Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

 • • сутність інвестиційної політики підприємства;
 • • поняття ефективності, види економічної ефективності; вміти
 • • розраховувати показники ефективності інвестиційних проектів; володіти
 • • методикою розрахунку економічного ефекту, визначення окупності інвестиційного проекту.

Мета і завдання інвестиційного бюджетування

Відповідно до чинного російського законодавства під інвестиціями розуміються витрати на створення, збільшення розмірів, а також придбання необоротних активів, не призначених для перепродажу, за винятком довгострокових фінансових вкладень в державні цінні папери, цінні папери та статутні капітали інших підприємств [1] . Переважно інвестиції здійснюються у формі капітальних вкладень, під якими розуміються інвестиції в основний капітал (основні засоби), в тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність підприємств у вигляді вкладення інвестицій і здійснення практичних дій з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту оформляється у вигляді інвестиційного проекту. Для різних підприємств капітальні вкладення мають неоднакове значення. Це залежить від масштабів діяльності, галузевої приналежності, темпів розвитку і інших чинників.

Інвестиційний проект являє собою обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень з урахуванням проектно-кошторисної документації, розробленої відповідно до законодавства РФ, і затверджених в установленому порядку стандартів (норм і правил), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес -план) [2] .

Інвестиційні проекти поділяються але напрямками інвестування:

 • • придбання основних засобів з метою:
  • 1) заміни фізично зношених та (або) додаткового придбання основних засобів за приписами органів державного нагляду (технічного, екологічного, земельного та ін.);
  • 2) заміни фізично зношених основних засобів, що входять в комплекс конструктивно зчленованих предметів;
  • 3) заміни фізично зношених основних засобів, пов'язаної з проведенням планових поточних і капітальних ремонтів;
  • 4) заміни фізично зношених основних засобів на аналогічні по техніко-технологічним і експлуатаційним характеристикам;
 • • модернізація, реконструкція, технічне переозброєння існуючого виробництва;
 • • створення і (або) впровадження нових продуктів і (або) виробництв;
 • • розвиток соціальної сфери.

В основі управління інвестиційною діяльністю лежить система інвестиційного планування. Вона являє собою розробку бюджетів і нормативів, які дозволяють вирішити два завдання:

 • • визначити необхідні для розвитку підприємства ресурси;
 • • підвищити ефективність інвестиційної діяльності.

Система планування інвестиційної діяльності складається з трьох

основних підсистем:

 • • прогнозування;
 • • поточне планування;
 • • оперативне планування.

Кожній з цих систем інвестиційного планування притаманні певний період і свої форми реалізації його результатів.

 • Прогнозування інвестицій полягає в розробці загальної інвестиційної стратегії і інвестиційної політики за основними напрямками інвестиційної діяльності підприємства від 3 років.
 • • Основою поточного планування інвестицій є інвестиційне бюджетування, тобто процес вибору і реалізації найбільш ефективних інвестиційних проектів з метою максимізації ефективності та мінімізації вартості джерел їх фінансування. Горизонт планування становить 1 рік.
 • Оперативне планування інвестицій полягає в розробці і доведенні до виконавців бюджетів платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по всіх основних питаннях інвестиційної діяльності за місяць, квартал.

Планування інвестицій на підприємстві базується на розробленій інвестиційній стратегії та інвестиційної політики по окремим аспектам інвестиційної діяльності. Суть планування полягає в підготовці конкретних видів бюджетів, які дозволяють визначити на майбутній період усі форми інвестиційної діяльності підприємства і джерела її фінансування, сформувати структуру його доходів і витрат, забезпечити фінансову стійкість і постійну платоспроможність підприємства в процесі його інвестиційної діяльності, визначити приріст і структуру його активів на кінець планованого періоду.

Інвестиційне бюджетування як основа планування інвестицій на підприємстві дозволяє вирішити такі завдання:

 • • виявити відповідність інвестиційної пропозиції стратегічним цілям підприємства;
 • • врахувати фактор часу і вартість джерел залучення інвестицій при виборі проекту;
 • • співвіднести ризик і прибутковість реальних інвестицій;
 • • визначити ефективність реалізації кожного проекту;
 • • вибрати найбільш ефективні та доцільні проекти;
 • • в процесі моніторингу виконання проектів виявити відхилення фактичних результатів від планових;
 • • врахувати вплив реалізації проекту на фінансовий стан підприємства;
 • • визначити величину прогнозного грошового потоку протягом усього життєвого циклу проекту.

Перераховані вище завдання слід враховувати при розробці та реалізації інвестиційного бюджету компанії. У міру розвитку бізнесу істотно підвищується значимість для підприємств інвестицій у необоротні активи. Стратегічні рішення з інвестицій в основний капітал можуть мати серйозний вплив на розширення масштабів бізнесу. Головне питання, що виникає при прийнятті рішень по капітальних вкладеннях, - реалізувати абсолютно новий проект або провести заміну існуючих основних засобів.

Слід зазначити, що до основних видів рішень, що приймаються в рамках інвестиційної діяльності, можна віднести:

 • • розробку плану зниження витрат підприємства;
 • • заміну реальних активів;
 • • введення в дію нових або розширення існуючих потужностей;
 • • проведення рекламних компаній;
 • • оцінку злиття та приєднання;
 • • інвестування в розвиток інноваційної діяльності;
 • • інвестування в охорону навколишнього середовища.

Так як прийняття рішень по інвестиційним проектам здійснюється в умовах невизначеності і підвищеного ризику, то виникає необхідність розгляду проекту в часі протягом усього його життєвого циклу, включаючи фази: передінвестиційної; інвестиційну; експлуатаційну. Це дозволить знизити ймовірність прийняття неправильних управлінських рішень.

 • [1] Лист Мінфіну Росії від 30.12.1993 № 160 «Положення з бухгалтерського учетудолгосрочних інвестицій», п. 1.2.
 • [2] Закон про інвестиційну діяльність.
 
<<   ЗМІСТ   >>