Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow БІЗНЕС-СТАТИСТИКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Формування системи показників для проведення комплексного статистичного аналізу діяльності підприємства.

Основою для проведення економіко-статистичного аналізу і побудови системи показників діяльності підприємств є виділення найважливіших компонентів діяльності: інвестиційної, фінансової та поточної.

Інвестиційна діяльність - це діяльність організацій, пов'язана з придбанням і продажем земельних ділянок, будинків і іншої нерухомості, обладнання, нематеріальних та інших необоротних активів; із здійсненням довгострокових фінансових вкладень в інші організації; випуском облігацій та інших цінних паперів довгострокового характеру і т.п.

Фінансова діяльність - це діяльність організації, пов'язана із здійсненням короткострокових фінансових вкладень, випуском облігацій та цінних паперів короткострокового характеру, вибуттям раніше придбаних на строк до 12 місяців акцій, облігацій і т.п.

Поточна ( операційна ) діяльність - це діяльність організації по отриманню прибутку, а також інші види діяльності, які не є ні інвестиційної, ні фінансовою діяльністю. Поточна діяльність являє собою роботу підприємця щодо забезпечення найбільш ефективного з'єднання вже наявних в його розпорядженні факторів виробництва з метою збільшення випуску і продажу товарів і послуг при одночасному зменшенні витрат на їх виробництво. Таким чином, поточна діяльність - це діяльність по виробництву товарів і послуг (виробнича), яка визначає цілі створення підприємства і його внесок в економіку.

При побудові системи показників виробничої діяльності за основу можна взяти економіко-технологічну модель виробничої діяльності підприємства (рис. 1.2).

Економіко-технологічна модель виробничої діяльності підприємства

Мал. 1.2. Економіко-технологічна модель виробничої діяльності підприємства

Таким чином, аналіз виробничої діяльності передбачає включення в систему наступних чотирьох груп абсолютних показників, відповідних блокам економічної моделі:

 • 1) показники ресурсів - характеризують наявність і співвідношення різних видів засобів виробництва (основних фондів, нематеріальних активів, виробничих запасів) і трудових ресурсів. Показники наявності ресурсів наводяться або на момент часу (найчастіше - на кінець періоду), або в середньому за період. Найбільш відомим показником співвідношення ресурсів є фондоозброєність працівників (вартість основних фондів у розрахунку на одного працівника); за цією ж схемою можуть бути розраховані і інші показники співвідношення ресурсів. Для оцінки інвестиційної діяльності підприємства і перспектив розвитку виробництва велике значення мають показники інвестицій в основні фонди (основний капітал) підприємства;
 • 2) показники поточних витрат залежать від розміру ресурсів підприємства і від ступеня їх використання, наприклад, розмір амортизації основних засобів залежить від їх вартості і від встановленої норми амортизації (терміну корисного використання), обсяг матеріальних витрат залежить від величини виробничих запасів і їх оборотності і т . Д. Показники поточних витрат є інтервальними показниками, тобто залежать від величини досліджуваного періоду;
 • 3) до показників результатів виробничої діяльності відносяться показники, що характеризують виробництво товарів і послуг (у натуральному і вартісному вираженні, їх додану вартість, а також можливий прибуток від їх реалізації (вартість виробленої продукції за вирахуванням її собівартості);
 • 4) показники фінансових результатів виробничої діяльності визначаються після реалізації товарів і послуг, до них відносяться виручка від продажу товарів, продукції, робіт і послуг, валовий прибуток, прибуток від продажів.

Загальні фінансові результати діяльності підприємства, а також його фінансовий стан залежать від результатів виробничої діяльності, інвестиційної та фінансової діяльності.

На підставі співвідношення показників ресурсів або поточних витрат з показниками результатів розраховуються показники ефективності виробничої діяльності (як на стадії виробництва, так і на стадії реалізації товарів і послуг).

Як результатів можуть виступати:

 • • випуск товарів і послуг (обсяг виробленої продукції);
 • • прибуток (очікувана - на стадії виробництва або фактична - після реалізації товарів і послуг);
 • • додана вартість.

Як витрати можуть бути використані показники:

 • • застосованих ресурсів (середня чисельність працівників, середня вартість основних фондів і т.п.);
 • • поточних витрат (відпрацьованого часу, спожитої електроенергії, собівартості випуску продукції).

Залежно від вихідних даних для розрахунку і способу побудови показника розрізняють наступні види показників ефективності:

ознаки відмінностей

У чисельнику результат або витрати

Оцінюється ефективність одного або декількох ресурсів

Використовується показник застосованих ресурсів або поточних витрат

прямі зворотні

приватні загальні

ресурсні витратні

Система показників діяльності підприємств може бути призначена як для внутрішнього, так і для зовнішнього аналізу, при цьому число використовуваних показників істотно різниться.

Нормативним документом Ради ЄС зі структурної статистики підприємств визначено мінімальний перелік показників, який є достатнім для проведення статистичного (зовнішнього) аналізу діяльності підприємства і не призводить до перевантаження облікового персоналу. Згідно з цим документом, щорічно по підприємствах повинні бути отримані наступні показники:

 • • оборот (turnover);
 • • обсяг виробництва (production value);
 • • додана вартість (value added);
 • • витрати на робочу силу (personnel costs);
 • • загальна вартість покупок товарів і послуг (total purchases of goods and services );
 • • вартість товарів і послуг, куплених для перепродажу (purchases of goods and services for resale);
 • • валові інвестиції в матеріальні активи (gross investment in tangible goods);
 • • чисельність працюючих за наймом (number of persons employed).

Цей перелік є загальним для всіх підприємств. Для підприємств окремих видів діяльності він доповнюється деякими спеціальними показниками.

При проведенні внутрішнього аналізу діяльності підприємства коло показників може бути деталізований.

 
<<   ЗМІСТ   >>