Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціальне страхування

Соціальне страхування - це розроблена і реалізована державою система підтримки непрацездатних і престарілих громадян за рахунок коштів державного страхового фонду, а також приватних або колективних страхових фондів. Іншими словами, соціальне страхування являє собою систему сформованих відносин, спосіб перерозподілу національного доходу, при якому особи, що не беруть участь в суспільній праці, отримують зміст зі спеціальних фондів. Джерелами формування фондів соціального страхування є державні дотації, а також страхові внески, які сплачують трудящі громадяни та роботодавці.

Соціальне страхування є формою соціального захисту економічно активного населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою роботи, працездатності і доходів, на основі колективної солідарності відшкодування збитку. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних позабюджетних фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників за підтримки держави. Соціальне страхування побудовано на певній залежності величини страхових виплат від величини трудового вкладу та страхового стажу.

Найважливіша економічна функція соціального страхування полягає у створенні необхідних умов для відтворення трудових ресурсів. Разом з тим соціальне страхування - це невід'ємна частина політики держави в соціальній сфері, воно сприяє забезпеченню соціальної справедливості в суспільстві, створенню та підтриманню політичної стабільності.

Допомогою соціального страхування суспільство вирішує наступні завдання:

  • - Формує грошові фонди, з яких покриваються витрати, пов'язані з утриманням непрацездатних та осіб, які беруть участі в трудовому процесі;
  • - Забезпечує необхідну кількість і структуру відтворення трудових ресурсів;
  • - Скорочує розрив у рівні матеріального забезпечення працюючих і непрацюючих членів суспільства;
  • - Домагається підвищення життєвого рівня різних соціальних груп населення, які не залученого в трудовий процес.

Система соціального страхування, з одного боку, покликана забезпечувати профілактику, відновлення та збереження працездатності працівників, включаючи проведення оздоровчих заходів та перепідготовки; а з іншого - гарантує матеріальне забезпечення осіб, які втратили працездатність або не мали її.

Матеріальною основою соціального страхування виступають відповідні фонди з характерними для них напрямками використання. Суспільно значимий характер фондів соціального страхування та принцип солідарної участі працівників і роботодавців у їх формуванні визначає специфіку управління ними. Ці фонди функціонують на принципах самоврядування та некомерційного господарювання.

Соціальне страхування існує у двох формах: обов'язкового і добровільного страхування. Співвідношення цих форм різному для різних країн та етапів розвитку страхування.

Обов'язкове соціальне страхування є особливим різновидом державних соціальних гарантій, забезпечуваних через цільові позабюджетні (державні або суспільні) фонди. Тут реалізується принцип неповного самофінансування. У разі дефіциту даних фондів держава надає їм допомогу з коштів держбюджету. Таким чином, воно виступає гарантом фінансової стійкості цих фондів і реалізації програм обов'язкового соціального страхування. Ця обставина часто стає приводом в сучасній Росії для спроб консолідації фондів обов'язкового соціального страхування до держбюджету. Останнє буде означати, що соціальне страхування втратить свою специфіку і розчиниться в загальній системі соціального забезпечення.

Виділяються два види обов'язкового соціального страхування: 1) обов'язкове загальне страхування; 2) обов'язкове професійне страхування.

Загальна обов'язкове страхування поширюється на всіх без винятку осіб, які працюють за трудовим договором або контрактом.

Обов'язкове професійне страхування поширюється на осіб, зайнятих на роботах, пов'язаних із підвищеним травматизмом, особливо небезпечними і несприятливими умовами праці. Рівень страхових внесків при обов'язковому професійне страхування вище, ніж при обов'язковому загальному страхуванні, і відповідно, вище рівень матеріального забезпечення.

Добровільне соціальне страхування будується на принципах колективної солідарності та взаємодопомоги при відсутності страхової підтримки держави (держбюджету). Його відмінними рисами є демократизм управління страховими фондами, найбільш повна реалізація принципу самоврядування, соціальне партнерство роботодавців і найманих працівників, тісна залежність страхових виплат та програм від рівня доходів страхувальників.

Недостатній рівень державних гарантій в системі обов'язкового соціального страхування і високий рівень доходів страхувальників сприяє тому, що фонди добровільного соціального страхування розглядаються не як альтернатива, а як доповнення до обов'язкового страхування. Взаємне доповнення цих фондів дозволяє недоліки одного виду страхування компенсувати достоїнствами іншого.

Поняття соціального страхування, таким чином, охоплює різні форми суспільної (державної, або обов'язкового, і добровільно-суспільного) страхування населення від різного роду соціальних ризиків, пов'язаних з втратою роботи, працездатності і доходів.

Крім цього в ринковій економіці існують різноманітні форми приватного страхування від соціальних ризиків, що є різновидом добровільного особистого страхування громадян. Воно здійснюється за рахунок внесків фізичних і юридичних осіб, приватними страховими компаніями, пенсійними фондами. Тут діють принципи ринкової еквівалентності індивідуальної оцінки соціального ризику, залежності розміру відшкодування від індивідуальної платоспроможності застрахованої особи, тісного взаємозв'язку програми страхування з розміром індивідуального внеску застрахованої особи. На приватному ринку страхування від соціальних ризиків працюють головним чином комерційні страхові компанії.

Таким чином, в розвиненій ринковій економіці система страхування від соціальних ризиків включає державні, добровільно-громадські (колективні) і приватні інститути, комерційні та некомерційні організації. Подібне її побудова дозволяє забезпечити як гарантований соціальний захист громадян від імовірнісних причин втрати працездатності та доходів, так і найбільш повне задоволення попиту різних категорій населення на послуги страхування від соціальних ризиків.

Перерахуємо найважливіші види соціального ризику, що ведуть до втрати працездатності та доходу: 1) хвороба; 2) виробнича травма; 3) професійне захворювання; 4) нещасний випадок; 5) материнство і дитинство; 6) безробіття; 7) старість; 8) смерть годувальника.

Зазначеним ризикам відповідають певні види соціального страхування. Особливість соціальних ризиків полягає в великомасштабних їх виникнення та високої значимості наслідків для особистості і суспільства в цілому (наприклад, безробіття веде до зростання захворюваності, злочинності, розпаду родин і т. Д.). Масовість їх виникнення в період економічної кризи, епідемії чи війни на ринку особистого страхування може викликати банкрутство приватних страхових інститутів.

З розвитком суспільства роль соціального страхування значно зростає, що обумовлено збільшенням охоплення населення обов'язковим соціальним страхуванням, переходом від державного соціального забезпечення до сучасних систем соціального захисту населення, розвитком демократії та посиленням соціального захисту найважливіших прав людини, розширенням програм соціального страхування, зростанням рівня виплачуваних пенсій, посібників та якості надаваних соціальних послуг, підвищенням їх вартості і зростанням реальних доходів населення.

У соціально-політичному аспекті обов'язкове соціальне страхування являє собою спосіб реалізації конституційних прав громадян на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, материнства, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття. Розміри одержуваних коштів при цьому залежать від величини трудового (страхового) стажу, заробітної плати, ступеня втрати працездатності і регулюються чинним законодавством.

Фонди соціального страхування утворюються за рахунок трьох джерел: 1) страхових внесків працівників; 2) внесків роботодавців; 3) субсидій держави.

Внески застрахованих працівників являють собою пряме вирахування з їхнього доходу. По суті, це цільовий прибутковий податок. Ставка внеску встановлюється у відсотках до валового заробітку і є в більшості випадків пропорційної незалежно від величини доходу. При цьому передбачається річна максимальна сума внесків або максимальний дохід, до якого застосовується ставка.

Внески з підприємців стягуються у відсотках немає від загального фонду заробітної плати зайнятих, а від заздалегідь встановленої максимальної сумарної заробітної плати, тобто. Е. Суми, що перевищують цей максимум, не враховуються.

Державні субсидії включають в себе внески до фондів обов'язкового соціального страхування за непрацюючих громадян, військовослужбовців та держслужбовців, дотації на покриття дефіциту цих фондів і податкові пільги.

Кошти обов'язкового соціального страхування використовуються у вигляді грошових виплат, фінансування соціальних послуг та надання пільгових благ. Основними як з соціально-економічним значенням, так і за обсягом ресурсів є грошові виплати. Вони представлені пенсіями і допомогами, яким властива цільова спрямованість за характером використання і контингенту одержувачів.

По лінії соціального страхування фінансуються послуги закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення, санаторно-курортних організацій з відновлення працездатності, проведенню оздоровчо-профілактичних заходів, професійних навчальних закладів та ін.

Особливість пільгових благ як форми використання коштів соціального страхування полягає в тому, що їх призначення пов'язано з отриманням конкретного матеріального блага або послуги. У силу цього пільгові блага займають проміжне положення між натуральним і грошовим розподілом. Це визначає таку рису пільг, як додатковість, т. Е. Можливість збільшення споживчих можливостей окремих груп населення (пільгові рецепти, путівки та ін.).

Класифікація виплат і послуг за функціональним призначенням передбачає їх розподіл за трьома групами:

  • 1. Виплати та послуги, що мають мету підтримати життєдіяльність людини: пенсії за віком, інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, вміст у будинках престарілих та ін.
  • 2. Виплати та послуги, обумовлені додатковими витратами у зв'язку з народженням і вихованням дітей: допомога у зв'язку з народженням дитини, оплата відпусток по догляду за нею до досягнення певного віку, допомоги на дітей.
  • 3. Виплати та послуги, що мають на меті відновити працездатність, пов'язані з медичною реабілітацією, навчанням і перенавчанням інвалідів, безробітних, жінок, які повертаються до трудової діяльності після декретної відпустки.
 
<<   ЗМІСТ   >>