Повна версія

Головна arrow Туризм arrow ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Туристично-рекреаційний проектування розглядається на трьох рівнях: проектування туристських об'єктів, проектування туристських продуктів (послуг), проектування розвитку туризму в регіоні. В основі будь-якого туристського проекту лежить баланс між термінами і бюджетом створення проекту, який відповідає потребам як потенційного туриста, так і місцевого населення і спрямованого на розвиток рекреації і туризму.

Відомо, що будь-які перетворення функціонування і розвитку туристичного об'єкта або туристського продукту як правило пов'язані з використанням ресурсів, які мають свою ціну і цінністю. Тому виникає задача раціонального використання обмежених ресурсів, в тому числі і інвестиційних, що є основою економіки.

В основі процесу прийняття рішення інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень від проекту. Три фактори зазвичай пов'язані з цим процесом: час, ризики і вартість грошей. Оскільки порівнювані показники належать до різних моментів часу, ключовою проблемою є проблема їх порівнянності і оцінки.

В даний час в Росії і за кордоном опубліковані книги, які присвячені методам оцінки ефективності інвестицій (А. Г. Грязнова, І. Т. Балабанов, В. В. Ковальов, М. А. Крейнина, Е. С. Стоянова, У. Ф. Шарп і ін.). У них викладаються переважно общеметодологические питання по оцінці інвестицій на підприємствах матеріального виробництва (суб'єктах господарювання), на фондових біржах та позабіржовому ринку. Увага дослідників привертають і окремі аспекти оцінки інвестиційної діяльності підприємств туризму (А. І. Балабанов, В. Г. Гуляєв, О. Т. Лойко) - переважно готелів як найбільш капіталомісткої частини туристичної індустрії. Є й спроби комплексної оцінки інвестицій на підприємствах туризму і готельного господарства як цілісної соціально-економічної системи (В. С. Боголюбов, С. А. Бистров, С. А. Севастьянова). Разом з тим інвестиції в розвиток туристських проектів вимагають знання і володіння сучасними методами економічної (і не тільки економічної) оцінки обираних рішень, що враховують особливості функціонування і розвитку сфери рекреації і туризму.

Тому в підручнику розглядається основний спектр питань, що стосуються аналізу, оцінки, планування та прогнозування інве-

б стиційного діяльності в розвиток туризму. Особливу увагу приділено розгляду інвестицій безпосередньо на підприємствах туризму. Управління інвестиційним процесом представлено як цілісний системний метод вибору оптимізаційних рішень з метою підвищення економічної ефективності, прибутковості, фінансової стійкості. Найбільш складні аспекти ілюстровані прикладами і контрольними питаннями.

Логіка підходу до економічної оцінки інвестицій в розвиток туризму визначила структуру підручника.

В основу написання даного видання, яке базується на знанні суміжних дисциплін: «Фінансовий менеджмент: туризм і готельне господарство», «Економіка туризму», «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств туризму і готельного господарства» та інших, автори керувалися такими міркуваннями. По-перше, вважали за необхідне коротко згадати про найважливіші, ключових поняттях суміжних дисциплін, які безпосередньо використовуються в конкретних розділах викладається в посібнику дисципліни. Розкрити сутність інвестицій та їх роль як об'єктивного і необхідного фактора розвитку туристичної індустрії. По-друге, розкрити особливості організації та фінансування інвестиційної діяльності в туристично-рекреаційному проектуванні, а також розглянути найбільш поширені методи фінансування розвитку підприємств туризму, включаючи портфельні інвестиції. По-третє, висвітлити методичні підходи до формування інвестиційної політики на підприємствах туризму і готельного господарства з позицій найбільш раціонального використання ресурсів та професійного маркетингу. По-четверте, виявити роль інновацій в відтворювальних процесах на підприємствах туризму як основи і неодмінної умови підвищення економічної ефективності інвестицій. По-п'яте, розглянути найбільш відомі (широко застосовуються на практиці) методи оцінки ефективності інвестиційних проектів з позиції їх адаптації до особливостей інвестиційної діяльності на підприємствах туристської сфери, включаючи готельне господарство. По-шосте, розкрити сутність причин, можливості обліку та зниження ризиків на підприємствах туризму як чинника підвищення економічної оцінки інвестицій. По-сьоме, показати можливості використання сучасних інформаційних технологій (зокрема, можливості програми Project Expert) при розрахунку найважливіших оціночних показників інвестиційних туристських проектів.

Таким чином, автори вважали дати цілісне системне уявлення про економічну оцінку інвестицій в розвиток туризму як складової частини туристично-рекреаційного проектування, заглиблюючись в розгляд факторів і умов формування і оцінки ефективності. Викладаючи досить коротко (намагаючись зрозумілим, простою мовою) методологічний матеріал по кожному розділу, наводимо приклади і рекомендації для практичного застосування. Цій меті служить одинадцята глава підручника «Самостійний практикум», в якому наводяться найбільш часто зустрічаються на практиці завдання по оцінці інвестицій і методи вирішення цих завдань. В кінці кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань розділу. Логіка викладу - від загального, методологічного до вирішення приватних, конкретні завдань - відповідає логіці системного аналізу і прийняття рішень інвестиційним менеджером на підприємствах туризму і готельного господарства.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати

предмет, цілі, і завдання інвестиційної діяльності в туризмі, понятійний і категоріальний апарат;

джерела фінансування та методи оцінки ефективності інвестиційних проектів в туризмі; вміти

узагальнювати, структурувати і систематизувати інформацію, пов'язану з інвестиційною діяльністю в туризмі;

планувати інвестиційну політику в туризмі;

розробляти бізнес-плани та інвестиційні програми, а також керувати і прогнозувати різні варіанти інвестиційної діяльності в туризмі; володіти

навичками пошуку інформації, необхідної для аналізу і прийняття ефективних рішень в області інвестиційної діяльності в туризмі;

методами поелементного розрахунку активів підприємства, методами визначення попиту на інвестиції, володіти методиками оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків.

Передмова, гл. 1,2, 3 (п. 3.1, 3.2), гл. 4 (подп. 4.2, 4.3), гл. 5 (п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8), гл. 8 були написані доктором економічних наук, професором В. С. Боголюбовим; гл. 4 (подп. 4.1, 4.4, 4.5), гл. 9, 10 - доктором економічних наук, професором С. А. Боголюбової; гл. 3 (подп. 3.3, 3.4, 3.5), гл. 5 (п. 5.5, 5.6, 5.7), гл. 6, 7, 11 - кандидатом економічних наук, доцентом С. А. Бистровим.

 
<<   ЗМІСТ   >>