Повна версія

Головна arrow Логістика arrow ЛОГІСТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОЕКТУВАННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСІВ ПРОДУКЦІЇ СПОЖИВАЧАМИ

Наявність запасів у споживачів істотно впливає на ритмічну і ефективну роботу підприємства. Тому при проектуванні їх обслуговування важливим є визначення оптимальної величини (розміру) поставки продукції. Для споживача ця величина впливає на рівномірний виробничий процес. Якщо розмір замовлення невеликий, то в певний день його може і не виявитися на підприємстві, і воно буде зазнавати збитків за невиконання виробничої програми. Якщо розмір замовлення буде великим і перевищувати життєвий цикл товару, то підприємство отримає застарілий запас і також зазнає збитків. Тому споживач продукції повинен визначати оптимальну величину поставки і при цьому враховувати життєвий цикл товару, логістичний цикл поповнення запасу і розмір замовлення (рис. 6.8).

Величина поставки робить істотний вплив на вибір як рухомого складу для доставки продукції споживачеві, так і маршруту автомобільного перевезення (кільцевого або маятникового, див. Далі).

Вплив життєвого циклу товару на логістичний цикл поповнення запасів

Мал. 6.8. Вплив життєвого циклу товару на логістичний цикл поповнення запасів

Різні джерела вказують, що для визначення оптимальної величини поставки споживачем необхідно використовувати існуючу політику управління запасами. Для оцінки і вибору цієї політики слід використовувати два основні методи: аналітичний метод і моделювання системи управління запасами.

Аналітичні методи відображені на рис. 6.9. У набір вихідних даних для обчислення оптимальних запасів повинні входити: логістична система (її характеристика), цільовий рівень сервісу (термін поставки, якість), характеристика функціонального циклу і попиту. Ця модель дає можливість визначити і параметри управління запасами, одним з яких є розмір замовлення (оптимальна величина поставки).

На малюнку представлена схема моделювання системи управління запасами. Вихідними даними для цієї моделі є параметри управління запасами (страховий запас, точка замовлення і розмір замовлення (оптимальна величина поставки). В результаті моделювання логіст отримує не тільки розмір замовлення і інші параметри, а й визначає рівень сервісу і характеристики управління запасами (попит, цикл і логістичну систему) (рис. 6.10).

Формування оптимальних партій поставки продукції споживачам. Забезпечуючи виробничий запас і ритмічну роботу підприємства, споживач повинен мати певний (оптимальне) кількість запасів продукції. щоб

підтримувати це кількість запасів, споживач поповнює їх деякою величиною (поставкою продукції). Тому логіст повинен визначити, яка кількість матеріальних ресурсів має отримувати підприємство в певний час. Для цього він аналізує запаси підприємства, використовуючи теорію управління запасами, і проводить практичні дослідження.

Блок-схема застосування аналітичних методів для управління запасами [1, с. 507]

Мал. 6.9. Блок-схема застосування аналітичних методів для управління запасами [1, с. 507]

Схема моделювання системи управління запасами [1, с. 507]

Мал. 6.10. Схема моделювання системи управління запасами [1, с. 507]

В теорії управління запасів розрізняють кілька систем. Їх регулювання залежить від вихідних параметрів, якими регулюються запаси. Найчастіше в якості таких параметрів приймаються розміри замовлення на поповнення запасів, періодичність замовлення, підтримуваний рівень запасів, коливання рівня запасів і ін.

При управлінні запасами будь-якого товару слід відповісти на два питання: 1) коли поповнювати запас і 2) який повинен бути розмір замовлення на поповнення. Проаналізуємо відповіді на ці питання для різних обставин. По суті, кожне рішення, прийняте при управлінні запасами всякої організацією незалежно від складності системи постачання, так чи інакше пов'язане з питаннями про те, скільки замовляти і коли замовляти. Для вирішення цих питань існують певні системи управління запасами:

  • • з фіксованим розміром замовлення;
  • • з фіксованим інтервалом між замовленнями (з постійним рівнем запасу) і ін.

Решта системи являють собою різновиди цих двох систем.

Розглянемо систему з фіксованим розміром замовлення , яка проста і є свого роду класичною. У цій системі розмір замовлення (Q) є постійною величиною, і повторне замовлення подається при зменшенні наявних запасів до певного критичного рівня. Цей рівень визначається точкою замовлення Р і моментом подачі замовлення 1 (рис. 6.11).

Типовий процес в системі з фіксованим розміром замовлення

Мал. 6.11. Типовий процес в системі з фіксованим розміром замовлення:

J - наявні запаси; t - час; S v - змінна інтенсивність збуту; В - резервний запас; j - середній рівень запасів; 1 - момент подачі замовлення;

2 - момент отримання замовлення; L - час доставки замовлення; Р - точка замовлення;

Q = q 0 - розмір замовлення

Вибір розміру партії заснований на мінімізації загальних річних витрат управління запасами, які складаються з витрат виконання замовлення і витрат зберігання запасів. Залежність річних витрат управління запасами від розміру замовлення представлена на рис. 6.12.

Залежність річних витрат управління запасами від розміру замовлення

Мал. 6.12. Залежність річних витрат управління запасами від розміру замовлення:

1 - витрати виконання замовлень U B = CyA / q; 2 - витрати зберігання запасів U xp -C u iq /. 2; 3 - загальні річні витрати управління запасами З рік = U B + U xp ; q 0 - розмір партії поставки, од .; i - частка від закупівельної ціни на зберігання товару, руб .; З 0 - витрати виконання замовлення, руб .; А - кількість товару, реалізованого за рік, од .; З і - закупівельна ціна одиниці

товару, руб.

З рис. 6.12 очевидно, що річні витрати виконання замовлення (Н в ) при збільшенні розміру партії поставки зменшуються, а витрати зберігання зростають лінійно.

Варіант, при якому ми отримуємо оптимальний розмір партії поставки, буде в тому випадку, коли U B = t / xp . Прирівнявши ці величини, отримуємо оптимальний розмір партії поставки:

тоді

Це і буде формула розрахунку оптимального розміру партії поставки (на рис. 6.12 q Q = 1,5 од. (Умовно)).

Розрахунок точки замовлення, середнього рівня запасу та інших показників в моделі з фіксованим розміром замовлення наведено на рис. 6.13.

Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення використовується при значних витратах управління запасами і в разі, якщо постачальник накладає обмеження на мінімальний розмір партії поставки.

Точка замовлення, середній рівень запасу та інші показники в моделі з фіксованим розміром замовлення

Мал. 6.13. Точка замовлення, середній рівень запасу та інші показники в моделі з фіксованим розміром замовлення

Розглянута система управління запасами вирішується для ідеальних умов, тобто передбачаються постійний темп споживання, нульовий поточний запас в точці поповнення запасів і миттєвий характер самого процесу поповнення запасу. В результаті таких припущень з'явилася модель системи управління запасами, подібна показаної на рис. 6.14.

Цикл зміни запасів при постійному темпі споживання і миттєвому поповненні

Мал. 6.14. Цикл зміни запасів при постійному темпі споживання і миттєвому поповненні:

J - рівень запасу; Q = q 0 - розмір замовлення; Q = q 0 /2 - середній рівень

запасу; t - час

Якщо ми збережемо ці припущення, замінивши тільки умова миттєвого поповнення запасу умовою поповнення запасу за кінцевий інтервал часу, то модель запасів буде відповідати рис. 6.15. В цьому випадку поповнення запасів відбувається в кожному циклі за час t v а споживання - протягом часу Ц -I- 1 2 або протягом повного циклу. Для такої моделі збільшується оптимальний розмір партії, так як середній рівень запасу тепер вже не дорівнює Q = q Q / 2, а менше.

Цикл зміни запасів при постійному темпі споживання і поповнення за кінцеві проміжки часу

Мал. 6.15. Цикл зміни запасів при постійному темпі споживання і поповнення за кінцеві проміжки часу

Якщо ввести додаткові параметри для цього випадку: р - річне виробництво, то g m - оптимальний розмір виробленої партії складе

Цикл зміни запасів при допущенні дефіциту показаний на рис. 6.16.

Цикл зміни запасів при допущенні дефіциту

Мал. 6.16. Цикл зміни запасів при допущенні дефіциту:

S - річний попит або річне споживання; S max - максимальний позитивний запас; S min - запас виражається негативною величиною; Т ц - загальний час циклу; t ' - час, протягом якого запас виражається позитивною величиною; t " - час, протягом якого запас виражається негативною величиною

В умовах дефіциту оптимальний розмір замовлення визначається по формулі

де h - витрати, зумовлені дефіцитом. Максимальний позитивний запас

Якщо h зростає, то / i / (C u i + h) наближається до одиниці, тоді g s прагне до g 0 ; якщо h дуже мала величина, то h / (CJ + h ) прагне до нуля, g s прагне до нескінченності.

Є і інші системи управління запасами, наприклад система з фіксованим інтервалом між запасамипостійним рівнем запасів ). Робота цієї системи показана на рис. 6.17. У цій системі витрати управління запасами в явному вигляді не розглядаються, і фіксований розмір замовлення відсутня. Через постійні проміжки часу проводиться перевірка стану запасів, і якщо після попередньої перевірки було реалізовано яке-небудь кількість товарів, то подається замовлення. Розмір замовлення дорівнює різниці між максимальним рівнем М, до якого відбувається поповнення запасів, і фактичним рівнем в момент перевірки 7 ф , тобто

Максимальний рівень запасів визначається за формулою

Середній рівень запасів

Рівень М, до якого відбувається поповнення складу, є мінімальним рівнем запасів, при якому забезпечується певний захист від дефіциту і виконується прийнятий план періодичних перевірок і замовлень. Він досягається в тому випадку, коли в інтервалі часу від моменту подачі до моменту отримання відсутня збут. Розмір замовлення залежить від фактичного розміру запасу на складі після останньої перевірки. якщо

фактичний запас на складі складе J = 15 од. (див. рис. 6.17), а максимальний рівень запасу дорівнює 50 од., то розмір замовлення повинен скласти 35 од. ( Q = M - J ф = 50 - 15 = 35).

Система з постійним рівнем запасу (або фіксованим інтервалом часу подачі замовлення)

Мал. 6.17. Система з постійним рівнем запасу (або фіксованим інтервалом часу подачі замовлення):

М - максимальний рівень запасів, од .; 1, 2, 3 - розмір замовлення, од .; J - рівень запасу, од .; R - тривалість проміжку часу між перевірками;

L - час доставки замовлення, сут .; N - час, діб .; п - число одиниць товару;

S v - середній очікуваний збут; J}, J *, J * - фактичний рівень запасу

в момент перевірки

Розглянуті системи не є єдино можливими. Вибір тієї чи іншої системи залежить від наступних обставин.

  • 1. Якщо витрати управління запасами значні і їх можна обчислити, то слід застосовувати систему з фіксованим розміром замовлення.
  • 2. Якщо витрати управління запасами незначні, то більш кращою виявляється система з постійним рівнем запасів.
  • 3. При замовленні товарів постачальник накладає обмеження на мінімальний розмір партії. У цьому випадку бажано використовувати систему з фіксованим розміром замовлення, оскільки легше один раз скорегувати фіксований розмір партії, ніж безперервно регулювати його змінний замовлення.
  • 4. Якщо накладаються обмеження, пов'язані з вантажопідйомністю транспортних засобів, то більш кращою є система з постійним рівнем запасів.
  • 5. Система з постійним рівнем запасів більш краща і в тому випадку, коли поставки товарів відбувається у встановлені терміни.
  • 6. Система з постійним рівнем запасів і система з двома рівнями запасів часто вибираються тоді, коли необхідно швидко реагувати на зміну збуту.

Для визначення розміру закуповуваної партії можна використовувати номограми. Знаючи витрати замовлення З 0 = 5 руб. і кількість товару, яке реалізовано за рік А = 4800 од., визначаємо оптимальний розмір Q 0 . Ця величина дорівнює 219 од. (рис. 6.18).

Номограма для визначення розміру закуповуваної партії

Мал. 6.18. Номограма для визначення розміру закуповуваної партії

 
<<   ЗМІСТ   >>