Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ

Конкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати конкуренцію з іншими аналогічними товарами на ринку.

Часто саме конкурентоспроможність товару є вирішальним фактором його комерційного успіху на розвиненому конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним характеристиках, але і по комерційних і інших умовах його реалізації (ціною, термінами поставки, каналам збуту, сервісу, рекламі). Більш того, важливою складовою частиною конкурентноздатності товару є рівень витрат споживача за час його експлуатації.

Відзначимо, що йод конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик товару, що визначають його успіх на ринку, т.с. перевага саме цього товару над іншими в умовах широкої пропозиції конкуруючих товарів-аналогів.

Конкурентоспроможність товару можна визначити, тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Іншими словами, конкурентоспроможність - поняття відносне, чітко прив'язане до конкретного ринку і часу продажу. І оскільки в кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення власних потреб, конкурентноздатність здобуває ще й індивідуальний відтінок.

Загальна емпірична формула конкурентоспроможності товару має наступний вигляд:

Конкурентоспроможність = Якість + Ціна + Обслуговування.

На рис 4.4 представлена структура конкурентоспроможності товару.

Розглянемо показники конкурентоспроможності товару.

 • 1. Технічні показники товару визначаються оцінкою відповідності його технічного рівня, якості і надійності сучасним вимогам, які висуваються споживачами на ринку. Ці вимоги найбільш повно відображають їх громадські й потреби при досягнутому (прогнозованому) рівні соціально-економічного розвитку і науково-технічного прогресу як у нашій країні, так і за кордоном. Основні вимоги споживачів до технічних показників знаходять висвітлення в національних і міжнародних стандартах.
 • 2. Якість товару - це сукупність властивостей і характеристик продукту, які надають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби. Конкурентоспроможним вважається товар, у якого сукупний корисний ефект на одиницю витрат вище, ніж у інших, і при цьому величина жодного з критеріїв не є неприйнятною для споживача. Товар з низькою якістю може бути конкурентоспроможний при відповідній ціні, але за відсутності якої-небудь властивості він втратить привабливість взагалі. Наприклад, відсутність клавіатури у ноутбука практично неможливо компенсувати зниженням ціни.

Виділяють чотири рівні оцінки якості.

Перший рівень - відповідність стандарту. Якість оцінюється як відповідне або не відповідає вимогам стандарту (або іншого документа на виготовлення продукту - технічних умов, договору тощо).

Другий рівень - відповідність використанню. Продукт повинен задовольняти не тільки обов'язковим вимогам стандартів, а й експлуатаційним вимогам, щоб користуватися попитом на ринку.

Третій рівень - відповідність фактичним вимогам ринку. В ідеальному варіанті це означає виконання вимог покупців, що стосуються високої якості і низької ціни товару.

конкурентоспроможність товару

Мал. 4.4. конкурентоспроможність товару

Четвертий рівень - відповідність латентним (прихованим, неочевидним) потребам. Перевагу у покупців отримують товари, що володіють крім іншого споживчими властивостями, що задовольняють потреби, які носять неявний, мало усвідомлюваний характер.

Якість виступає головним фактором конкурентоспроможності товару, складаючи його «стрижень». В принципі низькоякісний товар має і низькою конкурентоспроможністю, так само як і товар високої якості, - ЦЕ конкурентний або висококонкурентний товар. Наявні на практиці винятки лише підтверджують загальні положення.

 • 3. Технічна конкурентоспроможність товарів - показник дуже гнучкий і динамічний. Він перманентно міняється відповідно до темпів науково-технічного прогресу, що відбувається в країнах - провідних світових виробників тієї чи іншої продукції.
 • 4. Комерційні умови. До основних показників, що визначають комерційні умови конкурентоспроможності товарів, відносяться:
  • - цінові показники. Рівень ціни виробництва безпосереднім чином визначає цінову конкурентоспроможність товару. Зрозуміло, що чим нижче цей рівень, тим за інших рівних умов вище конкурентоспроможність виробленої продукції на ринку і, отже, краще позиції її виготовлювача в суперництві з іншими виробниками аналогічної продукції. І навпаки, більш високий рівень ціни знижує цінову конкурентоспроможність товарів, нерідко зводячи її нанівець. З урахуванням даних умов і формується цінова політика в боротьбі за підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів;
  • - показники, що характеризують умови поставок і платежів за товари, що поставляються. Чим більш гнучкими є ці умови, чим більш вони відповідають інтересам покупців, тим переважніше товар у конкурентному суперництві з іншими аналогічними товарами на ринку. В першу чергу це стосується термінів і форм постачань товарів і пропонованого продавцем розмаїтості форм розрахунків і платежів за здійснювані постачання;
  • - показники, що характеризують особливості діючої на ринку виробників і споживачів податкової і митної системи;
  • - показники, що відображають ступінь відповідальності продавців за виконання зобов'язань і гарантій.
 • 5. Організаційні умови придбання і використання товару споживачами забезпечують реальне виконання комерційних показників його конкурентоспроможності. Вони включають в себе:
  • - забезпечення максимально можливого наближення продавців товару до покупців, що впливає на зниження витрат обігу, а значить, на рівень його ціни;
  • - доставку товару до місць споживання не тільки великим оптом-транзитом, але і дрібними партіями через складські підприємства. В основі економічної доставки товарів лежить уміння грамотно користуватися транспортними статутами, кодексами, правилами перевезень, транспортними тарифами й іншими основними документами в цій галузі;

розширення післяпродажного сервісу, що надається споживачам з гарантійним і післягарантійним обслуговуванням;

 • - розвиток реклами і технічної інформації на високому якісному й організаційному рівнях;
 • - формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС) - є ключовим напрямком у конкурентній боротьбі за міцне місце на ринку збуту товару.
 • 6. Економічні умови споживання :
  • - енергоємність і економічність в використанні ресурсів на одиницю продукту або на що здійснюються роботу, заради яких товар купується покупцем;
  • - вартість витратних та інших матеріалів, необхідних для використання товару споживачем;
  • - рівень безвідходності необхідних для використання товару матеріалів;
  • - вартість ремонтів і запасних частин і т.д.

Виходячи з оцінки існуючої і перспективної конкурентоспроможності товару, приймається одне з рішень про подальшу виробничо-збутову політику:

 • - продовжувати виробництво даного товару і сто збут;
 • - провести модернізацію;
 • - зняти його з виробництва і приступити до випуску нового товару.

Вивчення конкурентоспроможності товару повинно вестися безперервно

і систематично, у тісній прив'язці до фаз його життєвого циклу, щоб вчасно уловлювати момент початку зниження показника конкурентноздатності і прийняти відповідні попереджувальні рішення (наприклад, зняти виріб з виробництва, модернізувати його, перевести в інший сектор ринку). При цьому виходять з того, що випуск підприємством нового продукту, перш ніж старий вичерпав можливості підтримки своєї конкурентоспроможності, звичайно економічно недоцільний.

Разом з тим будь-який товар після виходу на ринок починає поступово витрачати свій потенціал конкурентноздатності. Цей процес можна сповільнити і навіть тимчасово затримати, але зупинити - неможливо. Тому новий виріб проектується але графіком, що забезпечує йому вихід на ринок до моменту значної втрати конкурентноздатності колишнім виробом. Інакше кажучи, конкурентоспроможність нових товарів повинна бути випереджальної і досить довгострокової.

Особлива увага приділяється не тільки поліпшення технічних параметрів вироби, скільки зниженню ціни його споживання. Як свідчить світова практика, саме цей параметр часто ставав вирішальним, хоча новий товар продавався за значно вищою ціною.

 
<<   ЗМІСТ   >>