Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

 • • призначення бізнес-плану, його структуру, етапи розробки; вміти
 • • оцінювати ризики і їх потенційні наслідки при реалізації бізнес-плану;

володіти

• методикою складання бізнес-плану.

Завдання і процедура бізнес-планування

Бізнес-план широко використовується в різних аспектах планування діяльності підприємства і має неоднозначне трактування.

Спочатку цей термін прийшов в вітчизняну практику як інструмент планування інвестиційної діяльності підприємств - реального інвестування. При реальному інвестуванні, на відміну від портфельного, вкладення коштів здійснюється в організацію нових підприємств і виробництв, в створення науково-технічної продукції, в інтелектуальні цінності та об'єкти нерухомості. Основним мотивом, що спонукає займатися розробкою бізнес-плану в російських умовах, є необхідність залучення зовнішнього фінансування, тобто він є документом, супутнім кредитної заявці підприємства. Наприклад, для отримання кредиту на будівництво поряд з іншими документами, наданими в банк, необхідно представити і «Загальну пояснювальну записку та техніко-економічне обґрунтування». В результаті звичним стало ототожнювати поняття «бізнес-план» і «техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту (ТЕО)» або, точніше, попередня версія ТЕО.

У Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція) відзначається, що оцінка ефективності проекту повинна здійснюватися на стадіях:

 • - розробки інвестиційної пропозиції та декларації про наміри (експрес-оцінка інвестиційної пропозиції);
 • - розробки «Обгрунтування інвестицій»;
 • - розробки ТЕО проекту.

При цьому на різних стадіях оцінки ефективності інвестиційного проекту відповідно до результатів розрахунку і вимогами замовника (комерційного банку, держави і т.п.) може формуватися фінансовий розділ бізнес-плану інвестиційного проекту.

У Законі про інвестиційну діяльність, що здійснюється у формі капітальних вкладень, дається визначення інвестиційного проекту.

Інвестиційний проект - документ, що включає це обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень (інвестицій в основний капітал), в тому числі проектно-кошторисну документацію, а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план).

Прагнення підприємств завоювати і утримати ринкові позиції змушує їх шукати нові способи ведення бізнесу, реалізовувати інвестиційні проекти, результатом яких є:

- збільшення випуску продукції на основі вдосконалення технології виробництва та оновлення парку обладнання;

розширення діючих і будівництво нових виробництв;

 • - підвищення якості продукції, що випускається;
 • - розробка нових видів продукції і освоєння їх випуску;
 • - створення науково-технічної продукції;
 • - впровадження заходів по економії ресурсів;
 • - диверсифікація діяльності підприємства;
 • - приведення у відповідність умов виробництва до вимог екологічної безпеки.

Реалізація подібних проектів вимагає значних витрат, а отже, і необхідність проведення техніко-економічного аналізу, що враховує мінливість ринкової кон'юнктури і, як наслідок, динамічність параметрів проекту і невизначеність досягнення поставленої мети.

Тому однією з найважливіших стадій реалізації інвестиційного проекту є проведення передінвестиційної досліджень , що передують прийняттю рішення по проекту, в результаті яких оцінюється життєздатність бізнес-ідеї та аналізується ефективність вкладення коштів в проект. Дана стадія може бути розбита на етапи, представлені на рис. 5.1.

Етапи передінвестиційної досліджень

Мал. 5.1. Етапи передінвестиційної досліджень

У сфері планування реальних інвестицій бізнес-план представляє підсумковий документ, чітко структурований по розділах і виконує в основному зовнішню функцію, тобто привернення уваги джерела зовнішнього фінансування або контрагентів до реалізації проекту. Це пов'язано з тим, що підприємства постійно відчувають дефіцит ресурсів для інвестування. Інвестори ж, перш ніж надати інвестиції, вирішують для себе ряд питань, пов'язаних з надійністю партнерів, оцінкою привабливості проекту, його фінансової прозорістю, можливістю контролю за реалізацією проекту. На ці питання дозволяє відповісти бізнес-план інвестиційного проекту.

Криза неплатежів в 90-і рр. XX ст. ввів в ужиток поняття бізнес-плану, що розробляється з метою фінансового оздоровлення і проведення реструктуризації підприємства, що значно розширило трактування даного документа. У Федеральному законі від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» передбачено в якості однієї з процедур банкрутства фінансове оздоровлення.

Фінансове оздоровлення - процедура, що застосовується з метою відновлення платоспроможності боржника та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості без передачі повноважень з управління боржником арбітражному керуючому.

До клопотання боржника про введення процедури фінансового оздоровлення повинен додаватися план фінансового оздоровлення. Даний документ часто називають бізнес-планом. Видано Методичні рекомендації щодо складання плану (програми) фінансового оздоровлення, затверджені наказом Мінпроменерго Росії, Мінекономрозвитку Росії від 25.04.2007 № 57/134. Бізнес-план може розроблятися при проведенні реорганізаційних заходів стосовно неспроможним підприємствам.

Спочатку вважалося, що бізнес-план необхідний для обґрунтування створення підприємства. В даний час закономірним підсумком еволюції поняття бізнес-плану стало вбудовування його в загальну систему планування діяльності підприємства. Він став відігравати суттєву роль не тільки на етапі створення, але і в процесі функціонування підприємства, так як дозволяє виявити слабкі та сильні сторони діяльності компанії і визначити напрямки її розвитку. В менеджмент підприємства увійшов термін «бізнес-планування», під яким розуміється процес визначення цілей розвитку підприємства, виявлення проблем і способів їх вирішення, включаючи планування всіх аспектів діяльності підприємства: постачальницької, виробничої, збутової, фінансової.

У зв'язку з цим існує небезпека підміни поняття «бізнес-план» поняттям «техпромфинплан». Даний інструмент планування діяльності підприємства існував раніше у вітчизняній практиці і ґрунтувався на директивних показниках, спущених "згори", і розрахункових, визначених підприємствами самостійно. Процес планування на підприємстві часто носив формальний характер.

Бізнес-план є активним інструментом управління діяльністю компанії. Він не має директивного характеру, так як в його основі лежить стратегія розвитку (зростання), розроблена керівництвом підприємства виходячи з аналізу ринкового середовища, виявлених проблем і внутрішніх можливостей підприємства і уточнює на поточний період. У сучасних умовах розробка бізнес-плану є способом підвищення ефективності діяльності компанії, зростання її конкурентоспроможності.

Різноманіття бізнес-планів можна класифікувати за різними критеріями (табл. 5.1).

Таблиця 5 .1

Класифікація бізнес-планів

критерій класифікації

Зміст бізнес-планів

функції планування

Планування інвестиційної діяльності. Внутріфірмове планування

Стадії життєвого циклу підприємства

Створення нового підприємства.

Купівля підприємства.

Реструктуризація та фінансове оздоровлення. Перепрофілювання підприємства.

Вихід на нові ринки

локалізація об'єкта

Бізнес-план компанії в цілому. Бізнес-план підрозділу

На підставі цієї класифікації бізнес-планів можна виділити цілі розробки бізнес-плану:

 • - оцінка життєздатності і доцільності реалізації інвестиційного проекту, завданнями якого можуть бути освоєння нової продукції, модернізація обладнання, вдосконалення технології виробництва, розробка науково-технічної продукції;
 • - розробка стратегії розвитку компанії;
 • - зміна структури і децентралізація управління компанією з виділенням бізнес-одиниць (центрів відповідальності);
 • - отримання фінансування з централізованого бюджету компанії для розвитку окремих підрозділів;
 • - оцінка доцільності створення нового підприємства;
 • - оцінка доцільності придбання компанії, а також злиття і приєднання компаній;
 • - оцінка ймовірності відновлення платоспроможності підприємства, що знаходиться в кризовому стані і збереження його в якості діючої бізнес-одиниці без зміни основних напрямків діяльності;
 • - оцінка можливості та економічної доцільності ліквідації нежиттєздатних виробництв і перепрофілювання підприємства.

Таким чином, при виникненні обставин і чинників, докорінно змінюють умови діяльності підприємства, виникає необхідність в розробці бізнес-плану, що дозволяє проаналізувати сценарії розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту.

Широке коло цілей і завдань, що вирішуються в процесі бізнес-планування, визначає коло учасників бізнес-планування, який залежить від виду проекту, а також стадії його життєвого циклу.

В першу чергу це менеджмент і фахівці компанії. Функції цієї групи учасників можна розбити на чотири блоки (рис. 5.2).

Функції менеджменту і фахівців компанії в процесі

Мал. 5.2. Функції менеджменту і фахівців компанії в процесі

бізнес-планування

 • Концептуально-цільова постановка бізнес-плану-.
 • - пошук бізнес-ідеї;
 • - визначення стратегії розвитку підприємства;
 • - постановка цілей і завдань бізнес-плану.
 • Фінансові завдання:
  • - визначення обсягів фінансування проекту;
  • - визначення складу учасників і фінансових відносин між ними.
 • Технологічні процедури розробки бізнес-плану:
 • - формування системи внутрішньої управлінської інформації, необхідної для розробки бізнес-плану;
 • - проведення аналітичних розрахунків.

Якщо значимість функцій, що входять в перші два блоки, не викликає сумнівів, то технологічні процедури на перший погляд носять технічний характер. Однак вони вимагають значних витрат ресурсів і займають досить тривалий період часу. Їх проведення полегшується при використанні програмних продуктів, починаючи від традиційного Excel, який спрощує виконання розрахунків, до широко представлених на ринку / Г-компаніями спеціалізованих програмних продуктів: Project Expert, COMFAR, Альт-Інвест, продуктів компанії групи ІНЕК і ін. Використання програмних продуктів має як переваги, так і недоліки. Одним з основних недоліків є те, що кожен бізнес-план унікальний і його важко звести до алгоритму, заданого в програмному продукті. Тому / Г-компанії йдуть по шляху створення гнучких програмних продуктів, що дозволяють видозмінювати запропонований алгоритм, що частково усуває зазначений недолік і дозволяє врахувати специфіку кожного проекту.

Розробка бізнес-плану може здійснюватися:

 • - фахівцями компанії;
 • - професійною організацією;
 • - робоча група з фахівців компанії і спеціалізованої фірми.

Як видно з переліку функцій, роль менеджменту і фахівців підприємства в розробці бізнес-плану при будь-якому варіанті досить висока, так як саме керівництво компанії визначає концепцію бізнес-плану. У західній практиці бізнес-планування якість бізнес-плану оцінюється з точки зору участі в його розробці фахівців компанії. Найчастіше бізнес-плани відхиляються інвесторами як формальні, якщо в їх розробці не брав участь менеджмент підприємства.

При розробці бізнес-плану силами компанії створюється тимчасова робоча група, в яку входять фахівці різних профілів з функціональних підрозділів (маркетологи, технологи, конструктори, економісти і т.п.). Очолює групу керівник проекту, якому передаються необхідні ресурси, повноваження і відповідальність за розробку бізнес-плану. Визначаються етапи і терміни виконання робіт. Дана система організації роботи над проектом характерна для більшості компаній, націлених на впровадження нововведень і використовують матричну структуру управління.

Делегування повноважень по розробці бізнес-планів консалтинговим фірмам є необов'язковим, але в ряді випадків, при відсутності фахівців належного рівня всередині компанії або їх високого завантаження, а також при розробці великих проектів, це дозволяє підвищити якість і полегшити процедуру розробки бізнес-плану. У таких ситуаціях існує дві сторони: замовник і виконавець. У ролі замовника може виступати компанія, зацікавлена в реалізації проекту, або потенційні інвестори. В якості виконавця - консалтингова фірма.

Оптимальним є змішаний варіант, який передбачає залучення фахівців і тієї й іншої сторони.

 • Реалізація бізнес-плану:
 • - укладення договорів і контрактів;
 • - організація виконання бізнес-плану;
 • - моніторинг ходу реалізації бізнес-плану;
 • - аналіз досягнутих результатів.

Оцінка ефективності проекту повинна проводитися для кожного його учасника, які можуть одночасно виконувати кілька функцій, наприклад інвестор, що надає позикові кошти, може набувати вироблену продукцію, тобто бути контрагентом підприємства.

Як видно, процес бізнес-планування досить складний і витратний. Однак ефект даних витрат безсумнівний. Бізнес-план дозволяє:

 • - уникнути помилкових інвестиційних рішень, а отже, і значних фінансових втрат;
 • - своєчасно виявити і вжити заходів по нейтралізації негативних факторів, які можуть перешкодити реалізації проекту;
 • - залучити інвесторів і забезпечити зовнішнє фінансування проекту;
 • - залучити партнерів до його реалізації;
 • - запропонувати систему заходів щодо виведення підприємства з кризового стану;
 • - розробити ефективну стратегію розвитку компанії і досягти поставлених цілей.

У сучасних умовах бізнес-план по праву став ефективним інструментом менеджменту, що сприяє збільшенню прибутку та рентабельності діяльності, а також зростанню інвестиційної привабливості компанії.

 
<<   ЗМІСТ   >>