Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОБОЧА СИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ

В результаті вивчення глави 8 студент повинен:

знати

 • • класифікації і систему показників, що використовуються при вивченні наявності і використання робочої сили;
 • • методику формування показників витрат роботодавця на робочу силу;
 • • показники, що характеризують рівень і динаміку оплати праці на підприємстві;

вміти

 • • проводити розрахунок показників чисельності та оплати праці за категоріями персоналу;
 • • проводити аналіз використання робочих місць і робочого часу персоналу;
 • • проводити аналіз зміни витрат на робочу силу в залежності від зміни рівня оплати праці, складу працівників підприємства і ступеня використання робочого часу;

володіти

 • • сучасними методами збору, обробки та аналізу статистичних даних;
 • • методикою аналізу складу витрат підприємства на робочу силу;
 • • методикою оцінки впливу показників використання робочого часу та рівня оплати праці на величину фонду заробітної плати.

Показники чисельності персоналу

Персонал організації представлений трьома категоріями працівників:

 • 1) працівники облікового складу;
 • 2) зовнішні сумісники;
 • 3) працівники, які виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру.

У списковий склад працівників включаються наймані працівники, які працювали за трудовим договором і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також працювали власники організацій, які одержували заробітну плату в даній організації.

Облікова чисельність визначається за даними первинного обліку про прийом і звільнення працівників за кожний календарний день. У Облікова чисельність включаються працівники як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин. Працівники, прийняті на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, прийняті на половину ставки (окладу) відповідно до штатного розкладу, а також прийняті для виконання роботи на дому, враховуються в обліковому складі як цілі одиниці.

Не включаються до Облікова чисельність працівники:

 • • виконують роботу за сумісництвом (облік зовнішніх сумісників ведеться окремо). При цьому працівник, який одержує в одній організації дві, півтори або менше однієї ставки або оформлений в одній організації як внутрішній сумісник, враховується в обліковій чисельності працівників як одна людина (ціла одиниця);
 • • виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру, при цьому працівник, що складається в обліковому складі та уклав договір цивільно-правового характеру з цією ж організацією, враховується в обліковій та середньооблікової чисельності один раз за місцем основної роботи;
 • • залучені для роботи в організації відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями на подання робочої сили (військовослужбовці і ув'язнені);
 • • спрямовані на роботу в іншу організацію, а також на роботу за кордон, якщо за ними не зберігається заробітна плата;
 • • спрямовані організаціями на навчання до навчальних закладів з відривом від роботи, які отримують стипендію за рахунок коштів цих організацій;
 • • власники організацій, які не перебувають з організацією у трудових відносинах і не одержують заробітну плату.

У формах статистичного спостереження дані про чисельність працівників наводяться на певний момент часу (зазвичай, на кінець звітного періоду), а також в середньому за період.

Загальна середня чисельність працівників дорівнює сумі середньооблікової чисельності, середньої чисельності зовнішніх сумісників і середньої чисельності працюючих за договорами цивільно-правового характеру.

Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць обчислюється шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 (для лютого - по 28 або 29 число), включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця. Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день приймається рівної чисельності працівників за попередній робочий день.

Для відображення в формах федерального статистичного спостереження при визначенні середньооблікової чисельності працівників слід мати на увазі наступне.

Деякі працівники облікової чисельності не включаються в середньоспискову чисельність, до таких працівників відносяться:

 • • жінки, які перебували у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, особи, що знаходилися у відпустках у зв'язку з усиновленням новонародженої дитини безпосередньо з пологового будинку, а також в додатковій відпустці по догляду за дитиною;
 • • працівники, які навчаються в освітніх установах і знаходилися в додатковій відпустці без збереження заробітної плати, а також надходять в освітні установи, що знаходилися у відпустці без збереження заробітної плати для складання вступних іспитів відповідно до законодавства РФ.

В середньооблікова чисельність включаються працівники, залучені до роботи в організації відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями на подання робочої сили (військовослужбовці і ув'язнені) і не включаються до Облікова чисельність. Середньооблікова чисельність цих працівників визначається пропорційно до відпрацьованого часу виходячи з числа днів явок на роботу.

Працівники, прийняті на неповний робочий день або неповний робочий тиждень відповідно до штатного розкладу, включаючи працівників, прийнятих на половину ставки (окладу), включаються в середньоспискову чисельність як умовні одиниці - пропорційно фактично відпрацьованому часу. Для цього число відпрацьованих ними людино-годин за звітний період ділиться на фонд робочого часу одного працівника. Отриманий показник характеризує середню чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості.

При цьому працівники, переведені на неповний робочий час з ініціативи адміністрації, враховуються в середньооблікової чисельності як цілі одиниці. Працівники, які уклали трудовий договір з організацією про виконання роботи вдома (надомники), враховуються в середньооблікової чисельності працівників як цілі одиниці.

Середньооблікова чисельність працівників в організаціях, які працювали неповний місяць (наприклад, в організаціях, новостворених, що мають сезонний характер виробництва), визначається шляхом ділення суми чисельності штатних працівників облікового складу за всі дні роботи організації у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові (неробочі) дні за період роботи на загальне число календарних днів у звітному місяці.

Такий спосіб розрахунку необхідний для того, щоб не допустити повторного рахунки працівників в різних організаціях, а також для забезпечення порівнянності середньооблікової чисельності з фондом нарахованої заробітної плати.

Новостворена організація почала працювати з 24 липня звітного року. Чисельність працівників облікового складу в даній організації була наступною (табл. 8.1).

Розрахунок середньооблікової чисельності працівників

Таблиця 8.1

Числа місяця (липня)

Облікова

чисельність

Числа місяця (липня)

Облікова

чисельність

24

570

28

575

25

570

29

580

26 (субота)

570

30

580

27 (неділя)

570

31

583

Сума чисельності працівників облікового складу за 24 по 31 липня

4598

Середньооблікова чисельність працівників в липні

4598/31 = 148,3 чол

До новоствореним організаціям не відносяться організації, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або несамостійних підрозділів. Організації, тимчасово призупинили роботу з причин виробничо-економічного характеру, визначають середньооблікову чисельність працівників за загальними підставами.

Середня кількість зовнішніх сумісників визначається пропорційно до відпрацьованого часу аналогічно працівникам, прийнятим на неповний робочий час.

Можливо також застосування спрощеного способу, який полягає в наступному: якщо в організації все зовнішні сумісники прийняті на 0,5 ставки, то за кожен робочий день сумісник враховується як 0,5 особи. Наприклад, в березні перший сумісник відпрацював 19 робочих днів, другий - 10, третій - 15, тоді середня чисельність сумісників в березні (20 робочих днів) складе: 0,5 • (20 + 12 +15) / 20 = 2,4 чол . (Умовна чисельність зовнішніх сумісників в розрахунку на повну зайнятість).

Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, обчислюється аналогічно середньооблікової чисельності працівників, причому ці працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці протягом усього терміну дії договору.

У середню чисельність працівників, які виконували роботу за договорами цивільно-правового характеру, не включаються:

 • • індивідуальні підприємці, які уклали з організацією договір цивільно-правового характеру та отримали винагороду за виконані роботи та надані послуги;
 • • особи несписочного складу, які не мають з організацією договорів цивільно-правового характеру.

Якщо працівник, який складається в обліковому складі, уклав договір цивільно-правового характеру з цією ж організацією, то він не включається в середню чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Середня чисельність всіх категорій за квартал (або за період з початку року) визначається шляхом підсумовування середньої чисельності за всі місяці кварталу (з початку року) і розподілу отриманої суми на число місяців. Якщо підприємство працювало не всі місяці звітного періоду, в розрахунку все одно використовується повне число місяців.

приклад 8.2

Організація з сезонним характером роботи почала працювати в квітні і закінчила в серпні. Середньооблікова чисельність працівників становила в квітні - 641 чол., Травні - 1254, червні -1316, липні - 820, серпні - 457 чол. Середньооблікова чисельність працівників за рік складе:

(641 + 1254 + 1316 + 820 + 457) / 12 = 374 чол.

Для внутрішнього аналізу трудових процесів на підприємстві можуть бути також розраховані інші показники чисельності персоналу, наприклад, середньої явочної чисельності - як відношення числа явок на роботу до числа робочих днів (для облікового складу) і т.п.

Чисельність персоналу є одним з факторів зміни виробничої потужності.

 
<<   ЗМІСТ   >>