Повна версія

Головна arrow Логістика arrow ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

При проектуванні логістичної системи менеджер з логістики повинен не тільки вирішувати технічні аспекти, а й визначати економічні.

Так, менеджер з логістики, визначаючи виручку від реалізації продукції і витрати, повинен знайти оптимальний матеріальний потік, при якому підприємство в змозі покрити всі витрати (постійні і змінні) і отримати нормальний прибуток, тобто визначити точку беззбитковості підприємства (рис. 8.9), яка розраховується наступним чином:

Визначення точки беззбиткового логістичного підприємства У вартісному вираженні точка беззбитковості визначається за формулою

Мал. 8.9. Визначення точки беззбиткового логістичного підприємства У вартісному вираженні точка беззбитковості визначається за формулою

де М - обсяг матеріального потоку в вартісному вираженні.

У натуральному вираженні матеріальний потік в точці беззбитковості дорівнює

де Р - ціна одиниці матеріального потоку.

На одержуваний прибуток менеджер з логістики може впливати через механізм формування вкладу на покриття постійних витрат. Цей показник може бути двох видів:

1) внесок на покриття постійних витрат:

2) внесок на покриття одиниці продукції

Важливу роль відіграє внесок на покриття одиниці продукції. Він являє чисті грошові надходження від продажу додаткової одиниці продукції. Частина цих надходжень йде на покриття постійних витрат. Підприємство буде отримувати прибуток тільки після того, як покриє всю суму постійних витрат. Чим швидше це станеться і чим більше внесок на покриття одиниці товару, тим швидше буде отримано прибуток. Отже, при виробленні та прийнятті рішень, націлених на збільшення прибутку, необхідно прагнути до максимального збільшення вкладу на покриття постійних витрат. Для виконання розрахунків, пов'язаних з можливими змінами обсягу матеріального потоку, ціни, витрат і прибутку, слід скористатися наступними формулами:

або

Внесок на покриття і точка беззбитковості тісно взаємопов'язані. У точці беззбитковості:

Внесок на покриття = Постійні витрати

АБО

де з - частка змінних витрат у ціні одиниці продукції (тариф). З формули випливає

де 1 - з - коефіцієнт вкладу на покриття.

Коефіцієнт вкладу на покриття показує, яка частка в обсязі матеріального потоку може бути використана для покриття постійних витрат і формування убутку. Для того щоб менеджер з логістики міг варіювати обсяг матеріального потоку і виручку за порогом рентабельності (точки беззбитковості), він може використовувати запас фінансової міцності (ЗФП), який може бути розрахований в вартісному вираженні за формулою

ЗФП = Виручка від реалізації - Точка беззбитковості.

Менеджер з логістики може використовувати і кількісну оцінку зміни прибутку в залежності від зміни виручки на 1%. Цей показник називається операційним важелем Q p . Суть цього показника в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує зміна прибутку. У практичних розрахунках для його визначення використовують формулу

Q p = Внесок на покриття: Прибуток.

Як показує аналіз, операційний важіль залежить від рівня фондомісткості: чим більше вартість основних фондів, тим більше постійні витрати. Цей об'єктивний фактор не залежить від управлінських рішень менеджера. Разом з тим менеджер може впливати на ефект операційного розрахунку за допомогою контролю постійних витрат. Високий рівень постійних витрат або низький рівень змінних витрат на одиницю продукції призводить до високого рівня операційного важеля, що характеризується великим кутом між лініями виручки і сумарних витрат (рис. 8.10). При низькому рівні постійних витрат і високому рівні змінних витрат на одиницю продукції створюються умови низького рівня операційного важеля з малим кутом між лініями виручки і сумарних витрат.

Постійні витрати повинні бути весь час під пильною увагою менеджера, так як підвищення їх питомої ваги підсилює дію операційного важеля, а це при зниженні ділової активності підприємства може привести до великих втрат прибутку.

Беззбитковість фірми при різних рівнях постійних витрат

Мал. 8.10. Беззбитковість фірми при різних рівнях постійних витрат: малий кут - низький рівень операційного важеля; великий кут - високий рівень операційного важеля

Операційний важіль впливає на підприємницький ризик: чим більше сила його впливу, тим більше підприємницький ризик.

Оцінимо вплив перерозподілу витрат всередині незмінної суми загальних витрат на фінансові показники, зокрема на величину операційного важеля, оскільки його значення при даному рівні матеріального потоку багато в чому визначає стратегію підприємства (табл. 8.5).

Зменшення змінних витрат на 8% при фіксованій сумі витрат призведе до збільшення рівня беззбитковості на 3,1%, значення операційного важеля зросла на 13,1%, тобто проізодет відчутне зростання виробничого ризику. Це визначає необхідність чіткої стратегії підприємства в умовах, що змінилися, так як при другому варіанті розподілу витрат прибуток, яку отримує підприємство, стає більш чутливою до зміни матеріального потоку. Зниження змінних витрат на 8% тягне за собою зростання вкладу на покриття постійних витрат на 7,6% і підвищення точки беззбитковості на 3,1%. Це означає, що підприємство має додатково виконати матеріальний потік на 154 728 уел. ден. од., щоб досягти точки беззбитковості в варіанті II розподілу витрат (див. табл. 8.5). При цьому запас фінансової міцності знижується на 13,3%.

З проведених розрахунків можна зробити висновок, що зростання частки постійних витрат навіть при зниженні змінних витрат на умовну одиницю продукції завжди веде до необхідності вибору стратегії, націленої на розрахунок обсягів реалізації матеріального потоку.

показник

варіант I

варіант II

Відхилення від варіанту II, %

Обсяг матеріального потоку, уел. од.

6 000 000

6 000 000

0

Змінні витрати, уел. ден. од.

3 840 000

3 432 800

-8

Внесок на покриття, уел. ден. од.

2 160 000

2 326 000

+ 7,6

Постійні витрати, уел. ден. од.

1 752 000

2 159 200

+ 23,2

Сумарні витрати, уел. ден. од.

5 592 000

5 592 000

0

Прибуток, уел. ден. од.

408 000

408 000

0

Точка беззбитковості, уел. ден. од.

4 866 667

5 021 395

+3,1

Рівень оперативного важеля,%

5,29

6,09

+ 13,1

Запас фінансової міцності,%

18,8

16,3

-13,3

Приклад розрахунку точки беззбитковості і показників роботи логістичного підприємства

 • 1. Рівень беззбитковості у вартісному вираженні, уел. ден. од.
 • 2. Обсяг виробництва в натуральному вираженні, уел. од.
 • 3. Розрахувати прибуток для цих умов.
 • 4. Яка буде прибуток при вихідних даних?
 • 5. Яка буде прибуток при збільшенні обсягу виробництва на 5%?
 • 6. Яка буде прибуток при збільшенні постійних витрат на 5%?
 • 7. Який повинен бути обсяг виробництва Q 0 , щоб отримати прибуток 200 000 уел. ден. од.?
 • 8. Яка повинна бути ціна Р, щоб забезпечити обсяг виробництва 12 000 уел. од. і отримати прибуток, рівну 200 000 уел. ден. од.?

Відомо, що виручка логістичного підприємства від реалізації продукції склала М = 6 млн уел. ден. од .; З пер = 3,84 млн уел. ден. од. (змінні витрати), С пост = 1,752 млн уел. ден. од. (постійні витрати). Максимальний обсяг виробництва може скласти Q = 12 000 уел. ден. од. Ціна одиниці продукції Р = 500 уел. ден. од. / ум. од.

Прямі витрати на умовну одиницю рівні С ^ р = = 320 уел. ден. од. / уел. од.

Рішення.

1. Визначити рівень беззбитковості у вартісному вираженні.

2. Визначити обсяг виробництва в натуральному вираженні

Графічно точка беззбитковості показана на рис. 8.11.

3. Для визначення прибутку (збитків) П при будь-якому конкретному значенні обсяг виробництва Q необхідно використовувати формулу

4. Яка буде прибуток при вихідних даних?

П = (500 - 320) • 12 000 - 1 752 000 = 408 000 уел. ден. од.

Визначення точки беззбитковості підприємства

Мал. 8.11. Визначення точки беззбитковості підприємства:

A min - точка беззбитковості; У 0 - оптимальна виручка; U 0 - оптимальні витрати; Q 0 - оптимальне виробництво 5. Яка буде прибуток при збільшенні обсягу виробництва на 5%?

При збільшенні обсягу виробництва на 5% прибуток збільшиться на 26,5% (516 000 - 408 000) або 108 000 уел. ден. од.

6. Яка буде прибуток при збільшенні З пост постійних витрат на 5%?

У цьому випадку прибуток скоротиться на 21,5% або на 87 000 уел. ден. од. (320 400 - 408 000).

7. Який повинен бути обсяг виробництва Q, щоб отримати прибуток 200 000 уел. ден. од.?

8. Яка повинна бути ціна Р, щоб забезпечити обсяг виробництва 12 000 уел. од. і отримати прибуток, рівну 200 000 уел. ден. од.?

Примітка.

Рівень беззбитковості у вартісному вираженні можна визначити за формулою

де до - коефіцієнт, який показує, яка частка в обсязі виробництва може бути використана для покриття постійних витрат і формування прибутку. Його можна визначити наступним чином:

, 320

З прикладу: до = - = 0,64.

Для того щоб менеджер міг варіювати обсяг виробництва і виручку за порогом рентабельності (точки беззбитковості), він може використовувати запас фінансової міцності (ЗФП в вартісному вираженні).

ЗФП = М -A mjn (з умови і рішення задачі М і A min нам відомі), тоді

ЗФП = 6 000 000 - 4 866 667 = 1 133 333 уел. ден. од.

У відсотках ЗФП дорівнює 18%

Розрахунки показують, що при виручці 6,0 млн уел. ден. од. обсяг виробництва може знизитися на 1,133 млн уел. ден. од. або на 18,8%, перш ніж буде досягнута точка беззбитковості.

Менеджер може використовувати і кількісну оцінку зміни прибутку від зміни виручки (доходу) на 1%. Цей показник називається операційним важелем Q p .

Суть цього показника в тому, що він показує, що будь-яка зміна доходу впливає на прибуток.

У нашому прикладі операційний важіль дорівнює

Отриманий результат Q p означає, що якщо обсяг виробництва буде вище точки беззбитковості на 1%, то прибуток збільшиться на 5,29%, а якщо обсяг виробництва буде нижче точки беззбитковості на 1%, то зменшиться на цю величину. Якщо ж виручка збільшиться на 5%, то прибуток збільшиться на 26,45%.

Перевірка.

Прибуток в нашому прикладі становить 408000 уел. ден. од.

При збільшенні обсягу виробництва прибуток складе

П = (500 - 320) • 1200 (1 + 0,01) - 1 752 000 = 429 600 уел. ден. од.

Прибуток збільшився на 21 600 уел. ден. од. (429 600 -

 • (21600 100%)
 • -408 000), тобто на 5,29% ()?

Менеджер виробництва може впливати на ефект операційного важеля за допомогою контролю величини постійних витрат.

Високий рівень постійних витрат при низькому рівні змінних витрат на одиницю продукції призводить до високого рівня операційного важеля, що характеризується великим кутом між лініями доходу і сумарних витрат (рис. 8.12). Відносно низький рівень постійних витрат при високому рівні змінних витрат на одиницю продукції створює низький рівень операційного важеля з малим кутом між лініями доходу і сумарних витрат (рис. 8.13). Сила впливу операційного важеля вказує на ступінь підприємницького ризику. Чим більше сила впливу операційного важеля, тим більше підприємницький ризик.

Високий рівень операційного важеля

Мал. 8.12. Високий рівень операційного важеля

Низький рівень операційного важеля

Мал. 8.13. Низький рівень операційного важеля

Розглянута модель визначення точки беззбитковості і величини прибутку в залежності від обсягів виробництва є досить простий і допускає аналітичне рішення, тобто рішення у вигляді формул. Дуже істотним достоїнством такої моделі є можливість легко відстежувати вплив зміни параметрів моделі на кінцевий результат.

Це дозволяє менеджеру прорахувати потенційні наслідки реалізації різних управлінських ідей, спрямованих на вдосконалення структури виробництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>