Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

Існують численні методи аналізу ризиків, що дозволяють керівництву туристських підприємств приймати рішення в умовах невизначеності. Один з них - імовірнісний метод.

Імовірнісний метод аналізу вимагає, щоб фахівець, який приймає інвестиційні рішення, міг передбачити безліч можливих результатів реалізації інвестиційного туристського проекту і оцінювати ймовірність настання передбачуваного або досліджуваного події. Основою для імовірнісного аналізу служать експертні оцінки фахівців, що володіють знаннями і досвідом роботи в туристській індустрії з досліджуваної проблеми.

Імовірнісний аналіз дозволяє уникнути як занадто оптимістичних, так і песимістичних оцінок.

Такий аналіз вимагає багатьох обчислень, для їх скорочення часто використовується спрощений підхід до проведення імовірнісного аналізу.

Розглянемо такий спрощений підхід до проведення імовірнісного аналізу на наступному прикладі.

приклад

Імовірнісний аналіз інвестицій і чистого доходу.

Припустимо, що витрати на реалізацію інвестиційного проекту складають 200 тис. Руб., Дисконтований дохід від реалізації інвестиційного проекту в перші п'ять років його функціонування складе 35 тис. Руб., В розрахунку на рік і в другі п'ять років - 45 тис. Руб. також в розрахунку на рік.

Однак ця оцінка оптимістична і вірна для випадку, якщо ціни не зміняться (варіант А).

Прогнозний варіант показав, що за розрахунковий період ціни на необхідні послуги і ресурси підвищаться, внаслідок чого зростуть інвестиційні витрати і поточні витрати. На основі цієї песимістичної оцінки можна очікувати, що інвестиційні витрати зростуть до 250 тис. Руб.

У зв'язку із зростанням поточних витрат дисконтований дохід в перші п'ять років реалізації проекту складе 30 тис. Руб. в розрахунку на рік і в другі п'ять років - 40 тис. руб. в розрахунку на рік (варіант Б).

Для аналізу зведемо всю інформацію в табл. 8.1.

Імовірність прогнозування інвестицій і доходів

Таблиця 8. 7

показники

варіант А

варіант Б

1. Інвестиції, тис. Руб.

200

250

2. Імовірність,%

50

50

3. Дисконтований дохід, тис. Руб .:

а) за перші п'ять років

175

150

в розрахунку на рік

35

30

б) за другі п'ять років

225

200

в розрахунку на рік

45

40

4. Імовірність,%

50

50

Очікувані (ймовірні) значення інвестицій та дисконтованого доходу представлені в табл. 8.2.

Очікувані величини інвестицій і доходів

Таблиця 8.2

показники

Прогнозні значення, тис. Руб.

Коефіцієнт вірогідності,%

Розрахункові суми (гр. 1 X х гр. 2/100), тис. Руб.

Очікувані величини (сума варіантів А і Б по гр. 3, 4), тис. Руб.

1

2

3

4

Інвестиції: а) варіант А

200

50

100

б) варіант Б

250

50

125

225

Дисконтований дохід в розрахунку на рік за перші п'ять років: а) варіант А

35

50

17,5

б) варіант Б

30

50

15,0

32,5

Дисконтований дохід в розрахунку на рік за другі п'ять років: а) варіант А

45

50

22,5

б) варіант Б

40

50

20,0

42,5

Дисконтований дохід за перші п'ять років: а) варіант А

175

50

87,5

б) варіант Б

150

50

75,0

162,5

У цьому прикладі очікувані витрати інвестицій збільшилися на 25 тис. Руб. в порівнянні з варіантом А (оптимістичною оцінкою). У той же час поточна вартість в розрахунку на рік за перші п'ять років зменшився на 2,5 тис. Руб. і ще на 2,5 тис. руб. за другі п'ять років. В результаті виявилося, що реальний термін окупності складе 7, а не 6 років, як було за оптимістичним прогнозом.

В реальних умовах управління туристської фірмою часто виникають такі ринкові ситуації, коли попит на окремі види туристської продукції то підвищується, то падає (так звані особливості сезонних коливань в туризмі). У зв'язку з цим, як правило, чиста теперішня вартість відповідно збільшується або зменшується в порівнянні з тим, що було передбачено в проекті.

приклад

Оцінка ризиків інвестиційного проекту методом ймовірностей.

Туристська фірма розглядає інвестиційний проект, в якому при найбільш вірогідному результаті чистий дисконтований дохід повинен скласти 30 000 тис. Руб. Керівник туристської фірми не задоволений результатами економічних розрахунків і хоче встановити можливість настання інших випадків. З цією метою була створена група експертів для проведення додаткових досліджень. Група експертів встановила наступне (табл. 8.3).

Таблиця 8.3

Можливі варіанти проектних результатів

можливі наслідки

імовірність

Чистий дис-

зважена чиста

настання

контірованная

дисконтована

подій,%

вартість,

вартість (гр. 1 X

тис. руб.

гр. 2/100), тис. Руб.

1

2

3

оптимістичний

10

40 000

4000

Найбільш ймовірний (передбачений в проекті)

50

30 000

15 000

песимістичний

40

-20 000

-8000

Сумарна величина чистої поточної вартості

11 000

Результати аналізу показують, що існує висока ймовірність настання набагато більш гіршого результату. Про це свідчить песимістичний результат, при якому виходить від'ємне значення чистої поточної вартості. Незважаючи на це проект можна прийняти, так як сумарний чистий дисконтована вартість склад ляет 11 000 тис. Руб., Хоча вона і значно менше значення, передбаченого в інвестиційному проекті.

Представлені методи аналізу ймовірності ризику дозволяють підвищити точність інвестиційних розрахунків по визначенню необхідної норми прибутку від інвестиційних витрат, необхідних для реалізації проекту.

Метод ймовірностей результатів при оцінці ефективності інвестиційних проектів досить складний. Застосування цього методу вимагає від фахівців, які приймають рішення, глибокого знання туристського ринку і предмета дослідження. Слабким місцем цього методу є його суб'єктивність. Різні оцінки можливих результатів подій можуть призвести до абсолютно протилежних результатів при прийнятті рішення про доцільність інвестиційного туристського проекту.

Застосування різних методів для оцінки рівнів ризиків, а також при аналізі інвестицій передбачає використання кількісних показників рівня ризику. Відомі різні показники оцінки рівня інвестиційних ризиків:

 • 1) дисперсія показника оцінки ефективності туристських інвестицій (наприклад, дисперсія прибутковості, ЧПС і т.д.);
 • 2) середньоквадратичне відхилення (стандартне відхилення);
 • 3) коефіцієнт варіації;
 • 4) середній очікуваний збиток (розрахований за розподілом ймовірностей ЧПС) і нормований очікуваний збиток (НОУ), який визначається як відношення середнього очікуваного збитку до середньої очікуваної величини ЧПС;
 • 5) (3-коефіцієнт - показник рівня систематичного ризику;
 • 6) показники граничного рівня (точка беззбитковості, або, інакше, точка самоокупності витрат, фінансового важеля і ін.) - застосовуються для суб'єктивної оцінки рівня ризику, а також в поєднанні з передбачуваним стандартним відхиленням цільового показника (наприклад, відхилення обсягу продажів у порівнянні з його критичним значенням) використовуються для кількісної оцінки рівня ризику. Метод аналізу факторів ризиків з розрахунком точки беззбитковості і динамічності доцільно використовувати при оцінці тих проектів, які знаходяться в межах профільної діяльності туристської фірми, і при цьому не відбувається істотних змін у структурі видів діяльності і в структурі джерел фінансування, а також у вартості окремих видів капіталу , що залучаються для реалізації проекту. Метод точки беззбитковості і динамічності доцільно використовувати при аналізі ризиків, що виникають на стадіях експлуатації (виробництва) та реалізації туристської продукції, а також при аналізі макроекономічних ризиків, таких, наприклад, як зміни нормативно-законодавчих актів з питань оподаткування, прибутку, визначення складу витрат, включаються в собівартість, та ін .;
 • 7) коефіцієнти ризику - кількісні міри ризику, пов'язаного зі структурою капіталу, доходів (наприклад, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт операційного ризику);
 • 8) витрати, зумовлені фактором невизначеності (очікувані втрати прийняття інвестиційного проекту (збитки) в разі його відхилення, розраховані за розподілом ймовірностей ЧПС);
 • 9) ймовірність несприятливого результату (оцінюється по розподілу ймовірності цільового показника ефективності).

Слід зазначити, що дані методи аналізу ризиків, що дозволяють керівництву туристських підприємств приймати рішення в умовах невизначеності, ще не містять достатньо обґрунтованих правил, що дозволяють повністю уникнути ризику.

Це пояснюється тим, що розроблені до теперішнього часу методи аналізу ризику базуються на досить абстрактних концепціях, які дуже складно на практиці представити в точної кількісної формі.

Для підвищення надійності аналізу невизначеності досить актуальне значення має класифікація інвестиційних ризиків, як за стадіями реалізації інвестиційного проекту, так і за можливостями запобігання ризикам. Вирішення цієї проблеми, а також правильний вибір методу аналізу інвестиційних ризиків з урахуванням їх конкретного змісту і місця реалізації інвестиційного проекту дозволить суттєво підвищити обгрунтованість оцінок ефективності інвестицій.

 
<<   ЗМІСТ   >>