Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАКТИКУМ

Контрольні питання і завдання

 • 1. Дайте визначення поняття «розподіл» в маркетингу.
 • 2. Сформулюйте, які відмінності існують між розподілом і рухом товарів в маркетингу.
 • 3. Які стратегічні і тактичні завдання розподілу?
 • 4. Охарактеризуйте прямі, непрямі і змішані канали розподілу.
 • 5. Етапи прийняття рішення про вибір каналу розподілу товару.
 • 6. Назвіть основних учасників каналів розподілу.
 • 7. Які відмінності між вертикальними, горизонтальними і багатоканальними маркетинговими системами?
 • 8. Перерахуйте функції і види оптової торгівлі.
 • 9. Які функції і види роздрібної торгівлі ви знаєте?
 • 10. Які особливості формування розподільної політики в ЛІК?

практичні завдання

1. Проведіть порівняльний аналіз основних переваг і недоліків, властивих каналам розподілу різних типів. Результати занесіть в табл. 6.8.

Таблиця 6.8

Порівняльний аналіз різних типів каналів розподілу

Тип каналу

переваги

недоліки

прямий

непрямий

змішаний

2. Проведіть порівняльний аналіз цілей і завдань, що стоять перед підприємствами оптової і роздрібної торгівлі в каналах розподілу. Результати занесіть в табл. 6.9. [1]

Таблиця 6.9

Порівняльний аналіз цілей і завдань оптової та роздрібної торгівлі

функції

Гуртова торгівля

Роздрібна торгівля

цілі

завдання

Форма для розробки схеми руху потоків в каналі розподілу

Мал. 6.9. Форма для розробки схеми руху потоків в каналі розподілу

 • 4. Для виконання даного завдання згадайте теоретичні матеріали гл. 2, зокрема параграфа 2.1, в якому були розглянуті основні відмінності ринків споживчих товарів і товарів виробничого призначення, а також параграфа 2.2 в частині, присвяченій розбіжностям в характері формування потреб і дій в процесі здійснення покупки індивідуальних споживачів і організацій-споживачів. Грунтуючись на перерахованих матеріалах, а також на відомостях, викладених в гл. 6, проведіть порівняльний аналіз існуючих відмінностей у прийнятті рішень при виборі структури каналу розподілу в разі, якщо канал проектується:
  • - для споживчих товарів;
  • - товарів виробничого призначення.

Отримані результати занесіть в табл. 6.10.

Таблиця 6.10

Порівняльний аналіз рішень при виборі структури каналів розподілу споживчих товарів і товарів виробничого призначення

Етапи прийняття рішень

Основні рішення

Канал розподілу

споживчих

товарів

товарів виробничого призначення

Аналіз вимог покупців до рівня обслуговування

Розмір разової покупки. Прийнятний час очікування і доставки.

Необхідність забезпечення зручного для покупців розташування торгових підприємств. Необхідний асортимент товарів. Сервісне обслуговування до, під час і після здійснення покупки і т.д.

Постановка цілей і визначення умов

Необхідний рівень обслуговування споживачів.

Необхідні характеристики товару.

Закінчення табл. 6.10

Етапи прийняття рішень

Основні рішення

Канал розподілу

споживчих

товарів

товарів виробничого призначення

Аналіз сильних і слабких сторін різних типів можливих посередників.

Аналіз структури каналів розподілу конкурентів і т.д.

Визначення основних варіантів каналу

Обгрунтування і вибір типів необхідних посередників. Обгрунтування і вибір кількості необхідних посередників. Визначення умов роботи з посередниками.

Розподіл відповідальності між учасниками каналу і т.д.

оцінка варіантів

Аналіз співвідношення обсягів продажів і витрат на збут при різних варіантах каналів. Аналіз можливостей встановлення контролю за діяльністю учасників каналу.

Аналіз можливостей оперативного зміни структури каналу в разі потреби і т.д.

5. Проведіть порівняльний аналіз основних переваг і недоліків, властивих різним типам маркетингових каналів. Результати занесіть в табл. 6.11.

Порівняльний аналіз різних типів маркетингових каналів

Таблиця 6.11

Тип каналу

переваги

недоліки

традиційний

Вертикальна маркетингова система

Горизонтал и 1ая маркети 11 говая система

Багатоканальна маркетингова система

тести

 • 1. Розподіл в маркетингу - це:
  • а) розробка і реалізація конкретних рішень, спрямованих на організацію ефективного просування товарів від виробника до кінцевих споживачів;
  • б) діяльність з планування, виконання та контролю фізичного переміщення ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції від місць виробництва до місць споживання;
  • в) визначення фактичного місця розташування товарів на шляху від виробника до кінцевих споживачів;
  • г) немає вірної відповіді.
 • 2. Сукупність незалежних організацій, які беруть участь в процесі просування товару від виробника до споживача, називається:
  • а) каналом розподілу;
  • б) каналом руху товару;
  • в) маркетинговим каналом;
  • г) каналом просування.
 • 3. До числа ключових функцій каналів розподілу відносять:
  • а) пошук покупців і встановлення контактів з ними;
  • б) надання додаткових послуг споживачам;
  • в) транспортування і складування товарів;
  • г) пошук і використання коштів на покриття витрат по функціонуванню каналу розподілу.
 • 4. Які з наведених нижче видів діяльності виконує дистриб'ютор:
  • а) здійснює операції від свого імені і за власний рахунок;
  • б) здійснює операції від імені виробника товару, але за свій рахунок;
  • в) здійснює операції за рахунок виробника товару, але від свого імені;
  • г) здійснює операції за дорученням іншої особи за його рахунок і від його імені?
 • 5. Схеми «виробник -" споживач »відповідає:
  • а) канал прямого маркетингу;
  • б) канал першого рівня;
  • в) канал другого рівня;
  • г) канал третього рівня.
 • 6. Рівень каналу розподілу - це:
  • а) число незалежних учасників процесу просування товарів від виробника до кінцевого споживача;
  • б) сукупність посередників, які виконують певні функції по переміщенню товарів і передачі прав власності на нього чергового ланці ланцюжка посередників в напрямку кінцевого споживача;
  • в) кількість посередників на певному рівні каналу розподілу. [2]
  • г) включає дві і більше незалежні фірми, що об'єднують свої ресурси і зусилля для реалізації тих ринкових можливостей, які недоступні їм поодинці.
 • 8. Схеми «виробник -> оптовий посередник -> роздрібний посередник -" споживач »відповідає:
  • а) комбінована маркетингова система;
  • б) традиційна система розподілу;
  • в) вертикальна маркетингова система;
  • г) горизонтальна маркетингова система.
 • 9. Основними перевагами залізничного транспорту при виборі способів доставки товарів від місць виробництва до місць споживання є:
  • а) висока швидкість доставки великих обсягів вантажів на далекі відстані;
  • б) велика пропускна здатність і низька собівартість перевезень на далекі відстані;
  • в) високий ступінь доступності;
  • г) найвища швидкість доставки вантажів.
 • 10. Цілями руху товару є:
  • а) максимізація рівня обслуговування споживачів;
  • б) мінімізація витрат на розподіл товарів;
  • в) всі відповіді вірні.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Федеральний закон від 28.12.2009 № 381-ФЗ «Про основи державного регулювання торговельної діяльності в Російській Федерації».
 • 2. ГОСТ Р 51303-2013: Торгівля. Терміни та визначення.
 • 3. Ворожейкіна, Т. М. Логістика в АПК / Т. М. Ворожейкіна, В. Д. Ігнатов. - М .: Колос, 2005.
 • 4. Основи логістики: навч, посібник / під ред. В. І. Хабарова. - М .: Маркет ДС, 2010 року.

 • [1] Ознайомившись з теоретичними матеріалами, представленими в параграфі 6.1 даного підручника, відобразите, керуючись рис. 6.9, напрямки двіженіяследующіх типів потоків в каналі розподілу: а) матеріальних потоків (ресурсів, напівфабрикатів, готової продукції і т.д.); б) потоків платежів; в) потоків інформації; г) потоків коштів просування; д) передача прав власності на товари.
 • [2] Традиційний маркетинговий канал: а) має на увазі використання фірмою двох і більше каналів распределеніядля виходу на кілька ринкових сегментів; б) включає незалежного товаровиробника, кількох оптових і рознич-п их посередників, кожен з яких, в свою чергу, також є самостійною організацією, яка прагне до власного прибутку; в) включає товаровиробника, кількох оптових і роздрібних посередників, які працюють як єдине ціле, при цьому один з учасників каната распределеніяможет володіти контрольним пакетом акцій інших організацій-учасників каналу;
 
<<   ЗМІСТ   >>