Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз ліквідності балансу

Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність установи. Основна ознака ліквідності - формальне перевищення вартості оборотних активів над короткостроковими пасивами. І чим більше це перевищення, тим більш сприятливе фінансовий стан має започаткування з позиції ліквідності.

Актуальність визначення ліквідності балансу набуває особливого значення в умовах економічної нестабільності, а також при ліквідації установи внаслідок його банкрутства. Тут постає питання: чи достатньо у установи коштів для покриття його заборгованості. Така ж проблема виникає, коли необхідно визначити, чи достатньо у установи коштів для розрахунків з кредиторами, т. Е. Здатність ліквідувати (погасити) заборгованість наявними засобами. У даному випадку під ліквідністю мається на увазі наявність у установи оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Для соціальних установ показники ліквідності балансу актуальні у випадку, коли досліджувана організація знаходиться в приватному секторі економіки.

Для проведення аналізу ліквідності балансу установи статті активів групують за ступенем ліквідності - від найбільш швидко перетворюваних на гроші до найменш. Пасиви ж групують по терміновості оплати зобов'язань.

Угруповання активів і пасивів балансу для проведення аналізу ліквідності

АКТИВИ

ПАСИВИ

А1 - найбільш ліквідні активи

П1 - найбільш термінові зобов'язання

А2 - швидко реалізовані активи

П2 - короткострокові пасиви

А3 - повільно реалізовані активи

П3 - довгострокові пасиви

А4 - важко реалізовані активи

П4 - постійні масиви

Для оцінки ліквідності балансу з урахуванням чинника часу необхідно провести зіставлення кожної групи активу з відповідною групою пасиву.

  • 1. Якщо здійснимо нерівність А1> П1, то це свідчите платоспроможності організації на момент складання балансу. У організації достатньо для покриття найбільш термінових зобов'язань абсолютно і найбільш ліквідних активів.
  • 2. Якщо здійснимо нерівність А2> П2, то швидко реалізовані активи перевищують короткострокові пасиви і організація може бути платоспроможною в недалекому майбутньому з урахуванням своєчасних розрахунків з кредиторами, отримання коштів від продажу продукції в кредит.
  • 3. Якщо здійснимо нерівність А3> П3, то в майбутньому при своєчасному надходженні коштів від продажів і платежів організація може бути платоспроможною на період, рівний середньої тривалості одного обороту оборотних коштів після дати складання балансу.
  • 4. Виконання перших трьох нерівностей призводить автоматично до виконання умови А4 <П4. Воно свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості організації, наявності у неї власних оборотних коштів.

На основі зіставлення груп активів з відповідними групами пасивів виноситься судження:

o про поточної ліквідності, яка свідчить про платоспроможність (при виконанні нерівностей) або неплатоспроможності (при їх невиконанні) організації на найближчий

до розглянутого моменту проміжок часу: А1 + А2 ≥ П1 + П2; А4 ≤ П4;

  • o перспективної ліквідності - це прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів: А3П3; А4 ≤ П4. При виконанні тільки другої нерівності констатується недостатній рівень перспективної ліквідності;
  • o те, що баланс неліквідний: А4 ≥ П4.

Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним, більш детальним є аналіз платоспроможності за допомогою фінансових коефіцієнтів.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності (К тек.л.) показує, чи достатньо у установи коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Це основний показник платоспроможності установи. Коефіцієнт поточної ліквідності визначається за формулою:

У світовій практиці прийнято, що значення цього коефіцієнта повинно перебувати в діапазоні 1-2. Природно, існують обставини, за яких значення цього показника може бути і більше, проте якщо коефіцієнт поточної ліквідності більше 3, це, як правило, говорить про нераціональне використання коштів підприємства. Значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці говорить про неплатоспроможності підприємства.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (К Б.Л.), або коефіцієнт "критичної оцінки", показує, наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість. Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається за формулою:

У ліквідні активи установи включаються всі оборотні активи підприємства за винятком товарно-матеріальних запасів. Даний показник визначає, яка частка кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів, т. Е. Показує, яка частина короткострокових зобов'язань установи може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахункам. Рекомендоване значення даного показника - від 0,7 до 1,5.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) показує, яку частину кредиторської заборгованості установа може погасити негайно. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою:

Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2.

4. Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому рекомендується використовувати загальний показник ліквідності балансу (К общ.л.) установи, який показує відношення суми всіх ліквідних коштів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань (короткострокових, довгострокових, середньострокових), за умови що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з певними ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів та погашення зобов'язань. Загальний показник ліквідності балансу визначається за формулою:

Значення даного коефіцієнта повинно бути більше або дорівнює 1.

5. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (К обесп.с. С.) Показує, чи достатньо власних оборотних коштів у установи для його фінансової стійкості. Він визначається за формулою

Значення даного коефіцієнта повинно бути більше або дорівнює 0,1.

6. Коефіцієнт маневреності функціонального капіталу (К маневр.) Показує, яка частина функціонуючого капіталу укладена в запасах. Якщо цей показник зменшується, то це є позитивним фактом. Він визначається зі співвідношення

У ході аналізу ліквідності балансу кожний з розглянутих коефіцієнтів розраховується на початок і кінець звітного періоду. Якщо фактичне значення коефіцієнта не відповідає нормальному обмеження, то оцінити його можна по динаміці (збільшення або зменшення значення). Слід зазначити, що в більшості випадків досягнення високої ліквідності суперечить забезпеченню більш високої прибутковості. Найбільш раціональна політика полягає в забезпеченні оптимального поєднання ліквідності і прибутковості підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>