротних активів.
 • 1.4. Рентабельність основних фондів.
 • 1.5. Рентабельність виробничих фондів (основних фондів і матеріальних оборотних активів) і ін.
 • 2. Рентабельність капіталу.
 • 2.1. Рентабельність всього застосованого капіталу, що дорівнює рентабельності всіх активів, так як підсумки активу і пасиву балансу рівні.
 • 2.2. Рентабельність власного капіталу (фінансова рентабельність) і ін.
 • 3. Рентабельність продажів.
 • 3.1. Рентабельність всього обсягу продажів.
 • 3.2. Рентабельність звітних сегментів діяльності організації.
 • 3.3. Рентабельність окремих видів продукції та ін.
 • 4. Рентабельність витрат.
 • 4.1. Рентабельність всіх витрат, тобто підсумку витрат за економічними елементами.
 • 4.2. Рентабельність окремих елементів витрат, тобто матеріальних витрат, витрат на оплату праці з відрахуваннями в державні позабюджетні фонди.
 • 4.3. Рентабельність витрат по звичайних видах діяльності, тобто в знаменнику - повна собівартість продажів.
 • 4.4. Прибутковість витрат, тобто величина доходів на 1 руб. витрат.

Аналіз прибутку від продажів за такими чинниками її формування. Прибуток від продажів - найважливіша складова частина прибутку до оподаткування.

Прибуток від продажів залежить від трьох основних чинників:

 • 1) кількості реалізованої продукції по кожній позиції номенклатури (асортименту);
 • 2) рівня собівартості одиниці продукції по кожній позиції номенклатури (асортименту);
 • 3) рівня цін, за якими реалізуються конкретні види продукції. При плануванні та економічному аналізі необхідно використовувати середні ціни на одиницю продукції.

Можна виділити два основних підходи до аналізу прибутку від продажів за такими чинниками:

 • 1) прямі розрахунки впливу факторів - обсягу продажів, собівартості і ціни одиниці продукції - по окремих позиціях номенклатури (асортименту);
 • 2) «експрес-аналіз», заснований на інформації, що міститься в формі «Звіт про фінансові результати».

Для оперативного управління організацією кращий перший підхід, оскільки він дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо обсягів продажів, собівартості і ціни виробів по окремих позиціях номенклатури (асортименту). Разом з тим необхідний і експрес-аналіз, коли в розпорядженні менеджера є бухгалтерська звітність своєї організації та організаційні заций-конкурентів (публічна звітність)

Розглянемо на прикладі перший варіант аналізу (табл. 11.3). У якості видів продукції розглядаються наступні види канцелярських товарів: олівці, ручки кулькові, ручка гелеві, маркери.

Розглянемо методику розрахунку показників, наведених в табл. 11.3.

Виручка від продажів:

 • • базисний період: Х 'Ро = 251 000 тис. Руб .;
 • • звітний період: 'Pi = 331 800 тис. Руб.

Розрахунок виручки та прибутку від продажів по позиціях номенклатури продукції

Таблиця 11.3

види

продукції

Середня ціна одиниці

продукції у виробника, руб.

Середня повна собівартість одиниці продукції, руб.

Кількість реалізованої продукції, тис. Шт.

Виручка від продажів,

тис. руб.

повна

собівартість

продажів,

тис.

руб.

Прибуток від продажів,

тис. руб.

1

2

3

4

5 (2 • 4)

6 (3 • 4)

7 (5 - 6)

За попередній період

олівець

10

8

3000

30 000

24 000

6000

ручка

кулькова

20

16

6000

120 000

96 000

24 000

ручка

гелева

60

55

800

48 000

44 000

4000

маркер

53

50,5

1000

53 000

50 500

2500

Разом

X

X

X

251 000

214 500

36 500

За звітний період

олівець

15

12

3500

52 500

42 000

10 500

ручка

кулькова

25

22

6000

150 000

132 000

18 000

ручка

гелева

70

60

900

63 000

54 000

9 000

маркер

66,3

54,7

1000

66 300

54 700

11 600

Разом

X

X

X

331 800

282 700

49 100

Повна собівартість реалізованої продукції:

 • • базисний період: Х zo = 214 500 тис. Руб .;
 • • звітний період: -Zj = 282 700 тис. Руб.

Прибуток від продажів:

 • • базисний період: П 0 = ХЗо'Ро - Xzo = Х 0 - z o) = = 36 500 тис. руб .;
 • • звітний період: П р = XQi'Pi - X9r z i = Xx) = = 49 100 тис. руб.,

де q 0 , q - кількість проданої продукції в базисному і звітному періодах, тис. шт .; р 0 , р 1 - ціна одиниці продукції, в базисному і звітному періодах, руб .; z 0 , z j - повна собівартість одиниці продукції в базисному і звітному періодах, руб .; П 0 , П : - прибуток від продажів в базисному і звітному періодах.

У нашому прикладі прибуток від продажів у звітному періоді більше прибутку в попередньому періоді на 12 600 тис. Руб.

Проведемо аналіз способом абсолютних відхилень. Це модифікований варіант ланцюгових підстановок.

Розрахуємо вплив три основні чинники.

1. Вплив на прибуток зміни кількості реалізованої продукції.

Вплив кількісного фактора методом ланцюгових підстановок розраховується при базових значеннях двох якісних факторів (ціни і собівартості).

по виробам групи «А» = (3500 - 3000) • (10 - 8) = +1000 тис. руб .; по виробам групи «Б» кількість реалізованої продукції не змінилося;

по виробам групи «В» = (900 - 800) • (60 - 55) = + 500 тис. руб .; по виробам групи «Г» кількість реалізованої продукції не змінилося.

Разом з фактору кількості реалізованої продукції = = +1500 тис. Руб.

2. Вплив на прибуток зміни повної собівартості одиниці продукції.

Це якісний фактор, його вплив відповідно до методу ланцюгових підстановок розраховується при звітному значенні кількісного фактора.

по виробам групи «А» = - (12 - 8) • 3500 = -14 000 тис. руб., по виробам групи «Б» = - (22 - 16) • 6000 = -36 000 тис. руб., по виробах групи «В» = - (60 - 55) • 900 = -4500 тис. руб., по виробам групи «Г» = - (54,7 - 50,5) • 1000 = -4200 тис. руб. Разом з фактору собівартості = -58 700 тис. Руб.

3. Вплив на прибуток зміни ціни одиниці продукції.

Це якісний фактор, його вплив обчислюється за методом ланцюгових підстановок при звітному значенні кількісного фактора.

по виробам групи «А» = (15 - 10) • 3500 = +17 500 тис. руб., по виробам групи «Б» = (25 - 20) • 6000 = +30 000 тис. руб., по виробам групи « В »= (70 - 60) • 900 = +9000 тис. руб., по виробам групи« Г »= (66,3 - 53) • 1000 = +13 300 тис. руб. Разом з фактору ціни = +69 800 тис. Руб.

Перевірка правильності розрахунків: алгебраїчна сума впливу факторів повинна дорівнювати зміні результативного показника: (+1500) + (-58 700) + (+69 800) = +12 600 тис. Руб.

Отримані результати можна згрупувати як за видами продукції, так і за факторами (табл. 11.4).

Таблиця 11.4

Узагальнення результатів факторного аналізу прибутку від продажів за видами продукції

види

продукції

Вплив на прибуток від продажів (+, -), тис. Руб .:

першого фактора (зміни кількості реалізованої продукції)

другого чинника (зміни повної собівартості одиниці продукції)

третього фактора (зміни ціни одиниці продукції)

Разом

1

2

3

4

5

олівець

+1000

-14 000

+17 500

+4500

Ручка кулькова

-

-36 000

+30 000

-6000

ручка гелева

+500

-4500

+9000

+5000

маркер

-

-4200

+13 300

+9100

Разом

+1500

-58 700

+69 800

+12 600

Підводячи підсумок аналізу, можна зробити висновок, що прибуток від продажів у звітному періоді більше прибутку попереднього періоду на 12 600 тис. Руб. Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення цін на канцелярські товари.

приклад 11.1

Підприємство починає новий вид діяльності з виробництва вироби «С» з 01.01.2016. Ціна продажу вироби «С» складає 1000 руб. Планований обсяг продажів в річному вираженні становить 10 000 шт. Питомі матеріальні витрати дорівнюють 600 руб. Зарплата виробничого персоналу в рік становить 2000 тис. Руб. Ставка податку на прибуток дорівнює 20%, податок сплачується у вигляді авансового платежу. Інших податків немає.

Для початку нового виду діяльності підприємство готове виділити 2000 тис. Руб. одноразово на 01.01.2016. Покупець пропонує підприємству надати розстрочку платежу за продані партії в розмірі 60 днів. Підприємство працює на замовлення і не створює запасів МПЗ. Матеріали поставляються на умовах передоплати.

Визначте, чи може виробництво вироби «С» в зазначених кількостях існувати в 2016 р без залучення додаткових оборотних коштів. Відповідь обґрунтуйте розрахунками.

Рішення

визначимо:

виручку від реалізації виробу «С» в 2016 р .: 1000 • 10 000 = 10 000 000 руб .; матеріальні витрати на виробництво вироби «С» в 2016 р .: 1000 • 600 = = 6 000 000 руб .;

прибуток до оподаткування: 10 000 000 - 6 000 000 - 2 000 000 (зарплата виробничого персоналу) = 2 000 000 руб .; податок на прибуток: 2 000 000 • 20% = 400 000 руб .; чистий прибуток 1 600 000 руб .;

щоденний обсяг продажів за 2016 р .: 10 000 000/365 = 27 397 руб .; обсяг дебіторської заборгованості на кінець року: 27, 397 • 60 = 1 643 836 руб .; грошовий потік за рік виходячи з чистого прибутку і збільшення дебіторської заборгованості: чистий прибуток +1 600 000 руб .; дебіторська заборгованість посилання - 1 643 836 руб .; чистий грошовий потік = 1 600 000 -1 643 836 = = -43 836 руб .;

Вкладені кошти зменшуватися до кінця року на 43 836 руб. і становитимуть 1 956 164 руб.

Позитивна величина власних коштів означає, що виробництво вироби «С» в 2016 р не потребуватиме додаткових оборотних коштів.

 
<<   ЗМІСТ   >>