Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow МАРКЕТИНГ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати

 • • основні методи проведення маркетингових досліджень;
 • • призначення і структуру маркетингової інформаційної систем и організації, характер її взаємодії із зовнішнім маркетинговим середовищем організації;
 • • структуру маркетингового середовища організації АПК; вміти
 • • працювати з маркетинговою інформацією;
 • • визначити проблему і мета проведення маркетингового дослідження;
 • • обґрунтовувати і вибирати методи проведення конкретного маркетингового дослідження;
 • • розробити план проведення маркетингового дослідження; володіти
 • • навичками розробки інструментів збору первинних даних;
 • • навичками аналізу маркетингової інформації, в тому числі отриманої в результаті проведення маркетингового дослідження.

Цілі, принципи і методи досліджень в маркетингу

Всі господарюючі суб'єкти (підприємства і організації різних форм власності), що функціонують на ринку, повинні враховувати особливості ринку конкретної продукції, період часу, а також умови навколишнього середовища.

Знання про складність і динаміку ринку, а також факторів, що впливають на його кон'юнктуру, дозволяють організації швидко і гнучко адаптуватися до постійно мінливих умов діяльності на ринку, а також скорегувати або сформувати і реалізувати нову стратегію і тактику діяльності та розвитку організації.

Першим етаном для прийняття ефективних рішень по організації, управлінню, вдосконаленню діяльності, а також зниження ризиків і невизначеності при прогнозуванні діяльності організації на коротко-, середньо- і довгостроковий період є аналіз і дослідження ринку, зовнішнього і внутрішнього середовища, які в цілому формують так звану інформаційну базу (основу, масив даних).

Інформаційну базу, необхідну для прийняття управлінських рішень в менеджменті та маркетингу, найбільш оперативно дозволяє сформувати система маркетингових досліджень.

Проведення маркетингових досліджень є головним елементом аналітичної функції маркетингу, так як через маркетингову інформацію забезпечується зв'язок організації з ринком, споживачами, конкурентами, а також з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу.

Маркетингове дослідження (marketing research) - це діяльність, спрямована на задоволення інформаційно-аналітичних потреб ринку і його структур [1] .

Маркетингове дослідження - комплексне поняття, яке включає всі види дослідницької діяльності: систематичний збір, відображення і аналіз даних з проблем, що стоять перед організацією [2] .

У визначенні терміна «маркетингові дослідження» П. С. Зав'ялов об'єднує такі поняття: систематичний збір, обробка та аналіз даних по тих аспектах маркетингової діяльності організації, в рамках яких слід вжити ті чи інші рішення, а також аналіз компонентів зовнішнього середовища, які впливають на маркетингову діяльність організації [3] .

У маркетингових дослідженнях важливо визначити всі об'єкти маркетингових досліджень для формування інформаційної бази:

 • - ринок (дати оцінку стану і тенденцій розвитку ринку і ринкового потенціалу);
 • - споживачі (вивчення споживчого та купівельної поведінки);
 • - товар (аналіз товарного асортименту, упаковки, дизайну, бренду та сервісу, сприйняття нового продукту);
 • - ціна (аналіз цінової політики на ринку, використання знижок і купонів);
 • - конкуренти (аналіз діяльності конкурентів на ринку);
 • - постачальники і посередники (аналіз каналів збуту продукції і витрат по збуту);
 • - вплив на екологію;
 • - маркетингові комунікації (вплив реклами, що стимулюють заходів та інших спеціальних заходів);
 • - комплекс маркетингу (аналіз впливу елементів комплексу маркетингу в цілому), а також правові аспекти торгівлі.

Маркетингові дослідження дозволяють виробникам продукції швидко та оперативно адаптуватися до вимог ринку і споживачів продукції в умовах постійних змін, що відбуваються на ринку.

Проведення маркетингових досліджень необхідно в наступних ситуаціях: зниження конкурентоспроможності організації та (або) продукції; недосягнення поставлених цілей; формування нового плану розвитку діяльності організації (бізнес-план); планування виходу на інші сегменти і ринки, вибір заходів і заходів для подальших дій і ін.

Важливо проводити маркетингові дослідження регулярно для контролю поточної ситуації та оперативного внесення доповнень і коригувань у вже реалізовані програми розвитку діяльності організації, а також в плани з розвитку і вдосконалення цієї діяльності (наприклад, виробничо-збутова діяльність, формування поточного і майбутнього попиту на продукцію, прогнозування тенденцій розвитку і сфер діяльності організації, вибір і реалізація стратегії і тактики маркетингу і т.д.).

Прийнято класифікувати маркетингові дослідження в залежності від мети їх проведення, масштабності і складності вирішуваних завдань на чотири основних види [4] :

 • - пошукові (розвідувальні) - охоплюють невеликі сукупності об'єктів і грунтуються па спрощеною програмою і стислому за обсягом інструментарії; зазвичай використовується один з найбільш доступних методів збору інформації, що дозволяє отримати необхідні результати в стислі терміни;
 • - описові (дескриптивні) - отримання емпіричних відомостей, що дають відносно цілісне уявлення про досліджуваному явищі і його структурних елементах; проводяться для одержання якомога повнішої всебічної інформації;
 • - експериментальні (казуальні) - проводяться з метою перевірки висунутої попередньої гіпотези, виявлення і моделювання причинно-наслідкових зв'язків між явищами, подіями, процесами і факторами маркетингових середовищ.

Метою організації і проведення маркетингових досліджень є формування інформаційного масиву даних.

Сформований інформаційний масив даних дозволяє досягти цілі, які стоять перед організаціями, основні з яких представлені нижче:

 • • аналіз ринку, його ємності і потенціалу;
 • • якісні та кількісні характеристики потенційних і реальних покупців і споживачів товарів організації, так і товарів конкурентів;
 • • аналіз товарів і прогноз обсягу їх продажів;
 • • вибір політики ціноутворення і способу встановлення цін;
 • • вибір способів, методів і умов реалізації товарів і збутової політики в цілому;
 • • аналіз діяльності конкурентів на ринку, їх товарів, можливої цінової і збутової політики та ін.

Для досягнення будь-якої з поставлених цілей в системі маркетингових досліджень обов'язковим є дотримання принципів проведення маркетингових досліджень.

Основними принципами маркетингових досліджень є системність, систематичність, комплексність, ретельність, точність, об'єктивність, достовірність, економічність, регулярність, періодичність, оперативність, ефективність, науковість.

Дотримання принципів проведення маркетингових досліджень дозволяє сформувати надійну основу для прийняття добре обгрунтованих, продуманих управлінських рішень.

Методологічну основу всіх досліджень становлять методи збору, обробки та аналізу інформації.

Залежно від способів отримання інформації і техніки проведення маркетингових досліджень виділяють такі методи, як спостереження, опитування, фокус-групи та експеримент.

Спостереження - це метод збору інформації, що здійснюється відповідно до визначеної мети для фіксації фактів і загальних відомостей про об'єкт, про події, явища і процеси, які виявлені органами почуттів без особистої взаємодії дослідника (реєстратора) і досліджуваного об'єкта.

Метод спостереження дозволяє дати кількісну і якісну оцінку властивостей споживачів і покупців, а також їх реакції на вплив з боку виробників продукції або продавців. Він може також бути джерелом інформації для побудови попередніх гіпотез і, крім того, дозволяє перевірити дані, які були отримані іншими методами дослідження.

За допомогою даного методу можна провести порівняльний аналіз товарів, цін, упаковки та асортименту продукції і т.п.

Перевагами методу спостереження є висока об'єктивність дослідження, простота і економічність його проведення, можливість сприйняття неусвідомленого поведінки споживачів та ін.

До недоліків цього методу можна віднести суб'єктивність сприйняття спостережуваних подій, явищ, процесів, низьку репрезентативність вибірки, відсутність можливості виявлення причинно-наслідкових зв'язків.

Виділяють дві основні форми спостереження, використовувані в маркетингових дослідженнях:

 • 1) пряме (часто візуальне), що підрозділяється на відкрите (об'єкта спостереження відомо про те, що за ним спостерігають) і приховане (об'єкту невідомо про що проводиться дослідженні);
 • 2) непряме (часто документальне).

Класифікація спостережень в залежності від різних ознак представлена в табл. 3.1. [4]

Таблиця 3.1

Класифікація методу «спостереження» відповідно до різних

ознаками 1

ознака класифікації

форма спостереження

зміст

Характер навколишнього обета- новки

польове

Проводиться в природних умовах, реальній обстановці

лабораторне

Проводиться в штучно створених умовах

Спосіб сприйняття об'єкта

персональне

Події фіксуються спостерігачем безпосередньо або з боку без участі в процесі

неперсональное

Події фіксуються за допомогою приладів

Характер спостережуваних подій

пряме

Ведеться безпосередньо за поведінкою об'єкта

непряме

Ведеться за результатами або наслідками поведінки об'єкта

Ступінь відкритості процесу

Відкрите

Спостережуваним відомо про що проводиться дослідженні

приховане

Спостережуваним невідомо про що проводиться дослідженні

Ступінь стандартизації про- цедури

структуроване

Спостерігач реєструє події по детально розробленою схемою

вільне

Здійснюється збір всієї інформації відповідно до загального принципового плану

Охоплення одиниць об'єкта

суцільне

Спостерігач реєструє докладно всю інформацію повністю

селективне

Спостерігач реєструє окремі, заздалегідь певні, події, явища і процеси

Час реєстрації фактів

безперервне

Постійна реєстрація подій, явищ і процесів

одноразова

Реєстрація подій, явищ і процесів проводиться один раз

періодичне

Реєстрація подій, явищ і процесів проводиться з рівними інтервалами у часі

Примітка. Таблиця наводиться з доповненнями автора.

Для проведення спостереження необхідно розробити і заповнити так звану реєстраційну форму для збору даних методом спостереження, яка дозволить упорядкувати збирається інформацію відповідно до поставленої мети і (або) проблемою дослідження.

Універсальної реєстраційної форми для проведення спостереження немає.

Реєстраційні форми для проведення спостереження, як правило, включають в себе комплекс таблиць (табл. 3.2-3.4, рис. 3.1), які доцільно розмістити на одній сторінці для зручності збору даних.

Таблиця 3.2

Приклад шаблону макета реєстраційної форми для проведення

спостереження

Назва (заголовок таблиці)

зміст рядків

Найменування граф (верхні заголовки)

Л

1

2

3

Найменування рядків (бічні заголовки)

підсумковий рядок

Підсумкова графа

Таблиця 3.3

Приклад оформлення розділу для проведення спостереження

Чим користуються покупці

Вік, років

15-25

26-35

36-45

46-55

старше 55

Візок для продуктів

Кошик

Список покупок

Консультація продавців

нічим

Таблиця 3.4

Приклад оформлення розділу про поведінку покупців в магазині

дії покупців

Вік, років

15-25

26-35

36-45

46-55

старше 55

Вибирає певну марку

Звертає увагу на акції

Обговорює з іншими учасниками групи

Уважно розглядає обрану марку

інші особливості

Приклад оформлення реєстраційної форми для проведення

Мал. 3.1. Приклад оформлення реєстраційної форми для проведення

спостереження

В основні розділи реєстраційної форми для проведення спостереження можуть бути включені наступні пункти:

 • - дата проведення дослідження;
 • - місце проведення дослідження;
 • - період часу проведення дослідження;
 • - об'єкт дослідження;
 • - підлогу об'єкта дослідження;
 • - приблизний вік об'єкта дослідження; приблизний рівень доходу об'єкта дослідження;
 • - додаткова інформація про об'єкт дослідження (наявність сім'ї, дітей і т.п.);
 • - переваги за видами і марками продукції, за ціною;
 • - що використовує при виборі товару об'єкт дослідження (продуктовий візок або кошик, список покупок і т.п.);
 • - поведінка об'єкта дослідження при виборі товару (пошук певної марки, вибір товару з певною полки, пошук цінника, уважне вивчення товару);
 • - інші критерії.

Кількість пунктів у реєстраційній формі для спостереження залежить від поставленої мети дослідження і може варіюватися.

З метою недопущення помилок, їх виявлення і (або) попередження, а також забезпечення точності даних при проведенні маркетингових досліджень методом спостереження необхідно дотримуватися правил методики збору і аналізу даних:

 • - застосовувати дію закону великих чисел (випадкові помилки взаємно погашаються при досить великій сукупності);
 • - враховувати систематичні помилки реєстрації (наприклад, округлення даних);
 • - враховувати помилки репрезентативності (при селективному спостереженні) і т.д.

Зібрані в ході спостереження дані обробляються, групуються і аналізуються.

Другим і найбільш поширеним методом проведення маркетингових досліджень є опитування.

Опитування - це метод збору первинної інформації, з метою з'ясування особистих думок, бажань, уподобань і дій учасників ринкового процесу, шляхом здавна питань і отримання відповідей на них.

Питання можуть бути задані як в усній, так і в письмовій формі.

Основні переваги опитування: об'єктивність отримання даних (можливість виявити судження, думки, бажання, ідеї, мотивації, прихильності покупців і т.д.); гнучкість і простота проведення дослідження; легкість статистичної обробки даних; відносно невисокі витрати.

Головним недоліком даного методу є суб'єктивність дослідження (з одного боку, респонденти схильні до спотворення реальної інформації при відповідях на питання, з іншого - кореспонденти можуть невірно трактувати отриману від респондентів інформацію).

Класифікація форм і видів опитувань представлена в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Класифікація методу опитування у відповідності з різними

ознаками 1

ознака класифікації

форма опитування

зміст

Мета дослідження

якісний

Спрямований на виявлення якісних характеристик очікувань, мотивацій об'єкта

кількісний

Спрямований на обгрунтування кількісних характеристик вибору об'єкта

Тип опитуваного суб'єкта

експертна

Опитуються експерти в області, що вивчається

підприємницький

Опитуються продавці і виробники

споживчий

Опитуються реальні або потенційні споживачі продукту

Кількість одночасно опраші- ваемих

індивідуальний

Кожен респондент опитується індивідуально

груповий

Кілька респондентів опитуються одночасно

1 похитати А. В., Москальов М. В., Семенова Е. І. Указ. соч.

Закінчення табл. 3.5

ознака класифікації

форма опитування

зміст

За кількістю тим, включених в лист

одна

У опитувальний лист включена одна гема

кілька

У опитувальний лист включені кілька тем

ступінь стандартизації

структурований

Жорстко задається послідовність і формулювання питань

повністю стандартизований

Використовується повністю розроблена раніше форма

вільний

Жорстка послідовність і формулювання питань відсутні

Вид використовуваних комунікацій

телефонний

Респонденти опитуються по телефону

Поштовий

Розсилка і повернення анкет здійснюються поштою

Особистий

Питання задаються респонденту при особистому контакті

Інтернет

Анкета і питання розміщені в мережі Інтернет

Частота проведе- ня

одиничний

проводиться раз

багаторазовий

Збір інформації з проблеми повторюється багаторазово

Примітка. Таблиця наводиться з доповненнями автора.

Найбільш ефективним і разом з тим найбільш витратним видом опитування є особиста бесіда з опитуваним (інтерв'ю), тобто отримання відповідей на поставлені запитання.

Найбільш зручною і поширеною формою опитування є збір інформації шляхом заповнення анкети, в тому числі за допомогою комп'ютера. Результативність даної форми опитування залежить від правильності складеної анкети.

Стандартна форма анкети включає в себе наступні розділи: вступ (звернення до споживача), «паспорт споживача» (відомості про опитуваним (респондента)) і основну частину (предмет опитування).

Звернення до споживача має бути коротким і ємним. Необхідно пояснити мету дослідження з метою зацікавити респондента в участі в опитуванні.

«Паспорт споживача» може містити питання соціально-економічного (стать, вік, рівень доходу, соціальний статус, рівень освіти, наявність сім'ї і дітей і т.д.) і географічного (регіон або країна проживання і т.д.) характеру.

В основній частині представлений перелік питань відповідно до основної мети дослідження (наприклад, що стосуються причин і основних критеріїв вибору продукції) (табл. 3.6).

Зміст, послідовність, типи і формулювання питань повинні бути коректними. Важлива умова при формуванні анкети - тактовна і ввічлива форма звернення.

Відповіді на ці запитання можна отримати у вигляді:

 • а) відповідей споживачів у вільній формі, що дозволяє дізнатися побажання реальних споживачів або експертів для вдосконалення товару, сервісу і т.д .;
 • б) безальтернативних варіантів відповідей, які не дозволяють іншого тлумачення питання.

Таблиця 3.6

Приклад опитування для отримання кількома варіантами відповіді

Відзначте в порядку переваги фактори, які впливають на ваше рішення при покупці продуктів харчування (1 - впливає більшою мірою, 7 - впливає в меншій мірі)

фактор

1

2

3

4

5

6

7

Ціна

Країна походження

упаковка

бренд

склад

вага

Сертифікат якості

При проведенні анкетування важливо продумати варіант повернення заповненої анкети (наприклад, повернути анкети особи, яка видала її; опустити в спеціальний ящик в місці продажу товарів; відправити поштою тощо).

Опитування широко застосовується при дослідженнях в різних сферах. Важливо пам'ятати про дотримання анонімності респондентів і збереження їх особистих даних.

Останнім часом у зв'язку з високим поширенням Інтернету більшої популярності отримали онлайн-опитування.

Анкету розміщують в Інтернеті, і респондент може відповідати на питання в зручних для себе умовах (місце, час і т.п.). В основному он-лайн-опитування засновані на питаннях закритого типу.

Перевагами інтернет-опитувань є:

 • - можливість заповнити анкету в зручний час і в зручному місці;
 • - висока швидкість отримання відповідей на опитування;
 • - швидкість залучення і охоплення цільової аудиторії;
 • - низькі витрати на проведення дослідження;
 • - можливість автоматично підрахувати результати;
 • - можливість видати замовнику підсумковий звіт в форматі таблиць і діаграм.

У числі недоліків інтернет-опитувань можна відзначити наступні:

 • - не всі користувачі Інтернету обов'язково є репрезентативною вибіркою всієї генеральної сукупності;
 • - навмисне спотворення даних при відповідях на питання;
 • - неможливість встановити або перевірити особу респондента;
 • - неможливість встановити час і дату відповіді на питання;
 • - відсутність стимулювання учасників дослідження;
 • - складність забезпечення безпеки і збереження особистих даних респондента.

В окремий метод проведення маркетингових досліджень виділилася кабінетна форма опитування, що отримала назву фокус-групи (фокусування).

Фокусування (фокус-група) - це форма опитування, передбачає всебічне дискусійне обговорення проблеми зі спеціальним чином відібраної невеликою групою людей, що проводиться модератором з метою встановлення якісних параметрів поведінки споживачів.

Основними цілями проведення фокусування можна назвати такі як:

- генерація ідей;

формування мотивації споживачів і позитивного сприйняття марки;

 • - навчання споживачів;
 • - отримання реакції на вплив реклами та інших інструментів комплексу маркетингових комунікацій;
 • - оцінка результатів маркетингового впливу на споживача. Група споживачів повинна мати певні і схожі критерії,

інтереси, потреби і відношення до товару в конкретний період часу (рис. 3.2).

Критерії формування фокус-групи

Мал. 3.2. Критерії формування фокус-групи

Провідним (модератором) повинен бути фахівець або експерт в досліджуваній області. Головне завдання модератора - встановити взаєморозуміння і довірчі відносини з групою.

Фокусування може проводитися в двох формах: у формі лекторію і круглого столу.

Тривалість дослідження за допомогою методу фокусування нс повинна перевищувати 1,5-2 ч. Кількість учасників фокус-групи повинно бути не більше 16-18 осіб і не менше семи осіб і включати реальних або потенційних споживачів продукції та кількох експертів.

Головним недоліком даного методу є його висока вартість.

Група споживачів, що піддається повторюваним дослідженням, предмет яких залишається незмінним, називається «панель». Панель може бути: споживчої, торгової, панель фахівців сфери послуг і виробництва.

Панельний метод має переваги в порівнянні з поодинокими опитуваннями, так як дає можливість порівнювати результати наступних опитувань з підсумками попередніх і встановлювати тенденції та закономірності розвитку досліджуваних явищ у часі. Разом з цим важливо правильно оцінити час існування панелі: розрізняють коротко- і довгострокові, а також постійні панелі.

За допомогою панелі можна отримати інформацію про кількість товару, що купується домогосподарством, розміри та структуру грошових доходів і витрат, перевагах за цінами, товарам, упаковці, функціональними властивостями, брендам, обсягами протягом певного періоду часу.

Фокусування в основному застосовують для пошуку ідей але створення нових товарів, організації рекламної кампанії, при вивченні запитів, мотивів, відносин, цінностей реальних і потенційних споживачів.

Наступним методом проведення маркетингових досліджень є експеримент.

Експеримент - це метод збору інформації шляхом активного контролю дослідника певних процесів і чинників з метою дослідження впливу одного фактора на інший і встановлення взаємозв'язку між подіями.

Об'єкти експерименту ретельно вибираються. У практичній діяльності експеримент проводиться з метою прогнозування обсягу продажів або обґрунтування вибору маркетингових інструментів просування нового товару на ринок.

Основні переваги експерименту:

 • - висока об'єктивність дослідження;
 • - можливість роздільного спостереження і контролю впливу змінних факторів на об'єкт дослідження;
 • - прогнозування попиту і реакції ринку;
 • - контроль ситуації, реалістичність умов.

До недоліків експерименту можна віднести великі витрати часу і коштів, вплив сторонніх чинників, високий ризик непридатності результатів експерименту для інших умов середовища.

Класифікація експериментів представлена в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Класифікація методу експерименту у відповідності з різними

ознаками 1

ознака класифікації

форма експерименту

зміст

За характером навколишнього оточення

польові

Проводиться в природних умовах, реальній обстановці

лабораторні

Проводяться в штучно створених умовах, щоб була можливість контролювати одні змінні і маніпулювати іншими

За ступенем матеріалізації об'єкта дослідження

реальні

Проводяться на реально існуючих об'єктах

розумові

(Імітаційні)

Проводяться на основі комп'ютерного моделювання об'єкта

Але масштабу поставленого завдання

Однофакторіие

Досліджується вплив одного фактора

МІ югофактор! I ті

Враховується вплив декількох факторів

При розрахунку вартості дослідження необхідно враховувати складність методу проведення дослідження, тин цільової аудиторії, обсяг вибірки, терміни і місце проведення дослідження.

Наприклад, при проведенні опитувань (особистих інтерв'ю, опитувань по телефону і через Інтернет) при розрахунку вартості організації і проведення маркетингових досліджень враховують витрати: а) на розробку інструментарію проведення дослідження; б) опитування респондентів; в) введення і обробку даних; г) перевірку якості даних; д) написання звіту. При проведенні опитувань через Інтернет додатково враховують витрати на трафік.

При організації і проведенні маркетингових досліджень методом фокусування при розрахунку вартості досліджень враховують: розробку інструментарію проведення дослідження, в тому числі сценарію проведення дослідження; набір респондентів; оплату роботи модератора і невеликого винагороди учасникам дослідження, а також аналіз отриманих даних.

Вибір і практичне застосування конкретних методів маркетингових досліджень в першу чергу визначаються цілями діяльності та ресурсами організації.

 • [1] Біляївський І. К. Маркетингове дослідження: навч, посібник. М., 2004.
 • [2] похитати А. В., Москальов М. В., Семенова Е. І. Маркетинг: підручник / за ред. Л. В. По-Шатаєва. М .: Колос, 2005.
 • [3] Зав'ялов П. С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: навч, посібник. М .: ИНФРА-М, 2002.
 • [4] похитати А. В., Москальов М. В., Семенова Е. І. Указ. соч.
 • [5] похитати А. В., Москальов М. В., Семенова Е. І. Указ. соч.
 
<<   ЗМІСТ   >>