Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Організаційна структура і організаційний розвиток

Про рганізаціонная структура - це склад, взаємозв'язок і взаимоподчиненность самостійних управлінських підрозділів і окремих посад, які виконують функції управління; певна впорядкованість їх завдань, ролей, повноважень і відповідальності; «Скелет» організації, за допомогою якого встановлюються кордону структурних підрозділів та формальні зв'язки між ними. Управління в організації реалізується через її організаційну структуру, аналіз якої зі стратегічних позицій повинен давати відповіді на питання про те, чи сприяє вона стратегічним цілям організації, і які рівні задіяні в їх досягненні.

На формування організаційної структури впливає цілий ряд факторів. Відповідність організаційної структури розміром організації відбивається в кількості ієрархічних рівнів і особливості їх взаємодії: від лінійної структури для найпростіших організацій типу мануфактури до матричних структур, що застосовуються в разі комплексних проектів. Невеликі підприємства мають набагато менше проблем з організаційною структурою, оскільки за умови належної реалізації функцій їх виконання вимагає обмеженого числа працівників, що висуває на перший план проблеми, пов'язані з особистими особливостями керівника і працівників.

Географічне розташування підрозділів в різних регіонах призводить до збільшення кількості підрозділів у функціональній організаційній структурі, а з ростом самостійності регіональних підрозділів відбувається перехід до дивізіональної структурі. Вибір організаційної струкгур також визначає можливості технологічного оновлення, а число структурних одиниць і їх взаємне розташування багато в чому залежать від застосовуваної технології. Тип структури залежить і від ставлення керівництва - наскільки керівники та підлеглі готові до впровадження нових, більш складних організаційних структур: часто співробітники з рутинними функціями орієнтовані на прості структури, а висококваліфікований персонал, який виконує творчу роботу, віддає перевагу більш складні організаційні струюури, які передбачають більшу свободу дій .

Залежно від динамізму зовнішнього середовища визначається гнучкість організаційної структури: в умовах стабільного зовнішнього середовища частіше застосовуються механістичні структури, що володіють великою інерцією. У 1970-ті роки американський економіст І. Ансофф запропонував новий підхід до розуміння організаційних структур, що базується на тезі про існування тісної залежності між характером зовнішніх взаємозв'язків фірми і її поведінкою з одного боку, і її внутрішньою організацією - з іншого. Він вважав, що в залежності від того, наскільки динамічна зовнішнє середовище компанії, змінюється її внутрішня структура: від функціональної в умовах стабільних зв'язків до дивізіональної і матричної в умовах нестабільних зв'язків.

В основі організаційної структури будь-якої компанії лежить одна з базових організаційних структур, всю сукупність яких можна розділити на дві ipynnbi: ієрархічні й адаптивні. Ієрархічні організаційні структури характеризуються жорсткою соподчиненностью різних рівнів влади в компанії, формалізацією використовуваних правил і процедур, централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною відповідальністю. Головний принцип ієрархічних структур - поділ праці на окремі функції. До ієрархічним відносяться: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна структури. Адаптивні організаційні структури характеризуються розмитістю ієрархії управління, невеликою кількістю рівнів управління, гнучкістю структури влади, слабким чи помірним використанням формальних правил і процедур, децентралізацією прийняття рішень, широко обумовленою відповідальністю. Тут відсутній детальний поділ праці за видами робіт, що компенсується індивідуальною відповідальністю кожного працівника за загальні результати діяльності. До адаптивним відносяться проектні і матричні організаційні структури.

 
<<   ЗМІСТ   >>