Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНЦЕПЦІЯ В-КОЕФІЦІЄНТА

Теорія портфеля (portfolio theory) - теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою статистичних методів і здійснюються найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку [2]. Ця теорія включає в себе чотири основних елементи:

 • • оцінку активів (Security Valuation);
 • • інвестиційні рішення (Asset Allocation Decision);
 • • оптимізація портфеля (Portfolio Optimization);
 • • оцінку результатів (Performance Measurement).

У процесі управління інвестиційним портфелем менеджер постійно стикається із завданням відбору нових інструментів і аналізу можливості їх включення в портфель. Якими ж методами можна це робити? Існує кілька способів, однак найбільшу популярність здобула модель оцінки дохідності фінансових активів (Capital Asset Pricing Model - САРМ), що погоджує систематичний ризик і прибутковість портфеля.

Як і будь-яка теорія фінансів, модель САРМ супроводжується рядом передумов, які в акцентованому вигляді були сформульовані М. Дженсеном і опубліковані ним у 1972 р Ці передумови такі:

 • 1. Основною метою кожного інвестора є максимізація можливого приросту свого багатства на кінець планованого періоду шляхом оцінки очікуваних доходностей і середньоквадратичних відхилень альтернативних інвестиційних портфелів.
 • 2. Всі інвестори можуть брати і давати позики необмеженого розміру за деякою безризиковою процентною ставкою, при цьому не існує обмежень на "короткі" продажі будь-яких активів.
 • 3. Всі інвестори однаково оцінюють величину очікуваних значень прибутковості, дисперсії і коваріації всіх активів; це означає, що інвестори перебувають в рівних умовах щодо прогнозування показників.
 • 4. Всі активи абсолютно подільні і абсолютно ліквідні (тобто завжди можуть бути продані на ринку за існуючою ціною).
 • 5. Не існує трансакційних витрат.
 • 6. Не приймаються до уваги податки.
 • 7. Всі інвестори приймають ціну як екзогенно задану величину (тобто вони вважають, що їх діяльність з купівлі та продажу цінних паперів не впливає на рівень цін на ринку цих паперів).
 • 8. Кількість всіх фінансових активів заздалегідь визначено і фіксовано.

Слід зазначити, що багато хто з сформульованих передумов носять виключно теоретичний характер і не можуть бути виконані на практиці.

Логіка моделі полягає в наступному. Ставиться завдання знайти взаємозв'язок між очікуваною прибутковістю (у) і ризиком цінного папера (х), тобто побудувати функцію у = / (х).

Побудова грунтується на наступних очевидних міркуваннях:

 • • прибутковість цінного паперу пов'язана з властивим їй ризиком прямим зв'язком;
 • • ризик характеризується деяким показником р;
 • • «середньої» цінним папером, тобто папері, що має середні значення ризику і прибутковості, відповідають Р = 1 і прибутковість кт;
 • • є безризикові цінні папери зі ставкою / cr / і р = 0.

Модель САРМ дозволяє спрогнозувати прибутковість фінансового

активу; в свою чергу, знаючи цей показник і маючи дані про очікувані доходи з цього активу, можна розрахувати його теоретичну вартість. Невипадково модель САРМ називають ще моделлю ціноутворення фінансових активів.

Систематичний ризик в рамках моделі САРМ вимірюється за допомогою (3-коефіцієнтів (бета-коефіцієнтів). Кожен вид цінного паперу має власний P-коефіцієнт, що представляє собою індекс прибутковості даного активу по відношенню до прибутковості в середньому на ринку цінних паперів. Значення показника Р розраховується за статистичними даними для кожної компанії, що котируються свої цінні папери на біржі, і періодично публікується в спеціальних довідниках. для кожної компанії Р змінюється з плином часу і залежить від багатьох факторів, зокрема що мають відношення до характеристики діяльності компанії з позиції довгострокової перспективи. Очевидно, що сюди відноситься, перш за все, показник рівня фінансового левериджу, що відображає структуру джерел коштів: при інших рівних умовах, чим вище частка позикового капіталу, тим більше ризикова компанія і тим вище її р .

В цілому по ринку цінних паперів P-коефіцієнт дорівнює одиниці; для окремих компаній він коливається близько одиниці, причому більшість Р коефіцієнтів знаходиться в інтервалі від 0,5 до 2,0 Інтерпретація P-коефіцієнта для акцій конкретної компанії полягає в наступному:

 • • Р = 1 означає, що акції даної компанії мають середню ступінь ризику, що склалася на ринку в цілому;
 • • Р <1 означає, що цінні папери даної компанії менш ризиковані, ніж в середньому на ринку (так, Р = 0,5 означає, що дана цінний папір в два рази менш ризикована, ніж в середньому на ринку);
 • • Р> 1 означає, що цінні папери даної компанії більш ризиковані, ніж в середньому на ринку.

Таким чином, збільшення (3-коефіцієнта в динаміці означає, що вкладення в цінні папери даної компанії стають більш ризикованими, і навпаки (зниження (3-коефіцієнта в динаміці означає, що вкладення в цінні папери даної компанії стають менш ризикованими).

Концепція САРМ є вельми корисною, що має фундаментальне значення в концептуальному плані. Модель логічно відображає поведінку інвестора, який прагне максимізувати свій дохід при заданому рівні ризику.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Що таке таке «портфельні інвестиції», і в чому їх особливість?
 • 2. У чому полягає змістовний аспект агресивного інвестиційного портфеля?
 • 3. Які принципи необхідно враховувати при формуванні інвестиційного портфеля?
 • 4. Які види цінних паперів можуть входити в інвестиційний портфель?
 • 5. Яке значення індикаторів на ринку цінних паперів?
 • 6. Які індикатори ринку цінних паперів США ви знаєте?
 • 7. У чому полягає метод розрахунку (3-коефіцієнта?
 • 8. Що означає рівність значення (3-коефіцієнта одиниці?
 
<<   ЗМІСТ   >>