Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Б.З. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПЛАНІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Об'єктивізація, коректність і повнота оцінки ефективності дозволяють активно впливати не тільки на поточний стан, а й на тенденції розвитку туризму, встановлювати розміри підприємств туризму, структуру та обсяги необхідного виробництва туристських послуг, відстежувати і коригувати слабо керовані явища і процеси, в тому числі придушити негативні , складати плани і прогнози розвитку туризму в регіонах.

Структуризація економічних оцінок і їх комплексне застосування дають можливість більш об'єктивно визначити ступінь розвитку туризму в регіоні, виявити додаткові резерви і ресурси туристсько-рекреаційних комплексів, визначити внесок кожного підприємства туризму в економіку туризму, а також внесок туризму в регіональну економіку.

В рамках реалізації заходів програми можуть виникати два основних види бюджетного ефекту - приріст податкових і аналогічних доходів і інвестиційний дохід.

Приріст податкових доходів і аналогічних їм відрахувань може бути досягнутий за рахунок збільшення бази оподаткування за такими основними групами:

 • • відрахування у позабюджетні фонди та податок на доходи фізичних осіб;
 • • місцеві оборотні податки, джерелом надходження яких є збільшення обсягів реалізації;
 • • податок на прибуток підприємств в частині, що зараховується до обласного бюджету, одержуваний від збільшення розмірів оподатковуваного прибутку.

При розрахунку загального розміру додаткових податкових надходжень від реалізації окремого заходу програми (групи заходів) використовувалася наступна модель оцінки:

де Е, - річний дохід бюджету від реалізації г-го програмного заходу (без урахування НДДКР) при повній реалізації заходу; - розмір інвестицій в г-ту статтю програми без урахування НДДКР; Т1 - сукупна ставка відрахувань у позабюджетні фонди та податку на доходи фізичних осіб від фонду оплати праці; Т 2 - ставка місцевих податків з обороту; Г 3 - регіональна частина ставки на прибуток; КЦ - питома приріст фонду оплати праці при здійсненні інвестицій г-го заходу програми; K 2i - питома приріст обсягу реалізації при здійсненні інвестицій в рамках г-го заходу програми; K 3i - питома приріст оподатковуваного прибутку при здійсненні інвестицій в рамках г-го заходу програми.

Питома приріст фонду оплати праці в рамках здійснення заходу визначається за такою формулою:

де 3 - середня місячна заробітна плата працівників, які реалізують захід; М - число місяців зайнятості працівників; І - розмір інвестицій, необхідних для створення одного робочого місця в рамках заходу (без НДДКР).

Оцінка питомої приросту обсягу реалізації від проведення заходів розраховується за формулою

де ОА - віддача активів; В - частка необоротних активів в активах підприємств, що реалізують відповідний захід програми.

Оцінка питомої приросту прибутку встановлювалася виходячи з прогнозованої рентабельності заходів:

де Р - прогнозована рентабельність заходи.

Інвестиційний дохід визначається тільки для тих заходів, капіталовкладення в які передбачають прямі інвестиції з бюджету області. Величина інвестиційного доходу (ВД) оцінюється за формулою

де К 3 - рентабельність інвестицій; Г 4 - ставка податку на прибуток; Д - частка прямих інвестицій в загальному обсязі капіталовкладень, передбачених для реалізації даного заходу; А - частка чистого прибутку, що спрямовується на дивіденди (в розрахунках прийнята рівною 0,5).

Приріст доходів бюджету може бути оцінений по заходам, що передбачає реалізацію інвестиційних проектів, на основі аналізу представлених бізнес-планів.

Однак на практиці ефективність програмних заходів повинна в першу чергу визначатися комерційною ефективністю інвестиційних проектів, що розраховується за відомими методиками (UNIDO, Держбуду РФ та ін.) І орієнтованої на потенційного інвестора. В якості основних показників такої ефективності служать прибутковість, рентабельність вкладень (кредитна або інша ставка), страхування безпеки вкладень, термін освоєння проекту і термін повернення грошей з встановленими відсотками інвестору. Особливістю визначаються показників є те, що вони розраховуються в умовах реально діючого ринку. Всі інші види ефективностей (соціальна, екологічна, бюджетна і т.д.) є вторинними, похідними від комерційної.

Як правило, розробляються і реалізуються інвестиційні проекти розвитку підприємств туризму в регіоні розрізнені, не узгоджуються один з одним ні за часом, ні в просторі. Ця розрізненість проектів пояснюється тим, що у потенційного інвестора немає повної об'єктивної картини про стан справ і перспективи розвитку туризму в регіоні, що змушує його вкладати свої кошти тільки в ті об'єкти і тільки тоді, коли він впевнений у швидкому отриманні найбільш високих прибутків. Відсутність повної і достовірної інформації підвищує ступінь ризику інвестора, яку він страхує умовою отримання надприбутків.

Туризм є складною системою, в якій всі елементи функціонують і розвиваються у взаємозв'язку один з одним, отже, планувати її розвиток потрібно системно, враховуючи показники ефективності (соціальні, економічні, екологічні та ін.), Що відображають різні сторони і інтереси. Тому, по-перше, що розглядаються на регіональному рівні інвестиційні проекти будівництва туристських основних фондів повинні бути узгоджені з Генеральним планом розвитку території (не суперечити йому); по-друге, вибір проектів (і інвесторів), їх прив'язка до конкретної території можуть бути здійснені на конкурсній основі (наприклад, через торги, що проводяться уповноваженим органом адміністрації регіону), тобто тут в силу вступатиме механізм ринкових відносин, а в основу інвестиційних програм, таким чином, буде закладено принцип комплексності. Головне, щоб територія розвивалася гармонійно. Це можливо тільки завдяки узгодженим в часі і просторі дій інвесторів та органів регіональної та місцевої виконавчої влади в рамках комплексної інвестиційної програми розвитку туризму.

На стадії прийняття рішень по інвестиційним проектам необхідно враховувати дію системоутворюючого фактора, в якості якого, як правило, виступають атрактори (цілі туристів). Тому на здійснення проекту можуть бути виділені додаткові гроші з регіонального бюджету, спрямовані на підтримку та розвиток аттракторов, особливо тих з них, які спочатку фінансуються з регіонального бюджету (наприклад, культурно-історичні об'єкти, що викликають інтерес у туристів). Необхідно також точно оцінити, коли перший турист скористається пропонованими послугами. Як показує світова практика, при грамотно складеної комплексної інвестиційної програми кожен бюджетний долар, вкладений в системоутворюючий об'єкт, привертає 5-10 дол, інвесторів у комерційну інфраструктуру обслуговування. Після реалізації проекту, в якому співвідношення витрат (або відповідних витрат зусиль) між регіональним бюджетом і приватними інвесторами складе приблизно 1:10, повернення вилучених з бюджету коштів за рахунок податкових надходжень для високоприбуткової галузі туризму в регіоні буде здійснено протягом 1-2 років.

Однак ефективність реалізації заходів, закладених в програмі розвитку туризму в регіоні, в цілому неможливо оцінити тільки на основі показників ефективності окремих підприємств туризму або окремих інвестиційних проектів. Елементи системи туризму мають схильність до інтеграції, так як в даному випадку всі елементи, зв'язку та процеси знаходяться всередині інтегрованих структур, і тому окремі локальні показники економічного ефекту або ефективності втрачають сенс. При цьому навіть в збиткове підприємство, що створює певний імідж для інтеграційної структури (наприклад, готельні ланцюги), будуть направлятися інвестиції, повернення яких здійснюється високорентабельними підприємствами, і таким чином структурне утворення може досягти поставленої мети.

Отже, ефективність розвитку туризму в регіоні (і в першу чергу для органів регіональної влади) повинна бути заснована на показниках результативності. Під показником результативності розуміється кількісний або якісний показник, що характеризує ступінь відповідності бажаного (цільового) стану системи туризму в регіоні фактичному на конкретний момент часу.

Показники результативності повинні мати наступні характеристики: вимірювані; специфічністю (з урахуванням специфіки розвитку туризму в конкретному регіоні); конкретністю (ставитися, наприклад, конкретно до якогось підприємству туризму або характеризувати виконання програми); досяжністю (поставлена мета повинна бути досягнута з використанням наявних і синтезованих потенціалів); адекватністю (система управління повинна адекватно відображати об'єкт управління).

Показники результативності програмних заходів можна умовно розділити на дві групи. Першу групу складають показники безпосереднього результату діяльності елементів (об'єктів) та процесів системи туризму, другу - показники системності, що враховують спільну діяльність всіх підсистем, елементів і процесів системи туризму в регіоні, спрямовану на досягнення поставленої мети.

Ефективність заходів програми може визначатися наступними показниками, що відносяться до першої групи: ступенем задоволеності потреб туристів, об'ємом наданих послуг, величиною доходу від вкладених інвестицій, прибутковістю підприємств туризму і можливістю їх розвитку (диверсифікації) за аналізований період і т.д.

Ступінь задоволеності потреб туристів, а отже, і рівень розвитку інфраструктури туризму і туризму в цілому в регіоні в першу чергу залежить від їх можливостей, а також рівня розвитку атракторів. Ьсть підстави вважати, що чим вище потенціал розвитку людини, тим вище його схильність до подорожей. Серед відомих методів визначення потенціалу розвитку індивіда і суспільства в цілому найбільш прийнятний метод, запропонований Н. Д. Кремлева. В його основі лежить формула

де J 4 р- індекс людського розвитку; J xl - індекс очікуваної тривалості життя; J x2 - індекс рівня освіти населення; J x з - індекс рівня бідності населення; J x4 - індекс рівня загального безробіття населення; J x5 - індекс реального валового внутрішнього продукту (валового регіонального продукту) на душу населення.

Принцип розрахунку кожної складової зведеного індексу полягає в оцінці відносної відстані між її фактичним значенням і максимальним, що є кінцевою метою соціально -економічного розвитку регіону, яка задається за допомогою фіксованих стандартів мінімального і максимального значень

де xf - фактичне значення х ,; х [ " ах (ХД ш ) - максимальне (мінімальне) значення X ;.

При оцінці індексу тривалості життя за максимальний рівень приймається вік 85 років, а за мінімальний - 25 років; для індексу рівня освіти стандарти становлять 100% і 0% відповідно; мінімальне значення індексу реального ВВП на душу населення приймається рівним 100 дол., а максимальне - 40 000 дол .; індекси бідності і безробіття визначаються як одиниця мінус частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму і одиниця мінус частка безробітних в чисельності економічно активного населення відповідно.

Для оцінки ефективності, що характеризує ступінь використання інфраструктури туризму в регіоні і яка б показала можливість розширення і диверсифікації послуг, застосовують коефіцієнт незадоволеного попиту і коефіцієнт нерівномірності використання однорідних елементів.

Коефіцієнт незадоволеного попиту

124

де V n - чисельність відвідали конкретний регіон (дестинацию) туристів за певний період часу, люд.-дн .; У ж - чисельність бажаючих відвідати конкретний регіон (дестинацию) туристів за певний період, люд.-дн .; ПСТ -пропускная здатність території регіону за певний період, люд.-дн .; G- максимальна допустима пропускна здатність j-ro засоби розміщення за певний період часу, місце-дн.

Коефіцієнти незадоволеного попиту, розраховані за формулами (6.8) - (6.10), повинні розглядатися в комплексі, так як К нс дає можливість виявити чисельність потенційних туристів, які в силу обмежень і можливостей дестинації не можуть відвідати її; До н с показує можливості аттракторов в задоволенні попиту туристів, а К ' н с - можливості засобів розміщення.

Залежно від того які значення будуть приймати ці показники, можна судити про основні чинники, що впливають на сталий розвиток туризму на конкретній території, і приймати відповідні управлінські рішення. Так, наявність резервів (невикористаних потенціалів) буде характеризуватися значеннями До нс <1 і К н с < 1. Тоді, якщо До н с < 1, органам управління туризмом необхідно виробити рішення, спрямовані на виявлення стримуючих факторів, і підсилити маркетингову політику.

Пропускна здатність території (ПСТ) може бути виражена через пропускну здатність атракторів (ПСА) - цілі туристських поїздок:

де ПСА до - пропускна здатність k-го аттрактора, чол. / год; t - час функціонування аттрактора в день, ч; Т - період оцінки пропускної здатності аттрактора, дні.

При цьому в якості основних обмежень ПСТ можуть виступати ємність засобів розміщення, доступність атракторів і інші фактори. Крім того, ступінь задоволеності туриста чи туристів спожитої послугою або діяльністю органів влади в сфері туризму може бути визначена і через спрямовані соціологічні опитування.

Коефіцієнт нерівномірності використання однорідних елементів інфраструктури туризму регіону (наприклад, засобів розміщення), що дозволяє виявити недовикористані резерви (потенціал), розраховується за формулою

де Е з з -ефективність використання однорідних елементів інфраструктури туризму: середньомісячна в «високий сезон», «низький сезон» або міжсезоння; Е з г - ефективність використання однорідних елементів інфраструктури туризму, середньомісячна за рік.

Критеріальним показником результативності заходів програми розвитку туризму в регіоні в цілому (відноситься до другої групи) є коефіцієнт системності (кс), що відображає ставлення показника фактично досягнутого рівня мети за конкретний період до планового значенням:

Таким чином, визначається відповідність, яке повинно прагнути до одиниці. В якості цільового критерію може виступати величина туристичного потоку. Якщо коефіцієнт системності 0 < k c < 1 або до з > 1, то це свідчить про недостатньо обґрунтованою маркетинговій політиці та інших неврахованих факторів різної природи, що знижує ефективність системи (при низькому коефіцієнті неефективно використовуються туристські активи, при перевищенні - створюються незручності для туристів ).

Економічна ефективність заходів програми розвитку туризму в регіоні по досягненню критерію системності може бути виражена як відношення зміни доходів, отриманих від туристів (ДД), до вкладених ресурсів (Р):

де ДДТ - приріст доходів від виїзного туризму (валова виручка туристських фірм для організованого туриста, транспортних підприємств для неорганізованих туристів, руб .; ЛЗ Т - зміна витрат туристів в період перебування їх в регіоні, руб .; Б - виділені бюджетні кошти органів управління на розвиток туризму в регіоні, руб .; І - інвестиційні ресурси на розвиток інфраструктури туризму, руб .; С - вкладення інших зацікавлених сторін на розвиток туризму в регіоні, руб.

Соціально-економічна ефективність розвитку туризму в регіоні передбачає, що він повинен розвиватися паралельно і у взаємозв'язку з іншими видами діяльності соціально-економічного комплексу регіону.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Перерахуйте основні напрями вдосконалення регіональних законів про туризм як основи планування розвитку туризму.
 • 2. Що таке ефективність?
 • 3. Які показники можуть бути віднесені до економічної ефективності розвитку туризму?
 • 4. Які показники можуть бути віднесені до соціальної ефективності розвитку туризму?
 • 5. Які труднощі виникають при оцінці загальної ефективності системи туризму?
 • 6. Як можна визначити бюджетний ефект реалізації заходів програми розвитку туризму в регіоні?
 • 7. Чому в умовах ринкової економіки на перше місце виходить комерційна ефективність інвестиційних проектів, а бюджетна ефективність стає вторинною?
 • 8. Як ви думаєте, чому ефективність розвитку туризму в регіоні повинна бути заснована на показниках результативності? Що таке показники результативності?
 • 9. Якими основними характеристиками повинні володіти показники результативності заходів програми?
 • 10. Охарактеризуйте основні групи показників результативності програмних заходів.
 
<<   ЗМІСТ   >>