Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Інфляція впливає на виручку від реалізації туристської продукції (туристичних послуг), одержуваний прибуток, що вводяться основні виробничі фонди, які споживаються туристські ресурси, заробітну плату керівних працівників туристського підприємства, рядових менеджерів і простих виконавців, а також на різні види запасів.

Розглянемо конкретні способи аналізу ефективності інвестиційних проектів в туризмі в умовах інфляції. При проведенні такого аналізу слід враховувати, що інфляція виражається в зменшенні купівельної спроможності грошей. Вона характеризується зростанням середнього рівня цін в туристської дестинації (країні, регіоні) на заданий набір туристичних послуг (товарів). Оскільки інвестори мають намір отримати компенсацію за зменшення купівельної спроможності грошей, то інфляція призводить до зростання процентних ставок за кредитні ресурси.

Норма прибутку, або процентна ставка за кредит, що включає інфляцію, називається номінальною нормою прибутку, або номінальної банківською ставкою за кредит. Норма прибутку без урахування інфляції називається реальною нормою прибутку.

Раніше грошові потоки визначалися без урахування інфляції, що рівносильно розрахунку грошових доходів і витрат (грошових потоків) в незмінних цінах (цінах базисного періоду). Для дослідження руху грошових потоків в умовах інфляції розглянемо наступний приклад.

приклад

Номінальна і реальна норма прибутку.

При розрахунку ефективності інвестиційного проекту туристська фірма використовувала дані прогнозного аналізу щодо можливої зміни цін і встановила, що за період реалізації туристичного інвестиційного проекту середній рівень інфляції (зростання цін) складе 5%. Керівництво туристської фірми вважає можливим реалізувати інвестиційний проект тільки в тому випадку, якщо реальна норма прибутку складе 10%.

Слід розрахувати номінальну норму прибутку за формулою

де НП н - номінальна норма прибутку,%; НП Р - реальна норма прибутку,%; І ц ср - середній рівень інфляції,%.

Зв'язок між реальною і номінальною нормою прибутку можна виразити формулою

Таким чином, якщо номінальна норма прибутку використовується як облікова ставка, то інфляція збільшує обсяг грошових потоків (грошових доходів і витрат). Отже, якщо для оцінки ефективності інвестиційного проекту застосовується номінальна норма прибутку, то розрахунок грошових доходів і витрат також слід вести в діючих, а не в базових цінах, оскільки в цінах враховується фактор інфляції. Застосування в розрахунках загального (середнього) рівня інфляції обумовлено припущенням, що ціни на всі види ресурсів, використовуваних при виготовленні туристської продукції (туристська послуга), ростуть в рівній мірі, інакше кажучи, збільшуються на однаковий відсоток.

Слід зазначити, що якщо при розрахунку економічної ефективності інвестиційного проекту виходити з єдиного середнього рівня цін, то величина ефекту буде однаковою, незалежно від того, яка норма прибутку - номінальна чи реальна - використовується для розрахунків. При цьому слід дотримуватися умова: якщо при розрахунку ефективності туристського інвестиційного проекту беруться фактичні ціни (з урахуванням інфляції), то дисконтувати грошові потоки потрібно по номінальній ставці дисконтування. Якщо ж при розрахунку ефективності інвестиційного проекту виходять з базисних (постійних) цін, то дисконтувати грошові потоки слід за реальною ставкою дисконтування.

приклад

Розрахувати чисту дисконтовану вартість реалізації інвестиційного туристського проекту виходячи з таких умов:

 • • витрати на реалізацію туристського проекту -100 000 руб .;
 • • термін життя проекту - 4 роки;
 • • очікуваний річний дохід від реалізації інвестиційного проекту в незмінних цінах - 60 000 руб .;
 • • необхідна реальна норма прибутку -11,11%;
 • • середній рівень зростання цін - 8%.

Розрахунок річних грошових доходів необхідно здійснювати з використанням номінальної та реальної норм прибутку. Розрахунок роблять у такій послідовності:

 • • визначають грошові доходи від реалізації інвестиційного проекту в фактично діючих цінах, тобто з урахуванням інфляції;
 • • обчислюють номінальну норму прибутку;
 • • розраховують чисту дисконтовану вартість виходячи з номінальної норми прибутку;
 • • визначають чисту дисконтовану вартість з використанням реальної норми прибутку.

Розрахунки представимо в такий спосіб.

Грошові річні доходи в фактично діючих цінах, руб .:

рік 1 - 60 000 • 1,08 = 64 800; рік 2 - 60 000 • 1,08 = 64 800; рік 3 - 60 000 • 1,08 = 64 800; рік 4 - 60 000 • 1,08 = 64 800.

Номінальна норма прибутку становить

100 - (1,111 • 1,08-1) = 20%.

Чистий дисконтована вартість (ЧДС) при використанні номінальної норми прибутку

ЧДС = -100 000+

 • 64800 64800 64 800
 • 1,2 + 1 , 2 2 + 1 , 2 4

= 100 000 + 54 000 + 486 000 + 43 740 + 39 366 = 85 706 руб.

Чистий дисконтована вартість при використанні реальної норми прибутку

60000 60000 60000 60000 1,111 1Д11 2 1Д11 3 1Д11 4

ЧДС = -100 000+

= -100 000 + 54 000 + 48 600 + 43 740 + 39 366 = 85 706 руб.

Таким чином, чиста теперішня вартість буде однаковою, незалежно від того, номінальна чи реальна ставка дисконтування використовується в розрахунках.

При розрахунку ефективності інвестиційного проекту зручно використовувати середній рівень інфляції як інструмент дослідження, однак у цієї ідеї є недоліки, які слід знати.

Широко використовується в статистиці індекс споживчих цін знаходить застосування при дослідженні доходів громадян і розрахунку зміни прожиткового мінімуму. Індекс дефляції, інакше званий індексом-дефлятором (ІРІП - індекс реалізації майна підприємства), використовується для індексації вартості основних засобів і іншого майна при реалізації з метою визначення оподатковуваного прибутку. При уточненою оцінкою ефективності туристського інвестиційного проекту, а також при складанні бізнес-планів необхідно враховувати динаміку:

 • • загального (середнього) рівня цін (загальну інфляцію);
 • • цін на вироблену і реалізовану туристську продукцію (інфляцію на збут);
 • • цін на використовувані туристські ресурси;
 • • зростання заробітної плати, що розраховується виходячи з середнього рівня зміни цін на товари, що входять до споживчого кошика;
 • • вартості основних груп основних засобів (будівель, споруд, машин, устаткування і т.д.);
 • • вартості нематеріальних активів;
 • • ставки банківського відсотка;
 • • витрат на організацію збуту (витрат на рекламу, транспорт, представницькі та ін.).

Крім того, інфляція може вплинути на показники ефективності інвестиційного проекту внаслідок розбіжності темпів зростання рівня інфляції і темпів зростання курсів валют, коли розрахунок ведеться у вільно конвертованій валюті. Поряд з цим складнощі при розрахунку ефективності інвестиційного проекту виникають через труднощі отримання повної інформації про динаміку зміни цін в розрізі всіх видів необхідних ресурсів, робіт і послуг, спожитих в процесі виготовлення і реалізації туристської продукції.

Якщо в наявності є необхідна інформація про цінову, податкову та фінансово-кредитну політику держави на період впровадження і корисного використання інвестиційного проекту, то розрахунок його ефективності може бути виконаний в прогнозних цінах з використанням індексів зміни цін, диференційованих за групами ресурсів, товарів, робіт і послуг. При відсутності мінімально необхідної інформації про динаміку зміни цін розрахунок ефективності інвестиційного проекту доцільно проводити в базисних або в світових цінах.

Однак необхідно враховувати, що найбільш повна картина може бути отримана в тому випадку, коли розрахунок зроблений як в базисних, так і в поточних, тобто в прогнозних цінах. При цьому потік реальних грошей (результатів і витрат) для розрахунку комерційної ефективності інвестиційного проекту, а також для аналізу його впливу на ефективність господарської діяльності підприємства слід визначати в прогнозних (поточних) цінах. Розрахунок дисконтованих показників ефективності інвестиційного проекту доцільно вести в базисних або розрахункових цінах.

Таким чином, для оцінки ефективності інвестиційного проекту можуть використовуватися базисні, світові, прогнозні і розрахункові ціни.

Базова ціна - ціна, що склалася в туристської дестинації на певний момент часу. Базисні ціни на будь-який вид туристської продукції або туристські ресурси приймаються незмінними на весь період використання інвестиційного проекту.

Визначення економічної ефективності туристського інвестиційного проекту в базисних цінах проводиться на стадії, що передує прийняттю управлінського рішення про доцільність його реалізації. На стадії економічного обґрунтування ефективності інвестиційного проекту і узагальнюючої оцінки його впливу на економічні показники роботи туристського підприємства розрахунок ефективності ведеться як в базисних, так в прогнозних і розрахункові ціни.

Прогнозна ціна - базисна ціна з урахуванням індексу зміни цін на конкретний вид туристської продукції або туристського ресурсу в кінці розрахункового періоду по відношенню до його початку. Прогнозна ціна конкретного виду продукції або ресурсу визначається за формулою

де Ц з ; - прогнозна ціна конкретного виду туристської продукції або ресурсу, р .; Ц б , - базисна ціна конкретного виду туристської продукції або ресурсу, р .; / Ц | - індекс зміни цін на конкретний вид туристської продукції або ресурсу в кінці розрахункового періоду по відношенню до початкового моменту.

Розрахункова ціна - ціна, наведена до деякого певного моменту часу. Розрахункові ціни найбільш доцільно приводити до моменту t = 0 (моменту, коли здійснені основні інвестиційні витрати і в наступний період розпочнеться процес корисного використання інвестиційного проекту).

Базисні, прогнозні і розрахункові ціни можуть виражатися в національній валюті або в стійкій валюті ($, €,? Та ін.).

Таким чином, фахівець, який проводить розрахунки ефективності інвестиційного проекту і оцінює його вплив на ефективність роботи туристського підприємства, повинен ретельно дослідити різноманітні наслідки інфляції, а також враховувати довгострокові тенденції зміни цін на вироблені туристським підприємством туристські послуги (товари) і на ключові види туристських ресурсів, споживаних у виробництві.

Процес розрахунку ефективності інвестиційного проекту повинен включати принаймні два важливих етапи:

 • • розрахунок витрат і доходів за весь період використання інвестиційного проекту;
 • • логічне осмислення, при якому необхідно прийняти рішення, в яких цінах вести розрахунки доходів і витрат, щоб врахувати всю повноту впливу інвестиційного проекту на ефективність роботи туристського підприємства.

Рішення про доцільність впровадження інвестиційного проекту можна прийняти, виходячи як з реальною, так і з номінальною ефективності.

Однак якщо майбутні доходи і витрати туристського підприємства носять довгостроковий характер, то їх розрахунок слід проводити в прогнозних цінах.

При цьому більш точний результат буде отримано, коли враховується не середня зміна цін, тобто не загальний рівень інфляції, а дані про конкретний зміні цін на туристську продукцію і види ресурсів, що використовуються при її виготовленні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. У чому сенс процесів нарощування і дисконтування при оцінці інвестиційних проектів?
 • 2. Які існують види ефективності інвестицій?
 • 3. У чому відмінність статистичних та дисконтируемой методів оцінок туристських інвестиційних проектів?
 • 4. У чому полягає особливість оцінки інвестицій в туризмі?
 • 5. Якими способами можна визначити термін окупності інвестиційного проекту?
 • 6. Що показує показник IRR і яка його роль в прийнятті управлінських інвестиційних рішень?
 • 7. У яких випадках можна прийняти проект з показником економічної оцінки інвестицій NPV = О?
 • 8. Яка роль фактора часу при оцінці ефективності інвестиційних проектів в туризмі?
 • 9. Як інфляція впливає на економічну оцінку інвестицій в туризмі?
 
<<   ЗМІСТ   >>