Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Виробнича потужність підприємства і фактори, що її визначають

Виробнича потужність підприємства - максимально можливий річний (добовий, змінний) випуск продукції або обсяг видобутку сировини в номенклатурі і асортименті, передбачених плановим обсягом продажів при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням заходів по впровадженню технології, організації купа і виробництва.

Високий рівень використання виробничих потужностей дозволяє отримувати більше продукції з наявних площ і обладнання, тобто більш ефективно використовувати виробничий потенціал підприємства. Це сприяє кращому задоволенню ринкових потреб і підвищення конкурентоспроможності підприємства.

У паспорті підприємства наводяться:

 • - виробнича потужність (середньорічна на кінець року);
 • - показники використання виробничої потужності та обладнання, зокрема коефіцієнти змінності роботи верстатів, їх завантаження в цілому по підприємству і по окремих групах устаткування.

Підприємства, які освоюють проектні потужності поряд з показниками проектної потужності, враховують:

 • - норми і фактичну тривалість освоєння проектної потужності;
 • - обсяг виробництва продукції (переробки або видобутку сировини) у відсотках від річної проектної потужності;
 • - рівень освоєння проектної потужності (у відсотках).

Виробнича потужність вимірюється в натуральних, умовно-натуральних (штуках, метрах, тоннах) і вартісних одиницях. В умовах багато-номенклатурних виробництва розраховуються коефіцієнти використання виробничої потужності (К нм ) як відношення величини виробничої програми (П пл ( ф акт) ) до середньорічної потужності (М СРГ ):

або коефіцієнт можливого випуску продукції (К ст ):

Розрізняють проектну потужність, потужність діючого підприємства і резервну (для покриття планових перевантажень).

Проектна потужність - заздалегідь задана величина обсягу випуску продукції.

Це вихідний показник, заданий проектом споруджуваного підприємства, що вказується в технічному завданні на проектування. Структура підприємства, зокрема склад парку обладнання, використовувані технологічні процеси, розміри виробничих площ, - це шукані величини.

Потужність діючого підприємства - величина, що розраховується з урахуванням застосовуваних технологічних процесів, наявного парку обладнання і наявних виробничих площ.

Обсяг випуску продукції в плановій номенклатурі - шукана величина, що розраховується в умовах повного використання виробничого потенціалу підприємства.

Виробнича потужність розраховується в тих же одиницях, що і виробнича програма. Однак ці величини не можна ототожнювати:

 • - виробнича потужність визначає потенційні можливості підприємства з випуску певного обсягу і асортименту продукції;
 • - виробнича програма орієнтована на задоволення ринкового попиту, її величина повинна бути менше виробничої потужності.

Виробнича потужність - величина динамічна, що змінюється під впливом різних виробничих факторів. Тому розрахунок потужності «прив'язується» до певної календарної дати. Згідно з чинною методикою потужність визначається на початок планового року - вхідна потужність і на кінець планового року - вихідна потужність.

Потужність на кінець планового рокудо ) розраховується за формулою

де М н - виробнича потужність на початок планового періоду; М з - введення потужності в результаті будівництва нових і розширення діючих підприємств; М р - приріст потужності внаслідок реконструкції діючих підприємств; М 0 - збільшення потужності в результаті технічного переозброєння і проведення інших організаційно-технічних заходів; М з - збільшення потужності внаслідок зміни номенклатури продукції (зменшення або збільшення потужності); М в - зменшення потужності внаслідок її вибуття.

Крім вхідний і вихідний потужностей визначається також величина середньорічної потужності :

де Т з , Т р , Т () , Т з , Т "- терміни дії відповідних потужностей з моменту введення їх в дію і до кінця планового року.

У найбільш загальному вигляді потужність розраховується за формулами

де П ч про - базова продуктивність обладнання в годину; Ф д - дійсний річний фонд часу роботи обладнання; С - число верстатів; Т шт - час, що витрачається на виготовлення одиниці (1 шт.) Вироби.

Значення виробничої потужності визначається системою факторів. Найбільший вплив надають технічні фактори:

- кількісний склад основних фондів, їх структура, питома вага активної частини;

якісний склад основних фондів, рівень прогресивності використовуваного обладнання на всіх стадіях виробничого процесу, насиченість парку обладнання автоматичними верстатами і автоматизованими поточними лініями;

 • - віковий склад обладнання з урахуванням морального зносу, темпи оновлення основних фондів;
 • - рівень екстенсивного (в часі), інтенсивного (по потужності) використання основних фондів;
 • - ступінь прогресивності застосовуваних видів технологічної оснастки - інструментів, пристосувань;
 • - ступінь пропорційності по потужності (пропускної спроможності) між агрегатами, групами обладнання, ділянками, цехами; дії щодо усунення вузьких місць]
 • - якість вихідної сировини.

До організаційних факторів належать:

рівень спеціалізації, концентрації, кооперування, комбінування виробництва;

 • - оптимізація виробничої програми підприємства;
 • - рівень організації виробництва, праці та управління.

До групи економічних чинників входять:

 • - форми оплати праці робітників;
 • - наявність систем матеріального стимулювання персоналу за освоєння прогресивних норм продуктивності верстатів.

Соціальні чинники включають:

 • - професійний, кваліфікований і загальноосвітній рівні персоналу;
 • - ступінь забезпеченості підприємства робочою силою.

Всі ці фактори впливають як на підвищення виробничої потужності, так і на рівень її використання. Фактори, пов'язані з інтенсифікацією виробничих процесів і підвищенням технічного рівня виробництва, впливають на збільшення виробничої потужності. Фактори, що забезпечують досягнення прогресивних норм і умов, закладених в розрахунок виробничої потужності, сприяють підвищенню рівня її використання.

При плануванні виробничої програми перевіряють її забезпеченість виробничою потужністю. З цією метою складається баланс виробничої потужності - зіставлення необхідної і наявної величин середньорічної виробничої потужності (М СРГ ) підприємства.

Показник К і м повинен бути менше або дорівнює одиниці. Якщо К ІМ > 1, то може скластися ситуація, коли виробничі можливості підприємства будуть менше ринкового попиту на продукцію, внаслідок чого він не зможе бути задоволений в повному обсязі.

Оптимальним для більшості зарубіжних фірм вважається рівень До ІМ = 0,85, так як закладаються резерви М для обліку коливань ринкової кон'юнктури.

Якщо величина М СРГ менше поточного або перспективного попиту, то підприємство повинно шукати інвестиції або внутрішньовиробничі резерви для збільшення виробничої потужності.

Приклад. Виробнича програма підприємства, що відповідає поточному попиту в плановому році, становить 3600 изд. М СРГ при К пм = 0,6 складає 6000 изд. Через 5 років попит передбачається подвоїти і довести обсяг виробництва до 7200 изд.

Необхідна виробнича потужність при К пм = 0,85 складе 8470 изд. (7200 / 0,85), відповідно дефіцит - 2700 вид. (8470 - 6000).

Підприємство в перспективному плані намітило ліквідувати частину дефіциту (1500 изд.) За рахунок виявлення внутрішньовиробничих резервів (6000 изд. (0,85 - 0,6)), а частина (970 вид.) - за рахунок технічного переозброєння.

Іноді лімітують факторами можуть виявитися такі фактори, як обмеження поставок матеріальних ресурсів або дефіцит кваліфікованих кадрів в регіоні. В цьому випадку в плані організаційно-технічного розвитку повинні бути передбачені заходи щодо усунення цих причин.

 
<<   ЗМІСТ   >>