Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Яка мета вивчення розкиду даних для параметрів виготовляється вироби?
 • 2. Що собою являють «сім інструментів контролю якості»?
 • 3. Що собою являють контрольні листки?
 • 4. Як використовується гістограма для управління якістю продукції, що випускається?
 • 5. Що собою являють діаграми Парето і правило Парето у сфері управління якістю?
 • 6. У чому суть методу стратифікації? Назвіть етапи роботи при проведенні стратифікації.
 • 7. Як будується діаграма Ісікава?
 • 8. Що означає суттєве відхилення медіани від середньої величини параметра виробу?
 • 9. Як можна простежити залежність між параметрами процесу і показниками якості?
 • 10. У чому суть методу медіани при визначенні наявності та ступеня кореляції?
 • 11. Що собою являють контрольні карти в рішенні проблем з управління якістю?
 • 12. Як використовується правило трьох сигм для контролю якості?
 • 13. З якою метою застосовується кореляційно-регресійний аналіз при оцінці показника якості?
 • 14. Що таке ANOVA у вивченні якості?
 • 15. Що нового привносять методи факторного і кластерного аналізу для оцінки якості продукції?
 • 16. Як вивчається на підприємстві якість продукції, що вийшла з виробництва?
 • 17. Контрольні листки можуть застосовуватися при контролі:
  • а) тільки за якісними ознаками;
  • б) як за якісними, так і за кількісними ознаками;
  • в) тільки за кількісними ознаками.
 • 18. Діаграма Парето містить по осі абсцис:
  • а) причини виникнення проблем якості в порядку убування викликаних ними проблем;
  • б) кількісне вираження проблем якості;
  • в) накопичене (кумулятивне) відсоток їх проблем якості.
 • 19. При дослідженні гістограми для оцінки стану технологічного процесу з виготовлення партії виробів було визначено, що ширина розподілу більше ширини допуску. Є побоювання, що серед виробів можуть перебувати дефектні вироби, котрі виступають:
  • а) за верхню межу допуску;
  • б) нижня межа допуску;
  • в) верхній і нижній межі допуску.
 • 20. Вивчення форми розподілу по гістограмі показало, що центр розподілу і центр поля допуску збігаються. Це означає, що:
  • а) якість партії в задовільному стані;
  • б) мають місце дефектні вироби, що виходять за верхню межу допуску;
  • в) висновок про якість партії зробити не можна.
 • 21. Стандарти статистичного приймального контролю забезпечують можливість порівнювати рівні якості партій однотипної продукції:
  • а) у часі;
  • б) по різним підприємствам;
  • в) і те й інше.
 • 22. У стандарті заданий розмір деталі 70 ± 0,6 мм. Допуск розміру деталі дорівнює:
  • а) 70,6 мм;
  • б) 0,6 мм;
  • в) 1,2 мм.
 • 23. В якій з діаграм показуються головні чинники, що впливають на показник якості, другорядні фактори, що впливають на головні чинники, а також причини третинного порядку:
  • а) Парето;
  • б) Ісікава;
  • в) гістограма?
 • 24. Контрольні карти застосовуються:
  • а) коли потрібно проконтролювати якість продукції або послуг в процесі виробництва;
  • б) під час приймального контролю товарів від постачальника;
  • в) при аналізі рекламацій.
 • 25. Причинно-наслідковий діаграма - це діаграма:
  • а) Ісікава;
  • б) Парето;
  • в) поля кореляції.
 • 26. Якщо при вибірковому контролі розмірів параметрів деталей середня, мода і медіана збіглися, то:
  • а) якість відібраних деталей визнається задовільним;
  • б) якість відібраних деталей визнається незадовільним;
  • в) висновок зробити не можна.
 • 27. При проведенні стратифікації даних межгрупповая дисперсія повинна бути:
  • а) більше внутрішньогрупової;
  • б) дорівнює внутрішньогрупової;
  • в) менше внутрішньогрупової.
 • 28. Мета побудови діаграми розкиду при характеристиці якості продукції:
  • а) з'ясувати наявність залежності між показниками якості та основними факторами виробництва;
  • б) оцінити поширеність дефектних виробів;
  • в) і те, і інше.
 • 29. Контрольні карти були запропоновані:
  • а) К. Ісікава;
  • б) В. Парето;
  • в) У. Шухартом.
 • 30. Інтегральний коефіцієнт якості продукції обчислюється:
  • а) як добуток відносних величин зміни кожного контрольованого параметра;
  • б) сума відносних величин зміни кожного контрольованого параметра;
  • в) середня величина з відносних величин кожного контрольованого параметра.
 • 31. На основі реєстрації в організації рекламацій з постачання меблів за три квартали поточного року отримано такі дані, представлені в таблиці:

кількість рекламацій

причини

виникнення

I квартал

II квартал

III квартал

Разом

Подряпини на підлокітниках дивана

7

13

10

30

Погана розсунення дивана

3

5

2

10

Пошкоджено бічна панель шафи

8

6

4

18

Порушення терміну поставки меблів

10

15

12

37

Порушення терміну монтажу

9

13

10

32

неякісний

ремонт

2

1

4

7

інше

3

2

1

6

Побудуйте за даними таблиці діаграму Парето і проведіть її аналіз.

 • 32. На основі поля кореляції вивчалася залежність твердості металу від вмісту домішки До по 22 спостереженнями. Коефіцієнт кореляції склав 0,65. Чи існує залежність даних показників якості?
 • 33. Є такі дані по підприємству (тис. Руб.):

Собівартість виробленої продукції

5800

Собівартість бракованих виробів

200

Витрати на виправлення браку

50

Вартість браку за ціною використання

15

Стягнуто з постачальників за поставку недоброякісної сировини

75

Утримано за шлюб з винних

5

Визначте абсолютний розмір шлюбу, суму втрат від браку, відносний розмір втрат від шлюбу і відсоток браку.

 • 34. Вибірка обсягом в 100 од. встановила частку дефектної продукції на рівні 5%. Визначте верхню межу можливого числа дефектної продукції.
 • 35. Є дані по підприємству про випуск продукції А і Б першого і другого сорту:

сорт

А

Б

кількість, од.

Ціна, руб.

кількість, од.

Ціна, руб.

1

400

80

500

100

2

100

65

160

70

Разом

500

-

660

-

Визначте:

 • 1) вартість випуску продукції кожного сорту по кожному виду продукції і в цілому по обох видів продукції;
 • 2) вартість випуску продукції за цінами першого сорту;
 • 3) коефіцієнт сортності випуску продукції.
 • 36. У порядку вибірки було встановлено, що термін служби взуття (у) залежить від щільності матеріалу підошви (xj) в г / см 3 . Коефіцієнт кореляції по 12 спостереженнями експерименту склав 0,886. Істотною є цей зв'язок при 5% -му рівні значущості?
 • 37. За 25 спостереженнями було виявлено, що середній діаметр деталі - 20 мм, а середнє квадратичне відхилення - 0,04 мм. Визначте величину поля розсіювання.
 • 38. Перевіряється гіпотеза про взаємозв'язок між відсотком браку продукції і постачальниками сировини. Результати вибірки показали наступний відсоток браку:

постачальники сировини

«Зебра»

«Омега»

«Хрест»

0,1; 0,08; 0,02; 0,1;

0,2; 0,21; 0,19; 0,22;

0,25; 0,3; 0,33; 0,29;

0,05; 0,19; 0,2; 0,15;

0,22; 0,26; 0,23; 0,17;

0,31; 0,32; 0,28; 0,29;

0,09; 0,12; 0,16; 0,1

0,26; 0,25; 0,2; 0,18;

0,3; 0,3; 0,33; 0,26;

0,24; 0,27

0,34; 0,31; 0,35; 0,32;

0,26; 0,35

Проведіть дисперсійний аналіз і уявіть його результати в таблиці. Оцініть, чи групові середні по постачальникам сировини істотно розрізняються між собою. Зробіть висновки.

 • 39. На підставі контрольного листка розмір деталі, що піддається механічній обробці, варіював від 10,5 до 11,0 см з кроком 0,05 см. Розподіл частот в порядку зростання розміру деталі виявилося таким: 5, 7,10,13,18, 12, 10, 8, 7, 6, 4. Поле допуску за кресленням - 10,7 ± 0,2. Побудуйте гістограму розподілу, визначте середнє значення, моду і медіану. Зробіть висновки про якість відібраних деталей.
 • 40. Чи можна вважати технологічний процес з випуску деталей стабільним, якщо при вибірковій перевірці розміру 50 деталей виявилося, що розмах варіації відповідає полю допуску?
 • 41. При перевірці 20 банок розчину виявилося, що середній вміст речовини А склало 0,38 г, а про - 0,03 м Чи відповідає партія банок необхідного якості, якщо за нормою вміст речовини А повинно бути 0,45 г?
 • 42. При побудові діаграми Парето для вивчення причин дефектів продукції, що випускається група «інші чинники» склала 45%. Які рекомендації можуть бути дані досліднику?
 • 43. При аналізі якості виробів в одному з цехів підприємства була проведена стратифікація статистичних даних основного параметра якості продукції по трьом змінах роботи цеху. В результаті було встановлено, що розподіл статистичних даних в кожній з трьох змін відповідає закону нормального розподілу, розмах варіації по змінах приблизно однаковий, а середні значення параметра якості продукції по трьом змінах сильно відрізняються один від одного. Чи потрібні пропозиції щодо поліпшення якості продукції цеху?
 • 44. За 48 спостереженнями за допомогою дисперсійного аналізу вивчався вплив на рівень забруднення повітря фенолом фактора віддаленості від промислової зони (0,5, 1, 1,5, 2 км). Фактичне значення F-критерію Фішера склало 27,5. Чи суттєві відмінності в рівні забруднення повітря фенолом від віддаленості від промислової зони?
 
<<   ЗМІСТ   >>