Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ PROJECT EXPERT)

Опис програми Project Expert

Комп'ютерна програма Project Expert є ефективним інструментом для підготовки бізнес-планів, в якій реалізовані можливості корпоративної імітаційної моделі, що дозволяють вирішувати широкий крутий завдань стратегічного управління.

Вихідні дані, необхідні для побудови моделі підприємства, - це плани розвитку та оновлення основних засобів, плани збуту і виробництва, дані про всі види витрат і прогноз їх зміни, а також прогнози інфляції і курсів валют, використовуваних підприємством для грошових розрахунків. Рівень деталізації опису визначається самим користувачем. Модель може бути дуже узагальненої або ретельно пророблений в залежності від характеру завдань, які передбачається вирішувати з її допомогою.

За допомогою програми Project Expert можна вирішити такі завдання:

 • • розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в грошових коштах на перспективу;
 • • визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність залучення грошових коштів з різних джерел;
 • • розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначивши найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;
 • • програти різні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення чинників, здатних вплинути на його фінансові результати;
 • • сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільш поширені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і перспективної діяльності підприємства;
 • • підготувати бездоганно оформлений бізнес-план інвестиційного проекту, повністю відповідний міжнародним вимогам.

Програма складається з дев'яти розділів.

1. Розділ «Проект» призначений для введення загальної інформації про проект, настройки параметрів розрахунку і відображення даних. Створення нового проекту зазвичай починається з формування даних в цьому розділі програми.

Розділ складається з шести модулів (рис. 10.1).

Структура розділу «Проект»

Мал. 10.1. Структура розділу «Проект»

Заголовок. У момент першого звернення до цього модулю тут відображається інформація, введена при створенні проекту. У процесі роботи над проектом в ці дані можна вносити зміни.

Перелік продуктів. Продуктом можуть бути вироби промислового виробництва, послуги засобів розміщення, підприємств харчування, анімаційних установ, транспорту, зв'язку, фінансових, страхових установ, сервісні послуги, будь-яка матеріальна чи нематеріальна продукція, що має ринкову вартість. Для опису кожного продукту, виробництво якого передбачається проектом, необхідно підібрати підходящу одиницю виміру. Наприклад, обсяг послуг може вимірюватися в годинах або умовних одиницях. Правильний вибір одиниці виміру допоможе в подальшому при формуванні планів виробництва і збуту.

Текстовий опис. Цей модуль призначений для формування текстової частини проекту.

Відображення даних. Цей модуль призначений для вказівки масштабу представлення даних проекту і налаштування параметрів відображення підсумкових таблиць.

Налаштування розрахунку. Модуль призначений для завдання параметрів визначення показників ефективності проекту і ступеня деталізації результатів.

Захист проекту. Захист проекту від несанкціонованого доступу.

2. У розділі «Компанія» проводиться введення даних, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства сфери туризму на момент початку проекту.

Розділ складається з чотирьох модулів (рис. 10.2).

Структура розділу «Компанія»

Мал. 10.2. Структура розділу «Компанія»

Стартовий баланс. Модуль призначений для введення даних про фінансовий стан підприємства. У ньому детально описуються статті активів і пасивів балансу на дату початку проекту.

Модуль «Стартовий баланс» складається з трьох підрозділів: «Активи», «Пасиви» і «Баланс». Перемикання між цими підрозділами здійснюється вибором закладки у верхній частині діалогу. Дані по кожній з статей активів і пасивів підприємства на початок реалізації проекту вводяться в картки, які вибираються за допомогою закладок в лівій частині кожного з підрозділів діалогу. Введені дані відображаються в балансі підприємства, який можна переглянути, вибравши закладку «Баланс».

Підрозділ «Активи» містить наступні картки.

Заповнення картки «Грошові кошти» дозволяє врахувати кошти, що знаходяться на рахунку, в касі підприємства або видані співробітникам «під звіт». Кошти можуть бути введені як в першій, так і в другій валютах проекту.

У картці «Рахунки до отримання» вводяться дані про грошові кошти, які мають надійти на рахунок підприємства в результаті погашення дебіторської заборгованості. Рахунки до отримання можуть бути об'єднані в групи рахунків, у яких терміни погашення дебіторської заборгованості збігаються. Кошти можуть бути введені як в першій, так і в другій валютах проекту. Якщо є дебіторська заборгованість в інших валютах, то ці суми перед введенням необхідно перетворити в одну з валют проекту.

Картка «Запаси готової продукції» призначена для введення даних про готову і незавершеної продукції на дату початку проекту.

Якщо на момент початку проекту підприємство має на складі запаси сировини, матеріалів або комплектуючих, призначених для виробництва, їх слід описати в картці «Запаси комплектуючих».

Для правильного опису витрат слід враховувати витрати, вироблені до початку проекту. У картці «оплачені витрати» вказується сума таких витрат, частка, яка належить на період до початку проекту (% використання) і термін, протягом якого вони списуються на витрати (термін амортизації).

У картці «Земля» відбивається сумарна вартість земельних активів на дату початку проекту.

Вартість будівель, що знаходяться на балансі підприємства на момент початку проекту, наводиться в картці «Будівлі».

У картці «Обладнання» відображається вартість устаткування, що знаходиться на балансі підприємства на момент початку проекту. У таблицю, представлену в даній картці, слід ввести найменування обладнання, його балансову вартість на момент придбання, термін амортизації і відсоток зносу на дату початку проекту.

В балансі, в статті «Обладнання», буде вказана сумарна вартість активів цього виду за вирахуванням їх зносу на дату початку проекту.

Картка «Нематеріальні активи» відображає цінність нематеріальних активів (наприклад, авторські права, ціна фірми, торгові марки, особливі привілеї, ліцензії, формули, технології і т.п.), яка полягає в довгострокових правах і переваги, які вони дають власникові. Вони враховуються за вартістю придбання, тобто за сумою, що сплачена за них. На нематеріальні активи нараховується амортизація протягом терміну служби аналогічно основним засобам.

У картці «Незавершені інвестиції» вказуються незавершені, довгострокові інвестиційні витрати на створення активів (незавершене будівництво).

Якщо до моменту старту проекту суб'єкт господарювання має фінансові вкладення, то вони описуються в картці «Цінні папери». У ній наводяться назва фінансових вкладень, їх сума, термін повернення і процентний дохід. У тих випадках, коли термін зазначених тут вкладень перевищує 12 міс., Вони відображаються в балансі як «Інвестиції в цінні папери. Короткострокові вкладення (до 12 міс.) Показані в рядку «Банківські вклади та цінні папери».

Підрозділ «Пасиви» містить наступні картки.

У картці «Відстрочені податки» вказуються податкові зобов'язання підприємства, що утворилися до початку проекту, які необхідно погашати в період реалізації проекту.

У картці «Рахунки до оплати» вводяться дані про рахунки, пред'явлених підприємству до початку проекту, що потребують оплати в період реалізації проекту. Кожен з рахунків, на яких обліковується кредиторська заборгованість, характеризується найменуванням, сумою заборгованості і періодом погашення.

Картка «Кредити» містить дані про кредити, отриманих підприємством до початку проекту, погашення яких передбачається в період реалізації проекту. Картка «Позики» відкривається натисненням кнопки «Кредити» після вибору однойменної закладки. Картка «Позики» відображає не умови кредитного договору, а стан заборгованості на момент початку проекту. Ця дата відображається в таблиці і не доступна для редагування. Тут вводиться найменування кредитора, сума залишку кредиторської заборгованості в одній з валют і термін погашення позики. У нижній частині діалогу «Позики» вводяться дані про умови процентних платежів і повернення кредиту. Вибравши закладку «Виплата відсотків» можна вказати процентну ставку, момент початку і періодичність виплат, а також спосіб обліку процентних платежів при розрахунку прибутку. Річна процентна ставка по кредиту вказується в полі з прокруткою «Ставка».

Дані про акціонерний капітал підприємства на момент початку проекту заповнюються в картці «Акціонерний капітал».

Дані про сумарну величину резервних фондів та інших фондів спеціального призначення, створених підприємством до початку реалізації проекту, вводяться в картку «Резерви».

У картці «Нерозподілений прибуток» вказується сумарна величина прибутку, що не була розподілена (використана) в попередні періоди часу до початку проекту.

У картці «Отримані аванси» відображаються зобов'язання з постачання продукції, оплаченої покупцями. Введені тут дані відображаються в балансі в рядку «Отримані аванси». У міру погашення заборгованості дебетується рахунок «Отримані аванси» і кредитується рахунок «Нерозподілений прибуток».

У картці «Додатковий капітал» показується величина розбіжності між пасивами і активами стартового балансу, яка кваліфікується як додатковий капітал. Значення додаткового капіталу розраховується в відповідність з головним правилом балансу:

Сума Активів - сума зобов'язань + Власний капітал.

Власний капітал складається з акціонерного капіталу і прибутку. Додатковий капітал може виникнути тільки в результаті переоцінки активів або перегляду (зміни) значень і порядку погашення зобов'язань підприємства. У разі якщо для опису стартового балансу підприємства використовувалися тільки дані бухгалтерської звітності, тобто в якості значень вартості активів і зобов'язань приймалася тільки поточна балансова вартість, то сума додаткового капіталу буде дорівнює нулю.

Для оперативного перегляду інформації, що вводиться в модулі передбачена процедура відображення цих даних в балансі на початок проекту (розділ «Баланс»).

Банк. Система обліку. Модуль призначений для визначення основних правил обліку фінансової діяльності підприємства.

Структура компанії. Цей модуль необхідний в тих випадках, коли однією з цілей проекту є аналіз діяльності підрозділів компанії і оцінка їх вкладу в загальний фінансовий результат, слід описати внутрішню структуру компанії (підприємства) і ступінь участі кожного підрозділу (відділу) у виробництві окремих продуктів (послуг, робіт , товарів).

Рознесення витрат. Для аналізу ефективності роботи підрозділів компанії і визначення собівартості окремих видів товарів (послуг, робіт, товарів) необхідно описати походження всіх видів витрат і доходів, не пов'язаних з реалізацією продуктів. Для вирішення цього завдання і призначений даний модуль.

3. У розділі «Оточення» описується фінансово-економічне середовище, в якій планується реалізація проекту. Тут вводяться дані, що визначають зовнішні умови господарської діяльності туристського підприємства: параметри валют для розрахунків на внутрішньому і зовнішньому ринках, ставки рефінансування валют, показники інфляції, умови оподаткування (рис. 10.3).

Структура розділу «Оточення»

Мал. 10.3. Структура розділу «Оточення»

Розділ складається з чотирьох модулів, в яких вводяться дані про основну (національної) і додаткової (експортноімпортной) валютах проекту, ставкою рефінансування, а також інфляційному і податковому оточенні фінансових операцій проекту.

Валюта. Цей модуль призначений для вибору основної і другої (додаткової) валют проекту, одиниць виміру валют, а також вказівки їх курсового співвідношення на період дії проекту. В якості основної валюти проекту, як правило, вибирається національна валюта країни, в якій реалізується проект. Вибір другої валюти визначається характером експортно-імпортних операцій, передбачених проектом.

Облікова ставка. Цей модуль служить для введення щорічних значень ставки рефінансування в період дії проекту по кожній з валют. Встановлюється Центральним Банком Росії ставка рефінансування регулює вартість кредитних ресурсів на фінансовому ринку. Як макроекономічний фактор вона служить орієнтиром для визначення умов отримання кредитів.

Інфляція. Модуль забезпечує введення даних, що характеризують інфляційні чинники зовнішнього середовища, в якій реалізується проект. Оскільки інфляція діє нерівномірно на різні групи товарів, послуг, трудові ресурси, нерухомість, при розробці проекту слід прагнути оцінити тенденції ціноутворення по кожній з цих складових. Програма Project Expert 7 дає можливість побудувати узагальнений опис інфляційного середовища, в якому виділені найбільші об'єкти інфляції, або, в разі необхідності, деталізувати опис умов інфляції для кожного елемента господарської діяльності підприємства сфери туризму.

Податки. Цей модуль призначений для введення даних про податки на основні види діяльності, передбачені проектом, і формування узагальненої картини податкового оточення. Крім того, різні види податків можна визначити при формуванні плану збуту, описі витрат, інших надходжень і виплат у відповідних розділах програми.

4. У розділі «Інвестиційний план» можна скласти календарний графік початкових капітальних вкладень і підготовчих робіт. Тут можна визначити етапи робіт, вказати ресурси, необхідні для виконання цих етапів, і їх вартість, встановити взаємозв'язки між етапами, сформувати активи підприємства сфери туризму, описати способи і терміни амортизації активів (рис. 10.4).

Розділ містить три модулі.

Календарний план. Головний модуль розділу, в якому проводиться формування календарного плану, списку активів, складається опис використовуваних ресурсів, визначаються інші характеристики початкових інвестицій і підготовки виробництва. Тут можна створювати і видаляти етапи, встановлювати зв'язки між ними, описувати ресурси проекту і схему їх використання; звідси відкривається доступ до всіх інших діалогів розділу.

Вікно «Календарний план» складається з трьох основних частин (рис. 10.5).

У лівій частині вікна знаходиться ієрархічно організований список етапів. У ньому розміщені у вигляді електронної таблиці основні характеристики етапів.

У правій частині вікна «Календарний план» знаходиться вікно діаграми Гантта, на якому графічно відображені тимчасові характеристики етапів.

У нижній частині вікна «Календарний план» знаходиться інформація про поточний етапі. Тут представлені тимчасові характеристики етапу, а також список попередніх етапів і список ресурсів етапу.

Структура розділу «Інвестиційний план»

Мал. 10.4. Структура розділу «Інвестиційний план»

Календарний план проекту

Мал. 10.5. Календарний план проекту

Список активів. Модуль призначений для опису характеристик активів, сформованих в календарному плані.

Ресурси. Модуль, в якому визначається склад і порядок використання ресурсів, необхідних для проведення заходів, передбачених календарним планом.

5. В розділ «Операційний план» вводяться вихідні дані про реалізацію вироблених продуктів (послуг, робіт, товарів) і про витрати, які можуть бути віднесені до періоду виробничої діяльності підприємства. План основної діяльності, передбаченої проектом, спирається на прогноз обсягу продажу товарів (послуг, робіт, товарів), який в свою чергу ґрунтується на результатах дослідження ринку туристичних послуг. Для правильного опису витрат необхідні дані про технологію виробництва: потреби в продуктах, нормуванні праці, вартості ресурсів, споживаних у виробництві, а також прогноз цінових тенденцій на ці ресурси (рис. 10.6).

Структура розділу «Операційний план»

Мал. 10.6. Структура розділу «Операційний план»

Розділ містить п'ять модулів.

План збуту. У цьому модулі вводяться дані про обсяги та умови продажу товарів (послуг, робіт, товарів), тут же можуть встановлюватися тенденції зміни цін і спеціальні умови оподаткування.

Матеріали і комплектуючі. В даному модулі можна детально описати умови придбання всіх компонентів, що використовуються у виробництві продуктів.

План виробництва. Модуль призначений для опису виробничої програми підприємства. Тут вводиться інформація про прямі витрати виробничого періоду проекту і формується графік виробництва.

План по персоналу. Модуль призначений для опису загальних (постійних) витрат на заробітну плату працівників туристського підприємства. Дані про персонал поділяються на три групи: управління, виробництво, маркетинг. Кожна група поміщається у відповідній картці модуля. Такий поділ дозволяє деталізувати структуру витрат для цілей аналізу господарської діяльності.

Загальні витрати. Модуль призначений для введення постійних витрат. Величина витрат цього виду, званих також накладними витратами, не пов'язана безпосередньо з обсягом виробництва або реалізації. До загальних витрат відносяться, наприклад, витрати на комунальне обслуговування, оренду приміщень і обладнання, ремонтні роботи, утримання транспорту, рекламу і т.п.

Для деталізації структури витрат вони поділяються на три групи: управління, виробництво, маркетинг. Дані кожної з цих груп містяться у відповідній картці модуля «Загальні витрати».

6. Розділ «Фінансування» призначений для підготовки плану фінансової діяльності підприємства. Тут можна описати умови залучення фінансових ресурсів, порядок обслуговування заборгованості та розрахунків з акціонерами, а також визначити умови розміщення вільних грошових коштів і використання прибутку підприємства (рис. 10.7).

Структура розділу «Фінансування»

Мал. 10.7. Структура розділу «Фінансування»

В розділ входять вісім модулів.

Акціонерний капітал. Модуль призначений для опису умов фінансування проекту за допомогою продажу акцій підприємства. Беручи участь в проекті в якості акціонера, інвестор набуває певну кількість акцій, що дають йому право на частку прибутку, пропорційну розміру його внеску. Крім опису умов придбання та характеристики придбаного пакета акцій діалог дозволяє провести підбір кількості звичайних акцій, що надаються інвестору (частку в акціонерному капіталі підприємства) в залежності від висунутих ним вимог щодо терміну і ефективності (нормі рентабельності) інвестицій.

Позики. Модуль призначений для опису схеми залучення позикового капіталу для фінансування проекту.

Лізинг. Лізинг як джерело фінансування може становити великий інтерес при розробці інвестиційного проекту. Незважаючи на різноманітність можливих умов, лізингову операцію можна розглядати як розширену угоду про оренду. Однак на відміну від «чистої» оренди лізинговий контракт нерідко передбачає більш великі взаємні зобов'язання сторін.

Інвестиції. Одним з важливих інструментів управління капіталом є інвестиційні вкладення - розміщення тимчасово вільних грошових коштів в альтернативні проекти. Вільний залишок готівки може принести додатковий дохід, якщо вкласти кошти в цінні папери, помістити на банківський депозит або видати позику ефективно працюючому підприємству. Для опису подібних операцій призначений модуль «Інвестиції».

Інші надходження. Модуль призначений для опису фінансових операцій, не пов'язаних з прямим залученням акціонерного і позикового капіталу або опису позареалізаційних операцій.

Інші виплати. Модуль призначений для опису фінансових операцій, не пов'язаних з прямим залученням акціонерного і позикового капіталу або опису позареалізаційних операцій.

Розподіл прибутку. Чистий прибуток, що отримується після виплати податків, належить власникам підприємства, які мають право приймати рішення про її використання. Порядок розподілу чистого прибутку та описується в даному модулі.

Пільги по податку на прибуток. У цьому модулі вказується частка прибутку, що звільняється від оподаткування. При розробці плану фінансування повинні бути вирішені наступні завдання:

 • • забезпечення надходжень грошових коштів в обсязі, достатньому для реалізації проекту. Іншими словами, баланс грошових коштів повинен бути невід'ємним в кожен момент діяльності підприємства;
 • • забезпечення такого обсягу залученого капіталу, який би не перевищував потреби фінансування проекту, щоб обмежити витрати на оплату фінансових ресурсів (виплати відсотків і дивідендів);
 • • реальна оцінка вартості залученого капіталу. При цьому можна спиратися на пропозиції конкретних інвесторів або дані аналізу фінансового ринку. В останньому випадку для створення схеми фінансування проекту, привабливою як для інвесторів, так і для підприємства, необхідно враховувати прибутковість і надійність різних фінансових інструментів, які можуть розглядатися в якості альтернативних фінансових вкладень;
 • • розгляд несприятливих сценаріїв, при яких потреба в фінансуванні може виявитися більше розрахункової в результаті зростання інфляції, виникнення додаткових витрат або дії інших факторів. До розробки схеми фінансування проекту можна приступати лише після завершення формування інвестиційного плану і виробничої програми підприємства, коли визначені всі джерела надходжень і витрат.
 • 7. У розділі «Результати» здійснюються оформлення та перегляд вихідних даних, підготовлених програмою (рис. 10.8). Результати моделювання діяльності підприємства відбиваються у фінансових звітах, таблицях і графіках. Ці матеріали разом з пояснювальним текстом входять у бізнес-план, підготовку якого забезпечує Project Expert 7.
Структура розділу «Результати»

Мал. 10.8. Структура розділу «Результати»

Розділ містить дев'ять модулів.

Прибутки-збитки. Звіт про прибутки і збитки дозволяє визначити, з яких складових складається прибуток підприємства. Структура звіту відображає порядок розрахунку прибутку. Результати кожного кроку розрахунків поміщаються в відповідних рядках таблиці «Прибутки-збитки».

Валовий обсяг продажів дорівнює сумі надходжень від продажу продукції за вирахуванням ПДВ. У розрахунок прибутку не входять інвестиційні витрати на придбання активів та доходи від продажу основних засобів. Чистий обсяг продажів дорівнює валовим обсягом продажів за вирахуванням втрат і податків з продажу. Валовий прибуток визначається як різниця чистого обсягу продажів і прямих витрат.

Прибуток до виплати податку утворюється після вирахування з валового прибутку податку на майно, постійних витрат, амортизації, відсотків по кредитах, інших витрат і збитків попередніх періодів. До прибутку додається сума інших доходів, наприклад відсотків за вкладами, доходів від продажу цінних паперів і т.п.

Оподатковуваний прибуток складається з суми прибутку до виплати податків, суми витрат, віднесених на прибуток і прибутку від курсової різниці.

У розрахунок прибутку не входять джерела фінансування. Так, надходження позикових коштів не включається до розрахунку як дохід, а повернення кредиту не входить в статті витрат. При цьому виплата відсотків за кредит враховується в розрахунках, і може ставитися на витрати або на чистий прибуток.

Чистий прибуток виходить після вирахування з оподатковуваного прибутку податку на прибуток (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Приклад побудови звіту про прибутки і збитки

Арифметичні дії до статей

Найменування статті

показники

+

Об'єм продажу

про " р

-

Змінні витрати:

І

ГА пров

=

Валовий прибуток

п "

-

Операційні (загальні) витрати

І про

-

Відсотки за кредитами

До%

-

Амортизаційні відрахування

А

=

Операційний прибуток

П 0

-

Податок на прибуток 29%

н

=

Чистий прибуток

П ч

Базою для розрахунку податку на прибуток є оподатковуваний прибуток, зменшена на частку прибутку, звільненого від оподаткування, яка встановлюється в діалозі «Пільги по податку на прибуток» в розділі «Фінансування».

Аналіз звіту про прибутки і збитки дозволяє визначити структуру доходів і витрат компанії, отримати об'єктивну оцінку її виробничої та комерційної діяльності.

Кеш-фло. Звіт про рух грошових коштів, або «Кеш-фло» (від англ. Cash Flow), показує грошові надходження і виплати, пов'язані з основними статтями доходів і витрат.

Звіт про рух грошових коштів містить три підрозділи, що відповідають основним напрямам діяльності компанії: кеш фло від операційної діяльності; кеш-фло від інвестиційної діяльності; кеш-фло від фінансової діяльності.

У підрозділі «Кеш-фло від операційної діяльності» представлені грошові надходження і виплати, пов'язані з виробництвом, реалізацією товарів (послуг, робіт, товарів), розрахунками по податках, операціями з розміщення тимчасово вільних грошових коштів. Виробничі витрати об'єднані в дві групи: «Сумарні прямі витрати» і «Сумарні постійні витрати».

Підрозділ «Кеш-фло від інвестиційної діяльності» відображає рух грошових коштів, пов'язаних з інвестиційним періодом реалізації проекту.

Підрозділ «Кеш-фло від фінансової діяльності» відображає надходження і виплати грошових коштів за операціями, пов'язаними з фінансуванням проекту.

Дві підсумкові рядки «Кеш-фло» відображають баланс готівки на початок і кінець кожного періоду. Баланс готівки дозволяє судити про можливості підприємства сфери туризму генерувати достатню кількість коштів для покриття зобов'язань. У разі дефіциту коштів потрібне залучення додаткових джерел фінансування у вигляді позикового або акціонерного капіталу (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Приклад побудови звіту про рух грошових коштів

№ п / п і арифметичні дії зі статтями

Найменування статті

показники

1

Об'єм продажу

про " р

2

змінні витрати

^ ПСР

3

Операційні (загальні) витрати

ІОБ

4

інші надходження

ПДР

5

інші виплати

РДР

6

Відсотки за кредитами

К *

7

Податки та інші виплати

н

8 = 1-2-3 + 4-5-6-7

Кеш-фло від виробничої діяльності

CF n р

9

Виплати на придбання активів

ва

10

Надходження від продажу активів

П а

11 = 10-9

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

РЄ " Н

12

Акціонерний капітал

АК

13

Позиковий капітал

ЗК

14

Виплати в погашення позик

вз

15

виплати дивідендів

вд

16 = 12 + 13-14-15

Кеш-фло від фінансової діяльності

СЕФ "н

17 = 18 (Т-1)

Кеш-баланс на початок періоду

СВ «. 1

18 = 8 + 11 + 16 + 17

Кеш-баланс на кінець періоду

CB t

Слід зауважити, що модуль «Кеш-фло» відображає грошові потоки, які повністю визначаються параметрами, заданими користувачем в процесі введення даних. При цьому Project Expert 7 використовується як інструмент проектування грошових потоків.

Таблиця «Кеш-фло» може відображати дисконтовані грошові потоки, якщо встановити позначку на пункті «Дисконтування» вспли-

вающего меню, яке відкривається клацанням правої кнопки миші по таблиці. Ставки дисконтування грошових потоків проекту (в першій і другій валютах) встановлюється в діалозі «Налаштування розрахунку» розділу «Проект».

Баланс. Цей модуль відображає структуру активів, зобов'язань і власних коштів підприємства на кожному етапі реалізації проекту.

Звіт про використання прибутку. В даному модулі відбивається структура розподілу прибутку, одержуваної підприємством сфери туризму в ході реалізації проекту.

Деталізація результатів. Модуль відкриває доступ до перегляду таблиць, що містять детальну інформацію про різні сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. Таблиці деталізації дозволяють більш детально проаналізувати зміст фінансових звітів і деяких інших даних про діяльність підприємства.

Таблиці користувача. Програма Project Expert 7 забезпечує користувача інструментами для самостійного формування необхідних йому фінансових звітів. Це завдання вирішується в модулі «Таблиця користувача».

Графіки. Project Expert 7 має широкі можливості для графічного відображення даних і результатів фінансового аналізу. За допомогою цього модуля здійснюється побудова і виведення на друк.

Звіт. На завершальному етапі роботи над проектом виконується підготовка звіту, в який включаються вихідні дані, підготовлені в різних розділах програми, результати розрахунків і текстова інформація. Це завдання вирішується за допомогою даного модуля, що забезпечує різноманітні можливості оформлення і друку вихідних документів. Робота з цим модулем починається в модулі «Список звітів».

Експертне заключення. Модуль служить для автоматизації роботи користувача при аналізі проектів. За допомогою цього модуля можна створювати експертні висновки щодо проекту.

8. У розділі «Аналіз проекту» міститься набір різноманітних інструментів для дослідження фінансової ефективності розробленого проекту. Тут можна вивчити динаміку фінансових коефіцієнтів, розглянути показники ефективності інвестицій, досліджувати чутливість проекту і його стійкість до змін випадкових чинників, оцінити ефективність роботи кожного підрозділу компанії і визначити прибутковість проекту для його учасників (рис. 10.9).

Розділ складається з дев'яти модулів.

Фінансові показники. У практиці фінансового аналізу широкого поширення мають показники, які відіграють роль індикаторів ліквідності, стійкості, рентабельності, ділової активності підприємства:

 • • показники ліквідності характеризують здатність компанії погашати короткострокові зобов'язання;
 • • показники ділової активності дозволяють оцінити ефективність використання коштів підприємства;
 • • показники структури капіталу, звані також показниками платоспроможності, характеризують можливості підприємства забезпечувати погашення довгострокових зобов'язань, зберігаючи свої довгострокові активи. Достатній рівень платоспроможності підприємства забезпечує захищеність його від банкрутства. Для розрахунку показників цієї групи використовуються середні значення даних балансу за період;
 • • коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність підприємства;
 • • інвестиційні показники характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства. Показники цієї групи розраховуються за підсумками року.
Структура розділу «Аналіз проекту»

Мал. 10.9. Структура розділу «Аналіз проекту»

Аналіз всієї сукупності фінансових показників в динаміці і порівняння їх з аналогічними оцінками діяльності інших підприємств сфери туризму, що діють в порівнянних умовах, дозволяє зробити обґрунтовані висновки про фінансове становище підприємства та перспективи його розвитку.

Програма Project Expert 7 виконує розрахунок фінансових показників підприємства на протязі всього періоду реалізації проекту і представляє результати у вигляді таблиці, яку можна переглядати на екрані, виводити на друк, відображати у вигляді графіків або діаграм.

Ефективність інвестицій. Одним з головних інструментів аналізу інвестиційного проекту є показники ефективності інвестицій. Результати розрахунку цих показників відображаються у вікні «Ефективність інвестицій» даного модуля.

Проект характеризують такі основні показники.

 • 1. Ставка дисконтування дозволяє порівняти проект з альтернативними можливостями вкладення грошей. В якості такої альтернативи зазвичай розглядають банківські депозити або вкладення в державні цінні папери. При розрахунку показників ефективності грошові потоки дисконтуються. Тим самим враховується зміна вартості грошей з плином часу. Ставка дисконтування грає роль фактора, узагальнено характеризує вплив макроекономічного середовища та кон'юнктуру фінансового ринку.
 • 2. Період окупності РВ (Payback period) - це час, необхідний для покриття початкових інвестицій за рахунок чистого грошового потоку, що генерується інвестиційним проектом, тобто РВ показує, через який термін повністю повернуться (окупляться) грошові кошти, за рахунок яких фінансується проект. Дохід від використання коштів у проекті може бути отриманий тільки після завершення періоду окупності. Обов'язкова умова реалізації проекту: період окупності повинен бути менше тривалості проекту.
 • 3. Дисконтований період окупності DPB (Discounted payback period) визначає час, необхідний для покриття початкових інвестицій за рахунок дисконтируемой чистого грошового потоку. Цей показник дає більш реалістичну оцінку періоду окупності, ніж РВ, за умови коректного вибору ставки дисконтування.
 • 4. Середня норма рентабельності ARR (Average rate of return) являє собою середній річний дохід, який можна отримати від реалізації проекту.
 • 5. Чистий приведений дохід NPV (Net present value) являє абсолютну величину доходу від реалізації проекту з урахуванням очікуваної зміни вартості грошей. Обов'язкова умова реалізації проекту: чистий приведений дохід повинен бути невід'ємним.
 • 6. Індекс прибутковості PI (Profitability index) показує, у скільки разів дохідність на вкладений в проект капітал перевершує прибутковість альтернативного розміщення коштів під відсоток, рівний р Обов'язкова умова реалізації проекту: індекс прибутковості повинен бути більше 1.
 • 7. Внутрішня норма рентабельності IRR (Internal rate of return) показує, при якій альтернативної ставкою прибутковості прибутковість використання грошових коштів в проект буде дорівнює прибутковості альтернативного розміщення в надійне джерело доходу (наприклад, в банк). Проект вважається прийнятним, якщо розраховане значення IRR не нижче необхідної норми рентабельності, яка визначається інвестиційною політикою компанії.
 • 8. Модифікована внутрішня норма рентабельності MIRR (Modified internal rate of return) показує, при якому відсотку прибутковості (обчислювальному за складною схемою) банківського депозиту вкладення початкового капіталу в банк привело в кінці горизонту розрахунку до точно такого ж ефекту, який очікується від вкладення капіталу в проект і розміщення утворюються вільних грошових коштів на банківський депозит.

Доходи учасників. Для акціонерів і кредиторів підприємства ефективність проекту визначається співвідношенням вкладених ними коштів та отриманих доходів. В даному модулі показується аналіз доходів учасників фінансування проекту.

Аналіз чутливості. Одним із завдань аналізу проекту є визначення чутливості показників ефективності до змін різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, в якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище «запас міцності» проекту - тим краще він захищений від коливань різних факторів, що впливають на результати реалізації проекту. В даному модулі виконується дослідження чутливості проекту до можливих змін параметрів.

Аналіз беззбитковості. Модуль дозволяє провести аналіз беззбитковості проекту за наступними показниками:

 • • точка беззбитковості (в у.о.);
 • • точка беззбитковості (в основній валюті);
 • • запас фінансової міцності (в основній валюті);
 • • запас фінансової міцності (у відсотках);
 • • операційний важіль.

Монте Карло. В даному модулі виконується дослідження впливу випадкових факторів на результати реалізації проекту.

Створений проект є, по суті, прогнозом, який показує, що при певних значеннях вихідних даних можуть бути отримані розрахункові показники ефективності господарської діяльності. Однак будувати свої плани на такому жорстко заданому прогнозі дещо ризиковано, оскільки навіть незначна зміна вихідних даних може привести до абсолютно несподіваних результатів. Адже успіх реалізації проекту залежить від багатьох змінних величин, які вводяться в опис в якості вихідних даних, але в дійсності не є повністю контрольованими параметрами.

До числа таких параметрів відносяться наступні показники: обсяг реалізації, ціна продукції, суми витрат, величина податків, рівень інфляції та ін. Всі ці величини можна розглядати як випадкові фактори, що впливають на результат проекту. Мета аналізу полягає у визначенні ступеня впливу випадкових факторів на показники ефективності проекту. Це завдання вирішується за допомогою методу Монте-Карло.

Аналіз змін. Модуль призначений для аналізу двох станів проекту: збереженого і поточного.

Доходи підрозділів. Звіт відображає структуру доходів і витрат, пов'язаних з діяльністю окремих підрозділів і виробництвом кожного продукту (послуги, робіт, товарів).

Оцінка бізнесу. В даному модулі можлива оцінка вартості бізнесу в пост прогнозний період з використанням різних методів.

9. Розділ «Актуалізація» призначений для здійснення контролю за ходом виконання проекту. Тут можна ввести актуальні дані про фактичні надходження і виплати, переглянути актуалізований звіт про рух грошових коштів та отримати звіт про неузгодженості планованих і фактичних грошових потоків (рис. 10.10).

Структура розділу «Актуалізація»

Мал. 10.10. Структура розділу «Актуалізація»

Розділ містить три модулі.

Актуалізація. У цьому модулі вводяться фактичні дані про рух грошових коштів в ході реалізації проекту.

Актуалізований кеш-фло. В даному модулі відбувається розрахунок кеш-фло з урахуванням змін, що сталися з початку реалізації проекту.

Неузгодженість кеш-фло. Даний модуль використовується для аналізу відповідності фактичних і планованих грошових потоків.

 
<<   ЗМІСТ   >>